ACTIVE INFINITIVE VA PASSIVE INFINITIVE

 1. Infinitiv ifodalagan ish-harakati ma’lum bir shaxs yoki buyumga qarashli bo‘lmasligi mumkin:
  To drive a car in a big city is very Katta shaharda mashina hay- difficult. dash juda qiyin.
  Ko‘pgina hollarda infinitiv ifodalagan ish-harakat ma’lum shaxs yoki buyumga qarashli bo‘ladi:
  I intended to go there.(to go infini- tivi ifodalagan ish-harakat I egaga qarashli.)
  Ask him to come early.(to come in- finitivi ifodalagan ish-harakat him to‘ldiruvchiga qarashli.)
  Men u yerga borishga qaror qil- dim.
  Unga erta kelishini ayting.
 2. Infinitiv ifodalagan ish-harakat o‘sha infinitiv qarashli bo‘lgan shaxs yoki buyum tomonidan sodir etilsa, Active Infinitive ishlatiladi:
  He has a great desire to invite you to the party.
  I want to inform Tom of Bill’s ar- rival.
 3. Infinitiv ifodalagan ish-harakat o‘sha infinitiv qarashli bo‘lgan shaxs yoki buyumga nisbatan (boshqalar tomonidan) sodir etilsa, Passive Infinitive ishlatiladi:
  He has a great desire to be invited
  to the party.
  I want to be informed of her ar-
  rival.
  SIMPLE VA PERFECT INFINITIVE
  Simple Infinitive (ham Active, ham Passive) quyidagi hollarda ishlatiladi:
 4. Infinitiv gapning kesimidagi ish-harakat bilan bir vaqtda sodir etiladigan ish-harakatni ifodalaganda:
  I am glad to see you. Men sizni ko‘rishdan xursandman. I saw him enter the house. Men uning uyga kirganini ko‘rdim.
 5. Infinitiv may, must, should, ought modal fe’llari bilan va to expect umid qilmoq, kutmoq, to intend qasd qilmoq, to hope umid qilmoq, to want
  3 — M. G‘apporov 33
  U sizni kechaga taklif qilishni juda istaydi.
  Men Tomni Billning kelganidan xabardor qilishni istayman.
  U o‘zini ziyofatga (kechaga) taklif qilishlarini juda istaydi. Mengauningkelganinixabarqi- lishlarini istayman.

istamoq kabi fe’llar bilan kelib, kelasi zamondagi ish-harakatini ifoda- laydi:
He may come tomorrow.
I hope to see him at the concert.
I intend to go there on Sunday.
U ertaga kelishi mumkin.
Men uni konsertda uchratishni umid qilaman.
Men u yerga yakshanba kuni bo- rish niyatidaman.

 1. Vaqtdan qat’i nazar, umuman sodir bo‘ladigan ish-harakatni ifo- dalaydi:
  To skate is pleasant. Yaxmalak uchish yoqimli.
  Perfect Infinitive (ham Active, ham Passive) quyidagi hollarda ishla- tiladi:
 2. Perfect Infinitive gapning kesimidagi fe’l ifodalagan ish-harakat- dan oldin sodir bo‘lgan ish-harakatni ifodalaydi:
  He seems to have finished his work.
  This writer is said to have written a new novel.
  U ishini tugatganga o‘xshaydi.
  Aytishlaricha bu yozuvchi yan- gi roman yozgan.
 3. may va must fe’llaridan keyin kelib ish-harakat allaqachon sodir bo‘lgan degan taxminni ifodalash uchun:
  He must have fogotten about it.
  I don’t know where he is. He may have gone to London.
  U buni unutgan bo‘lishi kerak. Uning qayerdaligini bilmay- man. Londonga ketgan bo‘lishi mumkin.
 4. should, would, could, might, ought to, va was (were) to modal fe’lla- ridan keyin kelib bajarilishi lozim bo‘lgan va bajarilishi mumkin bo‘lgan, lekin haqiqatda bajarilmagan ish-harakatni ifodalaydi:
  He should (ought to) have gone there.
  You could have helped him.
  He was to have come yesterday.
  U o‘sha yoqqa ketgan bo‘lishi kerak edi.
  Siz unga yordam bera olardingiz. U kecha kelishi kerak edi.
 5. to intend, to hope, to expect, to mean fe’llarining o‘tgan zamondagi shaklidan keyin kelib ish-harakatni sodir qilishga qasd, umid bo‘lishiga, shu ish-harakatni sodir etilishini kutishga qaramay shu ish-harakat sodir
  bo‘lmaganligini bildiradi:
  I intended to have finished my work last night.
  I hoped to have met him there.
  Men kecha oqshom ishimni tuga- tishga qasd qilgan edim (tugata
  olmadim).
  Men uni o‘sha yerda uchratishni umid qilgan edim (uchratmadim).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *