INSON TANASINING FUNKSIONALTASHKIL ETILISHI

Inson tanasi turli funksional tuzilishdagi 100 trillion (dan ortiq) hujayradan iborat boʻlib, ularning jamlanmasi
toʻqimalarni hosil qiladi, toʻqimalar birlashib esa organlarni hosil qiladi, ana shu organlarning bir funksiya
bajaradigan, ya’ni umumiy bir funksiyani amalga oshiradigan organlar jamlanmasi organlar sistemasini hosil
qiladi.

 1. Teri va uning hosilalari
  Teri – inson tanasini tashqi tomondan qoplab turuvchi tuzulma. Uning hosilalariga: sochlar, tirnoqlar, yogʻ
  bezlari va ter bezlari kiradi.
  Teri quyidagi muhim funksiyalarni bajaradi:
   Fizik barrier boʻlib, turli xil mikrorganizmlar va boshqa yot moddalardan asraydi
   Tanadan suvning ortiqcha yoʻqotilishini oldini oladi
   Tashqi tomondan mexanik teginish va shunga oʻxshash boshqa sezgilarni qabul qiluvchi retseptorlarni
  oʻzida saqlagan juda muhim sezgi organi.
   Tana haroratini boshqarishda muhim rolga ega.
 2. Skelet sistemasi
  Tananing asosiy tayanchi hisoblanadi, koʻplab suyaklar jamlanib (birlashib) skeletni hosil qiladi. Boʻgʻimlarda
  suyaklar oʻzaro fibroz tolalar orqali bir-biri bilan birlashadi, bunday fibroz tolalarni ligamnetlar (boylamlar)
  deyiladi. Inson Organizmining Funksional
  Tashkil Etilishi va Tarkibi
  Inson Organizmining Funksional Tashkil Etilishi
 • Teri va uning hosilalari
 • Skelet sistemasi
 • Muskul sistemasi
 • Nerv sistemasi
 • Yurak-Qon tomir sistemasi
 • Nafas olish sistemasi
 • Hazm qilish sistemasi
 • Siydik-ayirish sistemasi
 • Jinsiy sistemasi
 • Endokrin sistemasi
 • Qon va Immun sistemasi
  TANA TARKIBI
  ▪ Tanadagi Umumiy
  Suyuqlik ▪ Tanadagi elektrolitlari
  ICHKI MUHIT VA GOMEOSTAZ
  ▪ Ichki Muhit
  ▪ Gomeostaz | 8 .
  Manbaa: @physio_baza
 1. Muskul sistemasi
  Muskullar tanadagi suyaklarga birikkan holda boʻladi. Muskul fassiyasi, muskulni suyakka biriktirsa buni – pay,
  boshqa muskul bilan bogʻlab bersa buni – aponevroz deyiladi. Muskullar uzun mushak tolalaridan tashkil topgan.
  Muskul tolalari qisqarish va boʻshashish xususiyatiga ega boʻladi.
  Muskularning 3 ta alohida turi mavjud:
   Yurak muskullari
   Skelet muskullari
   Silliq muskullar.
 2. Nerv sistemasi
  Nerv tizimining funksional birliklarini tashkil etuvchi ixtisoslashgan hujayralarga neyronlar deyiladi. Nerv
  sistemasi Markaziy (bosh va orqa miya) va periferik nerv sistemasiga boʻlinishi mumkin. Periferik nervlar
  gangliylar hosil qiladi (esda qolishi uchun 8-sinf darsligi “odam va uning salomatligidagi, umurtqa pogʻonasi
  atrofidagi gangliylarni eslang ).
  Fiziologik jihatdan esa tana devori, qoʻl va oyoqlar (muskullari)ni boshqaruvchi somatik (soma – tana) nerv
  sistemasi. Ichki organlarni bohqaruvchi vegetativ nerv sistemasiga boʻlinadi.
  Vegetativ nerv sistemasi ham: Simpatik va parasimtaik nervlarga boʻlinadi (yana metasimpatik guruhga ham
  boʻlinishi mumkin, klassifikatsiya nisbiy tushuncha).
 3. Yurak-qon tomir sistemasi
  Bu Sistema Yurak va Qon tomirlardan tashkil topgan. Yurakdan qonni olib toʻqimalarga yyetkazib beruvchi qon
  tomirlar (uning ichida qanday qon harakat qilishidan qat’iy nazar) arteriya deb ataladi. Kichik arteriyalar
  arteriola deb ataladi. Arteriolalar toʻqimalarga qon yyetkazib beruvchi kapillyarlarga davom etadi. Toʻqima va
  qon oʻrtasidagi moddalarning almashinuvi kapillyar devori orqali amalga oshadi. Ba’zi holatlarda kapillyarlar
  oʻrnini sinusoid tipdagi kapilyarlar egallaydi gistologik tuzilish jihatidan biroz farq qiladi (bazal membrana
  mavjud emas). Qon kapillyarlardan (yoki sinusoidlardan) kichik venulalarga jamlanadi, ular esa venalarga,
  venalar esa qonni yurakka olib boradi.
 4. Nafas olish sistemasi
  Nafas olish sistemasi oʻpka hamda unga havo olib boruvchu yoʻllardan iborat.
  Tarkibiy qismlari: Burun boʻshligʻi; hiqildoq (lyarnx – hiqildoq; kitobda phyarnx – halqum kiritilgan ekan);
  traxeya; bronxlar va ularning oʻpka ichidagi davomi.
 5. Hazm sistemasi
  Hazm qilish tizimi – ovqatlanish va ovqatni hazm qilish, uni soʻrilishini va ichki muhitga (qonga) oʻtishini
  ta’minlash kabi barcha jarayonlarni oʻz ichiga oladi. Tizim ogʻiz boʻshligidan boshlanib anus orqali tugaydigan
  | 9 .
  Manbaa: @physio_baza
  trakt (yoʻl)ni oʻz ichiga oladi. Hazm traktiga: Ogʻiz boʻshligʻi, halqum, qiziloʻngach, oshqozon (me’da),
  ingichka ichak (12 barmoqli ichak ham ingichka ichakning bir qismi) va yogʻon ichak kiradi. Hazm
  sistemasidagi boshqa tarkibiy qismlarga: jigar, oʻt pufagi va me’da osti bezini kiritish mumkin.
 6. Ayirish (Siydik-ayirish) sistemasi.
  Ayiruv sistemasi – metbolizmning chiqindi mahsulotlarini tanadan chiqarib yuboradi.
  Defekatsiya (axlat) – bu hazm qilinmagan oziq moddani ichakdan chiqarib yuborish boʻlgani uchun ayirish
  sistemasi deyilmaydi. Bunga sabab ogʻiz orqali ichakka borgan modda tanada ishlab chiqarilmaydi.
  Ayirish (siydik-ayirish) tizimini tashkil qiluvchi organlar:
   Buyrak
   siydik chiqarish yoʻllari
   siydik pufagi
   siydik chiqarish kanalidan iborat.
 7. Jinsiy sistema
  Jinsiy sistema – insonning nasl qoldirishi, genetik jihatdan oʻzaro qoʻshilish, yangi avlodlar yuzaga kelishini
  ta’minlaydi.
  Erkaklik jinsiy a’zolariga:
   Moyak
   epididimis
   urugʻ pufakchalari
   prostata bezi
   uretra
   jisiy olat kiradi.
  Ayollar jinsiy organlariga esa:
   tuxumdonlar
   bachadon
   bachadon naylari
   qin
   tashqi jinsiy a’zolar
   sut bezlari
 8. Endokrin sistema.
  Ichki muhitga oʻz mahsulotlarini quyuvchi hujayralar endokrin hujayralar deyiladi. Bu mahsulotlar distant
  ta’sirga ega endokrin mahsulotlari boʻlib ularni gormonlar (grek. ὁρμῶν (Hormao) – qoʻzgʻataman) deyiladi.
  Aynan distant ta’sirga ega ekani bilan fermentlardan farq qiladi. Ba’zi bir endokrin hujayralar yigʻindisi
  kanallarsiz qonga oʻz mahsulotlarini quyadi, bunday hujayralar jamlanmasi endokrin bezlar deyiladi.
  | 10 .
  Manbaa: @physio_baza
  Bularga:
  Gipofiz
  epifiz
  qalqonsimon bez
  qalqonorqa (paratiroid) bez
  buyrak usti bezi.
  Boshqa funksiya bajaruvchi, lekin oʻzida endokrin hujayra saqlovchi organlar ham mavjud:
  Langergans orolchasi
  moyakning intersitsial hujayralari
  tuxumdon follikulalari va sariq tana
  buyrak
  timus
  platsentaning ayrim hujayralari ham shunday funksiya bajaradi.
 9. Qon va Immun sistemasi.
  Qon – oʻzgargan biriktiruvchi toʻqima va organizmning ichki muhitining tarkibiga kiradi. Oʻzgargan deyilishiga
  sabab uning tarkibidagi hujayra elementlari koʻp miqdordagi “hujayralararo modda” bilan ajralib turadi, shu
  bilan bir qatorda biriktiruvchi toʻqima xosalarini ham oʻzida saqlaydi.
  Sirkulyatsiyadagi qonda asosiy 3 ta shaklli element boʻlib, oʻziga tegishli boʻlgan funksiyalarni bajaradi.
   Eritotsitlar (qizil qon tanachalari) asosan kislorod (O2) tashiydi.
   Leykotsitlar (oq qon tanachalari) tanani infeksiyalardan himoya qiladi.
   Trombotsitlar (qon plastinkalari) qon tomirlarning yaxlitligini saqlash va qon ivishini ta’minlash, shu
  orqali qon ketishini oldini olish vazifasini bajaradi. Har bir shaklli elementlarni tegishli boblarda koʻrib
  chiqamiz In shaa Allah…
  Rasm. Tanamizdagi sistemalar
  Teri qoplov sistemasi Muskul sistemasi Skelet sistemasi Yurak-Qon tomir sistemasi Nerv sistemasi Nafas olish sistemasi
  Hazm qilish sistemasi Siydik ayrish sistemasi Jinsiy sistemasi Endokrin sistemasi Limfatik/Immun sistemasi | 11 .
  Manbaa: @physio_baza
  Organizm
  Organlar sistemasi Organ
  Toʻqima
  Hujayra
  Organella
  Makromolekula
  Molekula
  Atom

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *