5-sinf ona tili adabiyot ish reja

5-sinf bo’yicha ona tili adabiyotdan onlayn dars mavzulari va vazifalar

30. 03.2020
Fan Mavzu Uyga vazifa
Ona tili Leksikologiya haqida haqida ma’lumot 478-mashq
31.04.2020
Ona tili So’zlarning atash ma’nosi 482-mashq
Adabiyot Sa’diy Sheroziy hayoti va ijodi “Bo’ston”, “Guliston”asarlarini o’qish
1.04.2020
Ona tili Bir ma’noli va ko’p ma’noli so’zlar 486-mashq
Adabiyot A.Avloniy hayoti va ijodi “Vatanni suymak” she’rini yodlash
2.04.2020
Ona tili So’zning o’z va ko’chma ma’nolari 491-mashq
Adabiyot E.vohidov “Nido” Dostonni yodlash
3.04 .2020
Ona tili Shakldosh so’zlar 495-mashq
6.04. 2020
Ona tili Uyadosh so’zlar 500- mashq
7.04.2020
Ona tili Paronimlar 504-mashq
Adabiyot E,Vohidov “Nido” dostoni Dostonni yodlash
8.04.2020
Ona tili Ma’nodosh so’zalar 509-mashq
Adabiyot A.Oripov hayoti va ijodi “O’zbekiston” qasidasini yodlash
9.04.2020
Ona tili Ma’nodosh so’zlar qatorida bosh so’z 514-mashq
Adabiyot
  1. Oripov “O’zbekiston” qasidasi
Qasida haqida taassurot yozish
10.04.2020
Ona tili Zid ma’noli so’zlar 523-mashq
Adabiyot A.oripov “O’zbekiston “qasidasi Qasidani tahlil qilish
13.04.2020
Ona tili O’zbek tili leksikasining boyish manbalari 526-, 527- mashqlar
14.04.2020
Ona tili Eskirgan so’zlar Savollarga javob yozish. 530-, 531- mashqlar
Adabiyot Nodar Dumbadze ‘Hellodos” hikoyasini o’qish, hikoyada ilgari surilgan asosiy fikr- haqiqat nimadan iborat ekanligini aniqash.
15.04.2020
Ona tili Yangi so’zlar 535-mashq
Ona tili Jamlovchi son va uning yasalishi Savollarga javob yozish, 423-mashq
16.04.2020
Ona tili Iboralar 539-mashq
Adabiyot Nodar Dumbadze ‘Hellodos” hikoyasi “Hellados” hikoyasi haqida uy inshosi
17.04.2020
Ona tili Iboralar 539-mashq
20.04.2020
Ona tili Ma’nodosh so’zlarda umumiy va xususiy ma’nolar 515-mashq
21.04.2020
Ona tili Tasviriy ifoda 548-mashq
Adabiyot Muqimiy hayoti va ijodi “Sahoyatnoma” ni o’qish, lug’atlar ustida ishlash
22.04.2020
Ona tili Takrorlash “Shifokorlar asrimiz qahramoni” mavzusida kichik hkoya tuzish
23.04.2020
Ona tili Diktant. “Milliy liboslar” Do’ppi so’zining ma’nodoshini toping
Adabiyot “Sayohatnoma” Lug’atdagi so’zlarning ma’nosini izohlash
24. 04 2020
Ona tili Atamalar. Ilmiy atamalar 552-mashq

27.04 dan- 13.05 gacha 5-11 sinflar uchun onlayn dasr mavzulari va topshiriqlar

27.04.2020
Sinf Fan Mavzu Vazifa
5. Ona tili Kasbiy atamalar 534-mashq
6. Ona tili Hisob so’zlar 435-mashq
7 Ona tili Mustahkamlash Oraliqdagi so’zlarga gap tuzish
9 Ona tili Tire va qo’shtirnoqning ishlatilishi 246-mashq
10 Ona tili Ish qog’ozlari , ma’lumotnoma Ma’lumotnoma tayyorlash
11 Ona tili Ifodalilik va o’xshatishlar 104-mashq
28.04.2020
5 Ona tili Shevaga xos so’zlar 559-mashq
Adabiyot Mustahkamlash Mehnatsevarlik, ilm, hunar haqida maqollar yodlash
6 Ona tili Tartib sonlar 439- mashq
7 Ona tili ‘Ona tilim” she’rini yodlash
8 Ona tili 191 –topshiriq
9. Adabiyot Mustahkamlash . Egalik shakllari “Zamonamiz jungjanglari va bugungi manqurtlar” mavzusida matn tuzish
10 Adabiyot Undalma Hayoti va ijodini o’rganish
29.04.2020
5 Ona tili Olinma so’zar 563-mashq
6 Ona tili Mustahkamlash. Sonning ma’no turlari 4- topshiriq
Adabiyot Xalq qo’shiqlari Xalq qo’shiqlaridan yodlash
11 Adabiyot R.N. Guntegin Asardan parchani o’qish
30.04.2020
5. Ona tili Lug’at va lug’atshunoslik 567-mashq
Adabiyot “Hayrat ul –abror” asaridan egrilik va to’g’rilik Egrilik va to’grilik haqidamisollar toppish
6 Adabiyot
  1. Navoiy “Mahbub ul-qulub”
Saxovat va himmat haqida nimani tushundingiz. Lug’atlar ustida ishlash
7. Adabiyot O’rilganlarni takrorlash. 1- qism bo’yicha Yuragingizdan joy olgan mavzu qaysi v anima uchun
8 Adabiyot Yesenin she’rlari She’rlarini o’qish va yodlash
9. Ona tili Ko’p nuqta va qavsning ishlatilishi Badiiy asarlardan ko’p nuqta va qavs qatnashgan gaplar topib yozish
10 Adabiyot A.Dode “So’nggi saboq” “Ona tilim sen borsan” mavzusida ijodiy matn
1.05.2020
5 Ona tili Lug’at turlari 571-mashq
8. Ona tili Undalmalarda tinish belgilari 185-mashq
11 Adabiyot “Choliqushi “ Asrni oqishva obrazlariga tafsif berish
2.05.2020
10. Adabiyot She’riy san’atlar Mubolaga va tashbehga misollar toppish
11 Ona tili Mustahkamlsh. Matn ustida ishlash.
  1. Topshiriq 92- betdagi savollarga javob yozish
4.05.2020
5 Ona tili Mustahkamlash 5- topshiriq
6 Ona tili Mustahkamlash. Son so’z turkumi. 4-topshiriq
7 Ona tili Mustahkamlash. Kelishik shakllari Kelishik shakllarini yod olish, kelishiklarning belgili va belgisiz shakllariga misollar yozish.
9 Ona tili Tinish belgilari. Matn ustida ishlash 6- topshiriq
10 Ona tili Ish qog’ozlarining ishlatilishi 4- topshiriq
11 Ona tili Nutq madaniyati va nutq texnikasi 109-mashq
5.05.2020
5 Ona tili Ijodiy bayon. Har narsaning boshi – ilm Bayon yozish
Adabiyot Ertak haqida nazariy ma’lumot “Ertaklar- yaxshilikka yetaklar” mavzusida matn tuzish
6 Ona tili Ravish 442-mashq
7 Ona tili Ijodiy bayon. Eng yaxshi dori Ijodiy bayon yozish
8 Ona tili Matn va lug’atlar bilan ishlash 187-mashq, 197- topshiriq
9 Adabiyot Badiiy asarning pafosi O’zingiz yoqtirgan she’rni yodlang va sizga ma’qul bo’lgan bandini yozma sharhlang, shoirning badiiy topilmalarga e’tibor bering
11 Adabiyot Xalq og’zaki ijodi Xalq og’zaki ijodi namunalaridan topib daftarga yozish, yodlash
6.05.2020
5 Ona tili Gapning ifoda maqsadiga ko’ra turlari 575-mashq
6 Ona tili Ravishlarning yasalishi 446-mashq
Adabiyot Zarbulmasal asari “Zarbulmasal”da berilgan hikoyatlarni o’qing, mazmunini izohlang, lug’atlar ustida ishlang
10 Adabiyot She’riy san’atlar She’riy asralardan tazod, husni ta’til, istioraga misollar topib kelish
7.05.2020
5 Ona tili Gap bo’laklari 578-mashq
8 Ona tili Uyushiq bo’lakli gaplarda umumlshtiruvchi so’z va unda ohang hamda tinish belgilari 175-topshiriq
9 Ona tili Ish qog’ozlarining yuritilishi Tavsifnoma yozish
10 Ona tili Mashqlar bilan ishlash 122-mashq
Adabiyot She’riy san’atlar davomi Darslikdagi 167-180-betdagi she’riy san’atlar haqidagi nazariy ma’lumotlarni o’qib o’rganish
11 Ona tili Nutq texnikasi 113-, 116-mashqlar
8.05.2020
5 Ona tili Mustaqil so’zlar 581- mashq
9 Adabiyot O’ljas Sulaymon Adibning hayoti va ijodini o’rganish, Arg’umoq she’ri matni ustida ishlash
11 Adabiyot Xalq og’zaki ijodi. Xalq dostonlari Xalq dostonlari haqida konspekt yozish
11.05. 2020
5 Ona tili Yordamchi so’zlar Yordamchi so’lar ishtirok etgan gaolar tuzish, boshqotirma tuzish
6 Ona tili Ravish ysovchi qo’shimchalar 448-mashq
7. Ona tili Matndagi asosiy fikrni aniqlash. Matni o’qish, qayta hikoya qilish Biror voqeani oqish- qayta hikoya qilish
9 Ona tili Qo’shma gaplar va ularning uslubiyati yuzasidan takrorlash 262-mashq
10. Ona tili Matn biln ishlash Mashhur o’zbek olimlarining biri haqida matn tayyorlash
11 Ona tili Ish qog’ozlari ustida ishlash. Bayonnoma Bayonnoma yozish
12.05. 2020
5 Ona tili Unli tovushlar.Takrorlash 584-mashq
Adabiyot Mirtemir hayoti va ijodi bo’yicha takrorlash “Bulut”she’rirni ifodali o’qish, undagi g’oyani aniqlashga harakat qilish
6. Ona tili Ravishlarning ma’no turlari 454-mashq
7. Ona tili Tasviriy matnni qayta hikoya qilish “Vatanni sevmoq iymondandir” mavzusida matn tuzish
8 Ona tili Gapning uyushiq bo’laklari, ajratilgan bo’laklaryuzasidan tahlil 190-mashq
9. Adabiyot O’ljas Sulaymon she’rlari tahlili 362-364 betlarni o’qish, ‘Tunggi taqqoslar” she’rini yodlash
11 Adabiyot Badiiy adabiyot turlari Darslikdagi asarlarni janrlar bo’yicha tasnif qilish
13.05.2020
5. Ona tili Undosh tovushlar 587-mashq
6 Ona tili Holat ravishi 459-mashq
Adabiyot A.qahhor “Bemor” hikoyasi bo’yicha takrorlash ‘Bemor” hikoyasi bo’yicha uy inshosi yozish
10 Adabiyot Aruz vazni Baytlarni aruz vazni bo’yicha , tahlil qilish
14.05.2020
5 Ona tili Bo’g’in va urg’u. Takorlash 590-mashq
Adabiyot Dunyoning ishlari yuzasidan takrorlash. “Mening onam” matn tuzish
8 Ona tili Ish qog’ozlari ustida ishlash 210-mashq
Adabiyot Otilgan mavzularni takrorlash O’tilgan mavzularni mustahkamlash
9 Ona tili Ko’chirma va o’zlashtirma gaplar. Ularning uslubiyati. “Xayr maktabim” matn tuzish. Ko’chirma va o’zlashtirma gaplardan foydalanish
10 Ona tili Til va nutq. Nutq uslublari Mavzuga oid misollar tuzish
11 Ona tili Ko’chirma va o’zlashtirma gaplar. Ularning uslubiyati “Xayr maktabim” mavzusida matn tuzish
15.05.2020
5 Ona tili So’zning o’z va ko’chma ma’nolari Mavzuga oid gaplar tuzish
7 Adabiyot O’tilganlarni takrorlash O’tilgan mavzularni mustahkamlsh
16.05.2020
5 Ona tili Ma’nodosh, shakldosh, zid ma’noli so’zlar. Takrorlash “Bobomning o’gitlari “mavzusida matn tuzish va zid ma’noli so’zlardan foydalanish
10. Adabiyot She’riy vaznlarni belgilash Atoiy, A. navoiyning darslikda berilgan g’azallarining vaznini aniqlash
11 Adabiyot Erkin Vohidov. Ruhlar isyoni. Dostonni to’liq o’qib chiqish
18.05.2020
5 Ona tili Eskirgan va yangi so’zlar 596-mashq
6 Ona tili Ijodiy bayon. Vaqting ketdi- baxting Bayon yozish
7 Ona tili Matn tahlili bo’yicha mashqlar bajarish 313-mashq 313-mashq
9 Ona tili Matn ustida ishlash “Orzuga erishishning beshta siri” mavzusida matn tuzish
10 Ona tili Leksik vositalarni nutqiy uslubda qo’llash Paronim va omonim shaklga ega bo’lgan 4 ta tuyuq topib kelish
11 Ona tili Iboralarning nutqdagi o’rni 10 ta ibora yozish va so’zlar bilan almashtiring
19.05.2020
5 Ona tili Tasviriy ifoda. Iboralar Berilgan so’zlarni alifbo tartibida joylashtirish
Adabiyot Bobur ruboiylari Bobur ruboiylarini yodlash
6 Ona tili Payt ravishlari 463-mashq
7 Ona tili Ish qog’ozlari ustida ishlash Tafsifnoma yozish
8 Ona tili Mustahkamlash Badiiy asarlardan ajratilgan bo’laklarga misollar topish
9 Adabiyot Mumtoz she’riyat janrlari. G’azal haqida ma’lumot Mumtoz adabiyotdan g’azal yodlash
11 Adabiyot She’riy san’atlar She’riy san’atlarga misollar toppish
20.05.2020
5 Ona tili Atamalar O’zingiz qiziqqan fanga oid ilmiy atamalr tuzing
6 Ona tili O’rin joy ravishlari 467-mashq
7 Adabiyot Mirtemir she’rlari Mirtemir she’rlaridan yodlash va tahlil qilish
10 Adabiyot Bir g’azal tahlili Xohlagan g’azalingizdan tahlil qiling
21.05.2020
5 Ona tili Olinma sozlar Olinma so’zlar ishtirok etgan 5 ta gap tuzish
6 Adabiyot O.Yoqubov “ Muzqaymoq” hikoyasi Hikoyadan xulosa
7 Ona tili Asosiy atamalar ustida ishlash Kasb hunarga oid atamalarga misollar topish
8 Ona tili Ijodiy bayon Bayon yozish
9 Ona tili Matn turlari va uning nutqdagi ahamiyati Matn tuzish
10 Ona tili Morfologik vositalarni nutqiy uslublarda qo’llash Sub’ektiv baho ifodalovchi va inkor vositalariga 4 tadan misollar tuzish
11 Ona tili Madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy vositalar Madaniy nutq va uni shakllantiruvchi asosiy vositalar
22. 05.2020
5 Ona tili Gapda so’zlarning bog’lanishi “Mening qahramonim” matn tuzish
Adabiyot A.oripov “ O’zbekiston” qasidasi takrorlash Qasidani yod olish
6 Ona tili Miqdor-daraja ravishlari 471- mashq
7 Adabiyot Cho’lpon she’rlari. Takrorlash Sshe’rni yod olish, she’rdagi go’zal obrazi kim?
8 Adabiyot O’tilgan mavzularni takrorlash Qaysi adib sizga ma’qul keldi va dunyoqarashingizning o’zgaishiga sabab bo’ldi.
9 Adabiyot Sh. Boshbekov “ Temir xotin” Kamediyani to’liq o’qish. Ta’til topshirigi: badiiy asarlar o’qish
23. 05. 2020
5 Ona tili Yakuniy umumlashtiruvchi dars 5 ta gap tuzish. Gaplarni sintaktik va morfoligik tahlil qilish
8 Adabiyot Talmeh, irsoli masal, tajnis haqida nazariy ma’lumot Mumtoz she’riyatdan talmeh san’atiga misollar topish
10 Adabiyot Mumtoz adabiyot janrlari: ruboiy, tuyuq, qit’a va musammatlar Mumtoz she’r janrlri haqidagi ma’lumtlarni o’rganish. Ta’til davrida badiiy adabiyotlar o’qish
11 Adabiyot Sh. Xolmirzayev ‘Qariya” hikoyasi Hikoyani o’qib tahlil qilish, ta’til paytida badiiy adbiyotlarni o’qish
Xayr, onlayn maktab!!

Sizlar uchun Kumushbibi maxsus tayyorladi

E’tiboringiz uchun tashakkur!!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *