OUGHT TO

 1. Ought + to + V hozirgi va kelasi zamondagi axloqiy burch yoki
  maslahatni ifodalaydi:
  He ought to help his friend. U do‘stiga yordam berishi kerak. You ought to be more careful. Siz sal ehtiyotkorroq bo‘lishingiz
  kerak.
 2. Ought + to + have + P.P. o‘tgan zamonga taalluqli bo‘lib, biror kishi burchini bajarmaganda yoki nomunosib hatti-harakat qilganda, unga nisbatan tanbeh va ta’na ma’nosida ishlatiladi:
  You ought to have done it yester- day.
  He ought to have sent that cable.
  NEED
 3. Need + V biror ish-harakatning bajarilishi zarurligini bildiradi va kerak deb tarjima qilinadi. Bu modal fe’l faqat Simple Presentning so‘roq va bo‘lishsiz shakllarida ishlatiladi:
  Need he come here?
  You needn’t come so early.
  U bu yerga kelishi kerakmi?
  Siz bunchalik erta kelishingiz kerak emas.
  29
  Siz buni kecha qilishingiz ke-
  rak edi.
  U o‘sha telegrammani jo‘nati-
  shi kerak edi.

Izoh: Need bilan boshlangan so‘roq gaplarning bo‘lishli javobida must bilan javob beriladi:
— Need I go there at once? — U yerga darhol borishim kerakmi?
— Yes, you must. — Ha, kerak.
Aksincha, must bilan boshlangan so‘roq gaplarning bo‘lishsiz javobida needn’t bilan
javob beriladi:
— Must I go there at once? — Men u yerga darhol borishim kerakmi? — No, you needn’t. — Yo‘q, kerak emas.

 1. Need not (needn’t) + have + P.P. o‘tgan zamonda sodir bo‘l- gan, lekin shu ish-harakatni bajarish zarurati bo‘lmaganda ishlati- ladi:
  You needn’t have come so early. Siz bunchalik erta kelmasangiz
  ham bo‘lar edi.
 2. Need fe’li asosiy fe’l bo‘lib keladi va kerak deb tarjima qilinib, boshqa asosiy fe’llar kabi hozirgi, o‘tgan va kelasi zamonlarda tuslanadi:
  You need a long rest.
  I don’t need your book any longer.
  Does he need my help?
  We needed the dictionary badly.
  Siz uzoq dam olishingiz kerak. Endi menga sizning kitobingiz kerak emas.
  Unga mening yordamim kerakmi? Bizga lug‘at juda ham kerak bo‘ldi.
  Menga sizning maslahatingiz ke- rak bo‘ladi.
  I’ll need your advice.
 3. Need asosiy fe’l bo‘lib keladi va jonli egadan keyin kelganda uning
  orqasidan infinitiv ishlatiladi:
  John and his brother need to paint the house.
  My friend needs to learn Spanish.
  He will need to drive alone tonight.
 4. Need asosiy fe’l sifatida jonsiz egadan keyin kelsa, undan keyin
  yoki gerund, yoki majhul nisbatdagi infinitiv ishlatiladi:
  Jonli ega + need + to + V
  Jonsiz ega + need +
  {Ving
  To +Be + P.P.
  30
  Jon bilan ukasi uyni bo‘yashlari kerak.
  Mening do‘stim ispanchani o‘rganishi kerak.
  U bu oqshom yakka o‘zi mashi- na haydashi kerak.

The grass needs cutting.
The television needs repairing.
The grass needs to be cut.
The television needs to be repai- red.
The composition needs to be re- written.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *