O’zbekistonda demokratik fuqarolik jamiyat asoslarini yaratilishi

Mamlakatimiz yangi asrga kirar ekan, jamiyatda siyosiy, demokratik islohotlami chuqurlashtirishda yangi, yuqori bosqichga ko‘tarildi.
0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov birinchi chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining o‘n to‘rtinchi sessiyasidagi ma’ruzasida (1999 yil, 14 aprel) 0 ‘zbekistonning XXI asrdagi taraqqiyot strategiyasining asosiy yo‘naiishlarini ko‘rsatib berdi. Shulardan birinchi ustivor vo‘nalish-manilakat sivosiv. iatisodiv havotini. davlat va iamivat qurilishini vanada erkinlashtirish.
Sivosiv sohani erklnlasbnrish borasida:
-awalambor, aholining siyosiy faolligini kuchaytirish, jamiyatda manfaatlar va qarama-qarshi kuchlar 6‘rtasida muvozanatni ta’minlaydigan kuchli mexanizmlami shakllantirish zarur.
433
www.ziyouz.com kutubxonasi

Demokratiyaning eng muhim tamoyili-odamlaming saylov huquqini, o‘z xohish-irodasini erkin ifodalash, o‘z manfaatlarini ro’yobga chiqarish va himoya qilish uchun haqiqiy shart-sharoit, qonuniy-huquqiy zamin yaratib berish lozim.
Davlat qurHish va fuqarolik iamivatini shakllantirish iaravonlarini erkinlashtirish masalasi ham katta ahamiyat kasb etadi. Bu boradagi vazifalar hokimiyat barcha tarmoqlarini bir-biridan mustaqil holda ish yuritish tamoyillarini mustahkamiash, hokimiyat vakolatlarini nodavlat va jamoat tashkilotlariga, fuqarolami o‘z-o‘zini boshqarish organlariga bosqichma-bosqich o‘tkaza borish, ulaming haq-huquqlari va erkinliklarini muhofaza etishni kuchaytirishdan iborat
Fuqarolik jamiyati qurishda fuqarolaming o‘z-o‘zini boshqarish organlariga katta umid bog’lanadi. Bu haqda O-zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov: “Biz fuqarolik jamiyati qurishga intilmoqdamiz. Buning ma’nosi shuki, davlatchiligimiz rivojlana borgan sari boshqaruvning turli xil vazifalarini bevosita xalqqa topshirish, ya’ni o‘z- o‘zini boshqarish organlarini yanada rivojlantirish demakdir”-deydi.
0 ‘z-o‘zini boshqarish organlarini tashkil qilishda, shakllantirishda O’zbekistonning o‘ziga xos xususiyati shundaki, ushbu masalani hal qilishga milliy an’analarni, tarixiy qadriyatlami tiklash, aholining tub manfaatlariga mos keluvchi yo‘lni tanlash nuqtai nazaridan yondashish boidi. Xususan, o‘z-o‘zini boshqarishda asosiy tayanch qilib mahallalar belgilandi. Ular inson qalbida Vatan tuyg‘usining shakllanishiga, milliy g‘uruming vujudga kelishida, millatchilik illatlaridan xoli boMishda katta ta’sir ko’rsatib kelgan.
0 ‘zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlaming muvaffaqiyati demokratik jarayonlami rivojlantirish imkoniyatini kuchaytirmoqda, bu esa o’z navbatida asosiy maqsad – fuqarolik jamiyatini qurishga ko’maklashmoqda.
0 ‘z-o‘zini boshqarish muassasalari faoliyatining kengayishi bevosita mahallalarning mavqeyini kuchaytirish bilan bog’liq. 0 ‘z-o‘zini boshqarish organlari yoki mahallalarning vazifasi, aholini davlat va jamiyat ishlarida ishtirokini ta’minlash kam ta’minlangan oilalami ijtimoiy himoya qilishda ishtirok etish biian cheklanib qolmaydi. Ulaming muhim vazifesi har bir shaxsning ongini, ma’naviy kamolatini oshirish uchun, millatchilik, mahalliychilik kabi safciy jihatlami yo’qotish uchun ish olib borish va milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an’analarga, Yatanga, davlatga.va boshqa fuqarolaming manfaatiga hurmat bilan qarash ruhida tarbiyaiashdir.
434
www.ziyouz.com kutubxonasi

Shuningdek, mahallalarda “Mahal la” xayriya jamg‘armasi yordamga muhtoj oilalarga yordam ko’rsatmoqda. Bu jamg‘arma 1994- yilda 200 ga yaqin shaxs va oilaga 41 ming 189 so‘mlik yordam ko‘rsatgan.
Faqat O’zbekistonga xos boMgan va aynan mahalla bilan bogMiq boMgan “Korxona-mahalla” iqtisodiy hududni tashkil qilish masalasi katta umid uyg’otmoqda. 1995-yili davomida respublika bo’yicha shu turdagi 204 ta kichik va xususiy korxona tashkil qilinib, ularning faoliyati orqali 3300 kishi ish bilan ta’minlangan.
0 ‘zbekiston Respubiikasi Prezidentining 1999-yil 13-yanvarda “Aholirii aniq yo‘naltirilgan ijtimoiy madad bilan ta’minlashda fuqarolaming o‘z-o‘zini boshqarish organlari rolini oshirish to‘g‘risida”gi Farmoni ijtimoiy himoya sohasida o‘z-o‘zini boshqarish organlariga yangi vakolatlar berishni ko‘zda tutadi: 1) fuqarolaming o‘zini-o‘zi boshqarish organlari ijtimoiy roMini oshirish; 2) hududlarni ijtimoiy rivojlantirish; 3)muhtoj oilalarga aniq yo‘naltirilgan ijtimoiy madad ko‘i?atishni takomillashtirish.
Davlat tomonidan bajariladigan vazifalami fuqarolaming o‘z-o‘zini boshqarish organlariga o’tkazilishi, nodavlat tashkiiotlar faoliyatini takomillashtirish, undagi jamoa ruhi va tabiatini mustahkamlashni, .samaradorligini oshirishni talab qiladi. 1999-yil aprel oyida Oliy Majlis tomonidan qabul qilingan “Fuqarolaming o‘z-o‘zini boshqarish organlari to‘g‘risida”gi qonunning yangi tahriri aynan shu maqsadga qaratilgan.
0 ‘zbekistonda mahalla timsolida o‘z-o‘zini boshqaruvchi ijtimoiy tashkilotlaming noyob shakli azaldan mavjud boMib kelgan. Mahallalarda obodonchilikka, xalqning ma’murligiga, el-yurt farovonligiga xizmat qiladigan ishlar soni ko‘paydi. Mahalla davr o‘zgarishlariga, talablariga moslasha boshladi. Qadimiy va navqiron mahalla jonlanib, unga fayz kirdi.
0 ‘z-o‘zini boshqaruvning moliyaviy faoliyatini mustahkamlovchi choralardan yana biri-aholiga kompleks tarzdagi savdo, mayishiy va madaniy xizmatlar ko’rsatadigan guzarlar faoliyatidir.
Bunday iqtisodiy erkinliklar fuqarolarda mustaqil 0 ‘zbekistonda ahiklga oshirilayotgan iqtisodiy va siyosiy islohotlarga ishonchini mustahkamlaydi. Shuningdek, har bir shaxsning fikri, ovozi e’tiborga olinishi, ulami fuqarolik jamiyatining a’zosi ekanligini his qilishlari uchun asosiy omil boMib xizmat qiladi.
Oliy Majlis II chaqiriq 1-majlisida (2000-yil 22.01) Prezident l.A.Karimov o‘zining “Ozod va obod vatan, erkin va farovon hayfet-
435
www.ziyouz.com kutubxonasi

pirovard maqsadimiz” nomli ma’ruzasida ushbu masalaning dolzarbligini shunday uqtiradi:
Odamlaming siyosiy ongi, siyosiy madaniyati, siyosiy faolligi yaksalib borgani sari, davlat vazifalarini nodavlat tuzilmalar va fuqarolarning o’zini-o’zi boshqarish organlariga bosqichma-bosqich o‘tkazib borish zarur.
Bu borada o‘zini-o‘zi boshqaradigan idoralarning, mahailaiarning nufuzini va mavqeyini oshirish, ularga ko’proq huquqlar berish katta ahamiyat kasb etadi.
Fuqaroiik jamiyatining mustahkam asoslarini barpo etish yo’lidagi ishlarimizning mazmun-mohiyatini ham aynan mana shu masala tashkil etadi.
2003-yilning noyabr-dekabr oylarida fuqarolarning o‘zini-o‘zi boshqarish organlariga (mahallalarga) navbatdagi saylovlar bo‘lib o‘tdi. Ro’yxatga olingan saylovchilardan 12.mln.dan ortiq kishi, ya’ni 97% ovoz berishda qatnashdi. (2001 yilgi saylovlardan 85% qatnashgan edi.). Jami 8.360 nafar oqsoqollar va 80 mingdan ko’proq maslahatchilar saylandi.
Davlat hokimiyati tizimiga kiruvchi hokimiyatlardan biri sud hokimiyatidir. Sud hokimiyati boshqa hokimiyatlar kabi xalq manfaatlarini ko‘zlab va 0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda qabul qilingan qonunlar asosida o‘z vakolatlarini amalga oshiradi.
0‘zbekiston Respublikasida sud tizimi quyidagicha: besh yil muddatga saylanadigan O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy sudi, O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi, O’zbekiston Respublikasi Oliy xo’jalik sudi, Qoraqalpog’iston Respublikasining Oliy sudi, Qoraqalpog’iston Respublikasi Xo’jalik sudi, shu muddatga tayinlanadigan viloyat sudlari, Toshkent shahar sudi, tuman, shahar sudlari, viloyat xo’jalik sudlari, harbiy sudlar.
Mazkur sudlaming huquqiy holati O’zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida, O’zbekiston Respublikasining 1993 yil 2 sentyabrda qabul qilingan “Sudlar to‘g’risida”gi Qonunida bayon etilgan.
O’zbekiston Respublikasi Oliy sudi-fuqarolik, jinoiy va ma’muriy sudlov sohasida sud hokimiyatining oliy organi hisoblanadi. Shu bilan birga og’ir va o‘ta og‘ir jinoyatlami sodir etgan bir guruh shaxslarga; oldin sudlanmaganlarga, biron bir joyda ishlamasdan, mo’may pul topish yo’liga o’tib ketganlarga nisbatan belgilangan jazolami qonun kuchidan to’la foydalanilmagan ishlarning jazo qismini yengil deb bekor qilib, og’irroq jazolashga o ‘z ko’rsatmasini’beradi.
436
www.ziyouz.com kutubxonasi

Respublika Oliy sudi 1994-yilda 149 kishiga nisbatan quyi sudlar tomonidan tayinlangan jazolar og’ir deb topilganligi sababli hukmlar o’zgartirilib, jazolar qisqartirilgan bo‘lsa, 1995-yilda 247 kishiga nisbatan jazolar og’ir deb topilib, hukmlar 0‘zgartiriIdi, 25 shaxsga nisbatan jinoiy ishlar sudlanganlaming harakatida jinoyat tarkibi yo’qligi sababli harakatdan to‘xtatildi.
Og‘ir va o‘ta og‘ir jinoyatlarni sodir etganligi uchun 1994-yilda quyi sudlar tomonidan 89 kishiga nisbatan belgilangan jazolar yengil deb topilib, hukmlar bekor qilingan bo‘lsa, 1995-yilda 70 kishiga nisbatan quyi sudlar belgilangan jazolar yengil deb, hukmlar bekor qilindi va yangidan sud majlisida ko‘rish uchun yuborildi.
0‘zbekistonda sud tizimini isloh qilish, sud hokimiyatini shakllantirishda ham bir muncha ishlar qilindi. Sud tuzilishi va sudlov ishlarini yurgizishga oid barcha demokratik konstitutsiyaviy tamoyillar yanada rivojlantirildi. 1995-yil 30-avgustda qabul qilingan O’zbekiston Respubiikasi “Fuqarolaming huquqlari va erkinliklarini buzadigan xatti – harakatlar va qarorlar ustida sudga shikoyat qilish to‘g‘risida”gi qonun fuqarolaming konstitutsiyaviy huquqlarini sud orqali himoya qilishning huquqiy asoslarini yaratdi.
Respublika xo‘jalik sudlari istiqlolning so‘nggi yillarida o‘zlarining faoliyatini aniq iqtisodiy vazifalar bilan bogMab olib bormoqda. Xususan xo‘jalik sudlari 1995-2000 yillarda jami 128.000 nizolami ko‘rib chiqqan va 271,4 mlrd. so‘m mablag‘ni da’vogarlarga undirib bergan. Keyingi 6 yil mobaynida xo‘jalik sudlarining qarorlari asosida davlat boji va
jarimalar hisobidan respublika byudjetiga 4,3 mlrd. so‘m mablag‘ undirilgan.
2000-yilning 1-yarmida mazkur tizimda 17.000 dan ziyod ish ko‘rib chiqildi. Natijada, 53,4 mlrd. so‘mlik hajmdagi zarar da’vogarlar foydasiga undirib berildi. Mamlakat budjetiga 550 mln. so‘m tushum tushirildi.
0 ‘zbekiston Respubiikasi Prezidenti I.A.Karimov Oliy Majlisning ikkinchi chaqiriq VI sessiyasida (2001-yil 29-avgust) “Adolat qonun ustivorligida” nomli ma’ruzasida sogMom jamiyat uchun jinoyatchini
jazolashdan ko‘ra, jinoyatning oldini olish muhim ekanligini uqtirib o‘tdi. Ma’ruzada 0 ‘zbekistonning demokratiya va taraqqiyot yo‘lidan mustaqil rivojlantirishning o‘tgan o‘n yil ichida ijtimoiy turmushning barcha sohalarida sodir etilgan tub o‘zgartirishlaming muhimligi ta’kidlanib, sud- huquq tizimini takomillashtirish, jinoyat to‘g‘risidagi qonun hujjatlarini insonparvarlik, adolat, huquqiy fuqarolik jamiyati prinsiplariga muvofiq
437
www.ziyouz.com kutubxonasi

ravishda erkinlashtirish masalasiga alohida e’tibor berildi. Davlatimiz rahbari sudlar faoliyatiga baho berib “Sud bugungi kunda avvalgidek hukmron kommunistik tizimning qatag‘on va jazolash apparati emas, balki u har bir inson va fuqaroning huquq hamda erkinliklami ishonchli tarzda qo‘riqlash va himoya qilishga qaratilgan chinakam mustaqil davfat institutiga aylanmoqda. Fuqarolaming sudga ishonchi mustahkamlanib bormoqda”,-dedi. Shuningdek, ma’ruzada sud hokimiyati tizimidagi kamchiliklarga ham to’xtalib o‘tildi. Bu borada Prezident: “…afsuski, sudyalar, prokuratura va tergov organlari xodimiari, bir so‘z bilan aytganda, qabul qiiingan yangi qonunlami hayotga tatbiq etishi lozim boMgan kishilaming dunyoqarashi va tafakkuri ancha qiyinchilik bilan o‘zgarayapti. Eng avvalo jazolashning repressiv, ozodlikdan mahrum qilish hollarini qisqartirish hisobiga qonunchilikning adolat va insoniylik kabi tamoyillarining kuchayishini va amalda qoMlanishini ta’minlashimiz zarur”-deydi. Ma’ruzada Jinoyat va Jinoyat-protsessual kodekslariga kiritilayotgan o‘zgarishlar, masalan, 110 turdagi uncha og‘ir boMmagan
jinoyatlarning ijtimoiy xavfi katta boMmagan jinoyatlar toifasiga o‘tkazish, 12 turdagi jinoyatni og‘ir toifadan uncha og‘ir boMmagan jinoyatlar toifasiga, 7 turini esa o‘ta ogMr jinoyatlar toifasidan ogMr jinoyatlar toifasiga o’tkazish haqidagi takliflar bayon qilindi. Shuningdek, iqtisodiy sohada jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan iqtisodiy ta’sir choralarini qoMlash imkoniyatlarini kengaytirish zamrligi, butun jahonda muhokama etilayotgan muhim masalalardan biri-oMim jazosini jinoiy jazo chorasi sifatida qolayotganligi bilan bogMiq muammolar, qonunchiligimizda jinoiy jazo turi sifatida mol-mulkni musodara qilish
jazosini qoMlash tartibini qayta ko‘rib chiqish, voyaga yetmaganlar, ayollar va keksalarga nisbatan qoMlaniladigan jazo tizimini qayta ko‘rib chiqish, jinoyat va jinoyat-protsessual qonunchiligini erkinlashtirish va demokratlashtirishda ishlami ko‘rib chiqish tartibini soddalashtirish, jinoiy ishlami tergov qilish va sudda ko’rish muddatlarini qisqartirish kabi dolzarb vazifalar va takliflar mohiyati chuqur bayon qilib berildi. Jinoyat va jinoyat-protsessual kodekslariga kiritilayotgan qo‘shimcha va o‘zgartirishlar jinoiy ishlarga taalluqli qonunlami erkinlashtirish va demokratlashtirish sari tashlangan muhim hamda ma’suliyatli qadam ekanligi ta’kidlab o‘tildi.
0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimovning ikkinchi chaqiriq Oliy Majlisning VI sessiyasidagi ma’ruzasi yuzasida O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining qabul qilgan qarorining 2 bandida shunday deyiladi:
www.ziyouz.com kutubxonasi
438

“Ma’ruzaning jinoiy jazolarni liberallashtirish, qonun ustivorligini ta’minlash, fuqarolar huquq va crkinliklarini, jamiyat hamda davlat manfaatlarini himoya qilish sari qaratilgan yo‘lni hayotga tatbiq etishga doir dasturiy xulosalari prokuratura, boshqa huquqni muhofaza qilish organlari, sudlar faoliyati uchun asos qilib olinsin.”
Insoniyat tarixida yangi davr-Inson huquqiari davri boshlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti 1995-2005 yillami kurramizda “Inson huquqiari o‘n yilligi” deb e’lon qildi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti l.A.Karimovning ma’ruzalarida inson huquqiari sohasida amalga oshirilishi lozim bo’lgan quyidagi besh strategik yo‘nalish belgilab berilgan:
1.inson huquqiari va erktnliklarini himoya qilishning samarali
mexanizmini ta’minlash;

 1. inson huquqiari bo’yicha Xalqaro huquqning umume’tirof etilgan
  tamoyillari va normalari asosida milliy qonunchilikni takomillashtirish; 3. qabul qilingan qonunlarga og’ishmay amal qilish mexanizmini ishlab chiqish va ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida qonun ustuvorligini
  ta’minlash;
 2. sudlov islohotini amalga oshirish yo‘li bilan sud tizimini
  demokratlashtirish;
 3. aholi ayniqsa yoshlar va mansabdor shaxslar, huquq-tartibot idoralari
  xodimlari, o‘rtasida huquqiy tarbiya ishlarini tubdan yaxshilash, ularning huquqiy ongi va madaniyatini oshirish.
  Demokratik jarayonlarni chuqurlashtirishning birdan bir zaruriy
  shaiti sud-huquq organlarining ishlarini isloh qilish va erkinlashtirishni jadallashtirishdan iborat. Sudlar faoliyatiga prokuraturaning aralashmasligi, prokuror va advokatlarni huquqlarini tenglashtirish, sudlaming tarbiyaviy rolini oshirish lozimligini taqqoslab ko’rsatadi. I.Karimov Oliy Majlis palatalarining qo’shma majlisida (2005y. 28
  yanvar).
  Xavfsiz jinoyatlarni ma’muriy choralar bilan almashtirish natijasida
  so‘nggi 2,5 yil davomida 11 milrd. so‘m undirildi. Har yuz ming kishiga hisoblaganda O’zbekistonda 158 kishi qamoqda muddatini o’tamoqda. Bu ko’rsatkich AQShda 715, Rossiyada 584, Ukrainada 416, Qozog’istonda 386 kishidan iborat.
  O’zbekiston mustaqillikka erishgandan so’ng o’tgan qisqa davr ichida insonning huquq va erkinliklari tp’g’risida milliy qonunchilik tizimini tashkil etuvchi yuzdan ortiq qonunlar qabul qilindi. 0 ‘zbekiston
  439
  www.ziyouz.com kutubxonasi inson huquqlari bo‘yicha 40 ga yaqin xalqaro shartnomaga qo‘shildi va uiarga bizning mamlakatimizda ham amal qilinmoqda.
  0 ‘zbekiston Respublikasida inson huquqlari va erkinliklarini muhofaza qilishning ta’sirli vositasini barpo etish, xalqaro va huquqni muhofaza qilish tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirish. davlat muassasalari xodimlari va barcha respublika aholisining inson huquqlari
  •bo’yicha madaniyatini oshirish maqsadida O’zbekiston Respubiikasi Prezidenti Islom Karimovning “Inson huquqlari bo’yicha O’zbekiston Respubiikasi Milliy Markazini tuzish to’g’risida” 1996-yiI 31-oktabr Farmoni e’lon qilindi.
  O’zbekiston Respublika Oliy Majlisi 1997-yil 29-avgustda “Jamiyat huquqiy madaniyatini yuksaltirish Milliy dasturi”ni tasdiqladi. Dasturda: “Jamiyat va davlat taraqqiyotini hozirgi holati huquqiy munosabatlar barcha ishtirokchilarini huquqiy madaniyatini, huquqiy savodxonligini har tomonlama «shrrishni talab qilmoqda. Huquqiy madaniyat huquqiy bilim, huquqiy e’tiqod va izchil amaliy faoliyat majmui sifatida jamiyat va davlat oldida turgan vazifalami muvaffaqiyatli hal etilishini ta’minlaydi
  Milliy dasturning maqsad ahamiyati aholining barcha qatlamlarini huquqiy savodxonlikka erishishlari, yuksak darajadagi huquqiy ongga ega bo’lishlari hamda huquqiy bilimlami kundalik hayotda qo’llay olishlari uchun huquqiy madaniyatni shakllantirishhing keng qamrovli muntazam tizimini yaratishdir”-deb ta’kidlangan.
  O’zbekiston Respubiikasi Prezidentining “Huquqiy tarbiyani yaxshilash, aholining huquqiy madaniyati darajasini yuksaltirish, huquqshunos kadrlami tayyorlash tizimini takomillashtirish, jamoatchilik fikrini o’rganish ishini yaxshilash haqida” (1997-yil, 25-iyun) Farmoni e ’Ipn qilindi. Ushbu farmonning 1-bandida shunday deyiladi:
  “Aholining huquqiy madaniyatini oshirish va huquqiy tarbiyasini yaxshilash yuzasidan olib borilayotgan ishlar davlat siyosatining asosiy yo’nalishlaridan biri etib belgilansin”.
  Respublikamizda istiqlol yillari milliy davLatchilikni barpo etish bOrasida sobiq ma’muriy-buyruqbozlik tizimiga, uning hokimiyat va boshqaruv organlariga barham berish bilan bir vaqtda davlat va jamiyat hayotiningyangidemokratikhuquqiyasoslariyaratildi.
  Demokratiyaning eng muhim tamoyili odamlaming saylov huquqferini amalga oshirish, o’z xohish-irodasini drkin ifbdalash uchun zarur huquqiy shart-sharoit, qonuniy asos yaratishdir. Shu bois mamlakatimizda mustaqillik yillarida xalqimizning o’z hohish-irodasini
  440
  www.ziyouz.com kutubxonasi erkin ifoda etishni ta’minlovchi saylov tizimini shakllantirish va uni qonun bilan mustahkamlash borasida talay ishlar qilindi:
  1991-yil rioyabrida Parlament “0 ‘zbekiston Respublikasining Prezidenti saylovi to‘g’risida”gi Qonunni qabul qildi. Ushbu qonun bilan birga Oliy Kengash 1991-yilda “0 ‘zbekiston Respublikasi referendumi to‘g‘risida”gi Qonunni harrfqabul qildi. 1991-yil 29-dekabrida muqobillik asosida O’zbekiston tarixida birinchi marta respublika prezidentligiga saylovlar o’tkazildi.
  Konstitutsiyamiz asosida 1993-yil 28-dekabrda qabul qilingan “O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga saylov to‘g‘risida”gi, 1994-yil 5-mayda qabul qilingan “Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov to‘g‘risida”gi, “Fuqarolar saylov huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun va nihoyat “O’zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi to‘g‘risida”gi qonunlari o‘zbek saylov qonunchiligi tizimini huquqiy asoslarini tashkil qiladi.
  Markaziy saylov komissiyasi to’g’risidagi alohida qonun qabul qilinganligi saylovlami to‘g‘ri tashkil qilish, saylov qonunlarini to’la ishlashiga imkoniyat yaratadi va qonunlami nazorat qilishni kuchaytirishda hamda saylovlami tashkil etish va uni o’tkazishda davlat hokimiyati organlarining ortiqeha aralashuvini cheklaydi.
  Saylov to’g’risidagi qonunlami tahlil qilsak, unda jahon saylov lajribasida erishilgan eng demokratik tartiblaming huquqiy jihatdan mustahkamlanish bilan birga, O’zbekiston saylov tizimiga xos bo’lgan xususiyatlarning ham belgilanganligini ko‘ramiz. Bu O’zbekiston saylov lizimigagina xos xususiyatdir.
  Saylov tizimini isloh qilish O’zbekiston Respublikasi Prezidenti l.A.Karimovning “0 ‘zbekiston-kelajagi buyuk davlat” degan siyosiy dasturida asoslanib berilgan maqsad tomon harakatning yana bir muhim bosqichi, deb tushunmoq kerak.
  Bizning saylov qonunchiligimiz ko’pgina xalqaro tashkilotlar, xorijiy davlatlar tomonidan o‘rganilmoqda.
  Xususan, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining tegishli ckspertlari ham O’zbekiston saylov qonunchiligi mohiyati demokratik ekanligini, uning saylovlami tashkil etish sohasidagi xalqaro huquqni tan oiingan tamoyillariga mos kelishini ta’kidlaydilar.
  Rossiya Federatsiyasi Markaziy saylov komissiyasi qoshidagi ilmiy- metodik kengash a’zolaridan biri:
  “Men keyingi yillar davomida 0 ‘zbekistonda qabul qilingan saylov to‘g‘risidagi qonunlami o’rganib chiqdim. Shuni alohida ta’kidlashim
  441
  www.ziyouz.com kutubxonasi lozimki, amaldagi .saylov to‘g‘risidagi qonunlaringiz jahon andozalari darajasida ishlab chiqilgan boMib, bu qonunlar amaliyoti o‘z oldiga huquqiy davlat barpo etishdek ulkan vazifa qo’ygan davlat uchun tayanch bo‘laI oladi’Vdeydi.
  ‘ 0 ‘zbekistonda barpo etilayotgan demokratik, insonparvar fuqarolik jamiyatida fuqarolar o’zlarining siyosiy huquqlari va erkinliklarini davlat va jamiyat ishlarini bajarish ulami idora etishda faol qatnashish orqali
  amalgaoshirilmoqda.
  Mustaqil O’zbekiston Respublikasida ko‘ppartiyaviy)ik tizimining
  vujudga kelishi davlat hokimiyati oliy va mahalliy organlarining takomiliashishida katta ahamiyat kasb etmoqda. Istiqlol yillari vujudga kelgan siyosiy partiyalar o‘z faoliyatida o’zbek xalqining eng yaxshi demokratik in’analariga, adolat, ezgulik, tengiik va inson erkinligi kabi umuminsoniy qadriyatlar hamda g‘oyalarga, axloqiy va odamiylik qoidalariga suyanadi. Ular o‘z faoliyatlarini 0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida” 0 ‘zbekiston Respublikasi 1996-yil 26-dekabr qonuniga va boshqa qonun hujjatlariga muvoflq, shuningdek o‘z dasturlariga asosan amalga oshiradilar. 0 ‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 60-moddasida siyosiy partiyalarning huquqiy maqomi aniq va ravshan belgilab berilgan.
  Ko‘ppartiyaviylik demokratik taraqqiyot yoMida erishgan muhim yutuqlardan biridir.
  Birincbidan, demokratik fuqarolik jamiyati qurilishida siyosiy partiyaning o‘mi va roli muntazam ravishda yoritib boradi; ikkinchidan, fuqarolik jamiyati asoslarini shakllantirish jarayonida 0 ‘zbekiston aholisi turli qatlamlarining manfaatlarini ifoda etishda ko‘ppartiyaviylik tizimi muhim demokratik institut hisoblanadi; uchinchidan, davlat bosh islohotchi sifatida siyosiy partiyalarining faoliyatini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega; to‘rtinchidan, siyosiy partiyalarsiz vakillik demokratiyasini tasavvur etib bo‘lmaydi; beshinchidan, siyosiy partiyalarning o‘rni va mavqei ularning soni yoki vaqt bilan belgilanmaydi; oltinchidan, mamlakatda amalda ko‘ppartiyaviylik muhiti qaror topishi yangi g‘oyalar, muqobil takliflar bilan demokratik jamiyat qurilishiga xizmat qilishi Jozim.
  Ko‘ppartiyaviylik asosida saylovlar o‘tkazish quyidagilami bildiradi: huquqiy jihatdan ro‘yxatga olingan barcha siyosiy partiyalarning saylov kampaniyasida ishtirok etish; Konstitutsiya va qonun talablari doirasida o‘z nomzodlarini Oliy Majlis deputatligiga ko‘rsatish huquqi va kafolatli shart-sharoitini yaratish; siyosiy partiyalarning barcha
  442
  www.ziyouz.com kutubxonasi darajalardagi saylov komissiyalarining ishida qatnashish buquqi va kafolatli shart-sharoit yaratish; Oliy sudga zarur hollarda esa Konstitutsiyaviy sudga Oliy Majlisga saylovlar haqidagi Qonunning buzilishi faktlari ustidtan shikoyat qilish huquqidir.
  Xalq demokratik partiyasi siyosiy partiya sifatida mamlakatda birinchilardan bo’lib 1991-yil 1-noyabrda tashkil topdi. 440 ming a’zoga ega bo’lgan bu partiya I-chaqiriq Oliy Kcngashga 69 deputat sayladi. II chaqiriq Oliy Majlisga 48 deputat sayladi. A’zolarining soni 2001-yilning 1 mayiga kelib, 557 ming 168 ta bo‘ldi.
  Maqsadi-O’zbekistondagi har bir fuqaroning millati, dini, e’tiqodi, ijtimoiy ahvoli va kelib chiqishidan qat’i nazar moddiy va ma’naviy barkamol hayot kechirish uchun keng imkoniyat yaratish, kishilaming konstitutsion huquqlari va erkinliklarini kafolatlash, ulaming sha’ni va qadr-qimmati, tinch hayot kechirishini himoya qilish.
  “Vatan taraqqiyoti” partiyasi 1992-yili 24-mayida tashkil topgan bo’lib, 35 ming a’zosi bor edi. I chaqiriq Oliy Kengashga 14. deputat sayiandi. H-chaqiriq Oliy Majlisga 20 deputat sayiandi.
  Maqsadi-O’zbekiston mustaqilligining iqtisodiy- ma’naviy asoslarini barpo etish, yurtimizni jahonning rivojlangan mamlakatlaridan biriga aylantirish.
  O’zbekiston “Adolat” sotsial-demokratik partiyasi (SDP) 1995-yili 18-fevralda tashkil topdi va 30 ming a’zoga ega bo’ldi. Oliy Kengashdagi fraksiyasiga 47 deputat birlashdi. “Adolat” SDP sining hozirda 33 ming
  a’zosi bo’lib, ulardan II chaqiriq Oliy Majlisga 11 deputat sayiandi. Maqsadi – Mustaqil 0 ‘zbekiston hududida yashayotgan barcha millat va elatlaming umumiy mianfaatlariga mos keladigan huquqiy demokratik davlat barpo etish, jamiyatda ijtimoiy adolatni yanada mustahkamlash, inson huquqlari, erkinliklari va burchlarini, yuksak
  ma’naviyat va ma’rifatni qaror toptirishga ko‘maklashish.
  0 ‘zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi 1995 yil 3 iyunda tashkil topdi. MTDP a’zolarining soni dastlab 6 mingta bo’lib, hozirda 11 mingdan oshdi. II chaqiriq Oliy Majlisga bu partiyadan 10 kishi
  deputatlikka sayiandi.
  Maqsadi-Milliy manfaatlar zaminidagi yangi’ o‘zbek davlatining
  asoslarini yaratish, huquqiy davlat va fuqarolar jamiyatini barpo etish, 0 ‘zbekistonni jahonning yetakchi davlatlari.safiga olib ldrish uchun xalqni safarbar qilish.
  Fidokorlar milliy demokratik partiyasi 1998 yil 28 dekabrda tashkil topdi. Uning 20 ming 500 a’zosi bo’lib, И chaqiriq Oliy Majlis
  443
  www.ziyouz.com kutubxonasi deputatlarining 34 nafari Fidokorlar milliy demokratik partiyasiga mansub a’zolardir. FMDP bilan “Vatan taraqqiyoti” partiyasi 2000 yilning 14 aprelida birlashdi va 54 deputat Oliy Majlisda Fidokorlar Milliy Demokratik partiyasi fraksiyasini tuzdi.
  Maqsadi – Erkin bozor iqtisodiga suyangan ochiq, demokratik davlat qurish va fuqaroiikjamiyati asoslarini barpo etish, el-yurt hayot darajasini taraqqiy topgan davlatlar va xalqlar darajasiga ko‘tarish, jahon hamjamiyatida davlatimiz va jamiyatimizning o‘ziga munosib o‘rin egallashiga amaliy hissa qo’shish.
  O’zbekistonda “Xalq birligi” harakati ham 1995 yil iyundan faoliyat ko’rsatmoqda.
  Harakatning asosiy maqsadi – Ko’p millatlik mamlakatda xalqlar birligini yanada mustahkalash, O’zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlangan barcha fuqarolarning huquq va kafolatiarini to‘la-to‘kis amalga oshirish va fuqaroiik, vatanparvarlik tuyg’ularini rivojlantirishdan iborat.
  Mustaqillik yillarida shakllangan ushbu partiyalaming dasturlarida sog’lom muxolifatchilik ko’rinmaydi. Faqatgina O’zbekiston Fidokorlar milliy demokratik partiyasi dasturida jamiyatda uchrab turgan ayrim qonunsizliklar, suiste’molchilik, oshna-og’aynigarchilik, tanish- bilishchilik, qarindosh-urug‘chi 1ik, aqidaparastlik illatlariga nisbatan muholifatda bo’lishi ta’kidlangan, xolos.
  Siyosiy hayotni erkinlashtirish, siyosiy partiyalar faoliyatini kuchaytirish vazifalari ko’ndalang bo’lib turgan bugungi kunda partiyalar o’z o’rinlarini aniq topishmoqdalar.
  Shu nuqtayi nazardan yondoshganda harakat dasturlarida o’zaro yaqinlik bo’lganligi sababli hamda demokratik jarayoniarining talablarini hisobga olgan holda “Vatan taraqqiyoti” partiyasi bilan FMDPning o’zaro birlashishi ham shu ruhni o’zida aks ettiradi.
  Mustaqillik yillarida respublikamizda jamoat tashkilotlarining saflari oshib, imkoniyallari kengaydi.
  Mustaqillikning dastlabki besh yilida jamoat birlashmalari va nodavlat tashkilotlar soni 1500 taga ko’payib, ularning soni 2300 taga yetdi: ular faqat aholi fikrlarining turli ko’rinishlarini ifoda etib qolmasdan, odamlaming ijtimoiy fikrini shakllantirishga ham faol ta’sir ko’rsatmoqda.
  Xususan, O’zbekiston kasaba uyushmalari 7,5 mln. a’zoni birlashtirib, jamiyatda tub islohotlarni amalga oshirishda faol aatnashmoqda.
  444
  www.ziyouz.com kutubxonasi 0 ‘zbekiston xotin-qizlar qo’mitasi 1991-yil 1-martda tashkil topdi. Mamlakatimizda kechayotgan ijtimoiy-siyosiy va demokratik jarayonlarda ayollami faol ishtirok etishi, xotin-qizlami ma’naviy- ma’rifiy tarbiyalashda muhim rol o‘ynamOqdaT”‘!’
  Shuningdek “Nuroniy”, ‘‘Ustoz”, “Ulug’bek”, “Umid”, “Xotira” va shu kabi ko‘pIab jamg’armalar nodavlat tashkilotlar sifatida respublikamizda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda katta hissalarini qo‘shmoqda.
  2001-yilnmg 24-yanvarida O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov “Kamolot” jamg’armasi faollarini qabul qildi va yoshlaming bu tashkilotini mustaqillik davridagi rolini oshirish vazifasini qo’ydi va “Kamolot” jamg’armasi yoshlarning haqiqiy yetakchisi, uyushtiruvchisi va boshqaruvchi ommaviy tashki lotga aylanishini zarur deb topdi.
  2001-yilning 25-aprelida O’zbekiston Milliy universitetining Madaniyat saroyida Respublika yoshlari vakillarining birinchi qurultoyida “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati tuzildi. Qurultoyda ijtimoiy harakatning nizomi va dasturi qabul qilindi.
  O’zbekiston mustaqillikka erishgan kundan buyon Respublika Prezidenti va hukumati tomonidan chuqur o’ylangan milliy siyosat amalga oshirilmoqda.
  Davlat umummilliy siyosatiga milliy siyosatdan tashqari iqtisodiy va sotsial, ilmiy-texnika, ta’lim va sog’liqni saqlash, xalqaro munosabatlar (tashqi siyosat) milliy xavfsizlik va boshqa siyosatlar kiradi.
  O’zbekiston umummilliy siyosatining katta tizimida milliy aholi siyosati alohida o’rin egallaydi. Bu siyosat diqqat markazida millatidan qat’i nazar inson turadi. Bunda milliy aholi siyosati respublika aholisiga xos sifat ko’rsatkichlarini yaxshilashni ko’zda tutadi.
  O’zbekiston polietnik, ya’ni ko’p elatli davlat turiga mansub bo’lib, davlatga o ‘z nomini bergan millat – 0 ‘zbeklar (1996-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra – 76,4%) – aholi soni bo’yicha ko‘pchilikni tashkil qiladi.
  1999-yilga kelib bu muvozanatda qisman o’zgarish bo’ldi. Mamlakatimizda o’zbeklar aholining deyarli 80 foizini tashkil etsa, qolganlar esa kam sonli miljatlar vakillaridir.
  “Ijtimoiy fikr” markazi tomonidan respublika Baynalmilal madaniy markaz hamda milliy madaniy markazlar vakillari ishtirokida “Mustaqil 0 ‘zbekistonda fuqarolarning. elatlararo va konfessiyalararo munosabatlari” yuzasidan 1999 yil 14-18 noyabrda sotsiologik so’rov o‘tkazildi. Unda o‘z faoliyati bilan 150 mingdan ortiq kishini va yirik
  445
  www.ziyouz.com kutubxonasi milliy guruhlami qamrab olgan 24 ta Milliy madaniy markaz ishtirok etdi. Unga ko’ra quyidagicha asosiy xulosalar chiqarilgan:
 • O’zbekistondagi barcha etnik guruhlar uchun eng asosiysi-
  O’zbekistonni o’z vatani deb his etishdir;
 • turli elatlar va konfessiyalar vakillari o’zaro hurmat, tushuftish va to’la
  kelishuvchanlik muhitida faoliyat ко’ rsatmoqdalar,
 • O’zbekiston fuqarolari, ularning millatidan qat’iy nazar, mustaqil
  O’zbekistondagi elatlararo kelishuv va moslashuvchanlik fenomeni- ‘ davlatimizdagi barqarorlik va fuqarolar tinchligining eng muhim
  faktorlaridan biridir, degan yagona fikrdalar;
 • fuqarolaming millatlaridan qal’i nazar ulaming huquqiy tengligi,
  iqtisodiy va ijtimoiy erkinligi uchim davlat tomonidan barcha sharoitlar
  yaratilgan;
 • tub millat boshqa etnik guruhlar bilan birgalikda umumijtimoiy
  tafakkumi shakllantirish jarayonlarini tezlashtirish’ va rag’batlantirishning ulkan salohiyatini tashkil etadi, yuzaga kelgan millatlararo munosabatlar esa tinchlik va barqarorlikni, har bir oilaga munosib hayotni ta’minlash kafolati bo’lib xizmat qiladi;
 • kelajakda bashorat etish mumkinki, O’zbekistondagi elatlararo va konfessiyalararo mutanosiblik o’zbek xalqining ma’naviy yangilanishi va milliy tafiakkuming o’sishi bilan chambarchas bog’liq holda jamiyatning yangilanish va uning demokratiyalashuvida kuchli turtki bo’lib xizmat qiladi, “respublikaning jahon hamjamoatchiligi bilan integratsiyasi uchun qulay sharoitlar yaratadi”
  Ma’lumki, dunyodagi barcha mamlakatlarda ommaviy axborot vositalari yetakchi o’rin tutadi. Gazeta va jumallar, radio va televideniye vositalari har bir davlatda omma bilan hokimiyat o’rtasida o‘ziga xos aloqa vositasi, oshkoralik ko’zgusi, haqiqat jarchisi bo’lib xizmat qiladi. Mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotida yetakchi rol o’ynaganligi uchun ham ularga to’rtinchi hokimiyat tusini berish ommalashgan. Davlat boshqaruv organlari demokrativaning muhim tayanchi bo’lganligi uchun ham ommaviy axborot vositalari bilan maslahatlashishga, takliflarini e’tiborga olishga majburdir. Shuning uchun ham O’zbekiston Respubiikasi Konstitutsiyasining 67-moddasida: “Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to‘g‘riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo’l qo’yilmaydi”,- deyilgan. Ko’rinib turibdiki, ommaviy axborot vositalarining rolini
  oshirish, erkinligini ko’rsatish, ulaming xalqqa sadoqat bilan xizmat qilishi alohida ta’kidlanadi.
  446
  www.ziyouz.com kutubxonasi Sovet tuzumi barcha totalitar va avtoritar tuzumlar kabi ommaviy axborot vositalarini muhim tashviqot va targMbot vositalari hisoblar edi hamda matbuotdan, radio va televideniyedan aynan shu maqsadda-xalqni kommunistik mafkurani kerakli yo‘nalishda”targ‘ib va tashviq qilishda foydalandi.
  Ommaviy axborot vositalari mustabid tuzimga bo‘ysungan bo’lib, bir xil fikr, bir xil qarash barcha gazeta va jurnallarga xos edi. Bu kishilarimizni fikriy qoloq qilib qo’ydi.
  0 ‘zbekiston Respublikasining “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonuni mamlakatimizdagi barcha gazeta va jumallar, radio va televideniye vositalarini dunyo miqyosiga olib chiqish uchun xizmat qiluvchi asosiy dasturga bo‘ldi.
  0 ‘zbekistonda 2001-yil l-yanvargacha-390 ta gazeta; 110 ta jumal; 2 ta axborot agentligi; 52 ta telestudiya; 5 ta radiostudiya; 3 ta teleradiostansiyalar kabi ommaviy axborot vositalari mavjud bo’lib, ular erkin faoliyat ko’rsatmoqda. ‘
  Oliy majlisning palatalarining (2005-yil 28-yanvar) majlisida demokratik o’zganshlar mahalliy axborot vositalarining mustaqilligi va erkinligini ta’minlamasdan mumkin emas deb qayd etdi.
  2004-yilning 1-yanvar oyiga ko‘ra mamlakatimizda 571 gazeta, 140 jumal, 4 axborot agentligi, 85 teleradio va kabel studiyasi, 298 elektron
  axborot vositalari ishlamoqda.
  Prezidentimiz Islom Karimovning shaxsan tashabbusi va sa’y-
  harakatlari bilan yana ikki Qonun: 0‘zbekiston RespubHkasining “Jumalistlik kasbini himoya qilish to‘g‘risida” hamda “Axborot olish kafolatlari va erkinligi to’g’risida” Qonunlar qabul qilindi. Bu qonunlar tom ma’noda ko‘plab taraqqiy etgan mamlakatlarda ham mavjud bo’lmagan qonunlardir. Ushbu qonunlar fuqarolarning axborot qidirib topish, olish, uzatish va tarqatish huquqini to‘la miqyosda ta’minlaydigan huquqiy qurol bo’lib, aholi uchun axborot olish va yetkazishning bosh vositachisi deb qaraluvchi jumalistning samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun huquqiy asosni vujudga keltirdi.
  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.Karimov ommaviy axborot vositasi to‘g‘risida I chaqiriq O’zbekiston Respublikasi Oliy Mjy’lisining (1996-yil, avgust) 6-sessiyasida shunday degan edi:
  “Matbuot, axborot vositalari demokratik rivojlanishi uchun ulkan ahamiyatga ega. Biroq shuni ham e’tirof etish kerakki, demokratlashtirish jarayonida hozircha ommaviy axborot vositasining feol roli sezilmayapti.
  447
  www.ziyouz.com kutubxonasi Ular shu paytgacha o’zlarini “to‘rtinchi hokimiyat” sifatida namoyon qilganlari yo‘q.”
  Istiqlol yillarida ommaviy axborot vositalari mansabdorlaming to’rachiligi, korrupsiya, mustabidlik va boqimandalik psixologiyasi yo’lida mustahkam g‘ov boMib, qonunchilikni ro’yobga chiqarish islohotlaming borishi va inson huquqlariga rioya etilishi ustidan nazorai qilishning ta’sirchan vositasi bo’lib qolmoqda.
  O’zbekiston mustaqilikka erishgandan so’ng xorijiy ommaviy axborot vositalari biian aloqa o’matish masalasi tashqi siyosiy faoliyatimizning asosiy yo’nalishlaridan biriga aylandi. Chunki O’zbekistonning jahon hamjamiyatiga qanchalik tez kirib borishi ana shu axborot vositalari tarqatadigan xabarlarining to’g’riligiga bog’liq.
  Ayni paytda shu ommaviy axborot vositalari har bir kishi o‘z fikrini ifoda eta olishiga imkon beradigan erkin minbar bo’lishi kerak. Ayni vaqtda ular jamiyatimizning demokratik qadriyatlarini va tushunchalarini himoya qilishi, odamlaming siyosiy, huquqiy va iqtisodiy ongini shakllantirish bo’yicha faol ish olib borishi lozim.
  1997-yil 27-may kuni Milliy matbuot markazida “Jurnalistlaming huquqiy madaniyati va huquqiy bilimlarini oshirish – davr talabi” mavzuida anjuman bo’ldi.
  Matbuot, radio va televideniye siyosatga ta’sir ko’rsatish, siyosiy jarayonlarning tarkibiy qismiga hamda milliy istiqlol g’oyasi va mafkurasini keng xalq ommasiga yetkazishning, jamiyatni demokratiyalashtirishning o’tkir quroliga aylantirisbi loam. Shundagina to’la ma’nodagi to’rtinchi hokimiyat-ommaviy axborot vositalari tizimi
  vujudga keladi
  O’zbekiston Respublikasi Pre/.identining “0 ‘zbekiston ijtimoiy
  bayotida televideniye va radio rolini ko‘tarish to ‘g ‘risida”gi 1997-yil 7- maydagi Farmoni yuqorida ko’rsatilgan masalalami me’yoriy tartibga soiishda ko’riiadigan chora-tadbirlarning ommaviy ifodasi bo’ldi.
  Ta’kidlash joizki, mustaqillik yillarida yaratilgan boshqaruv tizimi va uning qcnunchilik asoslari. fuqarolik jamiyati mamlakatda inson huquqhrini himoya qilishca va huquqiy demokratik davlal barpo etilganligini kafolatlaydi. Zero, Prezident l.Karimovning Oliy Majlis 11 chaqiriq IX sessiyasida so’zlagan nutqi (2002-yil, 29- avgust), Qonunchilik palatasi va Senat qo’shma yig’ilishidagi ma’ruzasida (2005- yil, 28-y.anvar) ommaviy axborot vositalarining jamiyat hayotidagi o ;rni va rolini oshirish to’g’risida amaliy takliflarni ilgari surdi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *