Fiziologiya anatomiya fani o ̳rganish usulari va vazifalari, tibbiyot va farmatsevtikadagi ahamiyati.

Hujayra nazariyasi. Evolyusion taqqoslash usuli to ̳g ̳risida. Elektron mikroskop darajasida hujayra tuzilishi. Tirik organizm hujayrasining shakli va katta kichikpigi. Yadro, sitoplazma, organoidlar, kiritmalar. Nuklein kislotalarni oksil sintezi va irsiy axborotdagi roli. Sitoplazma, hujayra qobig ̳i, ularning funksiyasi, membrananing ultra strukturasi. Maxsus organoidlar, ahamiyati. Kiritmalar, ularning ahamiyati.
Organizm to ̳qimalarining tuzilishi va asosiy funksiyalari. To ̳qima to ̳g ̳risida tushuncha. Hujayra elementlari va oraliq moddalar. To ̳qima turlari. Epitelial to ̳qima. Epitelial to ̳qimani umumiy tuzilishi va funksiyalari. Biriktiruvchi to ̳qima, uning kpassifikatsiyasi. Biriktiruvchi to ̳qimani tayanch- trofik va himoya funksiyalari. YUmshoq va zich shakllanmagan, shakllangan va retikulyar biriktiruvchi to ̳qimaning tuzilishi. Endoteliy. Tog ̳ayning tuzilishi va turlari. Suyak to ̳qimasining tuzilishi va funksiyasi. Embriologiya elementlari va organizm ko ̳payishi to ̳g ̳risida talabalarga to ̳liq ma‘lumot beriladi.
Ko ̳payish va evolyusiya haqida umumiy tushuncha va uning shakllari. Ayol ichki jinsiy a‘zolarining anatomiyasi va joylanishi. Tuxumdon bachadon va qinning anatomik tuzilishi. Ayol jinsiy organlarining fiziologiyasi. Follikulalar rivojlanish jarayonida tuxum hujayralarining hosil bo ̳lishi va o ̳zgarishi. Ayollar jinsiy sikli. Ovulyasiyadan oldingi va keyingi davrlar. Hayz ko ̳rish. Tuxum hujayralarini urug ̳langandan so ̳ng organizmdagi o ̳zgarishlar. Sariq tanachalarining rivojlanishi va uning roli. Homiladorlik. Yuldoshning hosil bo ̳lishi va roli. Tuxumdonning gormonal funksiyasi. Estrogen (estrogen, estreol, estradiol)ni birlamchi va ikkilamchi jinsiy belgilarining rivojlanishida va ayollar jinsiy gormonlari xaqida tushuncha.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *