FE’L (THE VERB)

Umumiy ma’lumotlar
Shaxs yoki narsaning harakati yoki holatini ifodalovchi so‘zlar fe’l
deyiladi.

 1. Fe’llar sodda, yasama va qo‘shma bo‘ladi:
  a) sodda fe’llar tarkibida qo‘shimcha yoki old qo‘shimcha bo‘l- maydi;
  b) yasama fe’llarning qo‘shimchasi yoki old qo‘shimchasi bo‘ladi:
  -en: to widen — kengaytirmoq
  -fy: to simplify — soddalashtirmoq -ize: to mobilize — jalb qilmoq -ate: to demonstrate — namoyish
  qilmoq
  re-: to resell — qayta sotmoq to separate — ajratmoq
  to strengthen — kuchaytirmoq
  to signify — ifodalamoq, bildirmoq to organize — tashkil qilmoq
  un-: to unload — yukni tushirmoq
  to untie — yechmoq
  to disappear — g‘oyib bo‘lmoq dis-: to disarm — qurolsizlantirmoq
  c) Qo‘shma fe’llar ikki so‘zdan yasaladi:
  to whitewash — oqlamoq to broadcast — radioda eshittir-
  moq
  Eng keng tarqalgan qo‘shma fe’llar: fe’l + ravish
  to come in — kirmoq to take off — yechmoq to go on — davom ettirmoq.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *