INFINITIVNING to YUKLAMASI BILAN KELISHI

 1. Odatda infinitivdan oldin to yuklamasi keladi: to speak, to buy. Agar gapda ikkita infinitiv bo‘lib, ular and yoki or bog‘lovchisi bilan bog‘- langan bo‘lsa, ikkinchi infinitivdan oldin to yuklamasi qo‘yilmaydi:
  I intend to call on him and dis- cuss this question.
  I asked him to telephone to me on Monday or wire.
  Men unikiga borib bu masalani muhokama qilmoqchiman.
  Men undan dushanba kuni telefon qilishini yoki telegramma berishini so‘radim.
 2. Quyidagi fe’llardan keyin har doim infinitiv to yuklamasi bilan ishlatiladi:
  afford qurbi yetmoq agree kelishmoq, ko‘nmoq, rozi bo‘lmoq appear ko‘rinmoq arrange uyushtirmoq ask so‘ramoq attempt urinmoq
  beg yalinmoq
  care qiziqmoq
  claim da’vo qilmoq consent rozi bo‘lmoq
  manage eplamoq
  mean ko‘zda tutmoq
  need kerak bo‘lmoq
  offer taklif qilmoq
  plan rejalashtirmoq
  prepare tayyorlamoq pretend mug‘ambirlik qilmoq promise va’da bermoq
  refuse rad etmoq regret afsuslanmoq remember eslamoq
  35

decide qaror qilmoq demand talab qilmoq deserve arzimoq desire qattiq istamoq expect kutmoq
fail muvaffaqiyatsizlikka uchramoq forget unutmoq
hesitate ikkilanmoq
hope umid qilmoq
intend niyat qilmoq learn o‘rganmoq
I can’t afford to buy it. She appeard to be tired.
They agreed to help us.
I’ll arrange to meet you at the air-
port.
He asked to come with us.
The President will attempt to re-
duce inflation.
He begged to come with us.
I don’t care to see that show.
She claims to know a famous
movie star.
She finally consented to marry
him.
I have decided to leave on Mon-
day.
I demand to know who is respon-
sible.
I promise not to be late.
I refuse to believe his story.
I regret to tell you that you failed.
seem bo‘lib ko‘rinmoq
strive harakat qilmoq
struggle kurashmoq, urinmoq swear ont ichmoq
tend o‘ch bo‘lmoq
threaten qo‘rqitmoq
try urinmoq
volunteer yordamini taklif qilmoq wait kutmoq
want istamoq
wish istamoq, xohlamoq
Buni sotib olishga mening qur-
bim yetmaydi.
U charchagan ko‘rinadi.
Ular bizga yordam berishga rozi
bo‘lishdi.
Men sizni aeroportda kutib olish-
ni uyushtiraman.
U biz bilan borishini so‘radi. President inflatsiyani kamaytirish-
ga harakat qiladi.
U biz bilan bormoqchi bo‘lib
yalindi.
Men bu tomoshani ko‘rishga
qiziqmayman.
U mashhur film yulduzini taniy-
man deb da’vo qiladi.
Nihoyat u unga turmushga chi-
qishga rozi bo‘ldi.
Men dushanba kuni jo‘nashga
qaror qildim.
Kim javobgarligini bilishni talab
qilaman.
Kechikmaslikka va’da beraman.
Uning hikoyasiga ishonishdan bosh tortaman.
Sizning muvaffaqiyatsizlikka uch- raganingizni aytishdan afsuslana- man.
36

I remembered to lock the door. He pretends not to under-
stand.
He volunteered to help us.
I will wait to hear from you.
I want to tell you something.
She wishes to come with us. That cat seems to be friendly.
I struggled to stay awake. She swore to tell the truth.
She threatened to tell my par- ents.
She deserves to win the prize.
I expect to enter graduate school in the fall.
She failed to return the book to the library in time.
I forgot to mail the letter.
Don’t hesitate to ask for my help.
Jack hopes to arrive next week.
He learned to play the piano. She managed to finish her work early.
I didn’t mean to hurt your fe- elings.
They offered to help us.
We prepared to welcome them.
Eshikni qulflaganim esimga tush- di.
U o‘zini tushunmaganga solyap- ti.
U o‘z ixtiyori bilan bizga yordam bermoqchi.
Men sizdan xabar kelishini kuta- man.
Men sizga bir nima aytmoqchi- man.
U biz bilan borishni xohlaydi. O‘sha mushuk o‘zini do‘stona tutmoqda.
Men uxlab qolmaslikka harakat qildim.
U haqiqatni aytishga qasam ich- di.
U meni ota-onamga aytish bilan qo‘rqitdi.
U mukofotni yutsa arziydi.
Men kuzda aspiranturaga kirishni umid qilaman.
U kitobni kutubxonaga vaqtida qay- tara olmadi.
Men xatni jo‘natishni unutibman. Mendan yordam so‘rashga ikki-
lanmang.
Jek kelasi hafta qaytib kelishga
umid qiladi.
U pianino chalishni o‘rgandi.
U ishini erta tugatishga muvaffaq
bo‘ldi.
Men sizning dilingizni og‘ritmoq-
chi emas edim.
Ular bizga yordamlarini taklif
qilishdi.
Biz ularni kutib olishga tayyorgar-
lik ko‘rdik. 37

John expects to begin studying law next semester.
Mary learned to swim when she was very young.
The budget committee decided to postpone this meeting.
The President will attempt to re- duce inflation in the next four years.
The sportsmen are preparing to at- tack the record.
Jon keyingi semestrda huquqni o‘rganmoqchi.
Meri juda yoshligida suzishni o‘rgangan.
Budjet qo‘mitasi bu yig‘ilishni kechiktirishga qaror qildi. Prezident keyingi to‘rt yilda inflatsiyani kamaytirishga ha- rakat qiladi.
Sportchilar rekordga hujum qi- lishga tayyorgarlik ko‘rishyapti.

 1. Quyidagi orqasidan ot (yoki olmosh) kelgan fe’llardan keyin har doim infinitive to yuklamasi bilan keladi:
  advise maslahat bermoq allow ruxsat bermoq ask so‘ramoq
  beg yalinmoq
  cause sabab bo‘lmoq challenge chaqirmoq convince ishontirmoq dare botinmoq encourage undamoq
  expect umid qilmoq
  forbid taqiqlamoq
  force majbur qilmoq
  hire yollamoq
  instruct ko‘rsatma bermoq invite taklif qilmoq
  need kerak (zarur) bo‘lmoq order buyurmoq
  permit ruxsat bermoq
  persuade ishontirmoq re- mind eslatmoq
  require talab qilmoq
  teach o‘qitmoq, o‘rgatmoq tell aytmoq, demoq
  urge undamoq, ishontirmoq want istamoq
  warn ogohlantirmoq
  She advised me to wait until to- morrow.
  She allowed me t o use her car. I asked John to help us.
  They begged us to come.
  Her laziness caused her to fail.
  I couldn’t convince him to accept our help.
  He encouraged me to try again.
  I expect you to be on time.
  U menga ertagacha kutishni maslahat qildi.
  U menga mashinasini ishlatish- ga ruxsat berdi.
  Men Jondan bizga yordam beri- shini so‘radim.
  Ular bizning kelishimizni ilti- mos qilishdi.
  Uning dangasaligi uning muvaf- faqiyatsizligiga sabab bo‘ldi.
  Men uni yordamimizni qabul qi-
  lishga ko‘ndira olmadim.
  U meni yana urinib ko‘rishga da’vat etdi.
  Men sizning vaqtida kelishin-
  gizga umid qilaman.
  38

I forbid you to tell him.
They forced him to tell the truth. She hired a boy to mow the lawn. He instructed them to be careful.
Harry invited the Bells to come to his party.
We needed Chris to help us figure
out the solution.
The judge ordered me to pay a fine.
He permitted the children to stay up late.
I persuaded him to come for a visit.
She reminded me to lock the door.
Our teacher requires us to be on time.
My brother taught me to swim.
The doctor told me to take these pills.
I urged her to apply for the job.
I want you to be happy.
I warned you not to drive too fast.
Buni unga aytishingizni ta- qiqlayman.
Ular uni haqiqatni aytishga maj- bur qilishdi.
U maysani o‘rish uchun bir bolani yolladi.
U ularga ehtiyot bo‘lishga ko‘r- satma berdi.
Harri Bellarni ziyofatiga kelish- ga taklif qildi.
Bizga Kris yechimni hisoblab
chiqish uchun kerak edi.
Sudya menga jarima to‘lashni buyurdi.
U bolalarga kech yotishga rux- sat berdi.
Men uni mehmonga kelishga ko‘ndirdim.
U menga eshikni qulflashni eslatdi.
O‘qituvchimiz bizdan vaqtida kelishni talab qiladi.
Mening akam menga suzishni o‘rgatdi.
Doktor menga bu dorilarni ichishni aytdi.
Men uni ishga kirish uchun ariza yozishga undadim.
Men sizning baxtli bo‘lishingizni istayman.
Men sizni mashinani juda tez hay- damang deb ogohlantirgan edim.

 1. Quyidagi sifatlardan keyin infinitiv to yuklamasi bilan keladi:
  anxious able boring common dangerous difficult eager
  easy
  qattiq istovchi qodir
  zerikarli oddiy
  xavfli qiyin intiluvchi oson
  good hard pleased prepared ready strange usual
  yaxshi
  qattiq, og‘ir xursand tayyor
  tayyor begona, g‘alati odatiy
  39 Muhammad is anxious to see his family.
  It is dangerous to drive in this weather.
  We are ready to leave now.
  It is difficult to pass this test.
  It is uncommon to find such good crops in this section of the count- ry.
  Ritsuko was pleased to be admitted to the college.
  Muhammad oilasini ko‘rishni qattiq istaydi (oilasidan tashvishlanadi). Bunday havoda mashina haydash xavfli.
  Biz hozir jo‘nashga tayyormiz.
  Bu testdan o‘tish qiyin. Mamlakatning bu qismida bunday hosilni uchratish g‘ayrioddiy.
  Ritsuko kollejga qabul qilinganidan xursand.
 2. to stop, to remember, to forget, to try fe’llaridan keyin infinitiv ham, gerund ham ishlatilishi mumkin, faqat ma’no ozroq o‘zgaradi:
  John stopped studying.
  John stopped to study.
  I remembered to lock the door be-
  fore I left but I forgot to shut the windows.
  I clearly remember locking the door before I left.
  Please remember to post the letter. I was very tired. I tried to keep my
  eyes open but I couldn’t.
  Please try to be quiet when you come home.
  — I can’t find anywhere to live.
  — Why don’t you try putting an ad- vertisement in the newspaper?
  — I’ve got a terrible headache. I tried taking an aspirin but it didn’t help.
  Don’t forget to post the letters.
  Jon o‘qishni to‘xtatdi (boshqa o‘qimaydi.).
  Jon o‘qish uchun to‘xtadi.
  Men uydan chiqayotganimda eshik- ni qulflash esimga keldi, lekin dera- zani yopishni unutibman.
  Uydan chiqqanimda eshikni qulf- laganim aniq esimda.
  Iltimos, xatni jo‘natish esingizda tursin (unutmang).
  Juda charchagan ekanman. Men ko‘zlarimni ochib turishga hara- kat qilardim lekin bu qo‘limdan kelmasdi.
  Iltimos uyga borganingizda og‘ir- roq bo‘lishga harakat qiling.
  — Yashashga hech qayerdan joy topa olmayapman.
  — Nega gazetada e’lon berib sinab ko‘rmaysiz?
  Boshim qattiq og‘ridi. Men aspirin ichib sinab ko‘rdim, lekin u yor- dam bermadi.
  Xatlarni jo‘natishni unutmang.
 3. begin, continue, hate, like, love, start, can’t stand fe’llaridan keyin infinitiv ham, gerund ham ishlatilishi mumkin, lekin ma’noda o‘zgarish bo‘lmaydi:
  40

I like to go (going) to movies. I love to play (playing) chess. It started to snow (snowing).
Men kinoga borishni yoqtiraman. Men shaxmat o‘ynashni sevaman. Qor yog‘a boshladi.

 1. to want, to wish, to mean, to try, to allow, to be going to, ought to, to have to, should (would) like, used fe’llaridan keyin gapda oldin ishlatilgan infinitiv qayta takrorlanganda o‘sha infinitivning o‘rnida faqat to yuklamasi kelishi mumkin:
  He wants me to go there tonight, but I don’t want to (go tushuni- ladi).
  I was asked to take part in the trip, but I am not going to (take part tushuniladi).
  The boy wanted to go for a bathe, but was not allowed to (go tushu- niladi).
  I didn’t want to stay there, but I had to (stay tushuniladi).
  Bu oqshom u mening u yerga borishimni istaydi, lekin men borishni istamayman.
  Mendan sayohatda ishtirok etishni so‘rashdi, lekin men qatnashmoq- chi emasman.
  Bola cho‘milishga borishni istar edi, lekin unga ruxsat berish- madi.
  Men u yerda qolishni istamagan- dim, lekin qolishimga to‘g‘ri keldi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *