4-BOB. Adrenergik sinapslarga ta’sir etuvchi vositalar.

Adrenergik, xolinergik…(-ergik). Bunday deyilishiga sabab (-ergik qoʻshimchasi; grek.
ergon –
“ta’sir”, “javob” degan ma‘nodani bildiradi) qaysi sistema neyromediatori ta’sir
etishini anglatishi. Masalan:
•Xolinergik retseptorlar – Atsetilxolin ta’sir etuvchi retseptorlar degan ma‘noda tushunish
mumkin.
•Adrenergik – adrenalin yoki noradrenalin ta’sir etuvchi yoki shular javobgar, javob
beruvchi…
Adrenalin (lot. ad-
“yonida” va renalis-“buyrakka oid”), epinefrin, suprarenin degan soʻzlar
ham shu ma‘noni bildiradi. Ya‘ni buyrak usti bezi magʻiz qavatining asosiy gormoni
pirokatexin hosilasi hisoblanadi.
Efferent innervatsiya tizimida adrenergik sinapslar postganglionar simpatik (adrenergik)
tolalar oxiri va effektor a‘zolar hujayralari bilan hosil boʻladi(simpatik: simpatiya-
―yoqtirmoq‖ soʻzidan olingan , bunga sabab inson kimnidir/nimanidir yoqtirib qolganda
yuzaga keluvchi belgilar paydo boʻlishi aynan simpatik nerv bilan namoyon boʻlishi).
Adrenergik tolalarning tarmoqlanib ketgan oxirlarida mediator noradrenalinni oʻz ichiga
olgan koʻplab varikoz (tuguncha) kengaymalar mavjud bularni presinaptik kengayma desak
ham boʻladi, aynan presinaptik tola oxiri shu kengaymani hosil qilgani uchun. Varikoz
kengaymalarda noradrenalinning asosiy miqdori vezikulalarda boʻladi.
Noradrenalin hosil boʻlishi quyidagicha.: Tirozin varikoz kengaymalariga kirib boradi, bu
esa tirozin gidroksilaza ta‘sirida DOFA (dioksifenilalanin) ga aylanadi.
Dofamin DOFA dekarboksilaza ishtirokida DOFA dan hosil boʻladi. Faol transport orqali
(VMAT) dofamin vezikula membranasiga kirib boradi va vezikula ichida noradrenalinga
aylanadi (15-rasm). Nerv impulsi kelganida presinaptik membrananing depolarizatsiyasi
sodir boʻladi, potensialga-bogʻliq boʻlgan Ca2+ kanallari ochiladi, Ca2+ ionlari varikoz
kengaymalari sitoplazmasiga kiradi, bu esa vezikulalar ekzotsitozini va noradrenalinni
sinaptik yoriqqa chiqarilishini ta‘minlaydi, bunda Ca2+ unga sezgir boʻlgan sinaptotamin1
ga
ta‘sir qiladi ikkinchi tomondan SNARE kompleksini mustahkamlashda ham ishtirok etadi
(fiziologiya kursidan qidiring yoki keltirilgan manbaa dan izlang).
Noradrenalin effektor hujayrasining postsinaptik membranasining adrenergik retseptor-
lariga ta‘sir qiladi. Mediatorning ta‘siri qisqa muddatli, chunki ularning aksariyati (taxminan
80%) nerv oxirlari (neyronal tutilishi) bilan qayta ushlanadi (NAT-NorAdrenalin
Transporteri). Varikoz kengaymalar sitoplazmasida noradrenalinning bir qismi MAO
106
Manbaa: @pharma_baza
(MonoAminOksidaza) ta‘sirida dezaminlanadi, ammo noradrenalinning asosiy qismi
vezikulalar (vezikulyar tutilish) bilan ushlanadi.
Noradrenalin oz miqdori efektor hujayralari tomonidan ushlanadi (ekstroneyronal tutilish) –
bu ish EMT orqali amalga oshadi.
Rasm.15. Adrenergik sinaps.
NA – noradrenalin; DA – dofamin; MAO – monoaminoksidaza.
Effektor hujayralarda Noradrenalin KOMT (Katexolamin-Orto-MetilTransferaza) bilan
inaktivlanadi.
Farmakologik vositalar yordamida adrenergik oʻtkazuvchanlikni turli bosqichlariga ta‘sir
oʻtkazish mumkin. Metiltirozin tirozingidroksilazasini ingibirlasa, Karbidopa hamda
benserazid DOFA dekarboksilazani ingibirlaydi. Rezerpin vezikula membranasida
toʻplanadi va dofaminning vezikulaga tushishini va noradrenalinning vezikulaga tutilishini
oldini oladi. Nialamid, tranilsipromin MAO ni ingibirlaydi. Tiramin, efedrin, amfetamin
noradrenalinni sinaptik yoriqqa chiqarilishini stimullaydi. Trisiklik antidepressantlar
(imipramin, amitriptilin), kokain noradrenalinning qayta neyronal tutilishini buzadi, ya‘ni
NAT ni bloklaydi. Adrenoretseptorlarni stimmulaydigan (adrenomimetiklar) yoki
adrenoretseptorlarni bloklaydigan (adrenoblokatorlar)ga juda koʻp moddalar ma‘lum.
1, 2; 1, 2, 3, 4 adrenoretseptorlar mavjud.
1 – alfa 1 adrenoretseptor (Gq) mexanizm bilan ishlaydi.
2 – alfa 2 adrenoretseptor (Gi) mexanizm bilan ishlaydi.
– betta adrenoretseptor barchas (Gs) mexanizm bilan ishlaydi.
107
Manbaa: @pharma_baza

-rasm. Ingliz/rus tilini yaxshi bilmasangiz ham (balki umuman bilmayman yoki zoʻr bilaman dersiz)
mana shu rasmdan nimadir foyda ola olgan boʻlsangiz va shu yoki boshqa fanni sevib oʻrganishingizda til
bilmayman deb, kitobni xatto ochib ham koʻrmaslik boʻlmasin, vizual tushunish uchun mukammal darajada
til bilish talab etilmaydi, ingliz tilida ma‘lumotlarni qanday yetkazib berilishini ifoda etish uchun shu rasmni
joyladik , yana bir-ikki rasm joylab ketamiz, muhimi kitobni ochib, hech yoʻq tomosha qila olishga jur‘at
toping, buning uchun uncha ham koʻp vaqt ketmaydi☺.
108
Manbaa: @pharma_baza
109
Manbaa: @pharma_baza
2-adrenoretseptorlar va 2-adrenoretseptorlar sinapslardan tashqaridagi effektor hujayra-
larining membranalarida joylashgan (ekstrasinaptik adrenoretseptorlar; innervatsiyalashma-
gan adrenergik retseptorlari) va qondagi adrenalin tomonidan qoʻzgʻaladi ( 2-adreno-
retseptorlar qondagi noradrenalin bilan ham qoʻzgʻalishi mumkin 16-rasm).
Bundan tashqari, presinaptik membranada (adrenergik tolalarning oxirlarida) 2 va 2-
adrenoretseptorlar mavjud. Presinaptik 2-adrenoretseptorlar qoʻzgʻalganda noradrenlin
mediatorining ajralishi kamayadi va presinaptik 2-adrenoretseptorlar qoʻzgʻalganda
noradrenalinning ajralishi kuchayadi.
Presinaptik 2-adrenoretseptorlar mediator noradrenalin tomonidan uning haddan tashqari
chiqarilganda stimullanadi . Bu noradrenalinning chiqarilishining pasayishiga olib keladi
110
Manbaa: @pharma_baza
(salbiy qaytar aloqa). Presinaptik 2-adrenoretseptorlar qondagi adrenalin ta‘sirida
stimullanishi mumkin. Bu noradrenalinning ajralishini kuchayishiga olib keladi.
Presinaptik 2-adrenergik retseptorlari postganglionar parasimpatik (xolinergik) tolalar
oxirlarida ham mavjud. Ular qoʻzgʻalganda atsetilxolinning ajralishi kamayadi.
Postsinaptik va ekstrasinaptik adrenoretseptorlarning qoʻzgʻalishining asosiy ta‘sirlari:
■ 1-adrenoretseptorlar:

 1. koʻz qorachigʻining kengayishi, radial muskullar qisqarishi sabab
 2. qon tomirlarining torayishi;
 3. miometrianing qisqarishi
 4. eyakulyasiya
  5.teridagi tuklarning pilomotor muskullari qisqarishi
  6.Glikogenoliz aktivlanishi, glikogen sintezini pasaytirish
  ■ 2-adrenoretseptorlar(ekstrasinaptik):
 5. qon tomirlarining torayishi.
 6. Langergans orolchalaridagi hujayralardan insulin ajralishining kamayishi
 7. Trombotsitlar agregatsiyasini stimullashi
  ■ 1-adrenoretseptorlar:
 8. yurak ishini stimullash:
  a) qisqarishni kuchayishi,
  b) qisqarishni tezlashishi (sinoatrial tugunning avtomatizmi kuchayishi),
  c) atrioventrikulyar oʻtkazishni yengillashtirish
  d) atrioventrikulyar tugun va Purkinye tolalarining avtomatizmini oshirish;
 9. buyrakning yukstaglomerular hujayralari tomonidan rennin ajralishi.
  3.lipolizning kuchayishi
  ■ 2-adrenoretseptorlari (ekstrasinaptik):
 10. yurakni faoliyatini stimullash
 11. qon tomirlarining kengayishi (asosan skelet mushaklari tomirlari);
 12. bronxning silliq mushaklarining boʻshashishi;
 13. miometrianing tonus va qisqarishini pasayishi;
 14. glikogenolizni stimullash, glikogen sintezini pasaytirish.
 15. bazofillar degranulyatsiyasini ingibirlaydi, gistamin ajralishini kamaytiradi
  ■ 3-adrenoretseptorlar:
  1.lipolizning stimullanishi
  2.yurak qisqarish kuchining susayishi
  3.MNS dagi jarayonlarda ishtiroki
  Adrenergik sinapslarga ta‘sir qiluvchi dorilar quyidagilarga boʻlinadi.
 16. adrenergik sinapslarni stimullaydigan dorilar:
  a) adrenomimetiklar (adrenergik retseptorlarni stimullash),
  b) simpatomimetiklar (noradrenalinning chiqarilishini kuchaytirish);
 17. adrenergik sinapslarni bloklovchilar:
  a) adrenoblokatorlar (adreneretseptorlarni bloklovchilar),
  b) simpatolitiklar (noradrenalinning ajralishini kamaytiradi).
  111
  Manbaa: @pharma_baza
  Rasm.16. Adrenoretseptoral joylashuvi
  Adrenergik sinapslarni stimullaydigan vositalar
  4.1. Adrenomimetiklar
  Adrenomimetiklar quyidagilarga boʻlinadi.
  1) -adrenomimetiklar, 2) -adrenomimetiklar, 3) ,
  -adrenomimetiklar (bir vaqtning oʻzida
  va -adrenoretseptorlarni qoʻzgʻatadi).
  4.1.1. -Adrenomimetiklar
  1-Adrenomimetiklar. Gq oqsillari orqali 1-adrenoretseptorlar silliq mushaklarda qoʻzgʻal-
  ganda, PLC (PhosphoLipaza C) faollashadi, inositol-1,4,5-trifosfat darajasi oshadi, bu esa
  sarkoplazmik retikulumdan Ca2+ ionlarini chiqarilishiga yordam beradi. Ca2+ kalmodulin
  bilan oʻzaro ta‘sirlashganda, miozin yorugʻ(yengil) zanjiri kinazasi faollashadi. Miozin
  yorugʻ(yengil) zanjiri fosforillanishi va ularning aktin bilan oʻzaro ta‘siri silliq
  mushaklarning qisqarishiga olib keladi (6-rasm).
  1-adrenomimetiklar asosiy farmakologik ta‘siri: 1) qorachiqning kengayishi 2) qon
  tomirlarining torayishi (arteriya va venada).
  1-adrenomimetiklarga fenilefrin (mezaton) kiradi. Fenilefrin eritmasi kon’yunktiva
  xaltasiga tomizilsa, qorachiq akkomodatsiya oʻzgarmasdan kengayadi. Bu koʻzning tubini
  tekshirishda ishlatilishi mumkin.
  Fenilefrin vazokonstriktor va pressor modda sifatida ishlatiladi. Fenilefrinning vazo-
  konstriktor ta‘siri otorinolaringologiyada, xususan, rinit (burun tomchilari) uchun ishlatiladi.
  Rektal shamlarda fenilefrin gemoroy uchun buyuriladi. Ba‘zida adrenalin oʻrniga lokal
  anestetiklar eritmalariga fenilefrin eritmasi qoʻshiladi.
  Vena ichiga yoki teri ostiga yuborilganda (shuningdek, ogʻiz orqali qabul qilinganda),
  fenilefrin qon tomirlarini toraytiradi va shuning uchun qon bosimini oshiradi. Bunday holda
  reflektor bradikardiya paydo boʻladi. Qabul qilish usuliga qarab bu moddaning ta‘sir qilish
  muddati 0,5-2 soat .Fenilefrinning pressor ta‘siri arterial gipotenziya uchun ishlatiladi.
  112
  Manbaa: @pharma_baza
  Fenilefrinni tayinlashga qarshi koʻrsatmalar: gipertoniya, ateroskleroz, qon tomirlari
  spazmlari.
  2-Adrenomimetiklar. Gi oqsillari orqali qon tomirlari silliq mushaklarining ekstrasinaptik
  2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda, adenilat siklaza ingibirlanadi, sAMFmiqdori va
  proteinkinaza A faolligi pasayadi (17-rasm). Proteinkinaza A ning miozin yorugʻ(yengil)
  zanjir kinazasi va fosfolamban ga ingibirlovchi ta‘sirini pasayadi. Natijada, miozin
  yorugʻ(yengil) zanjiri fosforillanishi faollashadi; fosfolamban sarkoplazmik retikulumining
  Ca2 + ATFazasini ingibirlaydi (Ca2+ ATFazaning ishi Ca2+ ionlarini sitoplazmadan sarko-
  plazmatik retikulumga oʻtkazadi), sitoplazmadagi Ca2+ miqdori oshadi. Bularning barchasi
  silliq mushaklarning qisqarishiga va qon tomirlarining qisqarishiga olib keladi.
  2-adrenomimetiklar nafazolin, ksilometazolin, oksimetazolin kiradi.
  17-rasm: qon tomir silliq mushaklariga a2-adrenomimetik va β2-adrenomimetiklarning ta‘sir mexanizmi.
  КЛЦМ- miozin yengil zanjiri kinazasi.
  Nafazolin (naftizin) rinitda faqat mahalliy ishlatiladi. Dori eritmalari burunga kuniga 3 marta
  tomiziladi; shu bilan birga, burun shilliq qavatining tomirlari torayib, yalligʻlanish reaksiyasi
  pasayadi. Nafazolin emulsiyasi – sanorin kuniga 2 marta ishlatiladi.
  Ksilometazolin (galazolin) va oksimetazolin (nasol) ta‘siri va qoʻllanilishi nafazolinga
  oʻxshashdir.
  113
  Manbaa: @pharma_baza
  2-adrenomimetiklarga, shuningdek, gipertenziv vosita sifatida ishlatiladigan klonidin va
  guanfatsin kiradi.
  Klonidin (klofelin,gemiton), xuddi nafazolin, ksilometazolin singari, imidazolin hosilalariga
  kiradi va rinitni davolash vositasi sifatida ishlab chiqarilgan. Uzunchoq miyada 2-
  adrenoretseptorlar va imidazolin I1-retseptorlarini stimullashi bilan bogʻliq boʻlgan qon
  bosimini pasaytirish ta‘siri tasodifan topilgan.
  Klonidin samarali gipotenziv vositadir. Bundan tashqari, u sedativ, ogʻriq qoldiruvchi
  ta‘sirga ega, etil spirtining ta‘sirini kuchaytiradi.
  Klonidin gipotenziv vosita sifatida, asosan gipertenziv krizlarda qoʻllaniladi. Klonidindan
  foydalanish uning nojoʻya ta‘sirlari bilan cheklanadi (uyquchanlik, ogʻizning qurishi, ich
  qotishi,impotensiya).
  Koʻz tomchilari shaklida klonidin glaukoma uchun ishlatiladi (koʻz ichi suyuqligi hosil
  boʻlishini pasaytiradi). Klonidin migren profilaktikasida, opioidga qaramlikda abstinensiyani
  kamaytirishda samaralidir. Klonidin ogʻriq qoldiruvchi (analgetik) xususiyatlarga ega.
  Tizanidin (sirdalud) imidazolin hosilasi. Orqa miya sinapsidagi presinaptik 2-adrenergik
  retseptorlarini stimullaydi. Shu bilan birga u qoʻzgʻatuvchi aminokislotalarning chiqarilishini
  pasaytiradi(Glutamat va Aspartat), qoʻzgʻalishning polisinaptik uzatilishini susaytiradi va
  skelet mushaklari tonusini pasaytiradi. Ogʻriq qoldiruvchi (analgetik) xususiyatlarga ega.
  Skelet mushaklari spazmlari uchun ogʻiz orqali yuboriladi.
  Gipertenziv vosita sifatida guanfatsin (estulik) klonidindan uzoqroq ta‘sir qilish muddati
  bilan ajralib turadi. Klonidindan farqli oʻlaroq, u I1-retseptorlariga ta‘sir qilmasdan faqat 2-
  adrenoretseptorlarini stimullaydi.
  4.1.2 β1-Adrenomimetiklar. Gs oqsillari orqali yurakning β1-adrenergik retseptorlari
  qoʻzgʻalganda, adenilatsiklaza faollashadi, ATF dan sAMF hosil boʻlib, u proteinkinaza A ni
  faollashtiradi. Proteinkinaza A faollashganda, hujayra membranasining Ca2+ kanallari
  fosforillanadi (faollashadi) va Ca2+ ionlarining kardiositlarning sitoplazmasiga kirishi
  kuchayadi.
  Sinoatrial tugunning hujayralarida Ca2+ ionlarining kirishi harakat potentsialining
  4-bosqichini tezlashtiradi, impulslar tez-tez hosil boʻladi, yurak urishi tezlashadi.
  Ishchi miokardning tolalarida Ca2+ ionlari troponin C bilan bogʻlanadi (troponin-
  tropomiozin kompleksining bir qismi) va shu bilan troponin-tropomiozinning aktin-miozin
  bogʻlanishiga ingibirlovchi ta‘siri yoʻqoladi, yurakning qisqarishi kuchayadi (3-rasm)
  Atrioventrikulyar tugun hujayralaridagi β1-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda, harakat
  potentsialining 0 va 4 fazalari tezlashadi, atrioventrikulyar oʻtkazuvchanlik osonlashadi va
  avtomatizm kuchayadi.
  β1-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda Purkine tolalarining avtomatizmi kuchayadi.
  Buyrak yukstoglomerulyar hujayralarining (YuGA) β1-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalishi
  bilan renin sekretsiyasi kuchayadi.
  Dobutamin β1-adrenergik agonistlarga hisoblanadi. Quvvatni va ozgina darajada yurak urish
  tezligini oshiradi. U oʻtkir yurak yetishmovchiligida kardiotonik vosita sifatida ishlatiladi.
  114
  Manbaa: @pharma_baza
  β2-Adrenomimetiklar.
  β2-adrenergik retseptorlar:
  1) yurakda (yurak boʻlmachalarining 1/3 β-adrenergik retseptorlari, yurak qorinchalarining 1/
  4 β-adrenergik retseptorlari);
  2) siliar tanada (β2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda koʻz ichi suyuqligi hosil boʻlishi
  ortadi);
  3) qon tomirlari va ichki organlarning silliq mushaklarida (bronxlar, oshqozon-ichak trakti,
  miometriy); β2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda silliq mushaklar boʻshashadi.
  β2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda adenilatsiklaza faollashadi, sAMF miqdori ortadi
  va proteinkinaza A faollashadi.
  Yurakdagi β2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda paydo boʻladigan ta‘sirlar, β2-adrenergik
  retseptorlari qoʻzgʻalgandagi ta‘sir bilan bir xil (yurak urishi tezlashadi, atrioventrikulyar
  oʻtkazuvchanlik osonlashadi va avtomatizm kuchayadi). Qon tomirlar, bronxlar, oshqozon-
  ichak trakti, miometriy silliq mushaklaridagi β2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda esa
  aksi ta‘sir yuzaga keladi( 17-rasm).
  Gs oqsillari orqali β2-adrenergik retseptorlari qoʻzgʻalganda adenilatsiklaza faollashadi,
  sAMF miqdori ortadi va proteinkinaza A faollashadi, bu miozinning yengil zanjirlari
  kinazasiga va fosfolambanga ingibirlovchi ta‘sir koʻrsatadi.
  Natijada miozinning yengil zanjirlarini fosforillanishi toʻxtab sitoplazmadagi Ca+2 miqdori
  kamayadi (fosfolambanning Ca+2 ni sitoplazmadan sarkoplazmatik retikulumga oʻtishini
  faollashtiruvchi SR dagi Ca+2
  -ATFazaga tormozlovchi ta‘siri yoʻqoladi). Bu esa qon
  tomirlar, bronxlar, oshqozon-ichak trakti, miometriy silliq mushaklarini boʻshashishiga olib
  keladi.
  β2-adrenomimetiklarga salbutamol (ventolin), fenoterol (berotek, partusisten) va
  terbutolinlar kiradi. Bular bronxlarni tonusini, miometriy tonusi va qisqarashini
  kamaytiradi. Qon tomir devorlarini oʻrtasha darajada kengaytiradi. Ta‘sir davomiyligi 6 soat.
  Foydalanish uchun koʻrsatma:
 • bronxial astma hurujlarini daf etishda ( asosan ingalyatsion yoʻl bilan);
 • erta tugʻruqni toʻxtatish uchun ( v/i yuboriladi va ichish uchun);
 • juda kuchli tugʻruqlarda.
 • Akusherlik amaliyotida tokolitik sifatida qoʻllaniladi ( erta tugʻruq hafi boʻlganda).
  Bulardan tashqari geksoprenalin (ginipral) va ritodrin ham kiradi.
  Bronxial astma hurujlarini umumiy jihatdan oldini olish uchun ta‘sir davomiyligi uzoq
  boʻlgan (12 soat) β2-adrenomimetiklardan klenbuterol, salmeterol, formoterol qoʻllaniladi.
  β2-adrenomimetiklarning nojoʻya ta‘sirlari: taxikardiya, bezovtalik, diastolik bosimning
  pasayishi, bosh aylanish, tremor.
  β1 va β2-adrenomimetiklarga izoprenalin (izadrin, izoproterenol) kiradi.
  Izoprenalin β1-adrenergik retseptorlari faollashtirishi hisobiga atrioventrikulyar
  oʻtkazuvchanlikni osonlashtiradi va atrioventrikulyar blokda til ostiga qoʻllaniladi.
  Izoprenalin β2-adrenergik retseptorlari faollashtirishi hisobiga bronxospazmni bartaraf
  qilishda va bronxial astma hurujida ingalyatsion usulda qoʻllaniladi.
  Izoprenalinning nojoʻya ta‘sirlari: taxikardiya, yurak aritmiyasi, tremor, bosh ogʻrigʻi.
  115
  Manbaa: @pharma_baza
  4.1.3 , β-adrenomimetiklar.
  Noradrenalin (norepinefrin) kimyoviy tuzulishiga koʻra tabiiy mediator noradrenalinga
  oʻxshaydi. β1-
  , 1-
  , 2- adrenoretseptorlarini qoʻzgʻatadi. β2- adrenoretseptorlariga ta‘siri
  kam darajada.
  Noradrenalin 1-
  , 2 – adrenoretseptorlarini qoʻzgʻatishi hisobiga qon tomirlarni toraytiradi
  va arterial bosimni oshiradi. Noradrenalin β1- adrenoretseptorlarini qoʻgʻatadi va izolyatsiya
  qilingan yurak tajribalarida taxikardiyani chaqiradi. Lekin umumiy olganda organimzda
  arterial bosimni ortishi hisobiga vagusga reflektor usulda tormozlovchi ta‘sir koʻrsatiladi va
  bradikardiya yuzaga keladi. Vagusga kelyotgan ta‘sirni atropin yordamida ingibirlasa,
  noradrenalin taxikardiyani chaqiradi. (18-rasm)
  18-rasm: Atropinni noradrenalin ishiga ta‘siri ; АД-arterial bosim; НА- noradrenalin.
  Noradrenalinni asosiy qoʻllanilishi – arterial bosimni kuchli darajada pasayishi.
  Noradrenalinni katta dozada qoʻllash hisobiga:
  ■ nafas qisishi,
  ■ bosh ogʻrigʻi,
  ■ yurak aritmiyasi yuzaga keladi.
  Noradrenalin yurak boʻshashishida, aterosklerozda, atrioventrikulyar blokda, galotanov
  narkozida (aritmiya yuzaga kelishi mumkin) qoʻllash mumkin emas.
  Adrenalin (epinefrin) kimyoviy tuzulishiga koʻra tabiiy mediator adrenalinga oʻxshaydi.
  Adrenoretseptorlarning barcha turlarini qoʻzgʻatadi. (3-jadval). Teri ostiga va v/i ga
  yuboriladi (ichga buyurilsa noeffektiv).
  Adrenalin:
  ■ qorachiqni kengaytiradi (koʻzning radial mushaklaridagi 1-adrenoratseptorlarni faollash-
  tiradi);
  ■ yurak urushini tezlashtiradi va oshiradi (β1- adrenoretseptorlarini faollashtiradi);
  ■ atrioventrikulyar oʻtkazuvchanlikni osonlashtiradi (β1- adrenoretseptorlarini faollashtiradi);
  ■ yurak sistemasini oʻtkazuvchi tolalari avtomatizmini oshiradi (β1- adrenoretseptorlarini
  faollashtiradi);
  ■ teri, shilliq qavat, ichki a‘zolar qon tomirlarini toraytiradi ( 1- va 2-adrenoratseptorlarni
  faollashtiradi);
  ■ skelet mushaklari qon tomirlarini kengaytiradi (β2- adrenoretseptorlarini faollashtiradi);
  ■ bronxlar, ichaklar, bachadon silliq mushaklarini boʻshashtiradi (β2-adrenoretseptorlarini
  faollashtiradi);
  ■ glikogenolizni faollashtiradi va giperglikemiya chaqiradi (β2 – adrenoretseptorlarini
  faollashtiradi).
  116
  Manbaa: @pharma_baza
  Adrenalin 1- va 2-adrenoratseptorlarni faollashtirishi hisobiga qon tomirlarni toraytiradi.
  Lekin adrenalin β2-adrenoretseptorlarini faollashtiradi, shuning uchun qon tomirlar
  kengayishi ham mumkin,
  3-rasm: Adrenomimetiklarning adrenoretseptorlarga ta‘siri.
  Qon tomirlarining β2-adrenoretseptorlari adrenalinga sezgirroq boʻladi va ularning
  qoʻzgʻalishi -adrenoretseptorlarga nisbatan ancha uzoqroq. Adrenalinning odatdagi
  dozalaridan foydalanganda, dastlab uning a-adrenoretseptorlariga ta‘siri ustun turadi va
  tomirlar torayadi. Ammo a-adrenoretseptorlarning qoʻzgʻalishi toʻxtaganidan soʻng,
  adrenalinning β-adrenoretseptorlarga ta‘siri hanuzgacha saqlanib qoladi, shuning uchun
  vazokonstriksiyadan soʻng ularning kengayishi sodir boʻladi (19-rasm).
  Butun organizmda adrenalin ba‘zi qon tomirlarining (terining qon tomirlari, shilliq pardalar
  va yuqori dozalarda – ichki organlarning qon tomirlarning) torayishiga va boshqa
  tomirlarning (yurak va skelet mushaklari qon tomirlari) kengayishiga olib keladi. Yurakni
  stimullovchi ta‘siri va vazokonstriktor ta‘siri tufayli adrenalin qon bosimini oshiradi.
  Pressor effekti, adrenalinni tomir ichiga yuborilganda yaqqol namoyon buladi. Bunday
  holda, dastlab qisqa muddatli reflektor bradikardiya boʻlishi mumkin ,ya‘ni qon bosimining
  biroz pasayishi bilan birga, keyin yana koʻtariladi.
  Bir marta vena ichiga yuborish bilan adrenalinning pressor ta‘siri qisqa muddatli
  (daqiqalar)boʻladi, keyin qon bosimi tez pasayadi, odatda boshlangʻich darajadan past
  boʻladi. Adrenalin ta‘sirining ushbu soʻnggi bosqichi uning tomirlarning β2 –
  adrenoretseptor-lariga ta‘siri bilan bogʻliq (vazodilatator ta‘sir), bu a-adrenoretseptorlarga
  ta‘sir toʻxtaganidan keyin bir muncha vaqt davom etadi. Keyin qon bosimi dastlabki
  darajasiga qaytadi (20-rasm). Adrenalin ta‘sirini a-adrenoblokator va β-adrenoblokator
  yordamida tahlil qilish mumkin (21-rasm). a-adrenoblokatorlar ta‘siri fonida adrenalin qon
  bosimini pasaytiradi;
  β-adrenoblokatorlar fonida adrenalinning pressor ta‘siri kuchayadi.
  117
  Manbaa: @pharma_baza
  Rasm.19. Adrenalinning arteriyal qon tomirlari tonusiga ta’siri. Adrenalinning vazokonstriktor ta‘siri
  a1- va a2-adrenoretseptorlar faollashishi bilan bogʻliq. Adrenalinning vazodilatatsion ta‘siri β2 –adreno-
  retseptorlar faollashishi bilan bogʻliq.
  Rasm.20. Adrenalinning qon bosimiga ta’siri.
  a1, a2, β1-2 – bu qoʻzgʻalishi adrenalin (Adr) ning qon bosimiga ta‘sir qilish fazalari bilan bogʻliq boʻlgan
  adrenoretseptorlarning belgilari.
  118
  Manbaa: @pharma_baza
  Rasm.20. a va β adrenoblokatorlar fonida adrenalinning qon bosimiga ta’siri.
  Adrenalinning qoʻllanilishi.
  Adrenalin – anafilaktik shokni bartaraf etuvchi vositadir (qon bosimining pasayishi,
  bronxospazm bilan namoyon boʻladi). Bunda adrenalinning qon tomirlarini toraytirishi, qon
  bosimini oshirishi va bronxlar mushaklarini boʻshashtirishi ta‘siri qoʻllaniladi. Adrenalinning
  ampula eritmasi (0,1%) mushak orasiga yuboriladi; agar samarasiz boʻlsa, ampula eritmasi
  10 marta suyultiriladi va 5 ml 0,01% eritma tomir ichiga asta-sekin yuboriladi.
  Adrenalin yurak toʻxtab qolganda ishlatiladi. Bunda bir necha ml 0,01% adrenalin eritmasi
  uzun ignali shprits bilan koʻkrak devori orqali chap qorincha boʻshligʻiga yuboriladi.
  Adrenalinning vazokonstriktor ta‘siridan uning eritmasi mahalliy anestetik eritmalariga
  qoʻshilib, ularning soʻrilishini kamaytirish va ta‘sirini uzaytirish uchun ishlatiladi.
  Koʻz tomchilari shaklida adrenalin ochiq burchakli glaukoma uchun ishlatiladi (koʻz ichi
  suyuqligi hosil boʻlishini pasaytiradi). Adrenalin midriazni keltirib chiqarishi sababli
  preparat yopiq burchakli glaukoma uchun ishlatilmaydi.
  Ochiq burchakli glaukomada dipivefrin samaraliroq – adrenalin preparati,shox pardaga
  osonroq kirib boradi va koʻz toʻqimalaridan adrenalinni chiqaradi.
  Bronxial astma xurujlari uchun adrenalin teri ostiga yuboriladi. Bu odatda xurujning
  toʻxtashiga olib keladi (adrenalin ta‘siri, teri ostiga yuborilganda, taxminan 1 soat davom
  etadi). Shu bilan birga, qon bosimi kamroq oʻzgaradi.
  Adrenalinning qondagi glyukozani koʻpaytirish qobiliyati tufayli uni yuqori dozada
  insulindan kelib chiqqan gipoglikemiya uchun ishlatish mumkin.
  Dozani oshirib yuborishda adrenalin qoʻrquv, xavotir, titroq, taxikardiya, yurak ritmining
  buzilishi, koʻngil aynish, qusish, terlash, giperglikemiya va bosh ogʻrigʻiga sabab boʻlishi
  mumkin. Oʻpka shishi, qon bosimining keskin koʻtarilishi tufayli miyaga qon quyilishi
  kuzatilishi ham mumkin.
  119
  Manbaa: @pharma_baza
  Adrenalin gipertoniya, koronar yetishmovchilik (yurakning kislorodga boʻlgan ehtiyojini
  keskin oshiradi), ogʻir ateroskleroz, homiladorlik (yurak aritmiyasini keltirib chiqaradi) da
  taqiqlanadi.
  4.2. Simpatomimetiklar (bilvosita adrenomimetiklar)
  Simpatomimetiklar – adrenergik tolalar uchidan noradrenalinni chiqarilishini
  kuchaytiradigan moddalar.
  Simpatomimetiklar tarkibiga efedrin, amfetamin, tiramin kiradi.
  Efedrin – efedra alkaloidi (Kuzmicheva oʻti). Kimyoviy tuzilishi va farmakologik ta‘siri
  jihatidan efedrin adrenalinga oʻxshaydi, ammo ta‘sir mexanizmi undan sezilarli darajada farq
  qiladi.
  Efedrin adrenergik asab tolalari uchlaridan noradrenalinnii chiqarilishini kuchaytiradi faqat
  kuchsiz darajada toʻgʻridan-toʻgʻri adrenergik retseptorlarni stimullaydi. Shunday qilib,
  efedrin samaradorligi adrenergik tolalar oxiridagi mediatorlar zaxirasiga bogʻliq. Qon
  tomirlarini denervatsiya qilish tajribalarida efedrinning qon tomirlariga ta‘siri sezilarli
  darajada susayadi (22-rasm).
  Efedrinni tez-tez yuborish yoki simpatolitiklarni tayinlanishi sabab mediatorlar zaxirasi
  tugaganda, efedrin ta‘siri susayadi.
  Efedrin adrenalindan adrenergik sinaps stimulyatori sifatida kamroq faollik, koʻproq
  turgʻunligi (ichga qabul qilinganda samarali) va uzoqroq ta‘sir davomiyligi bilan farq qiladi
  Efedrin qon tomirlarini toraytiradi va yurak faoliyatini stimullaydi. Shu munosabat bilan
  efedrin qon bosimini oshiradi; ta‘sir davomiyligi – 1-1,5 soat.
  Juda tez-tez yuborilganda (20-30 daqiqadan soʻng) efedrin ta‘siri tezda pasayadi. Bunday
  hodisa “takifilaksiya” atamasi bilan ifodalaniladi (tez oʻrganib qoʻlish).
  Efedrinning vazokonstriktor ta‘siri mahalliy ravishda qoʻllanilganda ham namoyon boʻladi –
  uning eritmalari shilliq pardalarga qoʻllanilganda. Shilliq qavatning yalligʻlanishi holatida,
  qon tomirlarining torayishi yalligʻlanish hodisalarining pasayishiga olib keladi.
  Efedrin bronxlar mushaklarini boʻshashtiradi. Efedrin MNS ni , xususan, hayotiy muxim
  markazlarni – nafas olish va vazomotor markazlarni stimullaydi. Oʻrtacha psixostimulovchi
  xususiyatga ega.
  Efedrinni qoʻllash boʻyicha koʻrsatmalar:
  ■ bronxial astma (xurujlarni yengillashtirish uchun preparat teri ostiga qilinadi, ularning
  oldini olish uchun ichga buyuriladi);
  ■ allergik kasalliklar
  ■ rinit (burun tomchilari shaklida);
  ■ qon bosimini pasaytirish;
  ■ subaraxnoidal anesteziyada arterial gipotenziyani oldini olish.
  Efedrinni qoʻllashda nojoʻya ta‘sirlar yuzaga kelishi mumkin:nervlar qoʻzgʻalishi , qoʻllar
  titrogʻi, uyqusizlik, yurak urishi, qon bosimining koʻtarilishi, ishtahani yoʻqolishi va
  boshqalar.
  Efedrin arterial gipertenziya, ateroskleroz, yurakning jiddiy organik shikastlanishi va
  uyquning buzilishlarida taqiqlanadi. Efedringa nisbatan doriga toʻbelik kelib chiqishi
  mumkin.
  120
  Manbaa: @pharma_baza
  Amfetamin (fenamin) xususiyatlari jihatidan efedringa oʻxshaydi. Biroq, juda katta darajada
  psixostimulyatsion ta‘sir koʻrsatib, oily nerv faoliyatiga stimullovchi ta‘sir koʻrsatadi.
  Fenamin psixostimulyator sifatida ishlatilganda, preparatning simpatomimetik ta‘siri
  taxikardiya, qon bosimi ortishi bilan namoyon boʻladi.
  Rasm.22. Efedrin va adrenalinning qon tomirlar tonusiga ta‘siri. E – efedrin; Adr- adrenalin.
  Tomirlarning innervatsiyasi saqlanib qolgan xolatida efedrin va adrenalin qon tomir
  tonusining bir xil oʻsishiga olib kelishi mumkin. Qon tomirlarining denervatsiyasi xolatida
  efedrin ta‘siri sezilarli darajada zaiflashadi va adrenalin ta‘siri kuchayadi.
  Tiramin koʻplab oziq-ovqat mahsulotlarida (pishloq, sharob, pivo, dudlangan goʻsht)
  mavjud. Asosan tiramin MAO-A va MAO-B tomonidan asosan ichak devorida inaktivlanadi.
  Biroq, ushbu mahsulotlarni selektiv boʻlmagan (noselektiv) MAO ingibitorlari ta‘siri fonida
  iste‘mol qilinganda, tiraminning simpatomimetik ta‘siri – qon bosimining sezilarli darajada
  oshishi mumkin.
  Adrenergik sinapslarni bloklovchi vositalar
  4.3.Adrenoblokatorlar
  Adrenoretseptorlarni bloklovchi moddalar adrenoblokatorlar deyiladi. Adrenoretseptorlar
  turlariga koʻra bu guruh moddalari a – adrenoblokatorlar, β – adrenoblokatorlar, a,β-adreno-
  blokatorlarga boʻlinadi.
  4.3.1.α –Adrenoblokatorlar
  α-adrenoblokatorlarga prazozin (minipress, polpressin), terazozin (kornam), doksazozin
  (tonokardin) lar kiradi. Arterial va venoz qon tomirlarni kengaytiradi, arterial bosimni
  pasaytiradi. Siydik qopi boʻyin qismidagi, prostata, uretrani prostata qismidagi silliq tolali
  121
  Manbaa: @pharma_baza
  muskullarni boʻshashtiradi. Bu preparatlarni ichishga tavsiya etiladi. Prazozin 6 soat,
  terazozin va doksazozin 18-24 soat ta‘sir qiladi. Preparat qoʻllanilganda reflektor
  taxikardiya, ortostatik gipotenziya, burun bitishi, periferik shishlar, tez-tez siydik ajralishi
  holatlari boʻlishi mumkin.
  α1-adrenoblokatorlar arterial gipertenziyada ishlatiladi.
  Bundan tashqari prostata bezining yaxshi sifatli giperplaziyasi bilan bogʻliq boʻlgan siydik
  tutilishida yaxshi effekt beradi. Bunday holatda asosan tamsulozin (omnik) qoʻllash tavsiya
  etiladi. Preparat α1-adrenoretseptorlarni bloklaydi, shuning uchun siydik qopi boʻyin
  qismidagi, prostatani, uretrani prostata qismidagi silliq tolali muskullarni boʻshashtiradi,
  arterial bosim sezilarli darajada oʻzgarmaydi.
  α2-adrenoblokator yoximbin – Gʻarbiy Afrikada oʻsadigan oʻsimlik (Corinanthe yohimbe)
  poʻstlogi alkaloidi. α 2-adrenoretseptorlarni bloklashi bilan MNS ga markaziy stimullovchi
  ta‘sir koʻrsatadi, xususan jinsiy istakni oshiradi.
  Periferik α 2-adrenoretseptorlarni bloklanishi natijasida qon tomirlari kengayadi, kavernoz
  tanani qon bilan ta‘minlanishi kuchayadi va ereksiyani oshiradi.
  Impotensiyada kuniga 1-3 marta ichish tavsiya etiladi.
  Yoximbinning nojoʻya ta‘sirlari:
 • qoʻzgʻaluvchanlikni ortishi,
 • tremor (qaltirash)
 • arterial bosimni pasayishi,
 • taxikardiya,
 • bosh aylanishi,
 • bosh ogʻrigʻi diareya kuzatiladi.
  α1,
  α2-adrenoblokator fentolamin – postsinaptik α1- adrenoretseptorlarni va tashqi sinaptik
  α2- adrenoretseptorlarni bloklaydi. Fentolamin simpatik innervatsiyani stimullovchi ta‘sirini
  va qondagi adrenalin, noradrenalinni kamaytiradi.
  Adrenergik oxirlardagi presinaptik α2-adrenoretseptorlarni bloklaydi noradrenalinni
  ajralishini koʻpayadi. Bu fentolaminning qon tomirlarni kengaytiruvchi xususiyatni cheklab
  qoʻyadi(23-rasm).
  Fentolamin arterial va venoz qon tomirlarni kengaytiradi, arterial bosimni pasaytiradi va
  sezilarli darajada taxikardiya yuzaga keltiradi. Taxikardiya reflektor holatda va shuningdek,
  yurakda noradrenalin mediatorini koʻp miqdorda ajralishi (presinaptik α2- adrenoretseptor-
  larni blokadasi bilan bogʻliq) natijasida yuzaga keladi(24-rasm).
  Fentolamin feoxromositomda (buyrak usti bezi magʻiz moddasi oʻsmasida qonga koʻp
  miqdorda adrenalin ajralishida) gipotenziv ta‘sir koʻrsatadi.
  Oʻsimtada ajraladigan adrenalin α1,α2- adrenoretseptorlarni bloklab va qon tomirlardagi β2-
  adrenoretseptorlarni stimullaydi (25-rasm).
  Feoxromositom asosan jarrohlik yoʻli bilan olib tashlanadi. Fentolamin operatsiyadan oldin,
  operatsiya vaqtida va operatsiya mumkin boʻlmagan holatlarda qoʻllaniladi. Fentolamindan
  keyin yuzaga keladigan taxikardiyani kamaytirishda β-adrenoblokatorlar qoʻllaniladi.
  β-adrenoblokator fentolamindan oldin qoʻllanilmaydi chunki feoxromositomda β-adreno-
  blokator arterial bosimni oshiradi ( adrenalinning qon-tomirlarni kengaytiruvchi komponent
  ta‘sirini yoʻqotadi).
  122
  Manbaa: @pharma_baza
  23 rasm. Fentolaminni qon tomirlarning adrenergik innervatsiyasiga ta‘siri. Fentolamin presinaptik α2-
  adrenoretseptorlarni bloklaydi noradrenalinni ajralishini koʻpaytiradi. Fentolamin postsinaptik α1-
  adrenoretseptorlar bloklaydi va noradrenalin ta‘siriga toʻsqinlik qiladi.
  Fentolamin periferik qon tomirlar spazmida ham ishlatiladi ( Reyno kasalligi, obliteratsion
  endoartrit).
  Fentolaminning nojoʻya ta‘siri: taxikardiya, bosh aylanishi, burun bitishi qon tomirlar
  kengayishi natijasida burun shilliq qavatini shishi) me‗da va soʻlak bezlari sekretsiyasini
  oshishi, diareya (fentolamin xolinergik tolalar oxiri dagi presinaptik α2 – adrenoretseptorlarni
  bloklaydi va atsetilxolin ajralishini koʻpaytiradi), ortostatik gipotenziya, eyakulyatsiya
  buzilshlari.
  24-rasm. Fentolaminning yurakda noradrenalin ajralishiga ta’siri.
  Fentolamin presinaptik α2 – adrenoretseptorlarni bloklaydi va noradrenalin ajralishini koʻpaytiradi sinoatrial
  tugun hujayralaridagi β1- adrenoretseptorlarni stimullaydi va yurak qisqarish chastotasi oshiradi.
  123
  Manbaa: @pharma_baza
  25-rasm. Fentolaminning essensial gipertenziya va feoxromositomda gipotenziv ta’sirini taqqoslash.
  Feoxromositomda adrenalin α1 va α2-adrenoretseptorlarni bloklab, β2 – adrenoretseptorlarni stimullaydi va
  yanada arterial bosimni pasaytiradi.
  14.3.2.β-adrenoblokatorlar.
  β-adrenoblokatorlar – taxikardiya, ekstrasistola, stenokardiya, arterial gipertenziyani
  davolashda 1-oʻrinda turadi. Shu bilan birga oʻpkaning surunkali obstruktiv kasalliklarida,
  qon-tomirlar obliteratsion kasalliklarida va atrioventrikulyar blokadada qoʻllash taqiqlanadi.
  Bu moddalar fizik faollikni pasaytiradi, dislipidemiyani yuzaga keltiradi (YZLP-yuqori
  zichlikdagi lipoprotein darajasi pasayadi.)
  β-adrenoblokatorlar quyidagilarga boʻlinadi:
  1) β1 β2 -adrenoblokatorlar
  2) β1-adrenoblokatorlar
  3) β-adrenoblokatorlar ichki simpatomimetik aktivligi bilan
  β1 β2 –adrenoblokatorlar (noselektiv β-adrenoblokatorlar)ga propranolol, nadolol, timolol va
  boshqalar kiradi.
  Propranolol (anaprilin, obzidan, inderal) β1-adrenoretseptolarni bloklashi natijasida:
  1)yurak faoliyatini soʻndiradi.
  -yurak qisqarishini susaytiradi,
  -yurak qisqarishi kamayadi (sinus tugunlari avtomatizmi pasayadi),
  -atrioventrikulyar tugun va Purkine tolalari (yurak qorinchasida joylashgan) avtomatizmi
  pasayadi,
  -atrioventrikulyar oʻtkazuvchanlir qiyinlashadi.
  2) buyrak yukstaglomerulyar hujayralarida rennin sekretsiyasi kamayadi.
  β2 –adrenoretseptorlar bloklanishi natijasida
  1)qon-tomirlar qisqaradi (shu jumladan toj tomirlar),
  2)bronx silliq muskullari tonusi ortadi,
  3)miometriyni faol qisqaruvchanligi ortadi,
  4) adrenalinning giperglikemik ta‘sirini pasaytiradi.
  124
  Manbaa: @pharma_baza
  Propranolol, lipofilen MNS ga oson oʻtadi. Propranololning ta‘sir davomiyligi-6 soat.
  Preparatni kuniga 3 marta ichish tavsiya etiladi; kapsula-retard –kuniga 1marta. Shoshilinch
  holatlarda propranolol vena ichiga sekin yuboriladi.
  Propranololni qoʻllash uchun koʻrsatma.
  ■ Stenokardiya xurujlarida. Yurak qisqarishlari kuchi va sonini kamaytirish orqali
  kislorodga ehtiyojini kamaytirish.
  ■ Miokard infarktida. Miokard infarktining oʻtkir fazasidan keyin , stabil holatida
  propranolol qoʻllanilganda infarktning qaytalanishi va oʻlim koʻrsatkichi kamaygan
  (mexanizmi aniqmas, ehtimol yurakning kislorodga boʻlgan ehtiyojini kamaytiradi,
  miokardning ishemiyalabgan sohasiga qon taqsimlanishini yaxshilaydi, antiaritmik ta‘sir
  qiladi).
  ■ Yurak aritmiyasida. Propranolol sinus tuguni avtomatizmini, atrioventrikulyar tugun
  avtomatizmi va oʻtkazuvchanligini, Purkinye tolasi avtomatizmini susaytiradi. Boʻlmachalar
  taxiaritmiyalarida : sinus tuguni taxikardiyasida, boʻlmacha paroksizmal taxikardiyasida,
  boʻlmachalar fibrilliyatsiyasida va titrashida samarali. Qorinchalar avtomatizmi kuchayishi
  bilan bogʻliq ekstrasistolalarda ham qoʻllanishi mumkin.
  ■ Arterial gipertenziyada. Propranolol yurak qisqarishlarini kamaytiradi va shuning hisobi-
  ga sistolik gipertenziyalarda qoʻllanilganda arterial bosimni kamaytirishi mumkin. Odatda
  propranolol bir marta qoʻllanilganda qon bosimi biroz pasayadi, bunga sabab qon
  tomirlardagi β2-adrenoretseptorlarni bloklab, tomirlar torayishi va qonning umumiy
  qarshiligi ortishiga sabab boʻladi.
  Propranololni 1-2 xafta davomida muntazam qoʻllansa, vazokonstriksiya qon tomir
  kengayishi bilan almashib qon bosimi sezilarli darajada pasayadi. Qon tomirlar kengayishi
  quyidagicha tushuntiriladi:
  1) Baroretseptorlarning depressor refleksini tiklash (gipertonik kasallarda pasaygan boʻladi),
  2) Yurak va tomirlarga markaziy simpatik ta‘sirni kamaytiradi,
  3) Propranololning rennin sinteziga susaytiruvchi ta‘siri (β1-adrenoretseptorlarni bloklab)
  4) Presinaptik β2-adrenoretseptorlarni bloklab (simpatik tolalardan noradrenalin ajralishini
  kamaytiradi)
  Propranolol quyidagilar uchun ham qoʻllaniladi:
 • Gipertrofik kardiomiopatiyalarda
 • Tireotoksikozda (simptomatik terapiya)
 • Essensial (oilaviy) tremor (skelet muskullaridagi β2-adrenoretseptorlarni bloklab)
 • Migren profilaktikasi uchun (miya qon tomirlarini kengayishi)
 • Spirtli ichimlik iste‘mol qilingandan keying abstinensiyani yengillashtirish uchun
 • Feoxromositomani α-adrenoblokatorlar bilan davolashda arterial bosim tushganda yuzaga
  taxikardiyani pasaytirish uchun propranolol qoʻllaniladi (tomirlar β2-adrenoretseptorlarni
  bloklab, adrenalinning qon tomir kengaytiruvchi ta‘sirini kamaytiradi).
  Propranololning nojoʻya ta’sirlari:
  Jismoniy zoʻriqishlarda holsizlik, yurak qisqarishlarining susayishi (yurak
  yetishmovchiligi boʻlishi mumkin),
  Bradikardiya,
  Atrioventrikulyar oʻtkazuvchanlik susayishi,
  Koʻzlar quruqligi,
  125
  Manbaa: @pharma_baza
  Barmoq uchlari sovuq qotishi (periferik qon tomirlar torayishi),
  Bronxlar tonusi ortishi ( bronxial astmasi bor bemorlarda bronxospazm boʻlishi)
  Miometriy tonusi oshishi,
  Gipoglikemiya (β2-adrenoretseptorlarning faollashuvi bilan bogʻliq boʻlgan
  adrenalinning giperglikemik ta‘sirini pasaytiradi);
  Propranolol gipoglikemik dorilar ta‘sirni tezlashtiradi.
  Bundan tashqari: koʻngil aynishi, qayt qilish, diareya, qorin boʻshligʻida ogʻriq,
  uyquchanlik, depressiya, orientasiyani yoʻqotish, gallyutsinasiyalar, impotensiya, terida
  toshmalar kuzatilishi mumkin. Propranolol qondagi ZYLPlar miqdorini kamaytiradi.
  Propranololda qaytarish sindromi yuzaga kelishi mumkin: qabul qilish birdaniga
  toʻxtatilganda koronar yetishmovchilik, arterial gipertenziya kuchayishi mumkin.
  Propranololni yurak yetishmovchiligida, periferik tomirlar spazmida, bronxial astmada,
  homiladorlik vaqtida qoʻllash mumkin emas. Propranolol gipoglikemik dorilar ta‘sirni
  tezlashtiradi, shuning uchun qandli diabetda qoʻllaniladi.
  Nadolol (korgard) propranololdan uzoq ta‘siri – 24 soatgachaboʻlishi bilan farq qiladi.
  Gipertoniya kasalligi, stenokardiya xurujlarini tizimli davolash uchun bir kunda 1
  tabletkadan tavsiya qilinadi.
  Timolol gipertoniya kasalligi, stenokardiya xurujlarida, migren profilaktikasi uchun qoʻllash
  mumkin. Preparatni sutkada 2 marta qabul qilish tavsiya qilinadi. Timolol koʻpincha ochiq
  burchakli glaukomada koʻz tomchilari sifatida qoʻllaniladi (timolol propranololdan farq qilib
  mahalliy anestetik ta‘sir koʻrsatmaydi). Timolol qoʻllaganda koʻz ichki bosimining tushishi
  koʻz ichki suyuqligi mahsulotini kamaytirishi bilan bogʻliq. Koʻz ichki suyuqligi siliar tana
  epiteliy hujayralari sekretsiyasi va qon tomirlar endoteliysidan qon plazmasining
  filtratsiyalanishi hisobiga hosil boʻladi. Timolol 1) siliar tana epiteliysidagi β2-adreno-
  retseptorlarni bloklab, koʻz ichki suyuqligi sekretsiyasini kamaytiradi; 2) β2-adreno-
  retseptorlarni bloklanib qon tomirlar torayishi va filtratsiya pasayishi (4-jadval).
  Jadval 4. Preparatlarning glaukomada qoʻllanilishi
  Preparatlar
  Koʻz ichki suyuqligining hosil boʻlishi Koʻz ichki suyuq-
  ligining chiqishi
  Sekretsiya Filtratsiya
  Pilokarpin ↑
  Dipivefrin ↓
  Timolol ↓ ↓
  Dorzolamid ↓
  Latanoprost ↑
  Dorzolamid koʻz ichki suyuqligi hosil boʻlishida ishtirok etuvchi karbongidraza fermentini ingibirlaydi.
  Latanoprost prostaglandin F2α preparati koʻz ichki suyuqligining chiqib ketishini tezlashtiradi.
  β1-adrenoblokatorlar.
  β1-adrenoblokatorlar (kardioselektiv β-adrenoblokatorlar) asosan β1–adreno-
  renoretseptorlarni va kam miqdorda β2 –adrenoretseptorlarni bloklaydi. Bu moddalar β1
  –adrenoretseptorlarni bloklab yurak ishini sekinlashtiradi, renin sekretsiyasini pasaytiradi.
  β1–adrenoblokatorlar stenokardiya xurujlarida, yurak aritmiyalarida, arterial gipertenziyada
  qoʻllaniladi. Qisqa muddatli davo muolajalari uchun metoprolol (betalok), talinolol
  (kordanum) 6-8 soat ta‘sir qilgani uchun 1 sutkada 3 marta tavsiya qilinadi (metoprolol
  126
  Manbaa: @pharma_baza
  tabletkalari sekin ajralgani uchun 1 sutkada 1 marta tavsiya qilinadi). Tizimli uzoq muddat
  davom etuvchi muolajalar uchun atenolol, bisoprolol (24 soat ta‘sir qiladi), betaksolol (36
  soat ta‘sir qiladi). Bu preparatlar sutkasiga 1 marta tayinlanadi.
  Atenolol (Tenormin) propranololdan gidrofill birikmaligi, gematoensefalik toʻsiqdan yomon
  oʻtishi, shuning uchun markaziy asab tizimiga kam ta‘sir qilishi bilan farq qiladi. Atenolol
  arterial gipertenziyada, miokard infarkti oʻtkir fazasida, turgʻun stenokardiyada
  (stenokardiya xurujlarida), taxiaritmiyalarda, shuningdek migren profilaktikasi uchun
  qoʻllaniladi. Atenololni bronxial astmada, Prinsmetal stenokardiyasida, ogʻir bradi-
  kardiyalarda, atrioventrikulyar blokada II—III darajasida, periferik qon tomirlar spazmi bilan
  bogʻliq kasalliklarida qoʻllash mumkin emas.
  Betaksolol (lokren) arterial gipertenziyada, ochiq burchakli glaukomada koʻz tomchilari
  koʻrinishida (betoptik) qoʻllaniladi.
  Esmolol (breviblok) qisqa vaqt ta‘sir qiluvchi β1 –adrenoblokator ( t1/2 – 9minut).
  Esmololning qisqa vaqt ta‘sir qilishi eritrositlar sitozolidagi esterazalar ta‘sirida tez
  gidrolizlanishi bilan bogʻliq. Xirurgik operatsiyalar vaqtida yoki undan keying holatlarda
  boʻlmachalar titrashi va fibrilliyatsiyasida (qorinchalar qisqarish ritmini normallashtirish
  uchun) esmolol eritmasi vena ichiga tomchilab kiritiladi. β1 –adrenoblokatorlar β1–
  adrenoretseptorlarga spetsifik absolyut ta‘sir koʻrsatmaydi, shuing uchun ularning salbiy
  ta‘sirlari ham propranololga oʻxshaydi.
  Bu prepeparatlar neselektiv β–adrenoblokatorga nisbatan taqqoslanganda:
 • Bronxlar tonusini kam miqdorda oshiradi ( bronxial astmada qoʻllash mumkin emas),
 • Periferik tomirlar tonusini kam miqdorda oshiradi,
 • Qondagi qand miqdoriga kam darajada ta‘sir qiladi,
 • Ichki simpatomimetik faollikka ega β–adrenoblokatorlar – pindolol (visken), oksprenolol
  (trazikor) va boshq. aslini olganda β–adrenoblokatorlarga kirmaydi.
  Bu moddalar β 1 va β 2–adrenoretseptorlarni kuchsiz stimullayadi, shuning uchun bu
  retseptorlarga qisman agonist hisoblanadi. Qisman agonistlar toʻliq agonistlarning ta‘siriga
  toʻsqinlik qilgani uchun, bu moddalar adrenalin va noradrenalinning β–adrenoretseptorlarga
  ta‘sirini susaytiradi. Simpatik ta‘sir qanchalik kuchli boʻlsa, ushbu dorilarning bloklovchi
  ta‘siri yanada kuchli namoyon boʻladi. Aksincha, simpatik innervatsiya tonusi past boʻlsa, bu
  dorilar samarasi ham kam boʻladi. Ichki simpatomimetik faollikka ega β–adrenoblokatorlar
  amaliyotda muhim ahamiyatga ega – noselektiv β–adrenoblokatorlarga nibatan bradikardiya
  chaqirmaydi, bronxlar va periferik qon tomirlar tonusini kam miqdorda oshiradi,
  gipoglikemik ta‘sir koʻrsatadi.
  4.3.3 α, β-adrenoblokatorlar
  Bu guruhga β1 va β2–adrenoretseptorlarni va kam miqdorda α–adrenoretseptorlarni
  bloklovchi labetalol va karvedilol kiradi. α– adrenoretseptorlarni bloklashi natijasida qon
  bosimi tez pasayadi, β1 –adrenoretseptorlarni bloklashi natijasida taxikardiya chaqirmaydi.
  Labetalol (trandat) gipertenziv krizlarda qon bosimini tez pasaytirish uchun qoʻllanadi (vena
  ichiga sekin kiritiladi), shuningdek tizimli davolash uchun ham qoʻllaniladi. Labetalolning
  nojoʻya ta‘sirlari: ortostatik gipotenziya, bosh aylanishi , bronxlar tonusi ortishi, koʻngil
  aynishi, diareya,impotensiya.
  Karvedilol (dilatrend) xusussiyatlari va qoʻllanilishi labetalolga oʻxshaydi. Antioksidant
  xususiyatni namoyon qiladi. Preparat arterial gipertenziyada, shuningdek oʻrtacha yurak
  yetishmovchiligida bir kunda 2 marta tayinlanadi.
  127
  Manbaa: @pharma_baza
  Karvedilolning nojoʻya ta’sirlari:
  ■ bradikardiya,
  ■ ortostatik gipotenziya,
  ■ diareya.
  Simpatolitiklar.
  Simpatolitiklar postganglionik (adrenergik) tolalar uchida simpatik innervatsiyani toʻsib
  qoʻyadigan moddalardir. Adrenergik tolalar uchlarini ingibirlash mexanizmlari turli
  simpatolitiklar uchun har xil, ammo ularning ta‘siri natijasi bir xil: simpatolitiklar
  adrenergik nerv uchlaridan noradrenalin mediatorining ajralishini kamaytiradi. Shu bilan
  simpatolitiklar simpatomimetik ta‘sirini susaytiradi. Adrenblokatorlardan farqli oʻlaroq,
  simpatolitiklar adrenergik retseptorlarga ta‘sir qilmaydi va adrenergik agonistlarning ta‘sirini
  susaytirmaydi. Aksincha, simpatolitiklar ta‘sirida adrenomimetiklar odatdagidan koʻra
  kuchliroq yuzaga chiqadi, chunki mediatorning ajralishi kamayishi bilan adrenergik
  retseptorlari soni koʻpayadi.
  Simpatolitiklar, adrenergik nerv uchlarini ingibirlash orqali, simpatik innervatsiyaning yurak
  va qon tomirlariga faollashtiruvchi ta‘siri yoʻq boʻladi. Natijada yurak qisqarishi susayadi va
  sekinlashadi, qon tomirlari kengayadi – qon bosimi pasayadi. Simpatik innervatsiya
  simpatolitiklari tomonidan ingibirlansa, parasimpatik innervatsiya ta‘siri ustun boʻladi. Bu
  bradikardiya, oshqozon-ichak trakti peristaltikasini faollanishi va oshqozon bezlari
  sekretsiyasini kuchayishi bilan namoyon boʻladi.
  Guanetidin (oktadin, ismelin) – samarali ta‘sir koʻrsatadigan uzoq muddatli antigipertenziv
  vositadir. Dori kuniga bir marta ichga buyuriladi. Gipotenziv ta‘sir asta-sekin rivojlanib, bir
  necha kun qabul qilgandan soʻng maksimal darajaga yetadi va moddani bekor qilishdan
  keyin ham 2 haftagacha saqlanib turadi. Guanetidinning simpatolitik ta‘sir mexanizmi uning
  adrenergik tola uchlari orqali tutilishi bilan bogʻliq. Guanetidin vezikulalar ichiga kirib
  ulardan NAni siqib chiqaradi. Guanetidin vezikulalarda toʻplanib, NAning sinteziga
  toʻsqinlik qiladi. Guanetidinning vazikulalarga ta‘siri qaytmasdir. Shunday qilib, guanetidin
  adrenergik nerv uchlarida NA zaxiralarini sezilarli darajada kamayib ketishiga olib keladi, bu
  esa simpatik innervatsiya ta‘sirining susayishiga olib keladi. Guanetidinni, muntazam
  ravishda qoʻllanishi xisobiga, ta‘siri bir necha kun ichida rivojlanadi, chunki noradrenergik
  uzatishni izdan chiqarish uchun adrenergik tolalar uchida NAni zahirasini yarmidan
  koʻprogʻiga kamaytirish kerak. Moddani bekor qilgandan soʻng ta‘siri 2 haftagacha davom
  etadi (yangi pufakchalar hosil boʻlishi uchun zarur boʻlgan vaqt). Guanetidin buyrak usti
  bezlaridagi katekolaminlarga ta‘sir qilmaydi, chunki ularda neyronal qayta yutilish
  mexanizmi mavjud emas. Guanetidin markaziy asab tizimiga ta‘sir qilmaydi, chunki
  GEBdan oʻtmaydi.
  Guanetidin yuqori effektivligiga qaramay, uni qoʻllash cheklangan, chunki:
  ■ ogʻir ortostatik gipotenziya,
  ■ bradikardiya,
  ■ burun bitishiga,
  ■ HCl ajralishini kuchayishi,
  ■ diareya,
  ■ eyakulatsiya buzilishiga olib keladi.
  128
  Manbaa: @pharma_baza
  Feoxromotsitomada guanetidin qon bosimini oshiradi. Trisiklik antidepressantlar guanetidin
  ta‘siriga toʻsqinlik beradi, chunki ular guanetidinni adrenergik tola uchlari orqali yutilishini
  toʻxtatadi. Guanetidin faqat arterial gipertenziyaning ogʻir shakllarida qoʻllaniladi.
  Rezerpin – rau-volfiya (Hindistonda oʻsadigan oʻsimlik) alkaloidi boʻlgan simpatolitikdir.
  Rezerpin adrenergik tola uchlaridagi vezikula membranalarida toʻplanadi. Bunda,
  dofaminning pufakchalarga kirishi buziladi, NAning sintezi pasayadi va pufakchalar
  tomonidan NAni qayta yutish ham qiyinlashadi. Natijada, adrenergik tolalar uchida NAning
  miqdori kamayadi, adrenergik sinapslarda qoʻzgʻalish uzatilishi buziladi – simpatik
  innervatsiya ta‘siri pasayadi. Reserpinning pufakchalarga ta‘siri qaytmas va dori bekor
  qilingandan soʻng uning ta‘siri 2 haftagacha davom etadi (yangi pufakchalar hosil boʻlishi
  uchun zarur boʻlgan vaqt). Rezerpin buyrak usti bezlarida katekolaminlar miqdorini
  pasaytiradi.
  Simpatik innervatsiya tasiri susayganidan parasimpatik innervatsiya ta‘siri ustunlik qila
  boshlaydi. Bunda:
  ■ mioz,
  ■ bradikardiya,
  ■ meda bezlari
  ■ sekretsiyasi kuchayishi,
  ■ meda-ichak motorikasini faollashishi kabi simptomlar yuzaga keladi.
  Reserpin guanitidindan farqli ravishda GEBdan oson oʻtadi va MNSda NA, dofamin va
  serotonin miqdorini kamaytiradi. MNSda NA miqdorini kamaytirish orqali sedative ta‘sir
  koʻrsatadi. Dofamin miqdori kamayishi hisobiga esa kuchsiz antipsixotik ta‘sir,
  parkinsonizm belgilari, prolaktin ajralishi ortishi va shunga bogʻliq ravishda gonadotrop
  gormonlar sekretsiyasi kamayishi yuzaga chiqadi, Seratonin kamayishi boʻlsa depressiyaga
  sabab boʻladi.
  Guanitidin arterial bosimni tushurish boʻyicha rezerpinga nisbatan ustunroq, ta‘sir
  davomiyligi boʻyicha oʻxshashdir. Rezerpin asosan arterial gipertenziyani yengil formalarida
  buyuriladi, odatda tiazid diuretiklar bilan birgalikda kuniga 1 mahaldan.
  26-rasm. Rezerpin ta’sir mexanizmi. Rezerpin vezikula membranalarida depolanib, dofaminni (DA)
  kirishiga va NA qayta yutilishiga toʻsqinlik qiladi.
  129
  Manbaa: @pharma_baza
  Rezerpin, guanitidindan farqli oʻlaroq, ortostatik gipertenziya chaqirmaydi. Dorini uzoq
  muddat qoʻllash mumkin (oʻrganib qolish kuzatilmaydi ). Lekin sistematik qoʻllanilganda
  quyidagi nojoʻya ta‘sirlar yuzaga chiqadi:
  ■ subyektiv yoqimsiz sedative ta‘sir (fikrlarni chalgʻishi, diqqatni jamlay olmaslik),
  ■ uyquchanlik,
  ■ bosh aylanishi,
  ■ depressiya,
  ■ parkinsonism belgilari,
  ■ bradikardiya, burun bitishi,
  ■ ogʻiz qurishi,
  ■ meda bezlari ajralishi ortishi (oshqozon yarasida ma‘n qilingan),
  ■ diareya,
  ■ ginekomastiya,
  ■ impotensiya,
  ■ hayz sikli buzilishi.
  Depressiya belgilari kuzatilganda dorini toʻxtatish kerak. ―Rezerpin deppresiyasi‖da MAO
  ingibitorlari qoʻllaniladi. MAO ingibitorlari qoʻllanilyotganda rezerpinni toʻxtatish kerak.
  Rezerpin NAni vezikulalar tomonidan yutilishini ingibirlaydi. Shu sababli MAO ingibirlansa
  NA adrenergik tola uchlaridagi sitoplazmada toʻplanadi, tola uchlaridan ajraladi va
  postsinaptik adrenoretseptorlarni faollashtiradi. Shu munosabat bilan, MAO ingibitorlari
  ta‘siri paytida rezerpin paradoksal ta‘sir koʻrsatadi: AB ni kamaytirmaydi, balkim oshiradi;
  sedativ emas aksincha qoʻzgʻatuvchi ta‘sir boʻladi.
  Rezerpin depressiyada, Parkinsonizmda, oshqozon yara kasalligida, feoxromositomada man
  qilinadi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *