ЯХШИ ТААССУРОТҚОЛДИРИШНИНГ энг оддий УСУЛИ

Яқинда мен Нью-Йоркда бир меҳмондорчилиқда бўлдим. Таклиф этилганлар орасида каттагина бир меросга эга бўлган, атрофдагиларнинг барида таассурот қолдиришга ҳаракат қилаѐтгап бир асл ҳам бор эди. У бриллиант ва дурларга, қимматбаҳо терига анчагина пул сарф қилганлиги, аммо юз ифодаси учун ҳеч бир ҳаракат бўлмаганлиги кўриниб турар эди. Чунки унинг юзида манманлиги ва ҳеч қачоп ҳеч нарсадан қониқмаслиги шундоққина ѐзилганди. У барча учун маълум нарсадан бехабар эди, яъниким: аѐл кишипинг юз ифодаси унинг ташқи кўринишидан кўра муҳимроқдир.
Бир пайтлар Чарльз Шваб , менга,, унинг табассуми миллион доллар туришини айтган эди. Аѐнки, у ҳақиқат олдида гуноҳкор эмас эди, чунки унинг барча
муваффақиятлари замирида ипдивидуаллиги, латофати ва одамларга ѐқишдек қобилияти ѐтар эди. Унииг мафтункор табассуми эса кўп нарсани белгилар эди.
Бир маротаба мен куннипг иккипчи ярмини Морис Шевалье билан ўтказгандим ва тан олишим керакки, бундан жуда афсусланганман. У шу қадар хўмрайган ва камгап эдики, менинг у хакдаги тасаввурларим тамоман тескари бўлиб чиқди. Аммо у бир табассум қилгаи ҳам эдики, худди булут ортидан қуѐш кўрингани мисоли бу таассуротлар йўқ бўлди. Агар унинг мана шу табассуми бўлмаганида эдими, у отаси ва акалари каби Парижда дурадгор бўлиб қолаверар эди.
Амалий иш барча сўзлардан ҳам баландроқ эшитилади, табассум эса: “Сиз менга ѐқасиз. Сиз мени бахтиѐр этасиз. Сизни кўришдан мамнунман” дейди.
Шуиинг учун ҳам итлар бу борада беназир. Бизни кўришлари ҳамоно,

www.kitob.uz – Respublika bolalar kutubxonasi
қўлларидан келганича, имкон қадар ҳар ҳунарга тушиб ўз қувончларини англатадилар. Табиийки, бизга ѐқадигаи бундай муносабатдап сўнг биз ҳам уни кўришдан мамнун эканлигимизни билдирамиз.
Самимий табассум борасида нима дейсиз? Юзнинг бу ифодаси ҳеч қачон алдаган эмас. Сохта табассумни биз ҳар доим ажратиб оламиз. Мен ҳақиқий, юракка илиқлик олиб кирувчи, инсоннинг ич-ичидан чиқаѐтган ва доимо қадрланиб келинган табассум ҳақида гапираяпман.
Нью-Йоркдаги катта универсал магазинлардан бирининг бўлим бошлиғи, мен сотувчиликка тунд башарали фалсафа фанлари докторини ишга олгандан кўра, ҳали мактабни битириб улгурмагаи, аммо, истарали табассумга эга қизни қабул қилган бўлар
эдим, деган экан.
Агар инсоннинг бажараѐтган иши унга ҳузур бахш этмаса, у ҳеч иимага эриша
олмайди, деган эди менга ўз кузатувларидан келиб чиққан ҳолда АҚШдаги йирик каучук ишлаб чиқарувчи компаниялардан бирининг директорлар кенгаши раиси. Бу таниқли саноатчи, тинимсиз меҳнатгина мақсадга элтувчи йўл деган қадимий ақидага унчалик ҳам ишоиавермайди. “Мен ўз ишидан бениҳоя ҳузур олиб ишлаган ва анчагина юқори натижаларга эришган одамларни билар эдим,-дейди у. – Аммо кейинчалик ѐлланиб ишлаганликлари сабаб, бажараѐтган юмушлари улар учун зерикарли бўлганлигини ва бора-бора қизиқиш йўқолиб, бу муваффақиятсизликка олиб келганлигини ҳам кўрганман.”
Иисонлар сиз билан бўладиган мулоқотдан мамнун бўлишларини истасангиз, ўзингиз бу одамлар билан мулоқотдан завқ ола билишингиз керак.
Мен мингга яқин ишбилармон одамларга бир ҳафта мобайнида барчага табассум қилишларини, сўнг машғулотимизда ушбу тажрибанининг натижасини сўзлаб беришларини илтимос қилдим. Бу иш қанчалар қўлдан келар экан, кўрамиз… Мана бу Нью-Йорк норасмий фонд биржаси аъзоси Уильям Б. Штейнҳардтнинг мактуби. Унинг такдири ягона эмас, бу ҳолатга минглаб одамлар тушиши мумкин.
“Уйланганимга ўн саккиз йилдан ошди,-дея ѐзади у,-аммо шу вакт мобайнида
хотинимга жуда кам табассум ила қараганман, ҳатто эрталаб ўрнимдан турганимдан бошлаб ишга кетгунимга қадар ҳам у билап икки огиз сўздан нарига ўтмаганман.
Сиз мендан табассум борасида тажриба ўтказишни сўраган экансиз, мен бутун бошли бир ҳафтани шу ишга бахшида этдим. Эртаси кун эрталабданоқ сочимни тарай туриб, ўзимнинг тупд башарамга қараб шупдай дедим: “Билл, бугун сен ўзингнинг бу қиѐфангдап қутуласан. Табассум қилишни бошлайсан ва ҳозироқ.” Нонушта қилишга ўтирар эканман, хотинимга кулиб қараб “хайрли тонг, азизам” дедим.
Икки ой мобайнидаги менинг хулқ-атворимдаги бу зайл ўзгариш, бир йил давомида эришган бахтимиздан-да кўпроқ бахтли онларни хонадонимизга олиб кслди. Эндиликда ишга кетар эканман, бизнинг кўп қаватли уйимизда хизмат қиладиган лифтер болага ҳам кулиб қараб, хайрли тонг тилайман. Табассум ила

www.kitob.uz – Respublika bolalar kutubxonasi
швейцар билан саломлашаман. Метрода пулни майдалар эканман, кассир билап чиройимни очиб муносабатда бўламан. Биржа залида” бўлган пайтларимда эса бу кунга қадар мени кулганимни ҳеч кўрмаган одамларга табассум ила қарайман.
Бир оз вақт ўтгандан сўнг, бошқалар ҳам менга табассум ила мурожаат қилаѐтганликларини сезиб қолдим. Ёнимга бирон бир ташвиш ѐки шикоят билаи келганларни ҳам хушрўйлик билан қарши оламан. Бу эса уларнииг муаммоларини ҳал қилишимда жуда катта ѐрдам беради. Ва мен борган сари шунга амин бўлиб бордимки – табассум менга ҳар куни кўпгина долларлар олиб кела бошлабди.
Бошқа бир брокер билан умумий копторада ишлайман. Унинг қўл остидаги
ходимлари орасида хушхулққина бир йигитча бор. Мен ўз хулқ-атворимдаги ижобий
ўзгаришдан шу қадар мамнунлигимдан унга ҳам инсонлар орасидаги муносабатлардаги ўзимнинг янгича қарашим ҳақида гапириб бердим. У ҳам аввал конторадан биргаликда фойдаланиш ҳақида келишиб олиш учун келганимда жуда тунд бир одам эканлигимни, ва яқиндагина мен ҳақимдаги фикрлари ўзгарганлигини айтиб ўтди. Унинг сўзларига қараганда, табассум қилган чогим жуда истарали кўринар эканмаи.
Шунингдек, мен ҳамма ва ҳамма нарсани танқид қилишдек одатимдан воз кечдим. Ҳозирда айблаш ўрнига шу нарсанинг маъқул эканлигини айтиб, мақтаб қўямаи. Мен ўз хоҳишларим ҳақида тинимсиз гапиришни бас қилдим. Эндиликда мен суҳбатдошим нуқтаи назарини тушунишга ҳаракат қилаяпман. Буларнинг бари менинг ҳаѐтимда агдар-тўнтар қилиб юборди. Мен ҳозир умуман бошқа инсонман, бахтлироқман, бойроқман, яниким, дўстларга ва бахтга бойман, – бу эса ҳаммасидан қадрли”.
Шуни назардан қочирмангки, бу мактуб ҳастни кўриб қўйган, биржадаги ишларни сув қилиб ичиб юборган, эришганларини-да хавф остига қўйиб бўлса ҳам (бу ишда юзтадан тўқсонта одам муваффақиятсизликка дуч келади) қимматли қогозлар олди-сотдиси билап шугулланадиган маклср томонидан ѐзилгап.
Сиз табассум қилишга мойил эмасмисиз? Бунда нима қилиш керак? Иккита
йўл бор холос. Аввало, ўзингизни жилмайишга мажбур қилииг. Агар ѐнингизда ҳеч ким бўлмаса, бирон бир оҳаигни хуштак қилиб чалинг ески бирон ашулани хиргойи қилинг. Шундай қилипгки, ўзингизни бахтиѐр деб ҳис этинг. Бу яхши кайфиятга созланишингизга кўмак беради. Бу борада Гарвард упивсрситети ирофсссори Уильям Жеймс шундай дейди:
” Қилинган амал кайфиятни белгилайди, дейилади, аммо бири иккинчисига узвий боглиқ. Ўз ҳаракатларимизни тартибга келтириб, кайфиятимизни бошқаришимиз мумкин. Шуидай қилиб, ирода кучи ѐрдамида яхши кайфиятга эришишнинг самарали йўли – бу бардамлашиш ва худдики, бизда ҳар доим ҳамма нарса яхши бўлиб колгандай гапириш ва шунга яраша ҳаракат қилиш…”
Бу дунѐда ҳамма бахтни қидиради – уни топишнинг эса битта аниқ йўли бор.

www.kitob.uz – Respublika bolalar kutubxonasi
Бу учун сиз ўз фикрларингизни бошқаришни ўрганмогнингиз лозим. Бахт – ташқи омилларга боғлиқ эмас. У ички тартиб шартларидан келиб чиқади.
Сиз нималарга эга ѐки эга эмаслигингизга кўра ѐхуд кимлигингиз, қасрдалигингиз, иима қилаѐтганлигингизга қараб бахтли ѐ бахтсиз эмассиз. Сизнинг аҳволипгиз буларнипг барчасига нисбатан қандай фикрда эканлигингизга боҳғлиқ. Мисол учун, иккита одам бир хил шароитда яшаб, бир иш билан шуғулланиб, бир хил мартаба ва маблағга эга бўлиб турган ҳолатда улардан бири бахтли бири эса бахтсиз бўлиши мумкин. Нима учун? Сабаб: улар қарашарнинг турличалигида. Хитой ҳаммоллари орасида жазирама иссикда оғир меҳнат қилиб, бир кунда етти цепт олиб, Пью-Йоркдаги Парк-авенюдаги одамлардан-да кўра бахтлироқ игсонларни
кўрганмаи.
Шекспирнинг таъбирича, ҳеч нарса яхши ѐки ѐмон эмас, барчаси бизнинг қарашимизга боғлиқ.
Эйб Линкольн эса “аксарият одамлар қай даражада бахтли бўлинши истаган бўлсалар, шу даражада бахтлидирлар” деганида ҳақ эди. Яқинда мен ҳаѐтда бунинг исботини кўрдим. Мен Нью-Иоркдаги метронииг “Лопг-Айленд” станциясининг зинасидан кўтарилаѐтган эдим. Шундоқ ѐпгинамда эса ўттиз-қирқ нафар ногирон болалар қўлтиқтаѐқ на ҳассага таяниб, қийинчилик билан кўтарилаѐтган эдилар. Улардан бирини эса махсус мосламада кўтариб кетишаѐтган эди. Лекин шу ҳолларига қарамай уларниниг қувноқ эканлиги ва хандом отиб кулишлари мени ҳайратга солаѐтганлиги ҳақида болаларга ҳамроҳлик қилиб кетаѐтган одамга айтдим. “Ҳа,- деди у,- бола бугун умрга ногирон бўлиб қолишини англаганидан сўнг, дастлаб ларзага келади, кейин эса бу ҳолат ўтиб кстгач, тақдирга тан бериб, соғлом болалардан ҳам кўра бахтлироқ бўлади”.
Дафъатан, бу болакайларнинг олдида бош кийимимни ечиб, таъзим қилиш истаги пайдо бўлди. Улар менга бир умр ѐдимдан чиқмайдиган даражада дарс беришди.
“Сент-Луис кардиналс” бейсбол гуруҳининг собиқ ўйинчиси, ҳозирда эса
Америкадаги иши юришган суғурта агенти Франклии Бетжер, юзида табассум балқиб турган инсонни ҳар ерда бажону дил кутиб олишларини анча йиллар аввал фаҳмлаганлигини айтди. Шу сабаб, бирон бир кабинетга киришдан аввал эшик олдида туриб бир сония такдиримдан миннатдор бўлишим керак бўлган жуда кўп нарсалар ҳақида ўйлайман ва юзимга самимий табассум югуради. Ичкарига кирганимдан кейин эса бу табассум излари сақланиб қолади, дегап эди.
Унинг фикрича, ушбу оддий усул ишидаги муваффақиятларида катта аҳамиятга эга.
Энди эса Эльберт Хаббарднинг ақлли маслаҳатини диққат билаи ўқинг. Аммо, шу нарса ҳам ѐдингизда турсинки, агар бу маслаҳатни амалда қўлламас экансиз, уни диққат билаи ўқиганингиздан ҳеч бир фойда йўқ.

www.kitob.uz – Respublika bolalar kutubxonasi
“Ҳар сафар уйдан чиқар экансиз, даҳанингизни кўтариб, бошингизни мағрур тутиб, ўпкаларингиз тўлгунга қадар тоза ҳаводан симиринг; қуѐш нурларидан баҳра олинг; дўстларингизни табассум ила қарши олинг ва ҳар сафар чин кўнгилдан саломлашмоқ учун қўл узатииг. Сизни нотўғри тушунишларидан қўрқманг, душманларингиз ҳақида ўйлаш учун бир сония ҳам вақтингизии сарфламанг. Ақлан нима қилишни хоҳлаѐтганлигингизни ҳал этинг ва мақсад сари ҳаракат қилинг. Амалга оширишни истастган катта ва ажойиб ишларингиз ҳақида ўйланг. Маълум бир вақт ўтганидан сўнг эса денгиз қуйилиши вақтида барча керакли элементларни .ўзига сингдириб оладиган коралл полип каби, онгсиз равишда истакларингизни амалга ошиши учун керак бўлгап барча имкониятларга қўл чўзганлигингизга амин бўласиз.
Келажакда ўзингизни қандай омадли ,ва ақлли, ишбилармон ҳолатда тасаввур этсангиз хаѐлан худди шундай портретингизни чизинг. Мана кўрасиз, хаѐлларингиз кундан-кунга сизни шундай одамга айлаитириб боради. Хаѐл жуда катта куч. Кўнгил ҳолатингизни рисоладагидай сакланг доим қатъиятли, самимий ва яхши кайфиятда бўлинг. Тўғри фикрлаш – барпо қилиш дегани. Барча нарса истак орқали амалга ошади ва чин дилдан сўралган нарса амалга ошади. Биз юрак амрига бўйсунувчиларга ўхшаб қоламиз. Даҳанингизни кўтариб, бошингизни мағрур тутинг.”
Қадим хитойликлар ҳаѐт тажрибаларидан пишиб кетган инсонлар бўлишган. Уларда шундай мақол бор эдики, унинг матнини мен ҳам сиз ҳам бош кийимимиз ичига ѐпиштириб қўйишимиз керак. Унда шундай дейилади: “Юзида табассуми бўлмаган киши дўкон очмагани маъқул”.
Модомики, дўконлар ҳақида сўз очган эканмиз, шу ўринда, Фрснк Ирвинг Флетчериинг “Оппепгейм, Коллипз энд компани” фирмаси учун тайѐрлаган реклама эълонини келтириб ўтмоқчи эдим. Унда шундай нотабиий бўлмаган ҳаѐтий фалсафа бор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *