Respublikada 1946-90 yillardagi ma’naviy-madaniy qaramlik va uning oqibatlari. Qatag‘onIikning yangi tolqini

Totalitar tizim sharoitida madaniy-ma’rifiy muassasalardan ommaga g’oyaviy ta’sir o‘tkazish maqsadida keng foydalanildi. 1960 yillar respublikada 2.977 klub bo’lsa, 1970 yilda uiarning soni 3.441 taga yetdi. Shu yillari kutubxonalar soni tegishli ravishda 3.418 tadan 5.822 taga; muzeylar soni 14 tadan 26 taga; kinoqurilmalar soni 2.178 tadan 3.988 taga oshdi. Lekin, bularning ko‘pchiligi statistik hisobotlarda oshirib ko‘rsatilgan bo’lib, aslida o’zlarining bevosita ftmksiyalarini samarali bajarish uchun hayotiy imkoniyatga ega boMmadi. Ulaming moddiy texnika bazasi past darajada bo‘lib, mollya bilan yetarli ta’minlanmadi. Bu jihatdan 0 ‘zbekiston sobiq sovet respublikalari o‘rtasida eng quyi pog‘onada turdi.
1969 yilda Rossiyada aholining 10 ming nafariga 14 klub muassasasi to‘g‘ri kelsa, Belorussiyada 11 ta, 0 ‘zbekistonda esa atigi 4 ta edi. Madaniy-ma’rifiy muassasalarga davlat tomonidan ajratilgan mablag‘ aholini jon boshiga Estoniyada 21,3 so’mni, Armahistonda-17,9 RSFSRda-9,7 so’mni tashkil qilsa, O’zbekistonda 4,5 so‘mni tashkil qilardi. Respublika kutubxonalarining kitob fondi 1950-1970 yillarda o‘n barobarga ko’paygan bo’lsa, lekin ulaming ko‘pchiligini mafkuraviy targ‘ibot uchun zarur bo’lgan marksizm-leninizmga oid asarlar tashkil qilar edi. Olingan kitoblaming 8-10 foizgina respublikada nashr etilgan bo’lib, qolganlari chetdan keltirilib, ulaming aksariyati rus tilida edi. Madaniy-ma’rifiy muassasalar moliyaviy jihatdan davlat nazorati chetda qolganligi uchun bunday muassasalar kopincha jamoatchilik asosida qurildi. Masalan: 1961 yili O’zbekiston kasaba uyushmalari tashkilotlari tomonidan jamoatchilik asosida 45ta madaniyat va texnika universitetlari, 5 ta xalq teatrlari, 1.258 jismoniy tarbiya jamoalari ish olib bordi.
O’zbekistonda ta’lim tizimini yaxshilash uchun o’nlab qarorlar qabul qilinardi. Biroq, bu qarorlar milliy maktablardatoMiq bajarilmasdi. Maktablar urushdan keyin ham darsliklar bilan to‘liq ta’minlamadi. Moddiy o‘quv bazasi rusiyzabon maktablamikidan ancha past edi.
0‘rta maktabni bitiruvchilari orasida erta turmushga berilishi tufayli qizlar kamchilikni tashkil qilar edi. Maorifni rivojlantirishda mahalliy millatlarga past nazar bilan qarash sovet tuzumi siyosatining pinhona faoliyatiga yashiringan edi. Keyingi yillarda ochilgan arxiv ma’lumotlarida sobiq ittifoqdagi respublikalarda ongli, madaniyatli,
404
www.ziyouz.com kutubxonasi

hurfikrli kishilami boMishiga yo’l qo’ymaslik haqidagi mahfiy ko’rsalmalar bejiz etnas edi. 1985 yiida oliy o’quv yurtlari soni 42 taga yetdi.
1946-47 o’quv yilida respublikada 4483 maktab bo’lib, 212.000 o’quvchi o‘qigan bo’lsa, 1965-66 o’quv yilida 9716 ga undagi o’quvchilar soni 2.476.000 kishiga yetdi. Oliy o’quv vurtlarida talabalar soni 21.190 dan 168.800 taga yetdi. Bu miqdor “mahalliy millat yigit qizlari bilim uchun emas, diplom uchun qiziqsin” degan aqidaga asoslanganligini ko’rsatadi. Shunday bo’lishiga qaramay 0 ‘zbekistonliklami, xususan o’zbeklami ilmga chanqoqligi har qanday sun’iy to’siqlami yenga boshladi.
O’zbekistonda fan va texnikaning hamma sohalarida yirik olimlar yetishtirilib, fan nomzodlarini va doktorlarini tayyoriash bo’yicha sobiq SSSRda oldingi qatorlarga chiqdi.
1950 yil O’zbekistonda 1760 fan nomzodi 180 fan doktorlari ilm ish olib bordi. 1965 yilda esa, fan nomzodlarining soni 4000 va fan doktori 324 ga yetdi. 50-60 yillari Respublika Fanlar Akademiyasining olimlari ayniqsa matematika-mexnanika, tibbiyot, energetika, qishloq
xo’jaligi sohalarida ishlar olib bordi. Bir qancha ilmiy-tekshirish institutlari travmatologiya va ortepediya, energetika, matematika, onkologiya va radiologiya, O’rta Osiyo qishloq xo’jaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish, kiberrMika va boshqa bir qancha institutlar shu yillarda ishga tushirildi. Fauuar Akademiyasi qoshida Falsafa va Huquq instituti tashkil etilib, Sharqshunoslik instituti faoliyati kengaytirildi.
50-yillardan boshlab respublikada ilmiy-tadqiqot ishlarida atom quvvatidan foydalaim boshladi. Dasdabki paytda atom quvvati Toshkent va Samarqand Davlat Universitetlari laboratoryalaridan Fanlar akademiyasining fizika-texnika institutida, Politexnika va meditsina institutlarida ishlatildi. Lekin texnika bazasi yetarli bo’lmaganlikdan atom quvvatidan foydaianish doirasi tor bo’ldi. 1956-yil boshlarida Toshkentdan 30 km yiroqda, 750 shtat birligida mo’ljallangan ilmiy- tadqiqot yadro insituti va barcha qulayiiklarga ega bo’lgan shaharcha qurilib, 1958-yili ishga tushirildi. Uning birinchi direktori etib yirik fizik olim, akademik Ubay Orifov tayinlandi.
1951-1954 yillari respublikada yana bir yirik ilmiy markaz bunyod etildi. 80 gektar maydonda, ittifoqda yagona tibbiy sharoitda o’sadigan, Toshkent botanika bog’i yaratildi. 1956-yili 5-noyabrda O’rta Osiyoda
405
www.ziyouz.com kutubxonasi

birinchi Toshkent telemarkazi ishga tushirildi. Keyincbalik 1962 yil Urganchda, 1964-yil Nukusda ham televizon markazlar ish boshladi.
0‘zbekistonlik olimlaming bir qanchasi, ayniqsa tabiiy fanlar sohasida, o’zlarining ilmiy yutuqlari bilan nafaqat sobiq Ittifoq doirasida, balki jahon miqyosida tan olindi va yuqori darajadagi davlat mukofotlariga sazovor boMdilar. O’zbek olimlaridan matematiklar- T.N.Qori-Niyoziy, T.A.Sarimsoqov, S.X.Sirojiddinov, fiziklar- U.O.Orifov,S.A.Azimov, ximiklar-O.S.Sodiqov, S.YU. Yunusov, M.I.Nabiyev, geologlar-X.M.Abdul!ayev, l.X.Xamraboyev, G.A.Mavlonov, biologlar- A.M.MuzafFarov, K.Z. Zokirov, T.Z.Zohidov, texnika sohasida M.T.O’razboyev, X.A.Rahmatullm, X.Fayziyev, jamiyatshunoslik fani sohasida I.M.Mo‘minov, H.Sulaymonova, YA.G’.G’ulomovlar shularjumlasidandir.
Respublika ziyolilari qatorida 125 mingdan ortiq oliy va o’rta maxsus ma’lumotga ega mutaxassislar bo’lib, shulardan 25 mingdan ко4prog’i muhandis ya texniklar, 10 ming qishloq xo’jalik mutaxassislari, 24 ming vrachlar va 60 mingdan ortiq o’qituvchilar, yuzdan ortiq yozuvchi, shoir, dramaturglar, rassomlar uyushmasida 105 kishi, kompozitorlar uyushmasida 26 nafar a’zolari bor edi. 1956 yilning oxirlarida respublika ziyolilarini birinchi qurultoyi bo’lib o’tdi.
Partiyaviy g’oyaviy tizginga qaramasdan adabiyot va san’at sohasida ko’zga ko’rinarli asarlar yaratildi. G‘afur G’ulom, Uyg’un, Zulfiya, Mirterair, Turob To’la, M. Boboyev, Mirmuxsin va boshqalarning tinchlik mavzusiga bag’ishlangan she’rlari yuzaga keldi. Oybekning “Oltin vodiydan shabadalar”, Parda Tursunning ‘”O’qituvchi”, Asqad . Muxtoming “Opa-singillar” romanlaii, Abdulla Qahhoming “Shohi so’zana”, “Og‘riq tishlar”, B.Rahmonovning “Yurak sirlari” dramalari katta shuhrat qozondi. 50-yillaming ikkinchi yarmidan boshlab siyosiy qatag’onlikdan ozod bo’lgan ijodkorlaming asarlari yuzaga chiqa boshladi. Abdulla Qodiriyning “O’tkan kunlar” romani, Mirtemiming “Surat” dostoni, Shayxzodaning “Toshkentnoma”si nashrdan chiqdi.
60-yillardan adabiyotda yangi avlod>paydo bo‘ldi. Odil Yoqubov, Pirimqul Qodirov, O’lmas Umarbekov, Husniddin Sharipov, Ozod Sharafutdinovlar bilan izma-iz yangi ijodiy tafakkurga ega bo’lgan iste’dodli Abdulla Oripov, Erkin Vohidov, Shukur Xolmirzayev, 0 ‘tkir Hoshimov, Muhammad Ali, Jamol Kamol, Omon Matjon, Rauf Parfi kabi yosh adabiyotchilar maydonga chiqdi. O’zbek adabiyotining rivojlanishida adabiyotga mafkuraviy ta’sir o’tkazishning quroli sifatida qarab, ijod erkinligi bo‘g‘ildi va partiyaviy sinfiy aqidalar tiqishtirildl. 50-
406
www.ziyouz.com kutubxonasi

80 yillarda ahyon-ahyonda bo’lsa ham ozodlikka intiluvchi fikrlar ko‘zga chalinardi. Biroq bunga darhol tanqidlar, ma’muriy jazolar to’sig’i qo’yilardi.
80-yilIaming o‘rtalaridan adabiyot xalq hayotini haqqoniy aks ettirish yo’lida yangicha qadamlar qo’ya boshladi. Badiiy asarlaming mavzui doirasiga Orol fojeasi, o’zbek dehqonining mashaqqatli taqdiri, tabiat, til, madaniyat va lariximizga oid muarnmolar shiddatliroq kirib keldi. Yangi mazmun ijodda yangicha zamonaviy shakl, xalqona ohanglarda keng yo’l ocha boshladi.
50-60 yillarda Respublika san’atida, xususan teatr va raqs san’atida ilgari siljishlar yuz berdi: 1947 yili Toshkentda xoreografiya bilim yurti ochildi. 1957 yili mashhur raqqosa M.Turg’unboyeva tomonidan “Bahor” o’zbek xalq raqs ansambli, 1958 yili G.Rahimova rahbarligida-Xorazm ashula va raqs ansambllari tuzildi. Bu jamoalar o’zbek sahna raqslarini boyitdi, Respublikada teatr sa’natining rivojlanishida Samarqand Davlat ashula va balet teatrining (1964 yil) Toshkentda “Yosh gvardiya” (1990 yildan Abror Hidoyatov nomidagi) o’zbek drama teatrining ochilishi katta ahamiyatga ega bo’ldi.
Musiqa va teatr sohasidagi bu o’zgarishlar bir tomonlama bo’lib jahon san’ati darajasiga tezroq yetib olish uchun o’zbek milliy madaniyatidan uzoq bo’lgan opera, balet, simfonik musiqaga asosiy e’tibor berilib, milliy drama teatrlarimiz e’tibordan chetda qoldi. “Shakian milliy mazmunan sotsialistik” shiori ostida rivojlangan sovet adabiyoti va sa’natining asl maqsadi “baynalmilallashtirish” bo’lib badiiy asarlarda
milliylik yo’qola bordi.
Urushdan keyingi chorak asr mobaynida O’zbekiston sanoati ya
qishloq xo’jaligi, madaniyati va fani rivojlanishida ma’lum natijalarga erishdi. Lekin bu rivojlanish ziddiyatlar bilan to’la bo’ldi, demokratiyalashtirish yo’lida olib borilgan tadbirlar yetarli natijalami bermadi.
Ma’muriy buyruqbozlik tizimi kuchayib borayotgan O’zbekistonda xalqning turmushi, aholiga ko’rsatiladigan mayishiy xizmat jihatidan Respublika sobiq Ittifoqda oxirgi o’rinlarda edi. Ta’lim tarbiya va sog’liqni saqlash sohasidagi balanparvoz ko’rsatkichlar sotsialistik tizimning tashviqot-targ’iboti uchun foydalanildi. Umuman olganda, jamiyatning inqiroz tomon yo’l tutishi kuchaya bordi.
Urushdan keyingi yillarda mamlakatning ijtimoiy-siyosiy tizimida partiyaning yakka hukumronligi kuchayib bordi. Siyosiy qatag’onlikning yangi bosqichi boshlandi. Agar 30-yillarda qatag’onlikni ichki ishlar xalq
www.ziyouz.com kutubxonasi
407

komissarlari (NKVD) olib borgan boMsa, endilikda bu mudhish ishlarni kommunistik partiyaning markaziy komiteli va uning quyi tashkilotlari bajardi. 1949 yilning martida chaqirilgan O’zbekiston kommunistlarining X syezdi respublika mchnatkashlarini kommunistik rubda zaharlash, milliy qadriyatlarga, “diniy xurofot”ga qarshi kurashni kuchaytirish vazifalarini qo‘ydi. Bu bilan jamiyatda sotsialistik mafkurani vayronkorlik roli yana ham kuchaytirildi.
1949-1952 yillarda ko‘pgina mashhur o‘zbek ijodiy ziyolilari asossiz ravishda ayblanib, qatag’on qilindi. O‘zkompartiyaning 1949 yil 25 iyundagi byuro majlisida bir guruh yozuvchilar millatchilikda, eski feodal madaniyati oldida bosh egish, o’tmishni ideallashtirishda ayblandi. Oybek, Abdulla Qahhor, Mamarasul Boboyev, Mirtemir, Shayxzoda kabi o’zbek yozuvchilari badnom qilindi. 1951-yili avgustda bir guruh atoqli ijodkor ziyolilar “millatchilar” deb malbuotda nohaq tanqid qilindi, “buzg‘unchilikda” ayblandi. KeyinchaJik yozuvchilardan Shayxzoda, Shukrullo, Shuhrat, Said Ahmad va boshqalar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
Xurshid, Chustiy, G‘ayratiy va boshqalar yozuvchilar uyushmasidan haydaldi. Buni eshitgan G‘.G‘ulom kuyinib “Tokaygacha o‘zbekning aqli kirganda boshini chopib tashlaydilar” degan edi.
1951 yil aprelida 0‘zkompartiya byuro majlisi “Musiqa san’atining ahvoli va uni yanada yaxshilashning choralari to‘g‘risidagi” masalani muhokama qildi.
Majlisda san’at ishlari bo‘yicha boshqarma ko‘p yillar davomida “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun”, “Tohir va Zuhra” kabi afsonaviy mazmunda opera, balet va musiqali dramatik spektakllarni yaratib, zararli ishlarni amalga oshiryapti deb qayd etildi. Majlis, qarorida janr repertuarlari va radio eshittirish programmalarini qayta ko‘rib chtqish tavsiya etildi. Mazkur spektakilar sahnadan olib tashlandi. Qatag‘onliklar to‘lqini bu bilan to’xtab qolmadi. 1983-yildan boshlab sobiq KPSS Markaziy qo’mitasi. rahbarligida 0 ‘zbekistonda navbatdagi oshkora qatag‘onga yo‘l ochildi. “Paxta ishi”, uO‘zbeklar ishi”, “Sharqiy front” deb atalgan mash’um siyosat niqobi ostida minglab begunoh kishilar jinoiy javobgarlikka tortildi. Moskva yuborgan generallar, prokurorlar, tergovchilar istagan odamlami hibsga oiishardi.
Ma’shum nomlar bilan atalgan kompaniyavozlik davrida yo‘l qo’yilgan xatolar, poraxo‘rlik qo‘shib yozish, mansabni suiste’mol qilish kabi illatlar ochib tashlandi. Biroq bu nuqsonlar sobiq Ittifoqqa, mavjud chirigan tuzumga qolaversa Markazga ham tegishli edi.
408
www.ziyouz.com kutubxonasi

Markaziy matbuotning ba’zi bir mualliflari Kavkaz, 0 ‘rta Osiyo va Qozog‘iston xalqlarining yuziga qora chaplashga harakat qila boshladilar. Bu hududlarda yashagan millatlar o‘z vaqtida mavjud jinoiy guruhlar faoliyatiga qarshi kurashganlar. Ular sotsialistik qonunchilikni buzilayotgani haqida Moskvaga arz qilishgan, biroq ularning o‘zlari, ya’ni “suvni loyqalatuvchilar” quvg‘inga uchraganiar!
1983-yilning oxirida respublikada juda og’ir vaziyat vujudga kelgan edi. Birinehidan, jinoyatchilikka qarshi kurashish niqobi ostida sobiq markazdan ketma-ket turli tergov guruhlari tashlandi. Respublikamizdagi rahbarlik lavozimlariga sobiq Ittifoqning har xil joylaridan kadrlar kela boshladi. O’zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitctining ikkinchi kotibligiga Anishchev, Ministrlar Soveti Raisining birinchi o’rinbosari Ogarok, Oliy Kengash Prezidiumi rayisining o’rinbosari etib Romanovskiylar tayinlandi, Toshkent shahrining taqdiri Satinga topshirildi.
Respublika prokurori etib Buturlin, uning o’rinbosarligiga Gaydanov, tergov boshliqligiga Laptev, Ichki ishlar vazirligiga Didorenko tayinlandi. Barcha viloyatlarda ham ahvol shunday bo’lib, ular respublikadagi hukmronlikni to’la qo‘lga olgan edilar.
“Paxta ishi” va “o’zbeklar ishi” deb yuzsizlarcha nomlangan tergovlar boshlanib ketdi. Gdlyan guruhi o‘zbekistonliklarga nisbatan qonunsiz, beshafqat ishlarni boshlab yubordi. Ularning zo’ravonligi oqibatida sudlar adolatsiz hukmlar chiqara boshladi.
1989 yilgacha bu ishlar bo’yicha 4,5 mingdan ko’proq kishi sudlandi. O’sha paytda respublikadagi qamoqxonalarda joy qolmagani uchun sudlanganlaming mingdan ortig’i jazoni o’tash uchun Sibir qamoqxonalariga jo’natildi.
Gdlyan guruhi O’zbekiston hududida chcklanmagan vakolatlarga ega bo’ldi. Aybsiz odamlarni, ularning oila a’zolarini qamoqqa olish, jismoniy va ruhiy qiynoqqa solish avj oidi. Hibsga olinganlar tergov
usullariga dosh berolmay o ‘z jonlariga qasd qilishgacha borib yetdilar. O’zbekistonda inson huquqlari behad toptalayotganligi haqida Moskvaga minglab xatlar jo’natildi. Afsuski, bu xatlar tekshirilmasdan, hatto javob yozishga ep ko’rilmadi. Aksincha Gdlyan va uning
gumashtalariga ketma-ket unvonlar berildi.
1989-yil 23-iyun. kuni respublika rahbarligiga Islom Karimov
saylandi. Yangi rahbarning faoliyati O’zbekiston fuqarolarining huquqlarini himoya qilish, toptalgan huquqlarini tiklash kabi oliyjanob va xayrli ishdan boshlandi.
409
www.ziyouz.com kutubxonasi

“Paxta ishlari”ni ko‘rib chiqish uchun maxsus komissiya tuzildi. Komissiya ish faoliyatiga 40 ming tomdan iborat ishni ko’rib chiqish topshirildi. 1990-yilning iyun oyiga kelib, komissiya eng muhim bir xulosaga keldi. 1990-yil 13-iyun kuni Moskva shahriga SSSR Bosh prokurori, SSSR Oliy sudining rayisi va SSSR Adliya vaziri nomiga yozilgan xatda komissiya xulosalari batafsil ko‘rsati!di. Bu xatda “Paxta ishlari” chuqur tahJil qilinib, sudlanganlarni oqlash masalasi qo‘yilgan edi. Biroq yuqoridagi tashkilotlar ko‘mak o‘miga tayziqni kuchaytirdilar.
Respublika rahbarining qat’iyatli harakati bilan nohaqlik barham topdi. Komissiya ikki yildan ko‘proq vaqt orasida 40 ming tomlik ishni ko‘rib chiqdi. 3,5 mingdan ko’proq kishi oqlandi. Qolganlaming jazo muddatlari kamaytirilib, bir qismi Prezidentimiz tomonidan avf etildi.
Paxta komissiyasi faoliyatining eng muhim tomonlaridan biri shundan iboratki, paxta ishlari bo‘yicha sudlanganlaming ko’pchiligi hayotligida oqlandi, yuzlari yorug* bo‘ldi, toptalgan huquqlari tiklandi, o’z ish joylariga qaytishdi, musodara qilingan mulki qaytarilib, boshqa yetkazilgan moddiy zararlar qoplandi.
0 ‘zbekisiston Respublikasi mustaqillikka erishgach, xususan, respublika rahbariyatining qat’iyatli harakati bilan nohaqlik barham topdi. Minglab begunob fuqorolaming nomlari oqlandi.
KPSS MK Aprel (1985 y) plenumi sovet jamiyatini “qayta qurish”, bujamiyat hayotining barcha sohalarini “chuqur isloh qilish” yo‘lini e’lon qildi. Bunda avvalo ijtimoiy hayotni demokratlashtirish, oshkoralik, iqtisodiy o‘sishni fan texnika yutuqlariga tayanib jadafllashtirishga qaror qilindi. ‘
Biroq uzoq yillar totalitar rejimga moslashgan davlat monopoliyasi, idoralari byurokratik.apparat ko‘zda tutilgan rejalarni amalga oshirishga yo‘l qo‘ymadi.
80-yillaming o‘rtalariga kelib mamlakatdagi iqtisodiy taraqqiyotni chuqur tahlil qtlniasdan 90-yillaming oxiriga borib, sobiq SSSR da milliy daromadni 2-2.5 barobar o’stirish, aniqrog‘i avvalo 70 yil ichida amalga oshirilgan ishlami keyingi 15 yil ichida bajarish vazifalari qo’yildiki, bular mutiaqo haqiqatdan uzoq edi. Bu hoi tabiiy ravishda 70-80 yillar boshlarida jamiyat oldidagi muhim xalq xo‘jaligi vazifalarini ishlab chiqarishni jadallashtirish bilan emas, balki qo‘shib yozish, pora berish, oshna-og‘aynigarchilik bilan osongina hal qilishgaolib keldi.
Davlat rejalashtirish tizimi murakkab ijtimoiy va xo‘jalik vazifalarini ma’muriy-buyruqbozlik yo‘li bilan hal qilishga qodir bo’Imay qoldi. Natijada iqtisodiy o‘sish har yiliga kamayib bordi. Respublika xalq
410
www.ziyouz.com kutubxonasi

xo’jaligida uimimiy ijtimoiy mehnat unumdorligini pasayishi hisobga mo’ljaldagidan 4,3 foiz yoki 850,4 million so’mga kam milliy daromad olindi.1989 yilda 0‘zbekistondagi har bir kishiga sobiq ittifoqdagi o‘rtacha darajadan bir yarim baravardan kam kapital mablag‘ to‘g‘ri keldi.
Shu davrga kelib respublika qishloq xo’jaligida ko‘plab muammolar to’planib qoldi. Sovet tuzumining navbatdagi islohoti ham yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli barbod bo‘ldi.
Ushbu muammolardan xalq e’tiborini chalg’itish uchun ko‘p yillar davomida yig’ilib qolgan milliy norozilikiardan foydalanildi. Kommunistik mafkura o’z hukmronligini saqlab qolish uchun hatto ayrim respublikalarda millatlararo nizolanii uyushtira boshladi. 1989 yilda Toshkent, Farg’ona, Andijonda ro‘y bergan millatlararo mojarolar, Kavkazdagi quroiii to’qnashuvlar, quvg’in qilingan xalqlami noroziliklaridan razilona manfaat yoMida, respublikalarda, shu jumladan O’zbekistonda paydo bo‘Iayotgan hurlik ovozini bo’g’ish uchun foydalandilar.
Ikkinchi jahon urushi yillarida mustabid tuzum tomonidan deportatsiya qilingan bir qator xalqlar qatorida mesxeti turklari ham bo’lib, ular asosan aholi zich yashaydigan Farg’ona viloyatiga, bir qismi Andijon, Namangan va Toshkent viloyatlariga joylashtirilgan bo’lib, buning oqibatida ijtimoiy-iqtisodiy va millatlararo munosabatlarda qo’shimcha muammolami yuzaga keltirgan edi. Bu muammoga sovet davlati o’z vaqtida e’tibor bermadi. 1989 yil 24 mayda Quvasoy shahrida yoshlar o’rtasida (R. Nishonov ta’rificha, “bir banka qulpunoy uchun” ) bo’lgan bezorilik millatlararo (mahalliy yoshlar bilan mesxeti turklar o’rtasida) to’qnashuvni keltirib chiqardi va bu mojaro Farg’ona vodiysida ommaviy tus oldi. Respublikaning siyosiy rahbariyati yuzaga kelgan bu murakkab vaziyatni to’g’ri baholay olmagani uchun, yoshlarning ommaviy chiqishlari, millatlararo to’qnashuvlar sodir bo’ldi.
Bunday ommaviy’ chiqishlarga, kommunistik mafkura tartibiga qarshi borishlariga “ko’nikinagan” mustabid tuzum siyosiy rahbariyati namoyishchilarga qarshi harbiy qism tashladi. 1989 yil 8 iyunda Qo’qonda tinch namoyishchilar ana shu harbiy qism askarlari tomonidan o’qqa tutildi. Natijada, 50 dan ziyod namoyishda qatnashgan aholi halok bo’ldi (ulaming ko’pchiligi yoshlar edi), 200 dan ortig’i esa yarador qilindi. Umuman 3-12 iyun kunlari Farg’ona viloyatida bo’lgan millatlararo to’qnashuvlar va ulami harbiylar tomonidan o’qqa tutilishi oqibatida 103 kishi halok bo’lgan. 1009 kishi yarador bo’lgan va 650 xonadonga o’t qo’yilib, vayron qilingan.
411
www.ziyouz.com kutubxonasi

Farg‘ona fojealariga taalluqli ma’lumotlarning (lekin ma’lumotlar yo‘q darajada) tahlili shuni ko‘rsatadiki, mesxeti turklari uchun bu mojaro mustabid tuzum aybi bilan urush davrida majburan tashlab chiqilgan ona vatanlariga qaytib borishlari uchun bahona sifatida kerak bo’lgan. Mahalliy aholi esa bu mojaroga tabiiy ravishda qo‘shilib ketgan. Chunki
joylarda aholining ijtimoiy-iqtisodiy muamrnolariga e’tibor berilrnagan, mahalliy yoshlar o’rtasida ishsizlik ko‘payib, aholining turmush darajasi pasayib borgan, aholi uy-joylar bilan la’minlanmagan, uy qurish uchun uchastkalar ajratilmagan, paxta yakkahokimligi, ekologiya, muammolari hal qilinmagan, poraxo‘rlik, ko‘zbo‘yamachi!ik, qonunbuzarlik avj olgan.
Mudhish voqealardan keyin berilgan rasmiy bayonotlarga ko‘ra, respublikada vujudga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy keskinlikdan ommaviy tartibsizliklami, miliatlar o‘rtasida nifoq va to‘qnashuv!ami keltirib chiqarishga uringan ekstremistik kuchlar turgan. Bu ataylab uyushtirilgan siyosiy ig‘vogarlik edi. Farg’onadagi mudhish voqea Sumgayit, Boku, TogMi Qorabog‘, 0 ‘sh-0‘zgan va boshqa mintaqalarda xuddi shunday tarzda uyushtirilgan ig‘vogarlik bilan bir qatorda turar edi. Farg’ona voqeaiaridan keyin 0 ‘zbekistonning I.Karimov boshliq siyosiy rahbariyati bu masalada prinsipial mavqeini egalladi. Respublika ziyolilari va siyosiy kuchlari ana shu tahlikali kunlarda siyosiy va ma’naviy jihatdan yuksak mavqeda turdi. Fojeaning asl sabablarini ochib tashlash, o‘z xalqining shon-shuhrati va qadr-qimmatini himoya qilish yo’lidagi o‘zlarining mashaqqatli urinishlarida ular respublikaning eng keskin muammolarini birinchi bor oshkora ravishda muhokamaga qo‘ya boshladilar.
Respublikada keng munozaraga sabab bo’lgan muammolardan biri o‘zbek tiliga davlat tili maqomini berish masalasi bo’ldi. Ma’Iumki, shaxsga sig‘inish, turg‘unlik yillarida o‘zbek tilining mavqei qo‘llanish doirasi juda ham torayib ketdi. 0‘zbek tili davlat idoralarida ham, majlislar, yigUlishlarda ham deyarii ishlatilmay qo‘yildi.
80-yillarning o‘rtalariga kelib SSSRning parchalanishi real obyektiv haqiqatga aylanib qoldi. Milliy ongni o‘sishi, o‘zbek tili masalasini kun tartibiga qo‘yildi. R. Nishonov boshchiligidagi respublika rahbariyati bu harakat o’rtaga tashlagan muammoni hal qilishga emas, aksincha bu harakatni “jamiyatga qarshi” deb, uni barham toptirishga, qonunchilik, oshkoralik va ommaviy talablarga rioya qilish oqimiga burib yuborishga urindi.
Demokratik taraqqiyparvar kuchlar qo’ygan masalani LKarimov boshchiligidagi yangi rahbariyat o‘z vaqtida anglab yetdi va uni hal etishga kirishdi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *