Nafas. Nafas fiziologiyasi. Sog ̳lom turmush tarzida nafasning ahamiyati.

Nafas jarayonmning mohiyati va organizm uchun ahamiyati.Nafas organlari xakida umumiy tasavvur.
Burun bo ̳shlig ̳ining tuzilishi.Qo ̳shimcha havo tashuvchi bo ̳shliq. Burun bo ̳shlig ̳i shilliq pardasining tuzilishi. Burun’ning himoya moslanish funksiyasi. Hiqildok, traxeya.bronxlar va bronxiolalarning anatomik va gistologik tuzilishi.Tovush apparatlari va tovush chiqarish mexanizmlari.
O ̳pka. SHakli, bo ̳laklari, yuzasi, qirralari, o ̳pkaning joylashishi va chegaralari. Plevra.plevral bo ̳shliq.Plevra bo ̳shlig ̳idagi bosim. Pnevmotoraks.
Nafas fiziologiyasi. Nafas jarayonlari xaqida umumiy tushuncha.Tashqi muhit va o ̳pka orasidagi gazlar almashinuvi.alveolyar havo va qon o ̳rtasidagi gaz almashinuvi.
Tashqi nafas. Nafas olish va chiqarish mexanizmi. O ̳pka ventilyasiyasi. O ̳pkaning havo hajmi. Tashqi muhit va alveolalar orasidagi gaz almashinuvi. Nafas olingan va chiqarilgan havoning tarkibi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *