MAY (MIGHT)

 1. May + V ruxsatni ifodalaydi:
  You may take my dictionary. Siz mening lug‘atimni olishingiz mumkin.
  May I come in? Kirsam mumkinmi?
  May ruxsatni ifodalash uchun faqat hozirgi zamonda ishlatiladi, o‘t- gan va boshqa zamonlarda might emas, allow fe’lining majhul nisbati ish- latiladi:
  He was allowed to go there.
  He has been allowed to go there. He will be allowed to go there.
  Unga u yerga borishga ruxsat berishdi.
  Unga u yerga borishga ruxsat be- rishgandi.
  Unga u yerga borishga ruxsat
  beriladi.
  Izoh: Mayga teskari mumkin emas ma’nosida may not (mayn’t) bilan bir qatorda
  must not (mustn’t) ham ishlatiladi:
  You mayn’t smoke here. Bu yerda chekish mumkin emas. You mustn’t smoke here. Bu yerda chekish mumkin emas.
 2. May gapiruvchi to‘g‘riligiga ishonmagan taxminni ifodalaydi:
  a) may + V hozirgi va kelasi zamondagi taxminni ifodalashda ishla- tiladi:
  He may know her address.
  He may come to London in the summer.
  Balki u uning manzilini bilar.
  U Londonga yozda kelishi mumkin.
  May + be + Ving suhbat vaqtida davom etayotgan taxminni ifoda- laydi:
  — Where is he?
  — He may be walking in the gar- den.
  — U qayerda?
  — U bog‘da sayr qilayotgan bo‘- lishi mumkin.
  May bo‘lishsiz gaplarda ham ishlatilishi mumkin:
  He may not know her address. U uning manzilini bilmasligi mum-
  kin.
  You may not find him there. Siz uni u yerdan topa olmasligingiz
  mumkin.
  b) may + have + P.P. o‘tgan zamondagi taxminni ifodalaydi:
  26

He may have left London.
He may have lost your address.
He may not have come yet.

 1. May + V maqsad ergash gaplarda ishlatiladi:
  I shall give him my exercises so that he may correct them.
  I’ll give you the book today so that you may have time to read it before the examination.
  Men unga tekshirish uchun mashqlarimni beraman. Imtihonlardan oldin o‘qishga vaq-tingiz bo‘lishi uchun kitobni men sizga bugun berib turaman.
 2. Ko‘chirma gapdagi may + V bosh gapi o‘tgan zamonda bo‘lgan o‘z- lashtirma gapda might + V bo‘lib keladi:
  She said that Tom might take her U Tom uning lug‘atini olishi dictionary. mumkinligini aytdi.
 3. Might bosh gapi o‘tgan zamonda bo‘lgan o‘zlashtirma gapda taxminni ifodalaydi:
  a) ko‘chirma gapda may + V ishlatilgan bo‘lsa, o‘zlashtirma gapda might + V ishlatiladi:
  He said that Nancy might know her U uning manzilini Nensi bilishi address. mumkinligini aytdi.
  b) ko‘chirma gapda may + have + P.P. ishlatilgan bo‘lsa, o‘zlashtirma gapda might + have + P.P. ishlatiladi:
  He said that Nancy might have UularningmanziliniNensibili- known their address. shi mumkinligini aytdi.
 4. Bosh gapi o‘tgan zamonda bo‘lgan qo‘shma gapdagi maqsad ergash gaplarda might + V ishlatiladi:
  I gave him my exercises so that, he U tekshirsin deb men mashqla- might correct them. rimni unga berdim.
 5. Hozirgi zamonda bo‘lgan noreal shart gapli qo‘shma gaplarning bosh gapida might + V ishlatiladi:
  If you tried, you might get the book.
  If she called at his office at five o’clock, she might find him there.
  Agarharakatqilganingizda,kitob- ni olar edingiz.
  Agar u uning ofisiga soat beshda borganda, uni u yerdan topar edi.
  27
  U Londondan jo‘nab ketgan bo‘- lishi mumkin.
  U sizning manzilingizni (adre- singizni) yo‘qotgan bo‘lishi mum- kin.
  U hali kelmagan bo‘lishi mumkin.
 6. O‘tgan zamondagi noreal shart ergash gapli qo‘shma gapning bosh gapida might + have + P.P. ishlatiladi:
  If he had been here, he might have helped us.
  If she had called at his office at five o’clock yesterday, she might have found him there.
  Agar u shu yerda bo‘lganda edi u bizga yordam bergan bo‘lishi mumkin edi.
  Agar u kecha soat beshda unung ofisiga borganda, uni o‘sha yer- dan topgan bo‘lishi mumkin edi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *