I.A.Karimov – O‘zbekiston mustaqilligining asoschisi va yetakchisi

Jahon sivilizatsiyasida alohida o’rin tutadigan, ko‘p asrlik boy tarixga ega 0‘zbekiston diyorida butun dunyoga mashhur olimlar, davlat arboblari yetishib chiqqan. Buyuk xalq, buyuk el buyuk zotlami yaratadi.
Xalqimizning ko‘p yillar davomida olib borgan matonatli kurashi natijasida qaror topgan mustaqil O’zbekistonda bozor munosabatlariga asoslangan odiL haqqoniy demokratik jamiyat qurish stixiyali (ko‘r- ko‘rona) ravishda emas, balki jahon taraqqiyotining, chunonchi, buyuk zaminimizda yaratilgan tarixiy tajribalarga, g‘oyalarga, ma’rifiy-ilmiy taraqqiyotga amal qilgan holda ro‘yobga chiqdi.
0 ‘zbekiston mustaqillik tomon yo‘l tutar ekan 1989-yilning yoz oylari va 1990-yilning bahorida 0 ‘zbekiston hayotfda uning rahbarligida burilish davri bo‘ldi. Xuddi shu paytlarda o‘zbek halqining taqdirini hal qiladigan taraqqiyot yo‘llari ishlab chiqildi. Xususan, teng huquqli Mustaqil 0 ‘zbekistonning inson manfaatini himoya qilish ustivor vazifa deb maqsad qo’ygan demokratik yo‘lda rivojlanishi bosh strategik yo’nalish deb belgilandi. Ana shu yo‘lning boshida, J989-yilning
iyunidan 0‘zbekistonning rahbari, 1990-yilni martidan 0 ‘zbekiston Respubikasining Prezidenti sifatida Islom Abdug‘aniyevich Karimov turdi.
419
www.ziyouz.com kutubxonasi

Sovetlarning kuchi tugayotgan va alamini kimdan olishini bilmay turgan bir paytda kommunistik mafkura va amaliyotning hayotga /.id tomonlarini ikir-chikirigacha tushunib yetgan va dadil oshkora qila biladigan jasoratli, dovyurak I. Karimov o‘sha chirib borayotgan tizim uchun “ittifoqchi respublikalarda eng xavfli” shaxsga aylandi.
Asrlarga teng qisqa vaqtda O’zbekistonda erishilgan yutuqlar, xususan, mamlakatda o‘matilgan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy barqarorlik, tarixiy, diniy, milliy qadriyatlarmizning tiklanishi, jamiyatda o‘rnatilgan osoyishtalikni, mustaqil 0 ‘zbekiston respublikasining xalqaro hamjamiyatda tutgan o’mining ortib borishini butun halqimiz, jahon jamoatchiligi Islom Karimov nomi bilan bog‘laydi.
Dunyo mamlakatlarida yangi jamiyat qurishning “0‘zbek modeliga” uning asoschisi va yetakchisi Islom Abdug‘aniyevich Karimovning siyosiy chizmasiga qiziqish ortib bormoqda. Amerika Qo‘shma Shtatlarida chiqadigan nufuzli “Novoye russkoye slovo” hafitanomasi (Qarang: “Moskovskiye novosti”. 4-son, 1993-yil 10-oktabr). O’zbekiston Prezidenti I. Karimovni Mustaqil davlatiar hamdo‘stligining ko‘p rahbarlariga namuna qilib ko‘rsatadi va BMT Xavfsizlik Kengashiga murojaat qilib, 0 ‘zbekiston Prezidentining ijtimoiy-siyosiy faoliyatiga e’tibor berishga va uning tajribasi bilan notinch mamlakatlarning davlat rahbarlarini tanishtirishga chaqiradi. 1996 yili Venada (Avstriya) “XX asr xalqlari dohiylari” nomida chop etilgan kitoblaming bir jildi 0 ‘zbekiston Prezidentiga bag’ishlangan. Kitob mualliflari Islom Karimov kommunizmdan keyingi 0 ‘rta Osiyo mintaqasidagi eng buyuk davlat arbobidir” deb tan beradi.
Islom Karimovning har bir asari, ma’ruza va maqolalari bozor munosabatlariga asoslangan demokratik jamiyat qurishning g‘oyaviy- nazariy asoslarini, amaliy ishlariningkundalikdasturini tashkil qiladi.
G‘arb va sharqning rivojlangan mamlakatlari asrlar davomidagi taraqqiyot yo‘Harini, o‘zbek davlatchiligining ming yillar davomidagi tarixiy tajribasini o‘rgangan holda yaratilgan LA. Karimov asarlarida Mustaqil O’zbekiston Respublikasining ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va ma’naviy-madaniy taraqqiyotining muhim yo‘nalishlari, yangi jamiyat qurishning butun dunyoda tan olingan asosiy tamoyillari to‘g‘risida ta’limot yaratildi.
Istiqlolning dastlabki bosqichida nashr yuzirii ko‘rgan “O’zbekistonning o’z mustaqil va taraqqiyot yo’li” “0 ‘zbekiston-bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li” va boshqa bir qancha asarlari va nutqiarida bayon etilgan O’zbekiston Respubiikasi mustaqilligining
420
www.ziyouz.com kutubxonasi

birinchi navbatdagi vazifalari keyinchalik g‘oyat muhim ahamiyat kasb etgan “0 ‘zbekiston iqtisodiy islohotlami chuqurlashtirish yo’lida”, ‘’Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish vazifalari” va boshqa asarlarida o‘z rivojini topdi.
0 ‘zbekistonning yaqin o’tmishida va XX asrning so’nggi o‘n yilida bosib o’tgan yoMlari, ularning saboqlari, XXI asrda Respublika istiqlolini mustahkamlashning strategik vazifalarining asosiy yo‘nalish!ari LA.Karimovning bir qancha xorijiy mamlakatlarda bosilib chiqqan “O’zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari.’’, “0 ‘zbekiston XXI asrga intilmoqda.” asarlari va Ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning birinchi sessiyasidagi (22- yanvar 2000-yil) nutqida bayon etib berildi.
Islom Karimov donoligining yarn bir ko‘rinishi bozor munosabatlariga o’tish va demokratik jamiyat qurish jarayonida ma’naviy-ma’rifiy, g‘oyaviy va mafkuraviy ishlaming yuksak ahamiyatini ta’kidlab ko‘rsatganligidadir.
G‘arbning taraqqiy etgan demokratik mamlakatlarida, Sovet imperiyasi parchalangandan keyin vujudga kelgan hamdo‘stlik mamlakatlarining hech birida yuksak ma’naviyatli insonni tarbiyalash ishlariga muhim vazifalardan deb qaralmagan. Mustaqillikning dastlabki kunlaridan boshlab l.A.Karimovning har bir ma’ruza va nutqlari va asarlarida bozor munosabatlariga o‘tish davrida insonning boyish uchun bo‘lgan tabiiy harakatlari uning moddiy va ma’naviy qashshoqlanishiga olib kelmasligini, yuksak m a’naviyatli, e ’tiqodi kuchlik shaxsni shakllantirish yangi jamiyat qurishning zaruriy sharti ekanligini ko‘p marotaba taqqoslab ko’rsatadi.
Istiqlol sharoitida odil demokratik jamiyat qurish vazifalarining ortib borishi, xalqaro ekstremistik, diniy aqidaparastlik harakatlaming mustaqilligimizga tahdidini hisobga olib, Islom Karimov jamiyatshunos olimlar bilan uchrashuvida (aprel, 2000y), gazeta va jurnallar muxbirlarining savollariga javoblarida (fevral 1998-yil, avgust 1998-yil, iyun 2000-yil) milliy istiqlol g‘oyasi va mafkurasini ishlab chiqish va ularni aholi o‘rtasida keng targ‘ib qilish, ayniqsa yoshlarimiz ongiga singdirish zarurati bu murakkab lekin muhim ishlaming yoMlari va usullariga e ’tiborini kuchaytirdi.
I.A.Karimov istiqlolning birinchi kunlaridan boshlab ta’lim-tarbiya sohasida tub o‘zgarish!ar yaratishga, yangi jamiyat qurish taiablariga javob beradigan kadrlar tayyorlash masalasiga katta ahamiyat berdi. Prezidentimiz tomonidan ishlab chiqilgan “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun
421
www.ziyouz.com kutubxonasi

va Kadrlar tayyorlashning milliy dasturiga ilg‘or taraqqiy etgan mamlakatlami jamoatchiligi tomonidan yuksak baho berilmoqda. M. Lomonosov nomidagi Moskva Davlat universitetining rektori akademik V.Sadovnichiy 0‘zbekistonda yangi aviod tarbiyasi, ta’lim tizimini tubdan isloh etish borasida amalga oshirilayotgan ishlar rossiyalik olimlar, ta’lim sohasi mutaxassislari tomonidan yuksak baholanayotganini ta’kidlaydi. “Biz sizrii kelajak avlod uchun katta g‘amxo‘rliklar qilayotgan davlat rahbari sifatida alohida hurmat qilamiz”-deydi u 0 ‘zbekiston Prezidentiga murojaat qilib. I.A.Karimovga dunyoning eng ilg‘or ilm-fan, madaniyat va siyosat arboblari qatorida jahonning eng yirik o‘quv yurtlaridan bo’lgan Moskva Davlat universitetining faxriy professori unvoni berildi.
0 ‘zbekiston respublikasining qisqa vaqt ichida ta’lim-tarbiya, madaniyat va sport sohasida erishgan katta yutuqlarini hisobga olib LA.Karimovga YUNESKO “Oltin medali”, xalqaro Olimpiya komiteti tomonidan “Oltin medai” topshirilishi, Rossiya federatsiyasi Oliy pedagogika akademiyasiga faxriy a’zo etib saylanishi bejiz bo‘lmasdan yurtboshimiz tomonidan ishlab chiqilgan va muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgan Kadrlar tayyorlash milliy dasturining dunyo miqyosida tan olinganligining belgisidir.
I.A. Karimov yangi jamiyat qurishda milliy, diniy qadriyatlarimizni tiklash ishlariga, shu maqsadda Vatanimiz tarixini xolisona, haqqoniy yaratishga jamiyatshunos olimlarning e’tiborini jalb qildi. Prezidentimiz istiqlolning dastlabki kunlarida (1992 yil yanvar): ‘Tarixga, ‘merosimizga bo‘lgan munosabat tubdan o‘zgartirilishi lozim, yangi darsliklardan tortib oddiy kitoblargacha-hammasiga haqiqat yozilishi shart” deb aniq vazifa qo‘ydi.
Vatanimiz tarixini o‘rganish uning yangi, kelajak avlodni tarbiyalashdagi tutgan o‘mi, ahamiyati masalalari LA.Karimovning ‘Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q“ (1998-yil, avgust) nomli asarida keng bayon etib berildi. Yurtboshimiz haqqoniy tarix millatning o‘zligini anglashning poydevori, ma’naviy-maflcuraviy, g‘oyaviy-siyosiy ishlarimizning haqiqiy manbayi ekanligini qayta-qayta taqqoslab ko‘rsatadi. Prezidentimiz har bir “siyosatchiman, arbobman degan odam, agar vijdoni bo‘lsa, o‘z xalqining tarixiy o‘tmishini bilishi shart” deb
vazifani keskin qo‘ydi.
0 ‘tish davrining murakkab vazifalari, qarama-qarshiliklari davlat
Tahbaridan boshqaruvning har xil usullarini kerak bo‘lsa qattiqo’llikni talab qiladi. Prezident Islom Karimov shunday vaziyatda xalqimiz
www.ziyouz.com kutubxonasi
422

manfaatlariga mos keladigan demokratik usullardan foydaianib mamlakatni boshqarmoqda.
1992-yil Rossiyaning “Komsomolskaya pravda” gazetasi muxbiri: “Muxoliflaringiz siznj totalitarizmda ayblab tanqid qilmoqda” desa, unga javoban I.A.Karimov: “Ha, men buni yaxshi bilaman. Muxoliflarim meni diktator qilib ko’rsatishni juda xohlaydilar. Tan olaman, ehtimol mening harakatimda avtoritarizm nishonalari bordir. Ammo men buni faqat bir narsa bilan izohlayman: tarixning muayyan davrlarida, haqiqiy davlatchilik qaror topayotgan paytda ayniqsa bir tizimdan ikkinchisiga o‘tish davrida har holda kuchli hokimiyat zarur. Qon to‘kilishiga va qarama-qarshilikka yo‘l qo’ymaslik, mintaqada millatlararo va
fuqarolaming totuvligi, tinchligi va barqarorligini saqlash uchun shunday bo‘lishi zarur. Bu yolda men jonimni fido qiiishgatayyorman” deb javob bergan edi.
0 ‘zbekiston xalqining istiqlol yillarida erishgan eng katta yutug‘i- mamlakatda o‘matilgan tinchlik, barqarorlik, tartib intizomdir. Respublika aholisining mutlaq ko‘pchiligi (97,5 foizi) bunday sharoitga bevosita I.A.Karimovning yetakchiligida erishildi deb hisoblaydi.
0 ‘zbek xalqi 2000-yil 9-yanvarda bo’lib o‘tgan Prezident saylovida o‘zining Islom Karimovga nisbatan chuqur hurmati va ehtiromini izhor qildi. Saylovchilarning 91,9 foizi Islom Karimovga ovoz berib yana bir karra davlat rahbari etib sayladi.
I.A.Karimov yangi davming jahon miqyosidagi davlat arbobi, 0 ‘zbekiston xalqining buyuk yo lboshchisi sifatida mamlakatninggina emas, xorijiy davlatiar va xalqaro tashkilotlaming qator nishonlari va faxriy unvonlari bilan taqdirlandi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *