NON-FINITE FORMS OF THE VERB (FE’LNING SHAXSI NOMA’LUM SHAKLLARI) Umumiy ma’lumotlar

 1. Fe’lning shaxsi noma’lum shakllari shaxsni, sonni va maylni ifoda- lamaydi, shuning uchun ham ular gapda kesim bo‘lib kela olmaydi.
 2. Fe’lning shaxsi noma’lum shakllarining ikkita xususiyati bor; otlik va fe’llik. Sifatdoshda fe’llik va sifatlik xususiyatlari mavjud. Gerund va infinitivda fe’llik va otlik xususiyatlari mavjud.
  The infinitive (Infinitiv)
  Umumiy ma’lumotlar
  Infinitiv fe’lning shaxsi noma’lum shakli bo‘lib, harakatning no- mini bildiradi; shaxsini ham, sonini ham ko‘rsatmaydi. Infinitiv- ning ko‘rsatkichi tarjima qilinmaydigan va urg‘u olmaydigan to yukla- masidir.
  Infinitive otning ko‘pgina xususiyatlarini saqlab qolgan va otga o‘x- shab gapda quyidagi vazifalarda keladi:
 3. Ega bo‘lib keladi: To skate is pleasant.
 4. Ot-kesim tarkibida keladi: Your duty was to inform me about it immediately.
 5. Fe’l kesim tarkibida keladi: She began to translate the article.
 6. To‘ldiruvchi bo‘lib keladi: I asked him to help me.
 7. Aniqlovchi bo‘lib keladi: He expressed a desire to help me.
  Yaxmalak uchish yoqimli.
  Bu haqda menga zudlik bilan xa- bar qilish sizning burchingiz edi.
  U maqolani tarjima qila boshladi.
  Men undan menga yordam beri- shini so‘radim.
  U menga yordam berish istagini bildirdi.
  31
 8. Hol bo‘lib keladi:
  I went to the station to see off a Men bir do‘stimni kuzatgani friend. stansiyaga bordim.
  Infinitivning fe’llik xususiyatlari quyidagilarda ko‘rinadi:
 9. Infinitiv o‘zidan keyin vositasiz to‘ldiruvchi olishi mumkin:
  I told him to post the letter. Men unga xatni jo‘natishni aytdim.
 10. Infinitiv ravish bilan aniqlanishi mumkin:
  I asked him to speak slowly. Men undan sekin gapirishni so‘ra-
  dim.
 11. Infinitivning zamon va nisbat shakllari mavjud.
  Ingliz tilida o‘timli fe’llarning oddiy nisbatda to‘rtta shakli va majhul nisbatda ikkita shakli mavjud:
  I

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *