CAN (COULD) FE’LI

 1. Can modal fe’li Simple Infinitiv bilan kelib ish-harakatni bajarish imkoniyatini, mumkinligini, qobiliyatini ifodalaydi, hozirgi va kelasi zamon uchun ishlatiladi:
  I can do it now.
  I can speak English.
  He can finish his work next week. This work can be done at once.
  Men uni hozir qila olaman.
  Men inglizcha gapira olaman.
  U ishini kelasi hafta tugata oladi. Bu ishni birdan qilsa bo‘ladi.
 2. Can o‘rnida be able to ni ham ishlatsa bo‘ladi. Be able to hozirgi, o‘tgan va kelasi zamonda ishlatiladi:
  I can do it. = I am able to do it.
  I could do it. = I was able to do it. I shall be able to do it.
  Men buni qila olaman.
  Men buni qila oldim.
  Men buni qilishga qodir bo‘la-
  man.
  Biror narsaning bo‘lishi mumkin emasligi aytilmoqchi bo‘lganda can’t
  ishlatiladi.
  — You’ve only just had dinner. You can’t be hungry.
 3. Can fe’li Perfect Infinitiv bilan kelib (can + have + P.P.) bo‘lishsiz va so‘roq gaplarda ishlatiladi va suhbatdosh gapirayotgan, haqiqatda sodir bo‘lgan ish-harakatning bo‘lishi mumkin emasligini ifodalaydi:
  He cannot have done it. He cannot have said it. Can he have said it?
  U buni qilgan bo‘lishi mumkin emas. Buni u aytmagan bo‘lishi kerak. Buni u aytganmikin?
 4. Could + V ish-harakatni o‘tgan zamonda sodir etish imkoniyatini, qobiliyatini ifodalaydi. Could o‘rnida was (were) able to ham ishlatilishi mumkin:
  He could (was able to) swim very
  well when he was young.
  24
  U yoshligida juda yaxshi suza olar edi.

He could (was able to) read French books after he had studied French for a year.
He could (was able to) speak Eng- lish when he was a boy.
U bir yil fransuz tilini o‘rganganidan keyin franszcha kitoblarni o‘qiy olardi.
U bolaligida inglizcha gapira olardi.
Amalda (haqiqatda) sodir bo‘lgan ish-harakat to‘g‘risida gap ketganda faqat was (were) able to ishlatiladi:
We were able to discharge the steamer in twenty-four hours.
He was able to translate the ar- ticle without a dictionary.
She was able to do it without my help.
Biz yigirma to‘rt soat ichida paro- xodning yukini tushira oldik.
U maqolani lug‘atsiz tarjima qila oldi.
U buni mening yordamimsiz qila oldi.

 1. Bosh gapi o‘tgan zamonda bo‘lgan o‘zlashtirma gapning ergash gapida could ishlatiladi:
  a) Can + V ishlatilgan ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gapga aylantir- ganimizda, o‘zlashtirma gapda could + V ishlatiladi:
  He said that he could speak Ger- man.
  He said that he could finish his work in time.
  U nemischa gapira olishini ayt- di.
  U ishini vaqtida tugata olishini aytdi.
  b) Can + have + P.P. ishlatilgan ko‘chirma gapni o‘zlashtirma gap-ga aylantirganimizda, o‘zlashtirma gapda could + have + P.P. ishlati-ladi:
  I said that he couldn’t have done it. Men u bunday qila olmasligini
  aytdim.
 2. Hozirgi zamon noreal shart gapli qo‘shma gapning bosh gapida could + V, o‘tgan zamondagi noreal shart gapli qo‘shma gapning bosh gapida could + have + P.P. ishlatiladi:
  If he tried, he could do it.
  If he had a good dictionary, he could translate the article.
  If he had tried, he could have done it.
  If he had worked harder, he could have finished his work in time.
  Agar harakat qilsa, u buni qila olardi.
  Agar uning yaxshi lug‘ati bo‘lganda, u maqolani tarjima qila olardi.
  Agar u harakat qilganda, buni qila olgan bo‘lar edi.
  Agar u qattiqroq ishlaganda edi, ishini o‘z vaqtida tugat- gan bo‘lardi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *