ona-tili 2-blok

 1. Qaysi qatorda yasama sifatlar bilan ifodalangan vositali to’ldiruvchi uyushib kelgan?
 2. Har qanday masalani bosiqlik bilan, tinch yo’l bilan hal etsa buladi-ku!
 3. Zulmkor, adolatsiz mansabdorlar o’z jazosini olsin, bundaylarga bizning oramizda joy yo’q.
 4. Ichimizda eng mehnatkash’ eng jafokash, eng tortinchoq qiz – mana shu.
 5. Aybdorga ham, aybsizga ham bir xil jazo qo’llanaveradimi?
 6. Quyidagi gapda qo’llangan tovush o’zgarishlarining soni va turi qaysi qatorda to’g’ri berilgan?

Bu mevalar qorin to’yg’izmasligini u bilardi, shunday bo’lsa ham ularni sabr bilan chaynar, chunki umid achchiq haqiqat bilan hisoblashishini istamasdi.

 1. 1 ta tovush tushishi, 1 ta tovush ortishi, 2 ta tovush almashishi
 2. 2 ta tovush tushishi, 2 ta tovush ortishi, 1 ta tovush almashishi
 3. 2 ta tovush almashishi, 1 ta tovush tushishi
 4. 2 ta tovush tushishi, 2 ta tovush ortishi
 5. Quyidagi gap haqidagi noto’g’ri ma’lumotni aniqlang?

Shoirning kulbayi vayronasi shaharning eng chekkasida, Bog’i Feruz va Bog’i Mahmud kabi ko’rkam bog’lar atrofida joylashgan edi.

 1. Uyushgan bo’laklar ishtirok etgan.
 2. Ajratilgan bo’lak ishtirok etgan.
 3. Tarkibida ikkita moslashuvli so’z birikmasi mavjud.
 4. Tarkibida ikkita boshqaruvli so’z birikmasi mavjud.
 5. Qaysi javobda quyidagi she’riy parchadagi ega(lar) soni to’g’ri ko’rsatilgan?

Ulug’ bir donishmand olamni sharhlab, Axiyri tanibdi tug’gan elini.

Zabon baxsh etganga ehtirom saqlab, Ona, deb atabdi ilk bor tilini.

A) 1 ta B) 2 ta C) 3 ta D) 4 ta

 1. Qaysi javobda urg’u birinchi bo’g’inga tushadigan so’zlar to’g’ri ko’rsatilgan?

1) etik (sifat); 2) bog’lar (ot); 3) beshdir;

4) o’yla; 5) biz-chi; 6) leksika;

A) 1,3,4,5,6 B) 2,5,6 C) 2,6 D) 1,2,3,4,5,6

 1. Quyidagi gapda tarkibidagi so’z yasovchi qo’shimchalar soni ikkita bo’lgan so’zlar nechta? Yozuvchi tabiatan qobiliyatli, badiiy tafakkur sohibi bo’lishidan tashqari, uning butun shaxsiyati atrofidagi kishilar, ularing ruhiyati, madaniy an’analari, dunyoviy, siyosiy qarashlari bilan uyg’un bo’lishi kerak.

A) 3 ta B) 2 ta C) 4 ta D) 1 ta

 1. Vazifasi jihatidan bir turga mansub bo’lgan ko’makchi morfemalar ketma-ket qo’shilgan so’zni aniqlang.

A) isitkich B) ko`rsat

C) oqishroq D) qizdirsa

 1. Qaysi qatordagi gapda olmoshlar faqat vositasiz to’ldiruvchi va sifatlovchi aniqlovchi vazifasini bajargan?
 2. Bizning uyimizda buni amalga oshirish uchun barcha imkoniyatlar yetarli edi.
 3. Shunday yo’l tutginki, qaroringga hech kim qarshi chiqa olmasin.
 4. Kimdan yordam so’rashni bilmay rosa boshi qotdi.
 5. Kimni bu lavozimga tayinlash mumkin, deb o’ylaysan?
 6. Qaysi qatordagi gapda yordamchi so’z

turkumlaridan faqat bog’lovchi ishtirok etgan?

 1. O’sha kezlarda men shularning hammasini o’z ko’zim bilan ko’rib yurgan bo’lsam ham, ammo tub mohiyatiga uncha tushunib yetmagan edim.
 2. Biroq xirmonga kelishim bilan bu shirin xayollarimdan asar ham qolmay, ko’nglim g’ash bo’ldi.
 3. Agar birov xafa qilgan bo’lsa ayt, mana shu tayog’im bilan gardaniga bir tushiray.
 4. Goh ko’chada, goh maktabda uni ko’rib turardim-u, yurak yutib gaplasholmasdim.
 5. Qaysi qatordagi gapda mustaqil vositali

to’ldiruvchi nomustaqil kesimga bog’lanib kelgan?

 1. Uni ertaga uchratib qolsam, albatta, sizning gaplaringizni yetkazaman.
 2. Bunday “sirli” sayohat uchun oyimdan ruxsat ololsam, marra meniki bo’lardi.
 3. Ertangi sinovdan o’tib ololsam edi!
 4. Bugun kelsangiz, barchasini kelishib olardik.
 5. Qaysi javobda bog’lovchi, ko’makchi, yuklamaga ikkitadan misol keltirilgan?
 6. naq, garchi, yanglig’,faqat, hamda, uzra
 7. xuddi, sira, bilan, sayin chunki, uchun
 8. ya’ni go’yo, agar, faqat, basharti, orqali
 9. tufayli, sari, naq, xuddi, uchun, va
 10. Quyidagi so’zlardan nechtasi to’g’ri yozilgan?

Chopqilamoq, churillamoq, shirinsuxan, saloxiyat, qabih, pohol, ma’zur, ma’shum.

A) 3 tasi B) 2 tasi C) 4 tasi D) 5 tasi

 1. Qaysi qatordagi maqolda belgisiz qo’llangan kelishik qo’shimchasi uchramaydi?
 2. O’z uying- o’lan to’shaging.
 3. O’zga yurtda shoh bo’lguncha, o’z yurtingda gado bo’l.
 4. Bo’linganni bo’ri yer, ayrilganni – ayiq.
 5. Yaxshi so’z – jon ozig’i, Yomon so’z – bosh qozig’i.
 6. Quyidagi she’riy parchadagi yasama

so’zlarning yasalish asosi qaysi so’z turkum(lar)iga mansub?

Laylakqor, azizim, g’alat bayram bu- Kulib kuzatsammi, yig’lab kuzatsam… Dardim jim ichimga yutaymi endi, Kechagi yoshligim ertakmi endi?

A) ot, sifat B) sifat, ravish, fe’l

C) ot, ravish D) ot, ravish sifat

 1. Quyidagi she’riy parchada nechta yasama fe’l mavjud?

Holbuki orzulardan judo ham bo’lganim yo’q, Yulduzday kulganim yo’q, oy kabi to’lganim yo’q. Erta xazon gul kabi sarg’ayib so’lganim yo’q, Seni eslab yig’layman, birinchi muhabbatim, Eslab bag’rim tig’layman, birinchi muhabbatim.

A) 6 ta B) 5 ta C) 4 ta D) 7 ta

 1. Oq atirgullar va gulxayrilar muattar bo’y taratayotgan joy, yangi nish urib chiqqan maysalar, tiriklarning o’liklar uchun to’kkan ko’z yoshlari bilan sug’orilgan sokin makon tasvirlangan asar nomi qaysi qatorda ko’rsatilgan?

A) “Dahshat” B) “Bulbul”

C) “Chinor” D) “Oq kema”

 1. Abayning “Nasihatlar” asarida nima “dunyoda hech bir narsa mening ishtirokimsiz kamol topmaydi”, – deya so’zlaydi?

A) g’ayrat B) aql C) yurak D) ilm

 1. Aqli daryo, mehri ko’l, so’zi dur bo’lgan obraz qaysi asar qahramoni?
 2. “Zulmat ichra nur”
 3. “Oygul va Baxtiyor”
 4. “Mardlik afsonasi”
 5. “Ravshan”
 6. Kimga nisbatan “Buyuk islom shoiri” ta’rifi qo’llangan?

A) T. Sulaymon B) A. Cho’lpon

C) Fuzuliy D) A. Navoiy

 1. Qaysi shoir o’zini bulbulga qiyos etgan?

A) Mirtemir B) X. Saloh

C) H. Hayne D) Oybek

 1. “Kuntug’mish” dostonida podsholarning taxt bilan tojga tolib bo’lishi qaysi qahramon tilidan aytilgan?

A) Gurkiboy B) Mohiboy

C) Xolbeka D) Xolmo’min

 1. Ravishlarning ma’nosiga ko’ra ikki turi qatnashgan gapni toping.
 2. Munisa kamtarona tabassum bilan sekin qarab qo’ydi.
 3. Bugungi kelishuv haqida bafurja gaplashib oldik.
 4. Allamahalgacha farg’onalik chorvadorlar o’tovida chaqchaqlashib o’tirdik.
 5. Kechqurun salqin bo’ldi, ertalab biroz shudring tushdi.
 6. Tog’ning ko’rki tosh bilan, odamning ko’rki bosh bilan. Ushbu maqolda qaysi so’z turkumiga oid so’zlar ishtirok etgan?

A) ot, sifat, ko’makchi B) ot, sifat, bog’lovchi

C) ot, ko’makchi D) ot, bog’lovchi

 1. “Hush” so’zining paronimi bilan sinonim bo’la oladigan so’zni aniqlang.

A) es B) yoqimli C) aql D) yaxshi ko’rmoq

Kim chaqqon va tez harakat qilsa, yutuq o`shaniki bo`ladi.

Ushbu gap ergashgan qo`shma gapning qaysi turiga kiradi?

 1. Ega ergash gapli qo`shma gap.
 2. Kesim ergash gapli qo`shma gap.
 3. To`ldiruvchi ergash gapli qo`shma gap
 4. Hol ergash gapli qo`shma gap.
 5. So‘zlovchining cheksiz his-hayajonini, beqiyos tabiat manzaralarini ifodalash uchun qanday tinish belgidan foydalaniladi?
 6. so’roq belgisidan
 7. undov va so’roq belgisidan
 8. ko’p nuqtadan
 9. undov belgisidan
 10. Qaysi asarda asar qahramoni go`yoki onasining og`zidan don olayotganida qanotlarini pirpiratib turgan qushchaga o`xshatilgan?

A) “Hayotga muhabbat” B) “Bahor qaytmaydi”

C) “Alvido, bolalik” D) “Jamila”

 1. Qaysi asarda asar qahramonining vafot etishi jomning qo`ldan tushib sinishiga qiyoslangan?
 2. “Farhod va Shirin” dostonida
 3. ”Bahor qaytmaydi” qissasida
 4. “Ruhlar isyoni” dostonida
 5. “Chinor” romanida
 6. A.Qahhorning “Sarob“ romanida Saidiy kimni ikki marta Salimxonning uyida ko’rgan edi?

A) Ulfatni B) Kenjabekni

C)Yoqubjonni D) Ilhomni

 1. A.Avloniyning “Advokatlik osonmi” asarida “Jin charchaganini urar dev tegirmonchini” maqoli qaysi qahromon tomonidan aytilgan?

A) Davronbek B) Abdujabbor.

C) Mehriniso D) Egamberdi

BIOLOGIYA

Biologiya

31. Orangutan hujayrasidagi somatik hujayraning mitoz siklining G1 davridagi DNK (a), xromosoma (b), hujayra markazi (c) va sentriolalar (d) sonini aniqlang.

A) a-96; b-48; c-2; d-4

B) a-96; b-48; c-1; d-2

C) a-96; b-96; c-2; d-2

D) a-48; b-48; c-1; d-2

32. Quyidagi rasmga tegishli hayvonlarga berilgan to’g’ri fikmi aniqlang.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\FineReader12.00\media\image6.jpeg

A) Aorta ravog’i yurakning chap tamonidan aylanib o’tadi

B) Aorta ravog’i yurakning o’ng tarafidan aylanib o’tadi

C) O’mrov suyagi rivojlanmagan

D) Terisida zaxar bezlari joylashgan

33. Turkum sistematik birlik uchun mos keluvchi javobni aniqlang.

A) jo’xori, yirtqichlar

B) g’umay, yirtqichlar

C) ituzum, to’g’ayli baliqlar

D) qo’lqanotlilar, meksika g’o’zasi

34. Olcha (a), turp (b), qalampir (c) o’simliklarining

barg hujayralari kariotipida xromosomalar soni

nechtaga teng?

1)48; 2)32; 3)18; 4)16; 5)34; 6)24; 7)46

A) a-4; b-3; c-1 B) a-5; b-3; c-1

C) a- 2; b-3; c-1 D) a-2; b-4; c-7

35. O`simliklarning mikrosporasi (a) va arxeosporasi (b) uchun mos keluvchi javoblarni belgilang.

A) a-meyoz usulida bo`linib vegetativ va generativ hujayra hosil qiladi; b-mitoz usulida bo`linib, bitta yirik uchta mayda hujayra hosil qiladi

B) a-mitoz usulida bo`linib 2 ta gaploid hujayra hosil qiladi; b-meyoz usulida bo`linib 4 ta gaploid hujayra hosil qiladi

C) a-meyoz usulida bo`linib spermiy hosil qiladi b-mitoz usulida bo`linib bitta yirik uchta mayda hujayra hosil qiladi

D) a-boshlang`ich hujayraning mitoz usulida bo`linishidan hosil bo`ladi b-avval mitoz keyin meyoz usulida bo`linib, murtak xalta hosil qiladi

36. Hayvonlarning o’xshash organlari to’g’ri berilgan javoblarni toping.

1) kulrang satir nerv sistemasi tuzilishi bilan oqplanariyanikiga o’xshaydi; 2) krevetka yuragining tuzilishi bilan krabnikiga o’xshaydi; 3) lansetnikning ayirish organi nereidanikiga o’xshaydi; 4) oq chumolining rivojlanish bosqichlari qora chumolinikiga o’xshaydi; 5) korsak va ilvirs yirtqich hayvon ekanligi bilan o’xshaydi; 6) kaputsin to’rt kamerali yurakka egaligi bilan ko’rgalakka o’xshaydi; 7) siklop mazaykali ko’rishi bilan kanaga o’xshaydi; 8) jo’rchi oshqozoni ikki bo’lmali bo’lishi bilan suqsunga o’xshaydi

A) 1,2,4,6 B) 2,3,6,8

C) 3,5,6,7 D) 4,5,7,8

37. Quyida berilgan xayvonlar nechta turkum (a) va nechta sinfga (b) mansub 1) moviy ninachi; 2) katta sadafdor; 3) olma mevaxo’ri; 4) qoraqurt; 5) sariq chayon; 6) to’shak qandalasi; 7) mol kanasi; 8) podolariy; 9) sariq falanga; 10) so’na

A) a-9 b-2 B) a-7 b-2

C) a-8 b-2 D) a-7 b-3

38. Organlar o’rtasidagi bog’liqlikni, bir holatdan

ikkinchi holatga o’tishiga qaysi organlar juda katta

ahamiyatga ega?

A)Kurtak ,gul meva B)ildiz, barg

C)Kurtak ,?uncha ,meva D)Kurtak,meva,barg

39. Yirik silindirsimon(a), qisqa silindirsimon(b)

hujayralari bo’lgan suv o’tlarini hamda poyasi

silindirsimon bo’lgan o’simlikni (c) belgilang?

A)a- kladofora b- spirogira c-qovoq

B)a-ulotriks b- spirogira c- loviya

C)a- spirogira. b-ulotriks c- qovoq

D)a- qovoq b- ulotriks c- spirogira

40. Birikkan holda (a) va mustaqil holda (b) nasldan naslga o’tadigan belgilar to’g’ri juftlangan javobni toping. 1) drozofilla pashshasi ko’zining oq rangi va tanasining qora rangi 2) drozofilla pashshasi tanasining kulrangi va qanotining uzunligi 3) odamda qonning normal ivishi va rangni ajrata olmaslik 4) xushbo’y noxot donining yashilrangi va changchisining shakli

A) a-2,3;b-1,4 B) a-1,4;b-2,3

C) 1,2;b-3,4 C) a-1,3;b-2,4

41. Meyoz I jarayonida xromosomalar to’plami xolatlari qanday ketma – ketlikda namoyon bo’ladi

1) ikki xromatidali xromosomalarning gaploid to’plami 2) ikki xromatidali xromasomalarning diploid to’plami 3) bir xromatidali xromosomalarning tetraploid to’plami 4) bir xromatidali xromosomalarning gaploid to’plam 5) bir xromatidali xromosomalarning diploid to’plam

A) 1,5,2 B) 5,2,1 C) 4,3,1 D) 2,5,1

42. Quyidagi tabiat zonalariga o’simlik turlari ortib borish tartibida berilgan qatorni toping.

A) ignabargli o’rmon, tundra, dasht, suptropik o’rmon, tropik o’rmon

B) tundra, dasht, suptropik o’rmon, tropik o’rmon

C) tropik o’rmon, suptropik o’rmon, tundra, dasht

D) subtropik o’rmon, dasht, tundra, tropik o’rmon

43. Gulqo’rg’oni oqish yashil changchilari soni 6

ta bo’lgan o’simlikning gulqo’rg’onini shakli

qanday?

A)cho’ziq B)Qalpoqsimon C)Silindirsimon D)Yulduzsimon

44. Paypaslagichlar soniga qarab juftlang .

1)10ta. 2)8ta. 3)20 ta 4) 2 ta.

a- planariya ,b-osminog , c-lansetnik. d-gidra

A)a-4 b-3 c-2 B)a-4 b-1 c-3

C)a-2 b- 3 c-4 D)a-2 b-1 d- 3

45. Barglari umumiy barg bandida bitta barg bilan tugagan (a); uch bargchali (b) va toq bargchalari gajak hosil qilgan (c) o’simliklar to’g’ri berilgan javobni toping.

A) a-yong’oq; b-soxta kashtan; c-loviya

B) a-shirinmiya; b-soxta kashtan; c-burchoq

C) a- yong’oq; b-yeryong’oq; c-burchoq

D) a-shirinmiya; b-sebarga; c-no’xat

46. Uzun anal suzgichga ega bo`lgan baliqqa xos xususiyatlarni ko`rsating?

1) karpsimonlarga mansub; 2) lososimonlarga mansub; 3) mo`ylovga ega; 4) Orol dengizi va unga quyiladigan daryolarda uchraydi; 5) Orol dengizi, Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryo havzasining daryo va ko`llarida uchraydi; 6) Orol dengizi, Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryo havzasining daryosining quyi oqimlarida uchraydi; 7) orqa suzgichga ega emas; 8) dum suzgichi teng ayrili;

9) dum suzgichi ayri tuzilishga ega emas.

A) 1,3,5,7 B) 2,3,4,8 C) 1,3,4,7,9 D) 1,3,6,7,8

47. Metamorfoz (a) va sinbioz (b) ildizli oilalarni ko`rsating?

A) a-qovoqdoshlar; b-ziradoshlar

B) a-sho`radoshlar; b-burchoqdoshlar

C) a-ziradoshlar; b-tokdoshlar

D) a-tokdoshlar; b-burchoqdoshlar

48. . Daryo qisqichbaqasi bilan butli o’rgimchak

jinsiy organini joylashishida farq qilishini

taminlaydigan organ qaysi?

A)Oshqazon B)Ichak C)jabralari D)Jigar

49. Oldingi oyoqlari qanotga aylangan (a) aylanmagan(b) hayvonlarni ko`rsating?

1) podoliya; 2) kojan; 3) qora suvke; 4) kallima;

5) taqaburun; 6) and kondori.

A) a-1,2; b-4,6 B) a-2,5,6; b-1,5

C) a-3,5; b-2,4,6 D) a-2,3,5,6; b-1,4

50. Qaysi hayvonlarda yon chiziqlar ontogenezning

faqat lichinkalik davrida hosil bo’ladi?

A)moy baliq ,forel B)Baqa, gorbusha

C)triton , baqa D)salamandra, oqcha

51. DNK molekulasida adenin va timin orasida

ikkita, guanin va sitozin orasida uchta vodorod

bog’ bor, qo’shni nukleotidlar orasi 0,34 nm ga

teng. Ma’lum DNK bo’lagida 1050 ta vodorod bog’

bo’lib, shundan 60% guanin va sitozin orasida

bo’lsa, shu DNK bo’lagidagi nukleotidlarning jami

sonini toping.

A) 840 B) 420 C) 820 D) 410

52. Kurtak payvandda payvantag (a)va payvandust (b)uchun xos xususiyatlarni ajrating?

1) bir yillik quyoshda toblangan; 2) po`stlogi “T”shaklida kesiladi; 3) tinim davrini o`tagan.

4) po`stlog`i va yog`ochlikka ega.

A) a-1,2,3,4; b-2 B) a-1,3,4;b-2,4

C) a-2,4;b-1,3 D) a-2,;b-1,3,4

53. AaBbCcDd x aaBbCCDd genotipli organizimlar chatishtirilganda necha xil feotipik sif hosil bo’ladi.

(1,3-belgisi oraliq holatda irsilanadi)

A)16 B) 32 C) 12 D)64

54. Gametogenezning ko`payish va yetilish davri uchun umumiy jarayonlar? 1) xromosomalar spirallashuvi; 2) sitokinez; 3) krossingover;

4) bo`linish urchug`i shakllanishi; 5) sentromeraga bo`linish urchug`ining birikmasligi;

6) xromosomalarning juft holatda ekvatorda joylashishi;7) xromatidlarni qutblarga tarqalishi;

8) gomologik xromosomalar o`rtasida genlar almashinishi A) 1,2,3,6 B) 2,4,5,7

C) 1,2,4,7 D) 1,2,5,7,8

55. Yuragi to`rt kamerali hayvonlarga xos xususiyatlarni ko`rsating? 1) tanasi tangachalar bilan qoplangan; 2) klaokaga ega; 3) bo`yin umurtaqalari 8 ta; 4) qon aylanish doirasi yagona;

5) xordasi butun umr bo`yi saqlanadi;

6) loviyasimon buyrakka ega; 7) eshitish organi rezenator vazifasini bajaradi; 8) yirik ko`z kosasiga ega; 9) ko`p kamerali o`pkaga ega.

A) 1,2,4,6,8 B) 2,3,5,6,9

C) 1,2,3,6,8,9 D) 1,2,3,5,9

56. Filogenezini postembrional davrda

takrorlamaydigan organizmlar to’g’ri keltirilgan

javobni aniqlang.

1) gatteriya; 2) qurbaqa; 3) chigirtka; 4) jigar qurti;

5) yomg’ir chuvalchangi; 6) opossum; 7) podalariy;

8) nereida; 9) shinshilla; 10) burga

A) 1, 4, 8 B) 3, 5, 6, 10 C) 1, 6, 9 D) 2, 5, 6, 7

57. Quyidagi belgilardan qaysilarini genotipni fenotipga qarab aniqlab bo`lmaydi?

1.oddiy dukkali doni burishgan no`xat 2.qizil gulli nomozshom gul 3.gulsimon tojli xo`roz 4.qizil donli bug`doy 5.tovuq patini oq bo`lishi

A)1,3 B)1,4 C)2,5 D)2,4

58. Transkripsiya (a) va translatsiya(b) jarayoniga xos xususiyatlarni aniqlang.

1.timin ribonukleotidlarini adenin ribonukleotidlariga mos kelishi 2.sitoplazmada borishi 3.yadroda borishi 4.guanin dezoksiribonukleotidlarini sitozin ribonukleotidlariga mos kelishi

5.i-RNK dagi irsiy axborot polipeptid zanjiradagi aminokislotalar izchilligiga ko`chirilishi

6.i-RNK polimeraza ishrokida kechadi 7.DNK polimeraza ishtrokida borishi 8.peptit bog`li malekulani hosil bo`lishi 9.fosfodiefir bog`li malekulani hosil bo`lishi 10.vodorod bog`li malekulani hosil bo`lishi

A)a-1,8,5 b-3,9,6 B)a-1,3,5 b-2,4,7 C)a-2,8,4 b-10,6,3 D)a-6,4,3 b-2,5,8

59. Qaysi organoid faqat 20 xil monomerga ega bo`lgan organik moddadan tashkil topgan?

A) ribosoma B) sentriola C) vakuola D) yadro

60. Jadvalning qaysi qatorlarida (№) organizmlar, ularning xususiyatlar va ular mansub turlar muvofiq tarzda berilgan?

Organizm Organizmlarning

xususiyatlari

Turkum
1 Yo’rg’a

tuvaloq

Kaltakesaklar va mayda

kemiruvchilar bilan oziqlanadi

Tuvaloqlar
2 Chigirtka To’liq o’zgarish bilan ivojlanadi Ninachilar
3 Oddiy lavlagi Ikki yillik o’simlik, changchilari beshta Sho’radoshlar
4 Qora baliq Skeleti suyakdan iborat Karpsimonlar
5 Oddiy jag’-jag’ Gk va Gt 4 ta Jag’-jag’
6 Dorivor

gulxayri

Chanchilari ko’p, barglari oddiy, bir yillik Gulxayri

A)2,5,6 B) 1,4,5 C) 1,3,5 D 1,2,4

O’qituvchi: Zarifov Akmaliddin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *