3 boʻlim. Xolinergik sinapsga ta’sir qiluvch moddalar.

Xolinergik sinapslarda qoʻzgʻalishlar atsetilxolin yordamida amalga oshiriladi Atsetilxolin
atsetilkoenzim A va xolindan, xolinergik nerv uchlari sitoplazmasida sintezlanadi; faol
transport orqali u pufakchalarga kiradi va pufakchalarga toʻplanadi. Nerv impulslari
kelganda nerv uchlari membranasi depolyarizatsiya boʻlib, potensialga bogʻliq kalsiy
kanallari ochilib, Ca2+ ionlari nerv uchlari sitoplazmasiga kiradi va vezikula membranasi
oqsillarini presinaptik membrana oqsillari bilan oʻzaro ta‘sirini taminlaydi. Natijada,
vezikulalar presinaptik membranaga terilib, sinaps boʻshligʻiga ochiladi va atsetilxolinni
chiqariladi.
Markaziy nerv sistemasi
Parasimpatik innervatsiya Simpatik innervatsiya Harakat innervatsiyasi
86
Manbaa: @pharma_baza
10-rasm. Xolinergik sinaps. XAT – Xolinatsetiltransferaza; АцКоа – Atsetilkoenzim A;
АцХ – Аtsetilxolin; АХЭ – Аtsetilxolinesteraza;
Аtsetilxolin postsinaptik membrana retseptorlarini (xolinergik retseptorlari) qoʻzgʻatadi va
atsetilxolinesteraza fermenti yordamida xolin va sirka kislotasiga parchalaydi. Xolinning
katta qismi (tahminan 50 foizi) presinaptik membrana orqali qayta ushlab olinadi va
yangidan atsetilxolin sintezlanishi uchun sitoplazmaga transportirovka qilinadi.
Xolinergik neyron boʻylab impuls oʻtishini turli bosqichlarida ta‘sir qiluvchi moddalar
ma‘lum. Vesamikol atsetilxolinning pufakchalarga kirishini bloklaydi. Mg2+ ionlari va
aminoglikozidlar Ca2+ ning potensialga bogʻliq kalsiy kanallari orqali nerv oxirlariga qayta
kirishiga toʻsqinlik qiladi (aminoglikozidlar nerv-mushaklarning oʻtkazishni buzishi
mumkin). Botulinum toksini sinaptobrevini (presinaptik membrana oqsillari bilan oʻzaro
ta’sir qiluvchi pufak membranasi oqsili) proteoliz (fermentativ parchalanish) qiladi va
pufakchalarning presinaptik membranaga terilishini oldini oladi. Shunday qilib, xolinergik
neyronlardan atsetilxolinning chiqishi kamayadi. Botulizmda nerv-mushak oʻtkazuvchanligi
buziladi; ogʻir holatlarda nafas muskullari falajlanishi mumkin. 4-aminopiridin presinaptik
membrananing K+ kanallarini bloklaydi. Bu membranani depolarizatsiyasiyalanishiga va
atsetilxolinni chiqarishga yordam beradi. 4-aminopiridin nerv-mushaklarning oʻtkazuvchan-
ligini osonlashtiradi. Antixolinesteraza moddalari atsetilxolinesterazni ingibirlaydi va shu
87
Manbaa: @pharma_baza
bilan atsetilxolin parchalanishini oldini oladi; xolinergik oʻtkazuvchanlik faollashadi.
Xolinergik retseptorlarni faollashtiruvchi moddalar xolinomimetiklar deyiladi (yunoncha
“mimesis” – “taqlid”; bu moddalar oʻz ta’sirida asetilxolinga “taqlid qiladi”). Xolinergik
retseptorlarni bloklovchi moddalarga xolinoblokatorlar deyiladi. Gemixoliniy atsetilxolinni
nerv uchlariga qayta yutulishiga toʻsqinlik qiladi.
Xolinergik sinapsni faollashtiruvchi moddalar.
Amaliy tibbiyotda xolinergik sinapsni faollashtiruvchi moddalardan – xolinomimetiklar,
hamda antixolinesterazalar (asetilxolinesterazani bloklovchi) qoʻllaniladi.
3.1 Xolinomimetiklar
Turli xil sinapslarning xolinergik retseptorlari farmakologik moddalarga turlicha sezgirlikni
namoyon qiladi. Parasimpatik nerv tolalari uchlaridagi organlar va toʻqimalar hujayralarining
xolinergik retseptorlari muskarinning qoʻzgʻatuvchi ta‘siriga nisbatan sezgirlikni namoyon
qiladi. Ushbu xolinergik retseptorlar M-xolinergik retseptorlari (muskaringa sezgir
retseptorlar) deb nomlanadi. Efferent innervatsiyaning qolgan xolinergik retseptorlari
nikotinning (Nikotin:tamaki alkaloidi) qoʻzgʻatuvchi ta‘siriga juda sezgir, shuning uchun
ular N-xolinergik retseptorlari deyiladi (nikotinga sezgir xolinergik retseptorlari). N-
xolinergik retseptorlarning 2 turi mavjud:
■ Nn-xolinergik retseptorlari
■ Nm-xolinergik retseptorlari (11-rasm).
Nn-xolinergik retseptorlariga ganglionar N-xolinergik retseptorlari (simpatik va parasimpa-
tik ganglionar neyronlarining N-xolinergik retseptorlari), shuningdek adrenalin va
noradrenalin ajratadigan buyrak usti bezining xromaffin hujayralarining N-xolinergik
retseptorlari kiradi. Shu retseptorlar sinkarotid zonada ham uchraydi; ular qoʻzgʻalganida
uzunchoq miyadagi nafas va vazomator markazlari reflektor ravishda qoʻzgʻaladi.
Nm- xolinergik retseptorlariga skelet mushaklarining N-xolinoretseptorlari kiradi.
MNS da esa M – va N – xolinergik retseptorlari uchraydi. Xolinergik retseptorlar M – va N –
xolinoretseptorlarga boʻlinishiga muvofiq xolinomimetikalar: M-xolinomimetiklar, N-
xolinomimetiklar va M -, N – xolinomimetiklarga (ikkala M – va N-xolinergik retseptorlarini
qoʻzgʻatadi) boʻlinadi.
3.1.1 M-xolinomimetiklar
M-xolinoretseptorlarning M1-, M2-, M3-,M4-,M5-turlari bor.M(1-3-5) (Gq); M(2-4) (Gi)
mexanizm
M1-xolinoretseptorlar MNSda va me‘daning enteroxromaffin hujayralarida,
M2- yurakda, presinaptik autoretseptor;(Gi va Go)
M3-xolinoretseptorlar ichki a‘zolarni silliq mushaklarda, ekzokrin bezlarda koʻzning aylana
va siliar mushagida, bronxda; va ineervatsiyalanmagan qon tomir endoteliysida joylashgan.
M4-Alveola devorida , MNS da
M5- MNS da , Qonning mononuklear hujayralarida
Istisno: Bizda qon tomirlardagi M3 retseptorlar sogʻlom qon tomirda (endoteliy zararlanma-
ganda) qon tomir kengayishiga sababchi boʻladi, bu toʻgri holat va toʻgʻri mexanizm asosida
kechadi, ya‘ni M3 (Gq) ishlovchi retseptor, jarayon soʻngida hosil boʻlgan
88
Manbaa: @pharma_baza
[Ca2++Kalmodulin] kompleksi , muskul qisqarishini ta‘minlovchi sistemani emas, uni
boʻshashtiruvchi sistemani aktivlaydi (eNOS ni).
M1 M2 M3
MNS +
Kardiomiotsitlar +
Qon tomir
endoteliysi * +
GIT, bronxlar silliq
mushaklari +
Soʻlak, bronxial, ter
bezlarida +
Medaning
enteroxromaffin
hujayralarida
+

 • Qon tomirlari endoteliyasining M3-xolinergik retseptorlari aktivlanganda, qon tomirlarni kengaytiradigan
  NO-boʻshashtiruvchi faktor ajraladi.
  M1- va M3-xolinoretseptorlari qoʻzgʻalganda G-oqsillari orqali fosfolipaza C faollashadi;
  sarkoplazmatik (endoplazmatik) retikulumdan Ca2+ ning chiqishiga yordam beradigan
  inozitol-1,4,5-trifosfat (IP3) hosil boʻladi. Hujayra ichidagi Ca2+ darajasi koʻtarilib,
  qoʻzgʻatuvchi ta‘sirlar rivojlanadi. Yurakdagi M2 – xolinoretseptorlari qoʻzgʻalganda G-
  oqsil-lari orqali adenilatsiklaza ingibirlanadi, sAMF miqdori kamayadi, natijad proteinkinaza
  faolligi va hujayra ichidagi Ca2+ miqdori kamayadi. Bundan tashqari, M2-XR qoʻzgʻalganda
  G-oqsillari orqali K-kanallari faollashadi, hujayra membranasining giperpolarizatsiyasi
  boʻladi. Bularning barchasi tormozlovchi ta‘sirni rivojlanishiga olib keladi.
  Postganglionik parasimpatik tolalarning uchlarida (presinaptik membranada) M2-xolinergik
  retseptorlari mavjud; ular qoʻzgʻalganda atsetilxolinning ajralishi kamayadi (giperpolarizat-
  siyasi hisobiga).
  Muskarin M-xolinergik retseptorlarining barcha turlarini faollashtiradi. Muskarin
  gematoensefalik baryerdan oʻtmaydi va shuning uchun markaziy asab tizimiga sezilarli ta‘sir
  koʻrsatmaydi.
  Muskarin oshqozonning enteroxromaffin hujayralarining M1-xolinergik retseptorlarini
  qoʻzgʻatish orqali, parietal hujayralar tomonidan xlorid kislota sekretsiyasini faollashtirib
  gistaminning ajralishini kuchaytiradi. M2-xolinergik retseptorlari qoʻzgʻatishi bilan,
  muskarin yurakning qisqarishini sekinlashtiradi (bradikardiya keltirib chiqaradi) va
  atrioventrikulyar oʻtkazishni sekinlanishiga olib keladi.
  Muskarin M3- xolinergik retseptorlarini qoʻzgʻatish orqali:
  qorachiqni toraytiradi – mioz (koʻzning rangli pardasini aylana mushaklarini qisqartiradi);
  akkomodatsiya spazmini keltirib chiqaradi (kipriksimon mushakni qisqarishi sin boylamini
  boʻshashishiga olib keladi; gavhar boʻrtadi, koʻz koʻrishning yaqin nuqtasiga toʻgʻrilanadi );
  ichki organlarni silliq mushaklarini tonusini oshiradi (bronxlar, GIT va siydik pufagi),
  sfinktorlar istisno; bronxial, ovqat hazm qilish va ter bezlari sekretsiyasini oshiradi;
  89
  Manbaa: @pharma_baza
  qon tomirlarining tonusini pasaytiradi (aksariyat tomirlar parasimpatik innervatsiyani
  olmaydi, lekin tarkibida innervatsiya olmagan M3 xolinergik retseptorlari mavjud; M3
  xolinergik retseptorlarini qoʻzgʻalishi qon tomir endoteliysida NO ning ajralishiga olib
  keladi, bu tomir silliq mushaklarini boʻshashtiradi).
  Tibbiyot amaliyotida muskarin ishlatilmaydi. Muskarinning farmakologik muxamor bilan
  zaharlanganda namoyon boʻladi; Koʻz qorachigʻining torayishi, kuchli soʻlak ajralishi va
  terlash, boʻgʻilish hissi (bronxial bezlar sekretsiyasining kuchayishi va bronxlar tonusining
  oshishi), bradikardiya, qon bosimining pasayishi, qorin ogʻrigʻi, qusish, diareya kuzatiladi.
  M-xolinomimetik xususiyatlarga ega boʻlgan boshqa muxamor alkaloidlarini ta‘siri
  natijasida MNS qoʻzgʻalib: xavotir, alahsirash, gallutsinatsiya va tutqanoq kabilar kuzatilishi
  mumkin.
  Muxamor bilan zaxarlanganda oshqozonni yuviladi va kuchsiz tuzli eritma yuboriladi
  (NaCl). Muskarin ta‘sirini ingibirlash uchun M- xolinoblokatorlardan atropin qoʻllaniladi.
  Agar markaziy asab tizimining qoʻzgʻalishi alomatlari ustun boʻlsa, atropin ishlatilmaydi.
  Markaziy asab tizimining qoʻzgʻalishini kamaytirish uchun benzodiazepin preparatlari
  (diazepam va boshqalar) ishlatiladi.
  M-xolinomimetikalardan pilokarpin, aseklidin va betanekol amaliy tibbiyotda qoʻllaniladi.
  Pilokarpin – Janubiy Amerikada oʻsadigan oʻsimlikning alkaloidi. Preparat asosan koʻz
  kasalliklari amaliyotda mahalliy ta‘sir qiluvchi sifatida qoʻllaniladi. Pilokarpin qorachiqni
  toraytiradi va akkomodatsiya spazmini keltirib chiqaradi.
  Qorachiqning torayishi(mioz) rangli pardani aylanma mushaklarini qisqarishi hisobiga
  amalga oshadi (parasimpatik tolalar bilan innervatsiyalangan).
  Pilokarpin gavharning egriligining oshiradi. Buning sababi shundaki, sin boylamiga birikib
  turgan kipriksimon mushak qisqaradi va gavhar choʻziladi. Kipriksimon mushak qisqarishi
  hisobiga sin boylami boʻshashadi va gavhar boʻrtadi. Gavharning egriligini oshishi tufayli
  uning sinish qobiliyati oshadi, koʻz yaqin koʻrish nuqtasiga oʻrnatiladi (odam yaqin
  narsalarni yaxshi koʻradi va uzoqdagini – yaxshi koʻrmaydi). Ushbu holat akkomodatsiya
  spazmi deb ataladi. Bunday holda, makropsiya paydo boʻladi (kattalashtirilgan hajmdagi
  narsalarni koʻrish).
  Oftalmologiyada, glaukomani davolashda koʻz tomchilari, koʻz moylari, koʻz plyonkalari
  koʻrinishidagi pilokarpindan foydalaniladi. Bu kasallik koʻz ichi bosimining koʻtarilishi
  bilan namoyon boʻladi va koʻrish qobiliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin.
  Yopiq burchakli glaukomada pilokarpin koʻz qorachigʻini toraytirib, koʻz ichi suyuqligining
  koʻzning oldi kamerasining burchagiga sin boylami joylashgan qismiga (rangli parda va
  shox parda oʻrtasida) kirishini yaxshilab ichki bosimni tushuradi (12-rasm). Sin boylami
  trabekulalari orasidagi kriptlar orqali (Fontanov boʻshliqlari) koʻz ichi suyuqligining
  chiqishi kuzatiladi, soʻngra skleraning venoz sinusiga, yani Shlemm kanaliga kiradi; ishki
  bosim pasayadi. Pilokarpin keltirib chiqargan mioz 4-8 soat davomida saqlanib turadi.
  Pilokarpin koʻz tomchilari shaklida kuniga 1-3 marta ishlatiladi.
  Ochiq burchakli glaukomada kipriksimon mushaklari qisqarishi hisobiga taranglik
  trabekulalarga oʻtib koʻz ichi suyuqligining chiqib ketishi yaxshilanadi; shu bilan birga
  trabekulyar tarmoq choʻzilib, Fontanov boʻshliqlari kattalashadi va koʻz ichi suyuqligining
  chiqishi yaxshilanadi.
  Ba‘zan pilokarpin kichik dozalarda (5-10 mg), bosh yoki boʻyin oʻsmalari nurli terapiyasi
  bilan davolash natijasida kelib chiqgan xerostomiyada (quruq ogʻiz), soʻlak bezlari
  sekretsiyasini yahshilash uchun ogʻiz orqali yuboriladi.
  90
  Manbaa: @pharma_baza
  Atseklidin sintetik birikma boʻlib, pilokarpindan zaharliligi kam hisoblanadi. Atseklidin
  operatsiyadan keyingi ichak yoki siydik pufagi atoniyasida teri ostiga joʻnatish uchun
  buyuriladi.
  Betanexol sintetik M-xolinomimetik boʻlib, operatsiyadan keyingi ichak yoki siydik pufagi
  atoniyasida ishlatiladi.
  3.1.2. N-xolinomimetiklar.
  N-xolinomimetiklar – bu N-xolinoretseptorlarni qoʻzgʻatadigan moddalar (nikotinga sezgir
  retseptorlar).
  N-xolinergik retseptorlari hujayra membranasining Na+ kanallari bilan bevosita bogʻliqdir.
  N-xolinergik retseptorlari qoʻzgʻalishi natijasida Na+ kanallari ochiladi, Na+ kiritilishi
  hujayra membranasining depolarizatsiyasiga va qoʻzgʻatuvchi ta‘sirga olib keladi.
  Nn-xoloretseptorlar simpatik va parasimpatik ganglionlar neyronlarida, buyrak usti be‘zining
  мa‘gʻiz qavatining xromaffin hujayralarida, sinus caroticus da uchraydi. Bundan tashqari, Nn
  xolinergik retseptorlari markaziy asab tizimida, xususan orqa miyaning motoneyronlariga
  manfiy ta‘sir koʻrsatadigan Ren-shou hujayralarida uchraydi.
  Nm-xolinoretseptorlari nerv-mushak sinapslarida joylashgan; stimullaganda skelet
  mushaklari qisqaradi.
  Nikotin-tamaki barglaridan olingan alkaloiddir.
  Havoda jigar rangga aylanadigan rangsiz suyuqlik. U ogʻiz shilliq qavatida, nafas olish
  yoʻllari va teri orqali yaxshi soʻriladi. GEB dan osonlikcha oʻta oladi. Nikotinning koʻp
  qismi (80-90%) jigarda metabolzmga uchraydi. Nikotin va uning metabolitlari asosan
  buyraklar orqali chiqariladi. Yarim elliminatsiya vaqti (t1/2) 1-1,5 soatni tashkil qiladi.
  Nikotin sut bezlari orqali ajralib chiqadi.
  Nikotin asosan Nn-xolinergik retseptorlarini va ozroq darajada Nm xolinergik retseptorlarini
  stimullaydi. Postsinaptik membranada N-xolinoretseptorlari boʻlgan sinapslarga nikotin
  ta‘sirida, dozasi oshishi bilan 3 fazaga ajratiladi: 1) qoʻzgʻalish, 2) depolarizatsiya bloki
  (postsinaptik membrananing doimiy depolarizatsiya), 3) depolarizatsiyasiz blok (N-
  xolinergik retseptorlarning desensitizatsiyasi bilan bogʻliq). Chekish paytida nikotin
  ta‘sirining 1-bosqichi namoyon boʻladi.
  91
  Manbaa: @pharma_baza
  Nikotin simpatik va parasimpatik tugunlar, buyrak usti xromaffin hujayralari va sinus
  caroticus neyronlarini stimullaydi.
  Nikotin bir vaqtning oʻzida ganglionlar darajasida simpatik va parasimpatik innervatsiyani
  stimullash sababli, nikotinning ba‘zi ta‘sirlari oʻzgaruvchan. Shunday qilib, odatda nikotin
  mioz, taxikardiya keltirib chiqaradi, ammo buning teskari ta‘siri ham boʻlishi mumkin
  (midriasis, bradikardiya). Nikotin odatda oshqozon-ichak harakatini, soʻlak va bronxial
  bezlar sekretsiyani stimullaydi.
  Nikotinning doimiy ta‘siri uning vazokonstriktor ta‘siridir (koʻpgina tomirlarga faqat
  simpatik innervatsiya tasir qiladi). Nikotin qon tomirlarini toraytiradi, chunki:
 • simpatik ganglionlarni stimullaydi,
 • buyrak usti bezlarining xromaffin hujayralaridan adrenalin va norepinefrinning ajralishini
  kuchaytiradi,
 • sinus caroticusning N-xolinergik retseptorlarini stimullaydi (vazomotor markaz reflektor
  ravishda faollashadi). Vazokonstriksiya tufayli nikotin qon bosimini oshiradi. Nikotinning
  markaziy asab tizimiga ta‘siri ostida nafaqat qoʻzgʻatuvchi, balki manfiy(tormozlovchi) ta‘sir
  ham qayd etiladi.
  Xususan, Renshou hujayralarining Nn xolinoretseptorlarini stimullash orqali nikotin orqa
  miyaning monosinaptik reflekslarini pasaytirishi (masalan, tizza refleksini) mumkin.
  Markaziy asab tizimining sinapslaridagi N-xolinergik retseptorlar ham postsinaptik, ham
  presinaptik membranalarda joylashadi. Presinaptik N-xolinergik retseptorlari ta‘sirida nikotin
  MNS mediatorlari – dofamin, norepinefrin, atsetilxolin, serotonin, beta-endorfin, shuningdek,
  ba‘zi gormonlar (AKTG, antidiuretik gormon) ning ajralishini stimullaydi.
  Chekuvchilarda nikotin kayfiyatning koʻtarilishini, tinchlanish yoki faollashishni yoqimli
  hissini paydo qiladi (oliy nerv faoliyat turiga qarab). Oʻquv qobiliyatini, diqqatni jamlashni,
  hushyorlikni oshiradi, Stress reaktsiyalarini, depressiyani kamaytiradi. Ishtaha va tana
  vaznini pasaytiradi.
  Nikotin tufayli paydo boʻlgan eyforiya dofaminning koʻpayishi, antidepressant ta‘siri va
  ishtahani pasayishi – serotonin va norepinefrinning chiqishi bilan bogʻliq.
  Chekish. Sigaret tarkibida 6-11 mg nikotin mavjud (odam uchun nikotinning oʻldiradigan
  dozasi taxminan 60 mg). Sigaretni chekish paytida 1-3 mg nikotin chekuvchi organizmiga
  kiradi. Nikotinning toksik ta‘siri uni tezda eliminatsiya qilish bilan boshqariladi. Bundan
  tashqari, tolerantlik (oʻrganib qolish) nikotinga tez rivojlanadi.
  Tamaki tutuni tarkibida mavjud va kuydiruvchi xususiyat beruvchi , kanserogen
  xususiyatlarga ega boʻlgan boshqa moddalar (500 ga yaqin) chekishda yanada katta zarar
  keltiradi. Chekuvchilarning aksariyati nafas olish tizimining yalligʻlanish kasalliklari
  (laringit, traxeit, bronxit) bilan ogʻriydilar. Oʻpka saratoni chekuvchilarda ancha keng
  tarqalgan. Chekish aterosklerozning rivojlanishiga sabab boʻladi (nikotin qon plazmasidagi
  LDL=ZPL-zichligi past lipoprotein darajasini oshiradi va HDL=ZYL-zichligi yuqori
  lipoprotein darajasini pasaytiradi), tromboz, osteoporoz (ayniqsa 40 yoshdan oshgan
  ayollarda) paydo boʻladi.
  Homiladorlik paytida chekish homila vaznining pasayishiga, bolalarda tugʻruqdan keyingi
  oʻlimning koʻpayishiga va jismoniy va aqliy rivojlanishdagi bolalarning orqada qolishiga
  olib keladi.
  Ruhiy qaramlik nikotinga qadar rivojlanadi; chekishni tashlashda chekuvchilar ogʻriqli
  hislarni boshdan kechirishadi: kayfiyat yomonlashadi, asabiylashish, xavotir, taranglik,
  92
  Manbaa: @pharma_baza
  tajovuzkorlik, kontsentratsiyaning pasayishi, kognitiv qobiliyatlarning pasayishi, depressiya,
  ishtaha va tana vaznining oshishi. Ushbu alomatlarning aksariyati chekishni tashlashdan 24-
  48 soat oʻtgach aniqlanadi. Keyin ular taxminan 2 hafta ichida kamayadi.
  Koʻplab chekuvchilar chekishning zarari borligini tushunib, baribir bu yomon odatdan
  qutulolmaydilar.
  Chekishni tashlashda noqulaylikni kamaytirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi:
  □ nikotinli saqich (2 yoki 4 mg),
  □ nikotinli transdermal terapevtik tizim – nikotinni oz miqdorda 24 soat davomida teng
  ravishda chiqarib yuboradigan maxsus plastir (sogʻlom teriga yopishtiriladi).
  Ushbu nikotin preparatlari Altsgeymer kasalligi, Parkinson kasalligi, yarali kolit, Tourette
  sindromi va boshqa ba‘zi patologik holatlar uchun dori sifatida ishlatiladi.
  Oʻtkir nikotin bilan zaharlanish koʻngil aynishi, qusish, diareya, qorin ogʻrigʻi, bosh
  ogʻrigʻi, bosh aylanishi, terlash, koʻrish va eshitish qobiliyatining buzilishi, dezorientatsiya
  kabi belgilar bilan namoyon boʻladi. Ogʻir holatlarda koma rivojlanadi, nafas olish buziladi
  va qon bosimi pasayadi. Terapevtik chora sifatida me’da yuvish amalga oshiriladi,
  faollashgan koʻmir buyuriladi va qon tomirlari kollapsiga va nafas olish buzilishlariga qarshi
  choralar koʻriladi.
  Sitizin (termopsis alkaloidi) va lobelin (lobelin alkaloidi) tuzilishi va ta‘siri jihatidan
  nikotinga oʻxshash, ammo unchalik faol emas va zaharli.
  Chekishni toʻxtatish uchun ―Tabex‖( tarkibida sitizin) va ―Lobesil‖ (tarkibida lobelin)
  tabletkalaridan ishlatiladi.
  Sititon (0,15% sitizin eritmasi) va lobelin eritmasi ba‘zida vena ichiga reflekor nafas
  stimulyatorlari sifatida yuboriladi. Yana subaxolin ham mavjud, lobelin a sititondan farqli
  ravishda uzunchoq miyada ―trigger zona‖dagi qusish markaziga ta‘sir qilmaydi.
  3.1.3. M.N-xolinomimetiklar
  M, N-xolinomimetiklarga, avvalambor mediator – atsetilxolinni kiritishimiz mumkin- u
  orqali qozgalishlar barcha xolinergik sinapslarda o`tkaziladi. Asetilхolin preparati ishlab
  chiqariladi. Klinikada qisqa muddatli ta‘sir etishi sababli preparat kamdan-kam qoʻllaniladi
  (bir necha daqiqa; plazmadagi xolinesteraza va asetilxolinesteraza ta’sirida preparat tezda
  inaktivlanadi). Shu bilan birga, atsetilxolin eksperimental tajriba uchun eng sevimli dori
  hisoblanadi; ta‘sirning qisqa davomiyligi preparatni oʻrganish davomida qayta-qayta
  kiritilishiga imkon beradi.
  Asetilхolin bir vaqtning oʻzida M- va N-xolinergik retseptorlarini qoʻzgʻatadi.
  Asetilхolinning M-xolinergik retseptorlariga ta‘siri kuchliroq(N-navbat, ya‘ni keying
  navbatda ta‘sir qiladi, avval M ga ta‘sir qiladi – deb eslab qolishimgiz ham mumkin).
  Shuning uchun odatda atsetilxolinning ―muskarinsimon‖ ta‘siri paydo boʻladi. Asetilхolin
  yurak-qon tomir tizimiga yaqqol ta‘sir qiladi:
  ☼ Yurak qisqarishini kamaytiradi (salbiy xronotrop ta’sir);
  ☼ Вoʻlmachalar va qisman qorinchalarning qisqarishini susaytiradi (manfiy inotrop ta’sir);
  ☼ Atrioventrikulyar tugunda impulslarni oʻtkazishni qiyinlashtiradi (manfiy dromotrop
  ta’sir);
  ☼ qon tomirlarini kengaytiradi(periferik qarshilik kamayadi).
  Koʻpgina qon tomirlar parasimpatik innervatsiya olmaydi, ammo endoteliy va silliq
  mushaklarda innervatsiya qilinmagan M3 xolinergik retseptorlarini oʻz ichiga oladi.
  93
  Manbaa: @pharma_baza
  Endoteliyning M3 хolinoretseptorlari asetilхolin tomonidan qoʻzgʻalganda endoteliya
  hujayralaridan kengaytiradigan endothelial boʻshashtiruvchi omil – NO ni chiqaradi
  (endoteliy olib tashlanganda atsetilxolin tomirlarni toraytiradi – silliq mushaklarning M3-
  xolinergik retseptorlarini stimullaydi). Bundan tashqari, atsetilxolin simpatik
  innervatsiyaning vazokonstriktor ta‘sirini pasaytiradi (simpatik adrenergic tolalar uchida
  M2-xolinergik geteroretseptorlarini stimullaydi va shu bilan noradrenalinning ajralishini
  kamaytiradi).
  Bradikardiya va arteriolalar kengayishi bilan bogʻliq holda, tajribada atsetilxolin, tomir
  ichiga yuborilganda qon bosimini sezilarli darajada pasaytiradi. Ammo agar M-xolinergik
  retseptorlarini atropin bilan ingibirlanganda, atsetilxolinning katta dozalari qon bosimining
  pasayishiga emas, balki qon bosimining koʻtarilishiga olib keladi(13-rasm). M-xolinergik
  retseptorlari blokadasi fonida asetillxolinning ―nikotinsimon‖ ta‘siri: simpatik tugunlar va
  buyrak usti xromaffin hujayralarini stimullanishi ( qon tomirlarini toraytiradigan adrenalin
  va norepinefrinning chiqarilishi) yuzaga keladi. Asetilхolin bronxlar tonusini oshiradi, ichak
  harakatini kuchaytiradi, bronxial, ovqat hazm qilish va ter bezlari sekretsiyasini oshiradi.
  Atsetilxolin tarkibidagi ba‘zi bir oʻzgaritirishlar bilan karbaxolin sintez qilingan, u
  atsetilxolinesteraza bilan yoʻq qilinmaydi va uzoqroq ta‘sir qiladi. Karbaxolin eritmalari
  ba‘zida glaukomada koʻz tomchilari sifatida ishlatiladi.
  13-Rasm – Xolinergik moddalarning qon bosimiga ta‘siri.
  3.2. Antixolinesteraz moddalar
  Antixolinesteraz moddalar xolinesterazlarni ingibirlash xususiyatiga egaligi uchun shunday
  nomlangan. Antixolinesteraz moddalar atsetilxolinestrazni (xolinergik sinapsdagi
  atsetilxolinni gidroliz qiladigan fermentni), butilinxolinesterazni (qon plazmasi
  xolinesreazasini; psevdoxolinesterazani) ingibirlaydi. Atsetilxolinestraz moddalar xolinergik
  sinapsdagi atsetilxolinni ingibirlab, atsetilxolinni gidroliziga toʻsqinlik qiladi va bu oʻz
  navbatida atsetilxolinning ta‘sirini sezilarli darajada oshiradi va uzaytiradi. Atsetilxolinestraz
  moddalar bevosita xolinoretseptorlarga kam ta‘sir qiladi yoki ta‘siri sezilarli boʻlmaydi.
  Shunday qilib, atsetilxolinestraz moddalarning organizmga kirilishidan hosil boʻladigan
  effektlar endogen atsetilxolinni ta‘siri bilan amalga oshadi. Bu holatda quyidagilar
  belgilanadi: koʻz qorachigʻining qisqarishi, bradikardiya, akkomodatsiya spazmi, ichki
  organlar sulluq muskuli tonusining ortishi, (bronxlar, siydik qopi, oshqozon-ichak yoʻli),
  bronxial, ovqat hazm qilish, ter bezlari sekretsiyasini kuchayishi. Nerv- muskul sinapslariga
  atsetilxolinestraz moddalarning ta‘siri yaqqol namoyon boʻladi shuning uchun skelet
  94
  Manbaa: @pharma_baza
  muskullar tonusi ortadi. Gematoensefalik barierdan oson oʻtuvchi antixolinestraz moddalar
  MNS ga qoʻzgʻatuvchi ta‘sir koʻrsatadi.
  Qaytar va qaytmas ta‘sirga ega antixolinestraz moddalar farqlanadi.
  Qaytar ta‘sirli antixolinestraz moddalarga kiradi: fizostigmin, neostigmin, piridostigmin,
  endrofoniy, galatamin, rivastigmin, donepezil. Yuqoridagi moddallar ( edrofoniydan
  tashqari) atsetilxolinestrazning anion va estraz markazlari bilan qayta bogʻlanadi va ferment
  aktivligini bir necha soatlar atrofida ingibirlaydi. Edrofoniy fermentning faqat anion markazi
  bilan bogʻlanadi va 10 min atrofida ta‘sir koʻrsatadi.
  Tibbiyot praktikasida atsetilxolinestraz moddalardan Gʻarbiy Afrikada oʻsadigan Kalabar
  loviyasi alkaloidi-Fizostigmin ishlatilingan. Fizostigmin eritmasi glaukomada qorachiqni
  qisqartiruvchi va koʻz ichi suyuqligi oqimini yaxshilovchi sifatida ishlatiladi.
  Neostigmin (prozerin)- sintetik antixolinesteraz preparat, toʻrlamchi ammoniyli birikma.
  Neostigminning ta‘siri boshqa antixolinesteraz moddalar kabi atsetilxolinestrazni ingibirlashi
  bilan bogʻliq shu bilan birga endogen atsetilxolinni ta‘sirini kuchaytiradi va uzaytiradi.
  Atsetilxolinning organizmga kiritilishi parasimpatik innervatsiyani qoʻzqatuvchi effektni
  yuzaga keltiradi. Bundan tashqari nerv- muskul oʻtkazuvchanligini osonlashtiradi.
  Preparatni parenteral (teri ostiga, venaga) va ichkariga tavsiya etiladi. Neostigmin – qutbli
  birikma oshqozon – ichak yoʻllarida qiyin soʻriladi. Shuning uchun neostigminni ichkariga
  qabul qilish dozasi parenteralga nisbatan yuqori (ichkariga 0,015gr, parenteral 0,0005gr).
  Neostigminning ta‘sir davomiyligi 4 soat atrofida.
  Neostigminning farmakologik effekti
  1) qorachiqlar qisqarishi (mioz)-koʻz gavhari aylana muskullarini qisqarishi ;
  2) akkomodatsiya spazmi – xrustalik qavariq boʻladi,kipriksimon (siliar)muskullarning
  qisqarishidan sinnova bogʻlami (kipriksimon bogʻlam ) boʻshashadi; koʻz yaqin koʻruv
  nuqtasiga ;
  3) bradikardiya adashgan nervning sinoatrial tugunga tormozlik ta‘sirining kuchayishi
  natijasida ;
  4) atrioventrikulyar oʻtkazuvchlikni qiyinlashishi adashgan nervning atrioventrikulyar
  tugunga tormozlik ta‘sirining kuchayishi natijasida sodir boʻladi;
  5) ichki organlar silliq muskulining tonusini oshishi (bronxlar, oshqozon-ichak yoʻllari,
  siydik qopi, bachadon)
  6) ekzokrin bezlari sekretsiyasini oshishi (soʻlak, bronxial bezlar, oshqozon, ichak bezlari, ter
  bezlari)
  7) nerv-muskul oʻtkazuvchanligini osonlashishi – skelet muskullari qisqarishini kuchayishi.
  Neostigmin qoʻllash uchun koʻrsatmalar
  Miasteniya – autoimmun kasallik, skelet muskullarining NM-xolinoretseptorlariga
  autoantitana hosil boʻladi, NM-xolinoretseptorlar miqdori kamayadi va nerv-muskul
  oʻtkazuvchanlik buzuladi, autoimmun bolgani uchun organizmda autoantigenga nisbatan
  autoantitelalar hosil boʻladi va mana shu antitela (immunoglobulinlar) NM xolinoretseptor-
  larga birikadi, chunki mana shu retseptorlar Ig uchun nishon boʻlib qoladi, shu sababli Ax
  ta‘sir etishi kerak boʻlgan retseptorlar soni ham kamayadi. Bu skelet mushaklarini zaifligiga
  olib keladi;
  Kasallik skelet muskullarining zaiflanishi bilan namoyon boʻladi. Birinchi navbatda
  ekstraokulyar muskullar, yuz, hiqildoq, halqum muskullari, tonusi pasayadi. Ptoz (qovoq
  tushishi), diplopiya, chaynashning buzilishi, hamda disfagiya, dizartriyalar rivojlanadi. Ogʻir
  95
  Manbaa: @pharma_baza
  holatlarda qoʻl oyoq va boʻyin muskullarining qisqarishi susayadi; miastenik krizisda nafas
  muskullarining zaiflashishidan nafas buzulishi mumkin.
  Neostigmin miasteniyada simptomatik ta‘sir koʻrsatadi, nerv-muskul oʻtkazuvchanligini
  qayta tiklaydi. Preparatni ichish tavsiya etiladi, miastenik krizis holatida teri ostiga yoki
  mushak orasiga yuboriladi. Neostigminning muskarinsimon effektini yoʻq qilish uchun M-
  xolinoblokator atropin yuboriladi. Neostigmin va atropin birgalikda yuborish tavsiya
  etilmaydi, chunki atropin bradikardiya chiqarishi mumkin.
 1. Kuraresimon moddalar antogonisti sifatida antidepolyarizatsiyalovchi konkurent ta‘sir
 2. Operatsiyadan keyingi ichaklar va siydik pufagi atoniyasi
 3. Glaukoma kam hollarda ishlatiladi.
  Neostigmin nojoʻya ta‘sirlari: akkomodatsiya spazmi, mioz, soʻlak va bronxial bezlar
  sekretsiyasini kuchayishi, bronxospazm, koʻngil aynishi, qayt qilish, diareya, qorinning
  spastik ogʻriqlari, arterial gipotenziya, allergik reaksiyalar. Ortiqcha dozadagi neostigmin
  miastenik krizis (nerv-muskul oʻtkazuvchanligi buzilshi, muskul zaifligi) simptomiga
  oʻxshash xolinergik krizisni rivojlantiradi.
  Piridostigmin (mestinon) neostigmin ta‘siriga oʻxshaydi. Miasteniyada qoʻllaniladi. Ta‘siri
  uzoq davom etadi 6 soat, muskarinsimon effekti kam namoyon boʻladi.
  Edrofoniy (tenzilon) vena ichiga yuborilganda 30-60 sek soʻng ta‘sir qiladi. Ta‘sir
  davomiyligi 10 min. Edrofoniy miasteniyani diagnoz qilishda hamda miastenik va xolinergik
  krizis differensirovkasida (xolinergik krizis antixolinesteraz moddalar dozasi koʻyishi bilan
  bogʻliq, miastenik krizisdagi kabi muskullar zaiflashishi namoyon boʻladi). Miastenik
  krizisda edrofoniy terapevtik effekt yuzaga keltiradi, xolinergik krizisda nerv-muskul
  oʻtkazuvchanligi yomonlashadi, lekin edrofoniy effekti tez oʻtib ketadi.
  MNS buzilishi bilan bogʻliq boʻlgan muskul paralichlarida masalan paralichdan keyin
  poliomiyelitda galantamin (invalin) qoʻllaniladi gematoensefalik barierdan yaxshi oʻtadi.
  Bundan tashqari galantamin ichak va siydik pufagi atoniyasida, miasteniyada
  antidepolyaziratsiyalovchi konkurent ta‘sirli kuraresimon moddalar antogonisti sifatida
  ishlatiladi.
  Antixolinesteraz moddalardan birinchi boʻlib galantamin Alstgeymer kasalligida ishlatila
  boshlangan. Bu kasallikda rivostigmin (ekselon) ham ishlatiladi.
  Lekin hozirgi vaqtda Alstgeymer kasalligida effektli preparat donepezil MNS da
  atsetilxolinestraz tanlab ingibirlaydi periferik atsetilxolinestrazga kam ta‘sir qiladi.
  Antixolinesteraz moddalarni qoʻllashga qarshi koʻrsatmalarga quyidagilar kiradi epilepsiya,
  Parkinson kasaligi, bronxial astma, stenokardiya, yurak oʻtkazuvchanligi buzilishlarida
  qaytmas ta‘sirli antixolinesteraz moddalarga fosforli organik birikmalar (FOB) kiradi.
  Yuqorida koʻrsatilgan antixolinesteraz moddalardan farqli FOB uzoq vaqt davomida
  atsetilxolinestrazni ingibirlaydi, buni natijasida ferment ―qarishi‖ sodir boʻladi va
  inaktivatsiya qaytmas boʻladi.
  FOB yuqori toksikligi bilan ajralib turadi. Bu moddalarning ba‘zilari insektidsit sifatida
  ishlatiladi. Insektidsit sifatida karbofos, tiofos va b.q. ishlatiladi. Xoʻjalikda bu
  moddalarning keng qoʻllanilshi zaharlanishga sababchi boʻladi (zaharlanish hattoki teriga
  tushganda ham sodir boʻladi chunki ular teri yuzasi orqali yaxshi soʻriladi).
  FOB moddalardan zaharlanishda mioz, terlash, soʻlak oqishi, nafas yetishmovchiligi
  (bronxospazm, bronxial bezlar sekretsiyasini oshishi), bradikardiya keyin taxikardiya,
  arterial bosimni tushishi keyin koʻtarilishi, psixomotor qoʻzgʻalish, qusish, qorinda spastik
  ogʻriq kabi simptomlar namoyon boʻladi. Oʻta ogʻir holatlarda muskullar spazmi va sudorgi;
  96
  Manbaa: @pharma_baza
  qoʻzgʻalish tormozlanish bilan almashadi, arterial bosim pasayadi, komatoz holat rivojlanadi,
  oʻlim nafas markazining paralich boʻlishi natijasida boshlanadi.
  Bu simptomlarning koʻpchiligi parasimpatik innervatsiyani qoʻzgʻalishi bilan bogʻliq.
  Shuning uchun fosforli organic birikmalar bilan zaharlanganda, parasimpatik innervatsiyani
  bloklovchi moddalar tavsiya etiladi.Odatda M-xolinoblokatorlardan atropin vena ichiga
  koʻproq dozada yuboriladi (2-4ml 0.1% eritma) agar kerak boʻlsa qayta yuboriladi. Bundan
  tashqari xolinesteraz reaktivatori buyuriladi, qoʻlanilgan 1 soat oʻtib ingibirlangan
  atsetilxolinesteraz aktivligini qayta tiklaydi. Bunday preparatlarga trimedoksim (dipirok-
  sim) va izonitrozin kiradi. Qaytar ta‘sirli atsetilxolinesteraz moddalar (fizostigmin,
  neostigmin) bilan zaharlanganda bu moddalar effektsiz.
  Arterial bosim oshganda (simpatik innervatsiya aktivlashishi va FOBning markaziy ta‘siri
  bilan bogʻliq boʻlishi mumkin) gipotenziv moddalar qoʻllaniladi. Qoʻshimcha chora-
  tadbirlardan kislorod yoki kerak boʻlsa sun‘iy nafas beriladi. Fosfor organik birikmalar
  teriga tushganda quruq tampon bilan artish kerak, keyin 5-6% natriy gidrokarbonat eritmasi
  va issiq suv sovun bilan yuviladi.
  Xolinergik sinapslarni bloklovchi moddalar
  3.3. Asetilxolin ajralishini kamaytiruvchi vositalar
  Botulin toksini sinaptobrevin (presinaptik membrana oqsillari bilan oʻzaro ta‘sir qiluvchi
  vezikula oqsili) ning proteolizini keltirib chiqaradi va shuning uchun asetilxolinning
  vezikulyar ekzositoziga xalaqit beradi.
  Botulin toksinining dorivor moddasi – botoks blefarospazmda va spastik tortishishlarda
  qoʻllanildi. Spazm holatidagi mushaklarga kiritilgandan keyin ularning uzoq muddatli
  boʻshashishi yuzaga keladi.
  Preparat kosmetik maqsadlarda ham ishlatiladi. Yuz muskullariga kiritilganda ularning
  boʻshashishi va ajinlar tekislanishi yuzaga keladi.
  3.4. M – xolinoblokatorlar
  M-xolinoblokatorlar M-xolinoretseptorlarga nisbatan antagonist hisoblanadilar va
  agonistlar ta‘sini cheklaydilar. Bu holatda M-xolinoblokatorlar agonistlar effektini yoʻq
  qiladilar. Ularning ta‘siri M-xolinoretseptorlarni stimullovchi moddalar ta‘sini kamaytirish
  orqali namoyon boʻladi. M-xolinoblokatorlar butun organizmda parasimpatik postganglionar
  tolalardan asetilxolin ajralishini kamaytiradilar. Boshqa soʻz bilan aytganda, parasimpatik
  innervatsiyani bloklaydilar. M-xolinoblokatorlarning farmakologik effekti parasimpatik
  innervatsiya ta‘siriga qarama-qarshi.
  M- xolinoblokatorlar:
  1) Koʻz qorachigʻini kengaytiradi(midriaz) bunga sabab koʻzning aylana muskullarini
  innervatsiya qiluvchi M3 (Gq) xolinoretseptorlar bloklanishi;
  2) Akkomodatsiya paralichini chaqiradi(sikloplegiya) bunga sabab siliar muskullarni
  innervatsiya qiluvchu M3 (Gq) xolinoretseptorlar bloklanishi;
  3) Yurak qisqarishini tezlashtiradi(taxikardiya) bunga sabab n.vagus innervatsiya qiluvchi
  SA tugundagi M2 (Gi va Go) xolinoretseptorlarining bloklanishi;
  97
  Manbaa: @pharma_baza
  4) Atrioventikulayar oʻtkazuvchanlikni yaxshilaydi bunga sabab AV tugundagi M2 (Gi va
  Go) xolinoretseptorlarining bloklanishi;
  5) Bronxlar, oshqozon-ichak, siydik pufagi silliq mushaklari tonusini pasaytiradi bunga
  sabab M3 (Gq) xolinoretseptorlar bloklanishi;
  6) Soʻlak, bronxial, hazm, ter bezlari sekretsiyasini kamaytiradi bunga sabab M3 (Gq)
  xolinoretseptorlar bloklanishi;
  M-xolinoblokatorlarga atropin, skopolamin, platifillin, ipratropiy, tropikamid, piren-
  zepin, trigeksifenidil kiradi.
  Eng mashhur dori atropin hisoblanadi, shuning uchun bu guruh dorilariga atropin guruhi
  yoki atropinsimon moddalar deyiladi.
  Atropin alkaloidini belladonna, mingdevona, bangidevona oʻsimliklari tarkibida uchraydi.
  Atropinni enteral yoki parenteral kiritilganda ta‘sir davomiyligi 6 soat.
  Atropinning farmakologik effekti
  Koʻz qorachigʻini kengaytirishi
  Atropin kamalak parda aylana muskullariga (M3-xolinoretseptorlarni bloklaydi) parasimpatik
  innervatsiyaning stimullovchi ta‘sirini kamaytiradi – kamalak parda aylana muskullari
  boʻshashadi, kamalak parda radial muskullari qisqarishi natijasida qorachiq kengayadi.
  Atropinning qorachiqni kengaytirishi bilan birga koʻz ichki bosimini oshiradi, bu esa oʻz
  navbatida glaukomaga qarshi koʻrsatma hisoblanadi.
  Akkomodatsiya falaji (sikloplegaliya): Atropin siliar (kipriksimon) muskullarga (M3-
  xolinoretseptorlarni bloklaydi) parasimpatik innervatsiyaning stimullovchi ta‘sirini
  kamaytiradi, siliar muskullar boʻshashadi; sin bogʻlami choʻziladi, gavhar har tomonga
  yassilashdi, nur sindirish kuchi kamayadi, koʻzlar uzoqdagi buyumlarni koʻrishga
  moslashadi (yaqindagi buyumlar xira koʻrinadi), mikropsiya (buyumlarni kichik holatda
  koʻrish) xarakterli.
  Yurak qisqarishlarini tezlashtiradi (taxikardiya): Atropin parasimpatik innervatsiyaning
  (vagusning) sinoatrial tugunga (M2-xolinoretseptorlarni bloklaydi) tormozlovchi ta‘sirni
  kamaytiradi; sinoatrial tugun avtomatizmi koʻtariladi – yurak qisqarishlari tezlashadi.
  Atropin vagus markazini qoʻzgʻatishi natijasida taxikardiyadan oldin bradikardiya boʻlishi
  mumkin.
  Atropin parasimpatik innervatsiyaning (vagusning) atrioventrikulyar tugunga (M2-xolino-
  retseptorlarni bloklaydi) tormozlovchi ta‘sirni kamaytiradi; atrioventrikulyar tugun oʻtkazuv-
  chanligini yengillashtiradi.
  Bronxlar, oshqozon-ochak, siydik pufagi silliq mushaklari tonusini pasaytiradi:
  Atropin parasimpatik innervatsiyaning bronxlar, oshqozon, ichak, siydik pufagi silliq
  mushaklarga (M3-xolinoretseptorlarni bloklaydi) tormozlovchi ta‘sirni kamaytiradi-
  koʻrsatilgan organlar silliq mushaklari boʻshashishi yuzaga keladi.
  Bronxial va hazm bezlari sekretsiyasi pasayishi:
  Atropin parasimpatik innervatsiyaning (vagusning) bezlarga (M3-xolinoretseptorlarni
  bloklaydi) tormozlovchi ta‘sirni kamaytiradi – bronxial bezlar, soʻlak bezlari, oshqozon
  bezlari, oshqozoan bezlari sekretsiyasini pasaytiradi.
  98
  Manbaa: @pharma_baza
  Ter bezlari sekretsiyasi pasayishi:
  Atropin atipik simpatik innevatsiya (xolinergik) ning ter bezlariga stimullovchi ta‘sirini
  bloklaydi – terlash kamayadi.
  Bundan tashqari atropin qon tomir endoteliysidagi M3-xolinoretseptorlarni bloklaydi.
  Shunday qilib qon tomirlarning katta qismi xolinergik innervatsiya olmaydi , atropin
  ta‘sirida M3- xolinoretseptorlar bloklanib tomirlar tonusi oʻzgarmaydi. Shu bilan birga M3-
  xolinoretseptorlarni qoʻzgʻatib tomir kengaytiruvchi moddalar ta‘sirini bloklaydilar. (14-
  rasm)
  14-rasm. qon tomirlar tonusiga ta‘siri
  Atropin qoʻllanlishi
  ■Oftalmologiya
  Atropin irit va iridosiklitda qoʻllanadi, qorachiq kengayganda kamalak parda va gavhar
  kapsulasi oʻrtasida yalligʻlanish kamayishi mumkin.
  Atropin yordamida koʻz tubini tekshirish mumkin (qorachiq kengayishi hisobiga) va
  koʻzning refraksiyasini (akkomodatsiya falajida haqiqiy nur sindirish hususiyatini)
  aniqlanadi. Atropinning koʻzga ta‘sir etish davomiyligi 7 sutka, shuning uchun qisqa
  muddatli M-xolinoblokatolardan foydalanish kerak, misol uchun tropikamid (4 soat ta‘sir
  qiladi).
  ■Kardiologiya
  Atropin bradiaritmiyalada va atrio-ventrikulyar blokadalarda qoʻllaniladi.
  ■Pulmonologiyada
  Bronxial astmada qoʻllaniladi.
  ■Gastraenterologiya
  Atropin oshqozon va oʻn ikki barmoq ichak yara kasalligida, shuningdek, giperatsid
  gastritda; atropinni xlorid kislota sekretsiysini kamaytirish va oshqozon va oʻn ikki barmoq
  ichak spazmlarini bartaraf etishda qoʻllaniladi.
  Atropin
  Atropin parietal hujayralardagi M3 xolinoretseptorlarni bloklashi hisobiga vodorod xlorid
  kislota sekretsiyasini kamaytiradi;
  Enteroxromaffin hujayralardagi M1 xolinoretseptorlarni bloklashi hisobiga gistamin
  ajralishini kamaytiradi
  Gastrin ajratadigan G-hujayralarning M3 xolinoretseptorlarini (enteroxromaffin hujayralarni
  stimullovchi gastrin sekretsiyasini kamaytiradi)
  99
  Manbaa: @pharma_baza
  Somatostatin ishlab chiqaruvchi oshqozon D – hujayralarining M2 xolinoretseptorlarini (M2
  xolinoretseptorlar bloklanishida somatostatin ajralishi tezlashadi; somatostatin
  enteroxromaffin hujayralar aktivligini pasaytiradi) bloklaydi, M2 (Gi) ekanini esga olib
  olamiz.
  Atropin ichak kolikalarida samarali (ichak spazm kasalliklarida) , jigar va ichak kolikalarida
  effekti kamroq;
  ■Anesteziologiya:
  Atropin jarrohlik operatsiyalarda premedikatsiya sifatida refleksli bradikardiya oldini
  olishda, shuningdek, soʻlak va broxial bezlar sekretsiyasini kamaytirishda qoʻllaniladi
  Atropinning nojoʻya ta‘sirlari: ogʻiz qurishi, fotofobiya (yorugʻlikdan qoʻrqish), yaqindan
  koʻrishning buzilishi, taxikardiya, ich qotishi, siydik chiqarish qiyinlashuvi. Bularning har
  biriga nima sabab ekanini eslab oling.
  Atropindan zaharlaish belgilari: psixologik qoʻzgʻaluvchanlik, qorachiq kengayishi,
  yaqindan koʻrishning buzilishi, ovozning boʻgʻiqlashuvi, taxikardiya.
  Terining quruqligi va qizarishi (asosan bolalarda issiqlik oʻtkazuvchanlik buzilishi natijasida
  harirat koʻtarilishi), siydik ajratishning buzilishi (siydik pufagi kateterizatsiya qilinadi).
  Zaharlanishning ogʻir holatlarida harakat va psixik qoʻzgʻaluvchanlik aralash holda
  rivojlanishi mumkin. Kasallar orientatsiyani yoʻqotadilar, eshtish va koʻrish bilan bogʻliq
  gallyutsinatsiyalar, hayajonlanish kuzatiladi. Juda ogʻir holatlarda tutqanoq paydo boʻlishi
  va koma bilan almashishi mumkin. Oʻlim nafas markazining falaji tufayli yuzaga kelishi
  mumkin.
  Atropin M-xolinoretseptorlarga nisbatan yuqori affinitetga ega. Shuning uchun atropin bilan
  zaharlanganda M-xolinometiklar ta‘siri kam boʻladi. Fizostigmin eritmasini mushak orasiga
  kiritish birmuncha effekt berishi mumkin. Qolgan davo choralari simptomatik boʻladi.
  Atropin ichga qabul qilinganda zond orqali faol koʻmirli eritma, kaliy permanganatning
  0,05%li eritmasi, tanin bilan yuvish kerak.
  Qoʻzgʻaluvchanlikni kamaytirish uchun diazepam vena ichiga kiritiladi. Ogʻir hollarda
  sun‘iy nafas olish apparatlariga ulanadi. Qondan zaharlarni tozalash uchun gemasorbsiya va
  majburiy diurez qoʻllaniladi.
  Atropin saqlovchi dori vositalaridan ayrim hollarda belladonna preparatlari – damlamasi va
  ekstraktlari qoʻllaniladi. Bu preparatlar oshqozon-ichak tizimi spazmi, oʻt yoʻllari spazmi
  (xolisistit va oʻt-tosh kasalligi) bilan bogʻliq hollarda tavsiya qilinadi. Belladonna ekstrakti
  rektal shamchalar koʻrinishida ham qoʻllaniladi.
  Skopolamin – alkaloid, atropin saqlovchi oʻsimliklarda, skopoli tarkibida koʻproq uchraydi.
  Kimyoviy tuzilishi va farmakologiyasi atropinga yaqin. Atropindan farq qilib terapevtik
  dozalarda markaziy nerv sistemasiga susaytiruvchi ta‘sir qilib, sedativ effektni keltirib
  chiqaradi. Amaliyotda skopolaminning vestibulyar apparatga tinchlantiruvchi ta‘siridan
  foydalaniladi.
  Skopolamin vestibulyar apparat buzilishlarida (bosh aylanishlarida, muvozanat va harakat
  buzilishida), harakat buzilishi bilan bogʻliq kasalliklar profilaktikasida (dengiz va havo
  kasalliklarida). Skopolamin “Aeron” tabletkasi tarkibiga kiradi, dengizga chiqishdan va
  samolyotda uchishdan oldin qabul qilinadi. Bu tabletkalarini ta‘sir qilish vaqti 6 soat. Uzoq
  davom etadigan safarlarda skopolaminning uzoq vaqt ta‘sir qiluvchi transdermal sistemalari
  qoʻllaniladi – plastirlar, quloq orqasiga yopishtirilganda 72 soatgacha skopolamin ajraladi.
  100
  Manbaa: @pharma_baza
  Skopolamin atropin bilan bir hollarda qoʻllaniladi: narkoz oldi reflektor bradikardiya oldini
  olishda, soʻlak va broxial bezlar sekretsiyasini kamaytirishda, spazmolitik modda sifatida
  qoʻllaniladi.
  Tropikamid – oftalmologiya amaliyotida koʻz tomchilari sifatida, koʻz tubini tekshirish va
  nur sindirish hususiyatini tekshirish uchun ishlatiladi. 20-30minutda midriaz va sikloplegiya
  rivojlanadi. Ta‘sir qilish davomiyligi 2-4 soat. Oftalmologiya amaliyotida 24 soat ta‘sir
  qiluvchi gomatropin va siklopentolat qoʻllaniladi.
  Ipratropiy (atrovent) bronxial astmada aerozol koʻrinishida qoʻllaniadi.
  Platifillin – keng bargli krestovnik (Senecio platyphyllus) oʻsimligi alkaloidi. M-xolinolitik
  ta‘sirdan tashqari, ichki organlar va qon-tomirlar silliq mushaklariga toʻgʻridan-toʻgʻri
  boʻshashtiruvchi ta‘sir koʻrsatadi. Platifillinning ichki organlar silliq mushaklarini
  boʻshashtiruvchi ta‘siri M-xolinobloklovchi va miotrop spazmolitik hususiyatiga bogʻliq.
  Miotrop spazmolitik hususiyati bilan boshqa M-xolinilitik moddalardan farq qilib, qon
  tomirlarni kengaytirib qon bosimini birmuncha tushirishi mumkin.
  Platfillin asosan qorin boʻshligʻi a‘zolari silliq mushaklar spazmida, oshqozon va oʻn ikki
  barmoqli ichak yara kasalliklarida, bronxial astmada qoʻllaniladi.
  Pirenzepin (gastrosepin) – asosan M1-xolinoretseptorlarni bloklaydi. Pirenzepin entero-
  xromaffin hujayralaragi M1-xolinoretseptorlarni bloklab, ulardan gistamin ajralishini
  kamaytiradi. Gistamin kamayishidan parietal hujayralardan ajraladigan vodorod xloridining
  sekretsiyasi pasayadi.
  Pirenzepin oʻrtacha terapevtik dozalarda qorachiq kengayishiga, akkomodatsiyaga, yurak
  qisqarishiga kam ta‘sir qiladi, faqatgina ogʻizda quruqlik keltirib chiqaradi. Oshqozon yara
  kasalliklarini davolashda ishlatiladi.
  Trigeksifenidil (siklodol) – markaziy nerv sistemasidagi M1-xolinoretseptorlarga susay-
  tiruvchi ta‘sir koʻrsatadi. Parkinsonizm kasalligida qoʻllaniladi.
  Darifenatsin – M3-xolinoretseptorlarni tanlab bloklaydi. Amaliyotda siydik pufagi tonusini
  pasaytirish uchun qoʻllanilishi mumkin.
  Barcha M-xolinoblokatorlarni glaukomada qoʻllashga qarshi koʻrsatmalar mavjud!
  3.5.Ganglioblokatorlar
  Ganglioblokatorlar parasimpatik va simpatik gangliy neyronlarining NN-xolinoretseptor-
  larini, buyrak usti bezi magʻiz moddasining xromofin hujayralarini, karotid koptokchalarini
  bloklaydi. Shunday qilib, ganglioblokatorlar gangliy darajasida parasimpatik va simpatik
  innervatsiyani teng miqdorda bloklaydi. M-xolinomimetiklar, adrenomimetiklar ganglio-
  blokatorlar ta‘siriga oʻxshash oddiy effekt chaqiradi.
  Ganglioblokatorlar noradrenalin va adrenalinni buyrak ustidan ajralishini kamaytiradi,
  karotid koptokchalari NN-xolinoretseptorlari bilan nafas va vazomator markazlarining
  reflektor qoʻzgʻaluvchanligiga toʻsqinlik qiladi. Gematoensefalik barierdan oʻtuvchi
  ganglioblokatorlar (masalan, mekamilamin ) MNS NN-xolinoretseptorlarini bloklaydi.
  Ganglioblokatorlar vegetativ gangliy NN-xolinoretseptorlari antagonisti sifatida ta‘sir
  koʻrsatadi. Ularning harakati parasimpatik va simpatik innervatsiya ta‘sirni bartaraf etishda
  namoyon boʻladi. U yoki bu innervatsiyaning ta‘siri qancha koʻp boʻlsa shunchalik koʻp
  bloklash harakati namoyon boʻladi. Parasimpatik innervatsiya qorachiqlar kattaligiga
  101
  Manbaa: @pharma_baza
  sezilarli ta‘sir koʻrsatadi: qorachiqlar odatda qisqargan boʻladi (rangli parda aylana
  muskullarining qisqarishi). Bunday holda, ganglioblokatorlarning parasimpatik innervatsi-
  yaga bloklovchi ta‘siri yuqori darajada namoyon boʻladi – ganglioblokatorlar qorachiqlar
  kengayishiga olib keladi (midriaz). Kipriksimon muskullar asosan parasimpatik nerv
  innervatsiyalaydi. Ganglioblokatorlar parasimpatik gangliyni bloklab, kipriksimon
  muskullarni boʻshashiga – akkomodatsiya paralichiga olib keladi.
  Yurak qisqarishi chastotasi 70% adashgan nerv (n.vagus) ning tormoz ta‘siri bilan belgilana-
  di. Ganglioblokatorlar vagusning sinoatrial tugunga tormozlovchi ta‘sirini bartaraf qiladi va
  odatda taxikardiyaga olib keladi. Yurak qorinchasi qisqarishining kuchi simpatik
  innervatsiya ta‘siri bilan belgilanadi (qorinchalar parasimpatik nerv bilan kam
  innervatsiyala-nadi). Ganglioblokatorlar simpatik innervatsiyaning stimullovchi ta‘sirini
  yoʻq qiladi. Yurakning qisqarishini susaytiradi. Yurak zarbasi kamayadi. Taxikardiyaga
  boʻlishiga qaramay, yurakning daqiqali ishi biroz kamayadi.
  Atrioventrikulyar oʻtkazuvchanlikka n.vagus tormozlovchi ta‘sir koʻrsatadi, simpatik
  innervatsiya esa – aktivlovchi. Odatda, bu ta‘sirlar muvozanatlangan. Shuning uchun
  ganglioblokatorlar atrioventrikulyar oʻtkazuvchanlikka sezilarli ta‘sir koʻrsatmaydi.
  Koʻpchilik qon tomirlari (arteriyalar va venalar) faqat simpatik innervatsiyani oladi.
  Ganglioblokatorlar simpatik innervatsiyani stimulovchi ta‘sirini yoʻq qiladi va arteriya va
  vena tomirlarning kengayishiga olib keladi – arterial va venoz bosim kamayadi. Qon bosimi
  yurak ishi pasayishi tufayli kamayadi. Arterial bosimning pasayishiga gangliblokator NN-
  xolinoretseptor bilan buyrak usti bezi magʻiz moddasinig xromafin hujayralari blokadasi
  yordam beradi va adrenalin va noradrenalin sintezi pasayishi sabab boʻladi.
  Bronx silliq muskullari faqat parasimpatik innervatsiyani oladi bronxokonstriktor ta‘sir
  koʻrsatadi. Shu bilan birga Bronx silliq muskullarida innervatsiyalanmagan β2-adreno-
  retseptorlar mavjud ular adrenalin yordamida qoʻzgʻaladi (Bronx kengaytiruvchi ta’sir
  koʻrsatadi). Odatda, bu ta‘sirlar muvozanatlangan. Shuning uchun ganlioblokatorlar bronxlar
  tonusiga sezilarli ta‘sir koʻrsatmaydi. Oshqozon-ichak yoʻllari va siydik pufagining silliq
  mushaklarining qisqarishi (sfinkterlar bundan mustasno) shuningdek soʻlak, bronxial bezlar,
  oshqozon va ichak bezlari sekretsiyasi parasimpatik innervatsiyani stimullovchi ta‘siri bilan
  belgilanadi. Ganglioblokatorlar oshqozon-ichak yoʻllari peristaltikasini, siydik pufagi
  tonusini, bronxial va ovqat hazm qilish bezlarini sekretsiyasini kamaytiradi.
  Ganglioblokatorlar ter bezlarining sekretsiyasini kamaytiradi (atipik simpatik xolinergik
  innervatsiya bloki). Tibbiy amaliyotda ganglioblokatorlarning asosan gipotenziv ta‘siri
  qoʻllaniladi. Gipertenziv krizisda teri ostiga yoki mushak ichiga geksametoniya
  benzosulfonat (benzogeksoniy) yoki azametoniy (pentamin) yuboriladi. Bu preparatlar
  ta‘siri 2-3 soat davom etadi. Ultra qisqa ta‘sirga ega trimetafan ganglioblokatori (arfonad)
  10-15 daqiqa ta‘sir qiladi. Preparat eritmalari boshqariladigan gipotenziya uchun tomir
  ichiga tomchi orqali yuboriladi (masalan, jarrohlik operatsiyalarida zarur vaqt uchun qon
  bosimining pasayishi, masalan, qon yoʻqotish kamaytirish, miya shishi oldini olish).
  Mekamilamin (mekamin) – qutbsiz birikma (ikkilamchi amin) geksametoniya, azametoniya
  (toʻrtlamchi ammoniy birikmalar) va trimetafan (sulfonik birikma)lardan farqli ravishda
  markaziy asab tizimiga oson kiradi va Markaziy NN-xolinoretseptorlarni bloklaydi. Shuning
  uchun mekamilamin nikotinning eyforiya ta‘sirini kamaytiradi va chekishni tashlashda
  ishlatiladi.
  102
  Manbaa: @pharma_baza
  Ganglioblokatorlarning nojoʻya effektlari: midriaz, akkomodatsiya paralichi, ogʻiz qurishi,
  burun bitishi, ichaklar motorikasi va qovuq tonusi pasayishi, sezilarli ortostatik gipotenziya
  (gorizontal holatdan vertical holatga oʻtganda arterial bosimning birdan pasayishi).
  Ortostatik gipotenziya ehtimoli boʻlgan bemorlarga ganglioblokator kiritilgandan keyin
  kamida 1,5—2 soat yotoqda yotish tavsiya etiladi.
  3.6. Nerv-muskul sinapslarini bloklovchi vositalar
  Nerv-muskul sinapslarini bloklovchi vositalar skelet muskullarini boʻshashiga olib
  keladi.Shuning uchun ularni miorelaksantlar deb nomlanadi. Yanada toʻliqroq – periferik
  ta‘sirli miorelaksant deb nomlanadi, chunki markaziy ta‘sirga ega miorelaksantlar ham
  mavjud (masalan, benzodiazepin).
  Jarrohlik amaliyotda skelet muskullarini boʻshashtirishni talab qiladigan operatsiyalarda
  miorelaksantlar qoʻllaniladi. Avvalari miorelaksant ta‘sirli vositalar ingalyatsion narkozda
  foydalanilgan. Biroq, ingalyatsion narkoz uchun qoʻllaniladigan vositalar birinchi navbatda
  analgeziyaga olib keladi, keyin ongni oʻchiradi va faqat yuqori konsentrasiyalarda skelet
  mushaklari boʻshashtiradi. Hozirgi vaqtda narkozda qoʻllaniladigan vositalarni miorelak-
  santlar bilan birlashtiriladi.
  Birinchi ma‘lum boʻlgan miorelaksantlardan oʻqli zahar kurare. Janubiy Amerikalik hindu-
  lar ov qurollarining uchlariga zaharni surtishgan. Hayvon organizmiga tushgan kurare skelet
  muskullari paralichiga olib kelgan va hayvon haraklanish xususiyatini yoʻqotgan (bunday
  hayvonlarni goʻshti iste‘mol qilshga yaroqli chunki kurare oshqozon-ichak yoʻllarida
  soʻrilmaydi).
  1942yilda kanadalik anesteziolog H.R. Griffith va uning yordamchisi G.E. Johnson jarrohlik
  operatsiyasida tozalangan kurare preparatini skelet mushaklarini boʻshashtirishda qoʻlladilar.
  Keyinchalik, kurare ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan oʻsimliklardan alkaloid
  tubokurarin chiqarildi, u preparat shaklida ishlab chiqarila boshlandi.
  Tubokurarin tomir ichiga yuborilgandan soʻng, skelet mushaklarining boʻshashishi 1-2
  minutdan keyin boshlanadi; mushaklarning toʻliq boʻshashishi 3-5 daqiqada mushaklarining
  boʻshashishi ma‘lum tartibda amalga oshadi: birinchidan, koʻzni harakatga keltiruvchi
  mushaklar, yuz, hiqildoq, halqum, boʻyin, qoʻl barmoqlari mushaklari, keyin oyoq-
  qoʻllarning va tana mushaklari. Oxirgi oʻrinda nafas mushaklari va diafragma boʻshashadi va
  nafas toʻxtashi kuzatiladi (bemor oʻpka sun‘iy ventilyatsiyasiga oʻtkaziladi). Miorelaksik
  ta‘sir jarrohlik amaliyotida dozaga bogliq holatda 40-60 min yetarli darajada davom etadi.
  Mushaklar tonusining qayta tiklanishi teskari tartibda amalga oshadi.
  Minimal mioparalitik dozadan apnoetik dozagacha boʻlgan diapazon mioparalitik ta’sir
  kengligi deyiladi. Tubokurarinda mioparalitik ta‘sir kengligi yuqori emas, shuning uchun u
  qoʻllanilganda bemor odatda oʻpka sun‘iy ventilyatsiyasiga oʻtkaziladi.
  Tubokurarin skelet mushaklarining NM-xolinoretseptorlarini bloklab, atsetilxolin bilan
  ularning qoʻzgʻaluvchanligiga toʻsqinlik qiladi. Shu sababdan, asetilxolin mushak tolalari
  oxirgi plastinka membranasining depolarizatsiyasiga olib kelmaydi. Shuning uchun
  tubokurarin antidepolyarizatsiyalovchi miorelaksantlarga kiradi. Biroq, antixolinesteraz
  vositalar yordamida nerv-mushak sinapslarida asetilxolin miqdori oshsa, asetilxolin
  tubokurarinni NM-xolinoretseptorlar bilan boʻlgan birikmadan chiqaradi. Shu bilan birga
  nerv-muskul oʻtkazuvchanligi qayta tiklanadi. Shunday qilib, tubokurarin bilan asetilxolin
  oʻzaro raqobat munosabatlarida boʻladi. Yuqorida aytib oʻtilganidek, tubokurarin va boshqa
  103
  Manbaa: @pharma_baza
  turdagi moddalar antidepolyarizatsiyalovchi raqobat ta’sirli miorelaksantlar deb ataladi.
  Ushbu moddalar, shuningdek, kuraresimon vositalar ham deyiladi.
  Hozirgi vaqtda tubokurarin nojoʻya effektlari tufayli nisbatan kam ishlatiladi. Tubokurarin
  ganglioblokator va gistaminogen ta‘sir koʻrsatadi, shuning uchun u qoʻllanilishi bilan arterial
  bosim pasayadi. Gistaminogen ta‘sir natijasida ba‘zi bemorlarda laringospazm bronxospazm
  yuzaga keladi.
  Antidepolyarizatsiyalovchi raqobat ta‘sirli miorelaksantlar anesteziologiya amaliyotida
  pankuroniy, vekuroniy, pipekuroniy, atrakuriy, mivakuriylardan foydalaniladi.
  Pankuroniy (pavulon) tubokuranindan faolroq, ganglioblokator va gistaminogen
  xususiyatlarga ega emas lekin M2-xolinoretseptorlarni bloklaydi shuning uchun taxikardiya
  chaqiradi.Organizmga kiritilganda miorelaksiya 4-6 min dan keyin rivojlanadi va 60min
  davom etadi.
  Pipekuroniy (arduan) ta‘sir davomiyligi bilan farq qiladi – 2 soat atrofida .
  Vekuroniy (norkuron) Nojoʻya ta‘sirlari nisbatan kam ta‘sir davomiyligi 30-min.
  Mivakuriy 10-20 min ta‘sir koʻrsatadi, qon plazmasi xolinesterzasi bilan gidrolizlanadi
  (butirilxolinesteraza;soxta (yolgʻon) xolinesteraza, psevdoxolinesteraza).
  Atrakuriy 15-30 min ta‘sir koʻrsatadi, chunki noenzimatik gidrolizga (Xoffmann
  eliminatsiyasi) va qisman butirilxolinesteraza ta‘siriga uchraydi. Atrakuriy eliminatsiyasi
  jigar va buyraklar faoliyatiga bogʻliq emas, preparatni jigar buyrak yetishmovchiligi bilan
  ogʻrigan bemorlar qabul qilishlari mumkin. Antidepolyarizatsiyalovchi raqobat ta‘sirli
  miorelaksantlar antogonisti sifatida antixolinesteraz vositalar asosan neostigmin qoʻllaniladi.
  Neostigminning parasimpatik innervatsiyani faollashtiruvchi ta‘sirini bartaraf etish uchun
  atropin neostigmindan 5-10 daqiqa oldin yuboriladi
  (atropin va neostigminni bir vaqtning oʻzida qoʻllash mumkin emas, chunki atropin birinchi
  boʻlib bradikardiyaga olib kelishi mumkin).
  Antidepolyarizatsiyalovchi raqobatsiz miorelaksantga esa prestanol misol boʻladi.
  Antidepolyarizatsiyalovchi raqobat ta‘sirli miorelaksantlardan tashqari depolyarizatsiya-
  lovchi ta’sirli miorelaksantlar ham mavjud, bulardan klinik amaliyotda suksametoniy
  (suksinilxolin, ditilin, listenon) ishlatiladi.
  Kimyoviy tuzilishiga koʻra, suksametoniy ikki molekula atsetilxolindan tashkil topgan
  (diatsetilxolin). Shuning uchun skelet mushaklari NM-xolinoretseptorlarida suksametoniy
  atsetilxolin kabi hujayra membranasi depolyarizatsiyasini va mushak tolalarining qisqa
  muddatli qisqarishi – fassikulyatsiyani yuzaga keltiradi. Lekin keyinchalik suksametoniyning
  ta‘siri atsetilxolindan farq qiladi. Asetilxolindan farqli oʻlaroq, sukametoniy asetilxolineste-
  raz tomonidan yoʻq qilinmaydi va shuning uchun hujayra membranasining doimiy
  depolarizatsiyasiga olib keladi. Doimiy depolarizatsiya fonida mediator (asetilxolin)
  potentsialiga ta‘sir olib kelmasligi mumkin. Nerv-mushak sinapslarida qoʻzgʻalishning
  tarqalishi buziladi; fasikulyatsiyadan keyin skelet mushaklari boʻshashishi yuzaga keladi.
  Suksametoniy qon plazmasi xolinesterazasi (butirilxolinesteraza) yordamida tez gidrolizla-
  nadi. Preparat ta‘sir davomiyligi 3-5 min. Genetik jihatdan qon plazmasi xolinesterazasi
  yetishmasa, suksametoniy yanada uzoq muddat ta‘sir koʻrsatadi (2-6 soatgacha).
  Suksametoniy ta‘sirini yangi sitratli (butirilxolinesteraza saqlagan) qon quyish yoʻli orqali
  toʻxtatiladi. Antixolinesteraz vositalar miorelaksantning antidepolyarizatsiyalovchi turiga
  104
  Manbaa: @pharma_baza
  ta‘siridan farqli ravishda suksametoniy ta‘sirini susaytirmaydi aksincha kuchaytiradi va
  uzaytiradi. Bu shu bilan bogʻliqki, antixolinesteraz vositalar 1)qon plazmasi xolinesterazasini
  ingibirlaydi. 2)nerv-muskul sinapslarida atsetilxolinning konsentratsiyasini oshiradi
  (atsetilxolin doimiy depolyarizatsiya holatini saqlab turadi).
  ■Xolinesterazaning 2 turi mavjud: 1-si postsinaptik membranada joylashgan
  atsetilxolinesteraza boʻlib xolinergik mediator Atsetilxolinni parchalaydi. Bu enzim
  retseptorlarning V tipiga kiradi , ya‘ni hujayradan tashqaridagi nishon (extracellular
  target/enzyme) retseptorlari tipiga. 2-si esa qonda uchrovchi butirilxolinesteraza (soxta
  xolinesteraza ham deyiladi) boʻlib oʻz nomi bilan qondagi efir(-ester) bogʻli moddalarni
  parchalaydi.
  Antidepolyarizatsiyalovchi va depolyarizatsiyalovchi miorelaksantlarning solishtirma
  xarakteristikasi 2- jadvalda tubokurarin va suksametoniy misolida keltirilgan.
  2-Jadval. Tubokurarin va Suksametoniyning solishtirma xarakteristikasi.
  Suksametoniyning nojoʻya ta‘sirlari:
 • Jarrohlik operatsiyasidan soʻng muskullar ogʻrishi (preparat ta‘sirining boshida muskul
  fassikulyatsiyasi bilan bogʻliq); rabdomioliz boʻlishi mumkin
 • Giperkaliyemiya ( doimiy depolyarizatsiya natijasida skelet muskullari tolalaridan K+
  ionlarining chiqishi ilan bogʻliq)
 • Bradikardiya (suksametoniy yurakning M2-xolinoretseptorlarini stimullashi mumkin)
 • Taxikardiya va arterial gipertenziya ( simpatik gangliyni stimullashda suksametoniy
  takroran organizmga kiritilganda)
 • Yurak aritmiyasi
 • Koʻz ichki bosimining oshishi ( suksametoniy ekstraokulyar muskullarning tonik
  qisqarishini yuzaga keltiradi; natijada koʻz ichki suyuqligi oqimi qiyinlashadi)
 • Bronxial va soʻlak bezlari sekretsiyasining oshishi (M-xolinomimetik ta‘sir)
 • “Ikki martali blok‖ suksometoniyaning koʻp karrali takroriy (6-8 marta) yuborilishi
  natijasida depolarizatsion blok nerv-mushak uzatishi antidepolyarizatsion bilan
  almashtiriladi; bu suksametoniyaning uzoq muddatli depolarizatsion ta‘siri tufayli NM-
  xolinoretseptorlarning desensitizatsiyasi bilan bogʻliq; bunday holda, antixolinesteraz
  vositalar suksametoniyaning miorelaksant ta‘sirini zaiflashtirishi mumkin;
 • Gistominogen ta’sir va u bilan bogʻlangan yuqori sezuvchanlik (bronxospazm, eshakyemi)
 • Yomon sifatli gipertermiya (koʻpincha galotan, izofluran bilan birgalikda qoʻllanilganda)
  skelet muskullarining tonik qisqarishi va tana haroratining 41-43C gacha tez koʻtarilishi;
  yomon sifatli gipertermiya sarkoplazmatik retikulumdan Ca+ ioni koʻp miqdorda chiqishi
  bilan bogʻliq; buni bartaraf etish uchun vena ichiga dantrolen yuboriladi u Ca+ ionlarini
  sarkoplazmatik retikulumdan chiqishini kamaytiradi.
  Effektlari Tubokurarin Suksametoniy
  Oxirgi plastinka
  membranasiga ta‘siri Stabillovchi Depolyarizatsiyalovchi
  Muskul fassikulyatsiyasi Mavjud emas Ta‘sir boshida kuzatiladi
  Antixolinesteraz vositalar
  bilan oʻzaro ta‘siri Antagonizm Sinergizm
  105
  Manbaa: @pharma_baza
  Periferik ta‘sirli miorelaksantlar skelet muskullari boʻshashini talab etiladigan jarrohlik
  operatsiyalarida qoʻllaniladi. Yurak va oʻpka operatsiyalarida ushbu preparatlarning tabiiyni
  nafas olishni oʻchirish xususiyati qoʻllaniladi (bemor oʻpkaning sun’iy ventilyatsiyasiga
  oʻtkaziladi). Miorelaksantlar ta‘siri ostida, suyak chiqishlarni tuzatish juda oson, suyak
  qismlarini yoriqlar bilan qayta joylashtirish mumkin. Qisqa muddatli miorelaksantlar,
  xususan, suksametoniy, intubatsiyani yengillashtirish uchun ishlatiladi (intubatsion trubkani
  ingalyatsion narkozda kiritish). Miorelaksantlar shuningdek, tetanozni davolashda, strixnin
  bilan zaharlanishida, ya‘ni kuchli tonik sudoroglar va uzoq muddatli mushaklarning
  qisqarishi tufayli nafas buzilishi sodir boʻlgan hollarda ishlatiladi. Miorelaksantlar mushaklar
  boʻshashishiga olib keladi sudorogni bartaraf qiladi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *