I BOB. Umumiy Farmakologiya A. Farmakokinetika

Farmakokinetika––dorivor moddalarning soʻrilishi, taqsimlanishi, depolanishi, oʻzgarishi
va ajratilishidir. Bu jarayonlaning barchasi dorivor moddalarning hujayra(sitoplazmatik)
membranasi orqali oʻtishiga bogʻliq. Moddalarning hujayra devori orqali oʻtishining asosiy
usullari: passiv diffuziya, filtrasiya, aktiv transport, yengillashgan diffuziya, pinositoz.
Passiv diffuziya –dori moddalarining membrana orqali konsentratsiya gradientiga muvofiq
boshqa joyga oʻtishi (agar membrananing bir tomonida modda konsentratsiyasi boshqa
tomonga qaraganda yuqori boʻlsa, modda membrana orqali past konsentratsiyali tomonga
oʻtadi). Hujayra membranasi asosan lipidlar saqlaydi, shuning uchun hujayra memranasi
orqali lipofil ( qutbsiz) moddalar passiv diffuziya usuli orqali oson oʻtadi, qaysiki, moddalar
lipidlarda yaxshi eriydigan va zaryad saqlamaydigan boʻlishlari kerak. Aksincha, gidrofil
polyar modda (suvda yaxshi eriydigan va zaryad saqlaydigan modda) passiv diffuziya yoʻli
bilan membrana orqali deyarli oʻtmaydi.
Koʻpgina dorivor moddalar kuchsiz elektrolit hisoblanadi ––kuchsiz kislotali yoki kuchsiz
asosli birikmalar. Eritmada bunday moddalarning bir qismi ionlarga ajralmagan (qutbsiz)
shaklda boʻladi, boshqa qismi ionlar koʻrinishida boʻladi, elektr zaryadlarini tashiydi.
Kislotali moddalarning ionlanishi dissotsiatsiya yoʻli bilan boradi:
HA H+ +A–
Asoslarning ionlanishi uning protonlanishi bilan sodir boʻladi:
B+H+ BH+
Passiv diffuziya yoʻli bilan kuchsiz elektrolitlarning ionlashmagan (qutbsiz) qismi membrana
orqali oʻtadi.Shunday qilib, kuchsiz elektrolitlarning passiv diffuziyasi ularning ionlanish
darajasiga teskari proporsional.
Kislotali muhitda asoslarning, ishqoriy muhitda kislotalarning ionlanishi ortadi. Ammo
bunda pKa––ionlanish darajasining teskari logarifmini hisobga olish kerak. Birikma
molekulalarining yarmi ionlanganda pKa qiymati pHga teng boʻladi. Har xil kislota va
asoslar uchun pKa qiymati turlicha boʻlishi mumkin. Misol uchun asetilsalisitlat kislotasini
(aspirin) pH 4,5 boʻlganda kam dissotsiyalanishini taxmin qilish mumkin. Ammo pKa 3,5
boʻlgan asetilsalitsilat kislotasidan boshqacha natija olindi. Ionlanish darajasini aniqlash
uchun Henderson – Hasselbalch formulasidan foydalaniladi.
pH= pKa+log
60
Manbaa: @pharma_baza
Kislota uchun: pKa+log
Asos uchun: pH= pKa+log
Asetilsalitsilat kislota uchun pKa =3,5.
pH 4,5da log =1, ya’ni =
Shu sababli pH 4,5 boʻlganda asetilsalitsilat kislota deyarli toʻliq dissotsiyalanadi.
Filtrasiya.Hujayra membranasida suv kanallari(suv oʻtkazuvchi teshiklar) bor, u orqali suv
va suvda eriydigan gidrofil polyar moddalar oʻtishi mumkin, agar uning oʻlchami kanal
diametridan katta boʻlmasa.Bu jarayon filtrasiya deb nomlanadi.Bir qator mualliflar fikricha,
sitoplazmatik membranadagi suv kanallari orqali suvning bir tomonlama harakati
yoʻq,gidrofil polyar moddalar konsentratsiya gradientiga muvofiq passiv diffuziya yoʻli bilan
suv kanallari orqali oʻtadi(passiv diffuziyaning suvli bosqichi).
Ammo sitoplazmatik membradagi suv kanallarining diametri juda kichkina – 0,4nm, shuning
uchun koʻpgina dori moddalar bu kanallar orqali oʻtkazilmaydi.Shunday qilib suv va unda
eriydigan moddalarning hujayralararo boʻshliqlar orqali oʻtishi filtratsiya deb nomlanadi.
Hujayralararo boʻshliqlar filtratsiya yoʻli bilan gidrofil (polyar) moddalar oʻtadi.Ularning
filtrlanishi hujayralar orasidagi boʻshliqlar miqdoriga bogʻliq. Miyadagi qon-tomir
endoteliysida hujayralararo boʻshliqlar boʻlmaydi va koʻpgina dori moddalar filtratsiya yoʻli
bilan oʻtmaydi.Miyadagi qon -tomir endoteliysi toʻsiq hosil qiladi –gematoensefalik
toʻsiq,bu toʻsiq qondan miya toʻqimasiga gidrofil polyar moddalarning oʻtishiga toʻsqinlik
qiladi.Miyaning ayrim sohalaridagi gematoensefalik toʻsiqda ―nuqsonlar‖bor ,bu joydan
gidrofil polyar moddalar oʻtishi mumkin.Uzunchoq miyadagi area postrema orqali gidrofil
polyar moddalar trigger zonadagi qayt qilish markaziga oʻtishi mumkin.
Bir qancha gidrofil polyar moddalar gematoensefalik toʻsiq orqali aktiv transport yoʻli bilan
oʻtadi (masalan, levodopa). Lipofil qutbsiz moddalar gematoensefalik toʻsiq orqali passiv
diffuziya yoʻli bilan osongina oʻtadi.
Periferik toʻqimalardagi tomir endoteliysidagi (muskul, teriosti toʻqimasi, ichki organlar)
hujayralararo boʻshliqlar yetarli darajada katta va koʻp, ular orqali gidrofil polyar moddalar
filtrlanish yoʻli orqali osongina oʻta oladi.Bu moddalar vena ichiga kiritilganda toʻqimaga tez
kirib boradi.Modda teri ostiga, mushak orasiga yuborilganda toʻqimadan qonga oʻtadi va
organizm boʻylab tarqaladi.
Oshqozon-ichak traktidagi shilliq qavat hujayralari orasidagi boʻshliqlar kichik va
moddalarning filtrlanishi cheklangan, shuning uchun oshqozon-ichak traktida gidrofil polyar
61
Manbaa: @pharma_baza
birikmalar yomon soʻriladi.Shunday qilib, gidrofil polyar birikma neostigmin (prozerin) teri
ostiga 0,0005g doza kiritiladi, shunga oʻxshash effektni olish uchun 0,015g dozani ichish
talab qilinadi. Lipofil qutbsiz moddalar oshqozon-ichak traktidan passiv diffuziya yoʻli bilan
yaxshi soʻriladi.
Aktiv transport – dori moddalarning membrana orqali maxsus transport sistemasi
yordamida oʻtkazilishi.Bunday transport sistemalari sitoplazmatik membrana tarkibidagi
doimiy aktiv oqsil molekulalari hisoblanadi.Dorivor moddalar transport sistemalari bilan
affinitetga ega,ular membrananing bir tomonida birikadilar, keyin oqsil molekulasining
konformatsiyasi yuzaga keladi va moddalar membrananing boshqa tomonida ajraladilar.
Aktiv transport konsentratsiya gradientiga qarama-qarshi boʻladi va energiya sarfini talab
qiladi.
Yengillashgan diffuziya – dori moddalarning membrana orqali maxsus transport sistemalari
yordamida konsentrasiya gradienti boʻyicha energiya sarfisiz tashilishi.
Pinotsitoz –hujayra membranasining botib kirishi natijasida tashqi muhitdan hujayra ichiga
moddalarning vakuolaga oʻralib kirishi va moddalarning membrana orqali boshqa tomondan
chiqarilishi.

 1. Soʻrilish(absorbsiya)
  Koʻpgina qoʻllanilish usullarida dori moddalar, qonga tushmasdan oldin, ularning soʻrilish
  jarayoni amalga oshiriladi.
  Dori moddalarining enteral (ovqat hazm qilish trakti orqali) va parenteral (ovqat hazm
  traktini chetlab oʻtib) yuborish usullari mavjud.
  Enteral qabul qilish yoʻllari – moddalarning til ostiga, ogʻiz orqali, rectal, transbukkal
  qoʻllanilishi. Ushbu yoʻllar bilan moddalar asosan passiv diffuziya orqali soʻriladi. Shuning
  uchun lipofil qutbsiz moddalar yaxshi va gidrofil qutbli birikmalar yomon soʻriladi.
  Til ostiga moddalar kiritilganda (sublingual) – soʻrilish tez sodir boʻladi va moddalar jigarni
  chetlab oʻtib, qonga oʻtadi. Biroq, soʻrilish yuzasi kichik va shu usul bilan faqat kichik
  dozalarda buyurilgan juda faol moddalar kiritila olinadi. Masalan, sublingual: tarkibida
  0.0005 g nitrogliserinni oʻz ichiga olgan nitrogliserin tabletkalari qoʻllaniladi; soʻrilish 1-2
  daqiqada sodir boʻladi.
  Ogʻiz orqali (per os) – dori-darmonlarni (tabletkalar, draje, mikstura va boshqalar) yutish
  buyuriladi; moddalarning soʻrilishi asosan ingichka ichakda sodir boʻladi.
  Ingichka ichakdan, portal tomir tizimi orqali moddalar jigarga, keyin esa-umumiy qon
  oqimiga tushadi. Jigarda koʻplab moddalar oʻzgarishlarga uchraydi (biotransformatsiya);
  ba‘zi moddalar jigardan safro bilan ajralib chiqadi. Shu munosabat bilan,yuborilgan
  modallarining faqat bir qismi qonga oʻtadi; qolganlari jigardan birinchi oʻtish paytida
  eliminatsiyaga uchraydi.
  Dori moddalar ichakda toʻliq soʻrilmasligi, ichak devorida metabolizmga uchrashi mumkin.
  Shuning uchun koʻpincha “tizim oldi eleminatsiya” degan keng atama ishlatiladi. Umumiy
  qon oqimiga kiritilgan oʻzgarmagan moddaning miqdori, kiritilgan miqdoriga foiz nisbati
  62
  Manbaa: @pharma_baza
  “bioerishuvchanlik” atamasi bilan belgilanadi. Masalan, propranololning bioerishuvchanligi
  30%. Bu shuni anglatadiki, 0,01 g (10 mg) dozada ogʻiz orqali qabul qilinganda faqat 0,003
  g (3 mg) oʻzgarmagan propranolol qon oqimiga kiradi.
  Bioerishuvchanlik aniqlash uchun preparat vena ichiga yuboriladi(vena ichiga
  yuborilganda,moddaning bioerishuvchanligi 100%). Muayyan vaqt oraligʻida, moddaning
  qon plazmasidagi konsentratsiyasi aniqlanadi va vaqt oʻtishi bilan moddalar
  konsentratsiyasining oʻzgarishini egri chizigʻ bilan ifodalanadi. Keyin moddaning bir xil
  dozasi ogʻiz orqali yuboriladi, qondagi konsentratsiyasi aniqlanadi va konsentratsiya-vaqt
  egri chizigʻi tuziladi(1-rasm).
  Egri chiziqlar ostidagi maydoni oʻlchaniladi – AUC (area under the curve-egri chiziq
  ostidagi maydon). Bioerishuvchanlik-: F (Fraktsiya)si ogʻiz orqali yuborilganda AUC ning /
  vena ichiga yuborilganda AUC ga nisbati sifatida aniqlanadi ajratiladi va foizlarda
  belgilanadi:
  ikki moddaning bir xil bioerishuvchanlik bilan ularning umumiy qon oqimiga kirish tezligi
  boshqacha boʻlishi mumkin. Shunga koʻra, eng yuqori konsentratsiyaga erishish vaqti, qon
  plazmasidagi maksimal kontsentratsiya, farmakologik ta‘sir kattaligi har xil boʻladi. Shu
  munosabat bilan “bioekvivalentlik” tushunchasini kiritilgan. Ikki moddaning
  bioekvivalentsiyasi: bioerishuvchanligi, eng yuqori ta‘sir darajasi, farmakologik ta‘sirning
  tabiati va kattaligi oʻxshashligini anglatadi.
  Ba‘zi dorilar ya‘ni rektal shamlar(suppositorium) yoki dorivor klizmalar rektal (rectumga)
  yuboriladi .Bunday holda, mоdaning soʻrilgandandan soʻng , modanning 50% jigarni chetlab
  oʻtib, qonga oʻtadi
  .
  Rasm1. Dori moddalarining bioerishuvchanligi
  63
  Manbaa: @pharma_baza
  Parenteral yuborish usullari – oshqozon-ichak traktini chetlab oʻtib, moddalarni kiritish.
  Koʻp qoʻllaniladigan parenteral yuborish usullari – tomir ichiga, teri ostiga, mushak orasiga.
  Vena ichiga yuborilganda preparat darhol qon oqimiga kiradi; moddaning ta‘siri tez vujudga
  keladi, odatda 1-2 daqiqa ichida. Qonda dori moddalarining yuqori miqdordagi
  konsentratsiyasini yaratmaslik uchun , vena ichiga yuborishdan oldin koʻpgina dorilar 10-20
  ml izotonik (0,9%) natriy xlorid eritmasida yoki glyukozaning izotonik (5%) eritmasida
  eritiladi(suyultiriladi) va asta-sekin yuboriladi. Koʻpincha, dorivor moddalar 250-500 ml
  izotonik eritmasida tomirga tomchilatib yuboriladi, ba‘zida – bir necha soat davomida.
  Yogʻli eritmalar va suspenziyalar: tomirlar emboliyasi (tiqilib qolishi) xavfi tufayli vena
  ichiga yuborilmaydi. Ammo ba‘zida gipertonik eritmalar (masalan, 10-20 ml 40% glyukoza
  eritmasi) oz miqdori tomir ichiga yuboriladi, va ular tezda qonda eriydilar.
  Mushak orasiga yuborilganda moddalar passiv diffuziya va filtrlash orqali (qon
  endoteliyasidagi hujayralararo boʻshliqlar orqali) soʻrilishi mumkin. Shunday qilib, ikkala:
  lipofil qutbsiz va gidrofil qutbli birikmalarni mushak orasiga yuborish mumkin . Gipertonik
  eritmalar va kuchli tasirga ega kuyduruvchi moddalar mushak orasiga yuborish mumkin
  emas . Shu bilan birga, mushak orasiga yogʻli eritmalari va suspenziyalar (suspenziyalar)
  qilinadi. Mushakka suspenziya yuborilganda , u moddaning mushakda deposi hosil boʻladi
  va undan dori modallar qonga uzoq vaqt soʻriladi.
  Dori moddalari teri ostiga (teri osti yogʻ toʻqimalariga) yuborilganda, moddalar mushak
  orasiga yuborilgani kabi xuddi shu tarzda soʻriladi , ammo sekinroq, chunki teri osti
  toʻqimasini qon bilan ta‘minlashi skelet mushaklarini qon bilan ta‘minlashdan kamroq.
  Yogʻli eritmalari va suspenziyalar ba‘zida teri ostiga yuboriladi. Shu bilan birga,
  mushaklarga kiritilish bilan solishtirganda,yogʻ eritmalari va suspenziyalar sekinroq soʻriladi
  va infiltratlar hosil qilishi mumkin. Dori modallarinig boshqa yuborish usullaridan klinik
  amaliyotda nafas olish yoʻllari orqali(ingalatsion)(gazsimon moddalar, uchuvchan suyuqlik
  bugʻlari, aerozollar ), moddalarni miya pardalari ostiga yuborish, arteriya ichi in’ektsiyasi
  va boshqa turlari mavjud(20dan ortiq turi mavjud.).
  2.Taqsimlanishi
  Lipofil qutblanmagan dori moddalari qonga tushganda organizmda bir tekis taqsimlanadi,
  gidrofil qubli dori moddalari esa notekis taqsimlanadi.Buning sababi ularning gistogematik
  baryerlardan , boshqa turdagi baryerlardan oʻtish qobilyati va a‘zolarning qon tomirlar bilan
  turlicha ta‘minanishi.Organizmdagi baryerlar: gematoensefalik, gematooftalmik va platsentar
  baryerlardir.Gematoensefalik baryer miya kapillyar endoteliy hujayralaridan tuzilgan, unda
  hujayralararo boʻshliq mavjud emas. Bu baryer gidrofil qutblangan moddalarni qondan miya
  toʻqimasiga oʻtishiga toʻsqinlik qiladi. Miya qobigʻi yalligʻlanish kasalliklarida uning
  oʻtkazuvchanligi ortib ketadi. Gematooftalmik baryer qondan gidrofil qutblangan moddalarni
  koʻz toʻqimasiga oʻtishiga toʻsqinlik qiladi. Plasentar baryer homiladorlik vaqtida vujudga
  keladi va zararli moddalarni ona qonidan homilaga oʻtishiga qarshilik qiladi.
  Dori moddalarini taqsimlanishini taqsimlanish hajmi ( Volume of distribution) tushunchasi
  izohlaydi: [Vd = D/ Co]
  D – Doza; Co- dastlabki konsentratsiya.
  64
  Manbaa: @pharma_baza
  Shuning uchun taqsimlanish hajmini organizm suyuqligining gipotetik hajmi orqali ifodalasa
  boʻladi, vena ichiga dori moddasini yuborsak uning taqsimlanishi qon plazmadagi
  konsentratsiyasiga teng boʻladi. Vd litrlar yoki l/kg orqali ifodalaniladi.
  Agar odam tanasi ogʻirligi 70 kg boʻlsa , Vd= 3 l ( qon plazmasi hajmi) boʻladi. Bu shuni
  bildiradiki dori moddasi qon plazmasi tarkibida boʻladi , ya‘ni shaklli elementlarda
  boʻlmaydi ham , ulardan chiqmaydi ham.
  Vd =15 l. Bunda plazma – 3 l, hujayralararo suyuqlik 12 l
  Vd = 40 l.( Organizm umumiy suyuqlik miqdori) bunda dori moddasi taqsimoti hujayra ichi
  va hujayra tashqarisida boʻladi.
  Vd = 400,600,1000 l ga dori moddasi periferik toʻqimalarda depolanganini va qondagi
  konsentratsiya pastligini ifodalaydi.Masalan, imipramine ( trisiklik antidepressant )
  Vd= 23 l/kg, litrda ifodalasak 1600 l taxminan. Impiramin konsentratsiyasi qonda juda past
  boʻladi va undan zaharlanishda gemodializ effektsizligini (Vd ning klinik ahamiyatlaridan
  biri) bildiradi.
 2. Depolanish( zahiralanish, toʻplanish)
  Dori moddasi taqsimlangandan soʻng ba‘zi toʻqimalarda toʻplanishi mumkin. Depolangan
  dori moddalari keyinchalik qonga ajralishi va farmakologik ta‘sirini koʻrsatishi mumkin.
  Lipofil moddalar yogʻ toʻqimalarida depolanishi mumkin. Vena ichi narkotik moddasi
  boʻlgan tiopental –natriy narkoz chaqiradi va u 15-20 min. davom etadi. Uning qisqa
  muddatli ta‘siri 90% qismining yogʻ toʻqimasida depolanishi bilan bogʻliq. Narkozdan keyin
  tiopental – natriy 2-3 soatlik narkozdan keying uyquni chaqiradi, chunki depolangan modda
  qonga ajraladi. Tetrasiklin guruhi antibiotiklari suyak toʻqimasida depolanadi. 8 yoshgacha
  boʻlgan bolalarga uni buyurish mumkin emas, chunki skelet shakllanishiga zararli ta‘sir
  koʻrsatadi. Koʻp moddalar qonda plazma oqsillari bilan bogʻlangan holda depolanadi. Qon
  oqsili bilan bogʻlangan modda farmakologik ta‘sirini yuzaga chiqarmaydi. Oqsildan
  ajralgandan keyingina oʻzini ta‘sirini yuzaga chiqaradi. Koʻp miqdorda boʻlgan moddalar
  oqsillar bilan mustahkam bogʻ hosil qiladi, kuchsiz boʻglanish moddalarni siqib
  chiqarilishiga sabab boʻladi. Qon plazmasida ularning erkin shakllari ortganda siqib
  chiqarish ta‘siri ham ortadi. Masalan , sulfanilamidlar, salitsilatlar bevosita
  antikaogulyantlarni ta‘sirini orttirib yuboradi. Buning natijasida qon ivuvchanligi tezda
  tushib ketadi va xavfli qon ketishlari kuzatiladi.
  4.Biotransformatsiya
  Koʻpchilik dori moddalar organizmda oʻzgarishga uchraydi (biotransformatsiyaga).
  Metabolik transformatsiya (oksidlanish, qaytarilish, gidroliz) va konyugatsiya (atsetillanish,
  metillanish, glyukuron kislota bilan birikmalar hosil boʻlishi) kabilar farqlanadi. Shunga
  koʻra oʻzgarishga uchragan mahsulotlar metabolitlar va konyugatlar deb nomlanadi. Odatda
  moddalar oldin metabolik transformatsiyaga, soʻngra konyugatsiyaga uchraydi. Metabolitlar
  boshlangʻich birikmalarga nisbatan faolsizroq lekin ba‘zida toksik xususiyati jihatidan
  boshlangʻich birikmalarga nisbatan faol. Konyugatlar odatda sustroq. Koʻpchilik dori
  moddalari jigar hujayralarida joylashgan endoplazmatik retikulumdagi fermentlar va
  65
  Manbaa: @pharma_baza
  mikrosomal fermentlar ta‘sirida biotransformatsiyaga uchraydi (asosan sitoxrom P-450
  izofermenti). Bu fermentlar qutbsiz lipofil moddalarga ta‘sir koʻrsatadi va ularni
  organizmdan oson chiqib ketadigan qutbli gidrofil birikmalarga aylantiradi.Mikrosomal
  fermentlar aktivligi jins, yosh, jigar kasalliklari hamda ba‘zi dori vositalarining ta‘siriga
  bogʻliq boʻladi. Erkaklarda mikrosomal fermentlar aktivligi ayollarga nisbatan yuqori (bu
  fermentlar erkaklar jinsiy gormonlari ta’sirida stimullanadi) . Shuning uchun erkaklar
  koʻpchilik farmakologik moddalar ta‘siriga chidamliroq.
  Yangi tugʻilgan chaqaloqlarda mikrosomal fermentlar toʻliq rivojlanmagan, shuning uchun
  hayotining birinchi haftaligida bir qator dori moddalar (masalan :xloramfenikol) toksik ya‘ni
  zaharli ta‘siri yuqori boʻlganligi uchun qoʻllash tavsiya etilmaydi. Jigarning mikrosomal
  fermenti aktivligi keksa yoshliklarda pasayib ketadi, shuning uchun 60 yoshdan katta
  boʻlganlarga, oʻrta yoshdagilarga nisbatan kamroq dozadagi dori preparatlari qoʻllaniladi.
  Jigar kasalliklarida mikrosomal ferment aktivligi pasayib ketishi mumkin, dori vositalarining
  biotransformatsiyasi sekinlashadi, ularning ta‘siri kuchayadi va uzayadi. Jigar mikrosomal
  fermenti sintezini faollashtiruvchi dori moddalari mavjud. Masalan, fenobarbital,
  grizeofulvin, rifampitsin. Yuqorida koʻrsatilgan dori moddalarining qoʻllanilishi natijasida
  mikrosomal ferment sintezining induksiyasi asta sekinlik bilan rivojlanadi (taxminan 2 hafta
  davomida) . Bu preparatlarning bir vaqtning oʻzida boshqa preparatlar (masalan
  glyukokortikoidlar, kontraseptiv vositalar) bilan birgalikda qoʻllanilishi ularning ta‘sirini
  susaytirishi mumkin. Ba‘zi dori moddalari jigarning mikrosomal fermenti aktivligini
  susaytiradi (simetidin, xloramfenikol va b.q) shuning uchun boshqa preparatlarning ta‘siri
  kuchayadi.
  5.Ekskresiya Koʻpincha dori moddalari buyraklar orqali oʻzgarmagan holda yoki
  biotransformatsiya mahsulotlari shaklida organizmdan chiqariladi. Buyrak kanalchalariga
  moddalar buyrak koptokchakalarida qon plazmasi filtrlanishidan soʻng tushadi. Koʻp
  moddalar proksimal naychaga ajratiladi. Moddalarni ajralishini taminlaydigon transport
  sistemalar kam spetsifik, shuning uchun turli xil dori moddalari transport sistema bilan
  birikish uchun raqobatlashadi. Bundan tashqari, bir modda boshqa moddaning ajralishini
  kechiktirishi ham mumkun. Masalan: xinidin digoksinni ajralishini sekinlashtiradi,
  digoksinni qon plazmasidagi konsentrasiyasi ortib ketadi va organizmda toksik ta‘sirlar
  yuzaga keladi (aritmiya, v.b.). Lipofil qutibsiz moddalar kanalchalarda passiv diffuziya yoʻli
  orqali qayta soʻriladi(reabsorbsiya). Gidrofil qutbli moddalar esa kam reabsorbsiyalanadi va
  buyrak orqali chiqarib yuboriladi. Kuchsiz elektrolitlarni ajralishi (ekskresiya) ularning
  ionlanish darajasiga toʻgʻridan toʻgʻri mutanosib ( ionlangan moddalar kam
  reabsorbsiyalanadi). Shu sababli kislotali birikmalarni (m:barbiturat kislotalarini xosilalari,
  salitsilatlar) ajralishini tezlashtirish uchun siydikni pHni ishqoriy tomonga,asosli
  moddalarni ajralishi uchun esa – kislotali tomonga oʻzgartirish kerak.Bundan tashqari,
  dorilar oshqozon-ichak trakti orqali (ekskretsiya oʻt bilan), ter, soʻlak, bronxial va boshqa
  bezlarning sekretsiyasi bilan ham chiqarilishi mumkin.Uchuvchan dori moddalari nafas yoʻli
  orqali ajratiladi.Emiziklik davridagi ayollarda dorilar sut bezlari orqali ajratilishi va sut bilan
  66
  Manbaa: @pharma_baza
  chaqaloq organizmiga oʻtishi mumkin. Shuning uchun emizikli onalarga bolaga salbiy ta‘sir
  koʻrsatadigan dorilarni buyurmaslik kerak. Dori moddalarning biotransformatsiyasi va
  chiqarilishi “eliminatsiya” atamasi bilan birlashtirilgan. Eliminatsiya jarayonini tavsiflash
  uchun eliminatsiya tezligi konstantasi – Kel va yarim chiqarilish davri – t1/2 foydalaniladi.
  Eliminatsiya konstantasi vaqt birligi ichida moddani qancha qismi chiqarib yuborilishini
  koʻrsatadi. Masalan, A moddasi v/i 10 mg dozada yuborildi; Ke1 = 0,1 / soat. 1 soatdan
  keyin qon plazmasida 9 mg, 2 soatdan keyin – 8,1 mg qoladi.
  Yarim chiqarilish davri – t1/2 – moddalarning qon plazmasidagi konsentratsiyasining 50
  foizga kamayish davri. Asosan, yarim chiqarilish davri t1/2 dori moddasini dozasiga bogʻliq
  emas va eleminatsiya davrinig turli vaqtlarida bir xil boʻladi.
  t1/2= (0,693 bu – 2 ning natural logarifmi)
  Klirens (ing.Clearanse) – vaqt birligi ichida qon plazmasini qancha miqdori dori
  moddalardan tozalanish koʻrsatkichi va ushbu oʻlchov birliklari orqali ifodalanadi: ml/daq,
  ml/kg/daq, l/m
  2/soat va boshq.
  Buyrak klirensi(Clr), jigar klirensi(ClH), umumiy (total) klirens (ClT) va boshqa turlari bor.
  Buyrak klirensi (Clr-renal) quyidagi formula bilan ifodalanadi :
  Clr
  = ml/daq
  Cu – moddani siydikdagi konsentrasiyasi;
  Cp – moddani plazmadagi konsentrasiyasi;
  Vm – siydik ajralish tezligi.
  67
  Manbaa: @pharma_baza
  Umumiy klirens (Total) quyidagi formula bilan ifodalanadi :
  ClT = Vd * Kel.
  Optimal terapevtik ta‘sir uchun va toksik ta‘sirni oldini olish uchun qon plazmasida dori
  moddasini doimiy (statsionar) terapevtik konsentratsiyasini saqlash kerak.
  Doimiy kontsentratsiyasi – Css (steady-state concentration).
  Shuningdek, minimal terapevtik konsentrasiya Css
  min va maksimal terapevtik konsentrasiya
  Css
  max farqlanadi, maksimaldan yuqorisi toksik konsentratsiya xisoblanadi. Css
  max va Css
  min
  oraligʻi esa terapevtik kenglik xisoblanadi. Dori moddani terapevtik kengligi qanchalik katta
  boʻlsa, uni amaliy tibbiyotda qoʻllash shunchalik qulay boʻladi(2-rasm).
  Dori moddasini oʻrtacha terapevtik konsentratsiyasini taminlash uchun moddani eritmasini
  vena ichiga tomchilatib yuboriladi. Bunday holda, qon plazmasidagi moddaning
  konsentratsiyasi avval tez, soʻngra sekinroq koʻtariladi va nihoyat statsionar kontsentratsiya
  oʻrnatiladi, bunda moddaning yuborish tezligi uni eliminatsiyasiga teng
  (biotranformaysiya+ekskretsiya). Moddani yuborish tezligi quyida formula bilan
  ifodalanadi:
  =Css*Ct
  = vaqt birligida yuborilgan modda miqdori;
  Ammo, koʻpincha dorivor moddalar ogʻiz orqali yoki alohida inyeksiya shaklida buyuriladi.
  Bunday xollarda dori moddasini effektiv dozada yuborilib terapevtik konsentratsiyaga (doza)
  yetkaziladi, soʻngra korreksion dozada yuborilib terapevtik doza saqlab turiladi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *