Turkiston mintaqasida sovet hokimiyatiga qarshi qurolii harakat va uning tarixiy ahamiyat

Turkistonda oktyabr to’ntarishidan keyin sodir bo’lgan voqealar jarayoni shuni ko’rsatadiki, bolsheviklar o‘rnatgan sovet tuzumi o’lka xalqlariga nafaqat mustaqillik, hatto milliy muxtoriyatni ham ravo ko‘rmadi. Mustaqillik osonlikcha qo’lga kiritilmasligini tushunib yetgan milliy vatanparvarlar qoMga qurol olib, bolsheviklar va bosqinchi qizil armiyaga qarshi qurolii harakat boshlab yubordilar. Biroq sovet tuzumi va kommunistik mafkura hukmronligi yillarida, ularga “bosmachi’’ deb
nohaq tamg‘a bosildi.
Bu harakat haqida so’z yuritilgan 1918-1919 yillaming
o’rtalarigaeha bo’lgan davrga tegishli arxiv hujjatlarida ham “bosmachi” so’zi uchramaydi. Bu hujjatlarda “qaroqchi” (razboynik), “shayka”, juda bolmasa “bosqinchi” (bandit) iboralari qoilanilgan. 1919 yilning o‘rtalaridan boshlab avval ayrim rasmiy hujjatlarda, keyinchalik esa sovet vaqtli matbuotida “bosmachi” iborasini qo’llash boshlangan. “Bosmachi” va “bosmachilik” iboralari milliy ozodlik harakatining mohiyatini pasaytirish, ajdodlarimizning Rossiya imperiyasi zulmi va bolsheviklar hukmronligiga qarshi olib borgan qonli kurashlarini xaspo‘shlash uchun buyuk davlatchi shovinisttar tomonidan o‘ylab topildi va “banditlik”, “qaroqchilik” so‘zlari bilan asossiz ravishda bir qatorga qo’yildi. Kommunizm mafkurachilari va ularning maddohlari hatto 1917 yilgacha
www.ziyouz.com
kutubxonasi
313

boMgan milliy ozodlik harakatlarini ham ko‘p holiarda shu atama bilan nomladilar.
0 ‘zbekiston Respublikasi mustaqillikka crishgach, “bosmachi” vorligM yopishtirilgan ota-bobolarimizning muborak nomlari qayta tiklandi va ularning haqiqiy qiyofalari istiqlolchilar sifatida namoyon boMdi.
Sovetlarga qarshi harakat “ Turkiston Muxtoriyati hukumatining tor- mor qilinishi bilan boshlanganligi” deyarli barcha tarixchilarning asarlarida e’tirof qilinadi. Aslini olganda, muxtoriyat hukumati ag‘darib tashlanmaganida ham yoki bu hukumat hatto mutlaqo boMmaganida ham bu harakatining vujudga kelishi tabiiy bir hoi edi. Zotan, bu davrda
Turkistonda vujudga kelgan ijtimoiy-siyosiy vaziyat sovet hokimiyatiga qarshi istiqlol kurashining boshlanishini muqarrar qilib qo‘ygan edi.
Birinchidan, 1917 yilda sodir boMgan oktyabr to‘ntarishi va buning natijasida hokimiyatni qoMga kiritgan bolsheviklar tomonidan ilgari surilgan kommunistik matkura Turkiston xalqlari uchun mutlaqo yot tushuncha edi. Mahalliy aholi bu g‘oyani awal boshdanoq o‘ziga singdira olmadi va unga qarshi turdi.
Ikkinchidan, sovet hukumati o‘matilgan dastlabki davrda hokimiyatni boshqarishga mahalliy xalq vakillari jalb qilinmadi, ularning ntilliy g’ururi, haq-huquqi inkor qilindi. Turkistonda bolsheviklar tomonidan o‘matilgan sovet tuzumi Rossiya imperiyasi mustamlakachiligining yangi shakli ekanligi o’sha dastlabki kunlardanoq oshkor boMgan edi.
Uchinchidan, yangi tuzum o‘matiigan ilk kunlardanoq mahalliy xalqning asrlar davomida shakllangan urf-odatiari, milliy qadriyatlari toptaldi. Shariat asoslari va qozixonalar bekor qilindi, vaqf yerlari tortib olindi, mulkchilikning barcha shakliga chek qo‘yildi.
Turkiston Muxtoriyati hukumatining tugatilishi bu harakatning butun Farg‘ona vodiysida ommaviy ravishda boshlanishiga bir turtki vazifasini o’tadi, xolos. Rossiya imperiyasining mustamlakachilik zulmi ostida ezilib kelgan farg‘onaliklar Turkistonda birinchi boMib bolsheviklar rejimiga qarshi qurolli kurashga otlandilar. Shu tariqa, Turkistonda sovet hokimiyati va bolshevikcha tuzumga qarshi istiqlolchilik harakati 1918 yil fevral oyining oxirlarida boshlangan edi.
Bu harakatning asosiy harakatlantiruvchi kuchi dehqonlar, chorikorlar, mardikorlar, hunarmandlar va kosiblar boMgan. Turkiston respublikasi rahbarlaridan binning e’tirof etishicha, unga asosan dehqonlar va hunarmandlar qatnashdi. Ularga shahar aholisining aksariyat
314
www.ziyouz.com kutubxonasi

qismi: o’ziga to‘q badavlat oilalarning vakillari, savdogarlar, islom dini arboblari hamda ba’zi boylar qo‘shildi. Harakat qatnashchilari safida oq- qorani tushungan savodxon kishilar-ziyolilar ham ko‘pchilikni tashkil qilar edi va ular jadidlar orasidan ajralib chiqqan Turkiston munavvarlari va muborizlari edi. Bir so‘z bilan aytganda, ular safida xalqning barcha tabaqasiga mansub kishilar bor edi.
Dastlabki milliy harbiy harakatning tashkil topishi Kichik Ergash (taxminan 1885-1918) va Katta Ergash (taxminan 1880-192l)ning nomlari bilan bogMiqdir.
1918 yil 27 fevralda Qo‘qon atrofidagi Bachqirda boMgan ianglarning birida Kichik Ergash shahid boMgach, uning o‘miga Katta Hrgash (uni Mulla Ergash ham deyishgan) Farg‘ona vodiysida bolsheviklarning mustamlakachilik tartibiga qarshi ozodlik bayrogMni ko’tardi. Qo‘qon uyezdidagi harakatning dastlabki tayanch nuqtasi Bachqir edi. 1918-yil mart oyining oxiriga kelib Katta Ergashning nomi Parg’ona vodiysi aholisi o‘rtasida juda mashhur boMib ketdi.
Marg’ilonda esa militsiyaning sobiq boshligM Muhammad Aminbek Ahmadbek o’gMi-Madaminbek (1892-1920) kurash boshladi. “0 ‘z oldiga sovet hokimiyatini ag‘darish va Farg‘ona muxtoriyatini tiklash vazifasini qo’ygan Madaminbek ustomon siyosatchi va uddaburon tashkilotchi fazilatlariga ega edi”,-deb tan olinadi 1918-yilga oid arxiv hujjatlarining birida.
Harg‘ona vodiysida 1918-yilning o‘rtalariga kelib, taxminan yuzga yaqin qo‘rboshilar o‘z dastalari bilan qizil armiya qismlariga qarshi kurash olib bordilar. Bu guruhlarda 15000 yigit bor edi.
Turkistondagi bu harakatning o‘ziga xos milliy ko‘rinishi va xususiyatlari mavjud boMgan. Bu xususiyatlar harakatdagi qo’rboshilar dastalari va guruhlari faoliyatida, ulamiHg maqsad va istaklarida o‘z ifodasini topgan boMib, unda islom shariati qonun-qoidalari asosidagi milliy davlat barpo qilishdan tortib, to milliy demokratik tartibdagi mustaqil davlat tuzishgacha kabi g‘oyalar mujassamlashgan edi.
Turkiston mintaqasidagi mazkur harakatning muhim xususiyati shundaki, bu harakatda maqsadlar va vazifalar qanday boMishidan qat’i nazar boshdan oxirigacha bir ustuvor g‘oya-Turkistonning milliy mustaqilligi yotadi. Bu harakat goh kuchayib, goh pasayib turishiga qaramay, unda ishtirok etuvchilaming tarkibi o‘zgarib turishi va ikkilamchi manfaatlar o‘rtada turganligi hamda obyektiv va subyektiv omillar kuchlar muvozanatiga salbiy ta’sir qilishiga qaramay, harakatning asosiy maqsadi Turkiston mustaqilligi boMib qolaverdi.
315
www.ziyouz.com kutubxonasi

Turkistondagi bu harakatning uyushgan bir shaklda namoyon bo‘lishida qo‘rboshilar ko’rsatgan g‘ayrat-shijoatni alohida ta’kidlab o‘tish kerak. Qo‘rboshilar harakatning harbiy rahbarlari bo‘lib, uiar o‘z
jangovarliklari bilan masbhur edilar. O’z vaqtida Farg ona vodiysida Kichik Ergash, Katta Ergash, Madaminbek, Shermuhammadbek. Muhiddinbek, Islom Polvon, Yormat Maxsum, Samarqand viloyatida Ochilbek, Bahrombek, Buxoro respublikasida Ibrohimbek, Mulla Abdulqahhor, Anvar Posho, Salim Posho, Davlatmandbek, Fuzay! Maxdum, Xorazm respublikasida Junayidxon kabi qo’rboshilar bu harakatni yagona kuchga birlashtirish uchun rahbarlikni birin-ketin o”z qoMlariga olsalar-da, lekin Turkiston mintaqasidagi istiqlolchilik urush harakati boshdan oxirigacha yagona markazga to‘liq uyusha olmadi. Turkiston fidoyilarining ozodlik harakatini yagona markazga birlashtirish uchun izehil kurashayotgan Madaminbek bilan Anvar Poshoning taqdirlari esa fojiali tugadi.
Farg‘ona vodiysidagi bu harakat 1919 yil yozining oxiri va kuzida o‘zining eng yuqori cho‘qqisiga chiqdi. Madaminbek boshchiligidagi istiqlolchilar safiga Jalolobodda turgan rus krestyanlari armiyasining qo‘shilishi vodiyda sovet hokimiyatini ag’darish uchun real kuch edi. Sentyabr oyining dastlabki kunlarida Madaminbek lashkarlari Jalolobod va 0 ‘sh shaharlarini egallashdi. Ular 13-sentabr Eski Marg‘ilon shahrini qizil bosqinchilardan ozod qildilar. Shu bilan birga vodiydagi eng yirik strategik shahar-Andijonni qamal qil ishga kirishdilar. Madaminbek boshchiligidagi qo‘shinnmg hujumi Farg‘ona vodiysini larzaga keltirdi.
1919-yil 224>ktabrda Pomiming Ergashtom (Iikeshtam) ovulida bo‘lgan anjumanda Madaminbek boshchiligida Farg‘ona muvaqqat muxtoriyat hukumati tuziIdi. Hlikumat tarkibiga 16 tub aholi va 8 yevropalik kiritildi. Madaminbek hukumat boshlig’i bo‘lish bilan bir qatorda Farg‘ona vodiysidagi bu harakatning Oliy bosh qo’mondoni ham etib saylandi.
1919-yilning kech kuziga kelib Madaminbek qd‘l ostida 30000ga yaqin yigit qizil armiyaga qarshi janglarai olib bordilar. Bu paytda Shermuhammadbek qo*l ostida 20000, Katta Ergash qo‘rboshida 8000 askar bo’lgan. Ana shu uchta lashkarboshi vodiydagi jangovar harakatiarni yo‘naltirib turdilar.
Madaminbek siymosida saikaiidalik, davlat va siyosat arbobiga xos sifatlar uyg‘unlashgan edi. U vodiydagi sovet hokimiyati organlariga muqobil ravishda o‘z siyosiy boshqaruv usulini joriy qildi. “U bizning rahbarlik faoliyatimizda yoM qo‘ygan xato va kamchiliklarimizdan ustalik bitan foydalanardi. Uning boshqaruv apparati, o‘zining tribunali va
316
www.ziyouz.com kutubxonasi

genshtabi boMgan; u qonunlar chiqargan”,-dcb e’tirof etadi Madaminbekka qarshi kurashgan dushmanlaridan biri qizil komissar Gramatovich.
Turkistondagi bu harakat 1920-yilning yozi va kuzida o’zining yangi bosqichiga qadam qo‘ydi. Kurash yana ham shafqatsiz va murosasiz tus oldi. Farg’ona vodiysi va Samarqand viloyatidagi vatanparvarlar bilan bir qatorda endilikda Xorazm va Buxoro respublikalaridagi istiqloJchilar ham bosqinchi qizil armiya jangchilariga qarshi muqaddas kurashga otlandilar. Kurash bayrogMni vodiyda Madaminbek o’miga endi Shermuhammadbek ko‘tardi. Farg’ona vodiysidagi butun qo’rboshilar va tinch aholi vakillari Oltiariq tumanidagi G‘oyibota qishlogMda o’zlarming navbatdagi qurultoylariga to’plandilar. Qurutoy 1920 yil 3 mayda Shermuhammadbek boshchiligida Turkiston-turk mustaqil islom
jumhuriyati yoki qisqacha qilib aytganda Turkiston muvaqqat hukumatini tuzdi.
Shermuhammadbek Farg’ona vodiysidagi kurashchilarning Oliy bosh qo’mondoni ham qilib sayiandi. Bolshevik maddohlardan birining c’tiroficha, “Madaminbek qo‘rboshilar o’rtasida eng kuchlisi boMgan boMsa, Shermuhammadbek shubhasiz eng xavflisi edi”.
Turkiston MIK raisi Inomjon Xidiraliyevning keyinchalik yozishicha, “1920 yil sentyabrda bosmachilaming soni 70000 kishiga yetdi va kuchli vahima uyg’otdi”.
Quroiii harakatni tashkiliy jihatdan uyushtirishda Farg’ona vodiysi, Buxoro va Xorazmdagi qo’rboshilaming mazkur davrda boMib o’tgan o’ttizdan ortiq qurultoylarining ahamiyati katta boMgan. Bu qurultoylarda harakat rahbarlari saylangan, qo’rboshilar yagona qo’mondonlik ostiga birlashtirilgan. Ammo bunga doim ham amal qilinmas edi. Shuningdek, qurultoylarda qo‘rboshilar guruhlari harakat qiladigan joylar va ulaming ta’sir doirasi belgilab olingan. Ba’zi qo’rboshilar Oliy bosh qo’mondonga bo’ysunmay, o’zlaricha mustaqil harakat qilgan. Xolxo’ja Eshon kabi tnayishatparast kimsalar Ьшп boMganligi to‘g‘ri.
Turkistonda o‘sha paytdagi beqaror vaziyatdan foydalangan ba’zi kishilar talonchilik guruhlari tuzib, xalqni talaganlar. Ulami Turkiston mustaqilligi uchun qizil armiyaga qarshi hayot-mamot janglari olib borgan vatanparvarlar bilan chalkashtirmaslik lozim. Biroq kommunistik mafkura har ikki toifaga bir xil “bosmachilar” tamg’asini yopishtirgan.
Turkistondagi bu quroiii harakatning g’oyaviy rahnamolari yetarli darajada mavjud boMib, ular asosan jadid munavvarlari va islom ulamolari
www.ziyouz.com kutubxonasi
317

edi. Harakatga g’oyaviy rahbarlik qilish uchun jadidlar bilan ulamolar o’rtasida o’zaro raqobat mavjud bo’lgan.
Namanganlik Nosirxon to’ra Sayid Kamolxon to’ra o ‘g ii, toshkentlik rnuftiy Sadriddinxon Maxsum Sharifxo’ja qozi o’g’li, Turkiston MIK rayisining sobiq o’rinbosari To’raqul Jonuzoqov, asli boshqirdistonlik Ahmad Zakiy Validiy va boshqalar bu harakatning g’oyaviy mafkurachiiari edilar. Harakatga rahbarlik qilgan islom ulamolari orasida yassaviylik va naqshbandiylik tariqatining pirlari ko’p bo’lgan.
Turkiston, Buxoro va Xorazm respublikalaridagi jadidiaming bir qismi bu paytda sovet tashkilotlarida faoliyat ko’rsatishsa-da, milliy mustaqillik to’g’risidagi o’z g’oyalaridan voz kechishmagan edi. 1921 yil avgustda Buxoro shahrida Validiy boshchiligida tuzilgan Turkiston Milliy Birligi tashkiloti butun Turkiston mintaqasidagi bu guruhlariga siyosiy jihatdan rahbarlik qiluvchi markaz vazifasini bajardi. Bu davrda Munavvarqori Abdurashidxonov rahbarligida Toshkentda “Milliy Ittihod” va “Milliy Istiqlol” tashkilotlari mahfiy tashkil etilgan bo’lib, ular harakatning keyingi rivojlanishida muhim o’rin tutadi.
Ma’lumki, Turkiston ayollari uchun Vatan ozodligi va uning tinchligi muqaddas hisoblangan. Olis va yaqin tarixda bosqinchilarga qarshi turkiy ayollarimiz ham necha bor jang maydonlarida ot surgan, vatanparvar kuchlarga boshchilik qilgan. Hatto ayollardan maxsus bo’linmalar tuzilgan. Istiqlolchilar safida ayoltar nafaqat oddiy jangchi, balki ayrim hollarda qo’rboshi sifatida jang qilishgan. Farg’ona vodiysida Shakarxon va Muhiddinbekning onasi singari o’zbek va qirg’iz ayollaridan yetishib chiqqan qo’rboshilar milliy istiqlol kurashi tarixiga shonli sahifalar qo’shdilar. Karmanalik Nodira qiz esa Ibrohimbek qo’shinida maxsus ayollar guruhiga boshchilik qilib, Sharqiy Buxoroda qizil askarlarga qarshi mardonavor kurashgan.
Farg’ona vodiysidagi vatanparvarlar qo’shiniga 1923-1924 yillarda oldin Islom Polvon (taxminan 1882-1923), so’ng Yormat Maxsum (1929 yil halok boMgan) kabi qo’rboshilar rahbarlik qildilar. Bu paytda qo’rboshilaming kichik-kichik guruhlari jang harakatlarini olib bordilar. Farg’onada ulaming soni 1923 yilda 350-400 atrofida edi. Lekin qo’rboshilar kurashning mazkur bosqichida turli sabab va mahalliy shart- sharoitlar natijasida doimham bir-birlari bilan kelishib ish ko’rmadilar.
1920-1924 yillarda bu harakat Buxoro va Xorazm respublikalarida ham avj oldi. Buxoro va Xorazmdagi milliy muxolifatning ozodlik kurashlari alohida o’ziga xos yo’nalish va xususiyatga ega bo’lib, o’ta
318
www.ziyouz.com kutubxonasi

murakkabligi va ziddiyatliligi bilan Turkiston respublikasidagi qurolii harakatdan ajralib turadi. Bolsheviklar qizil armiya yordamida Buxoro amirligi va Xiva xonligini kuch bilan ag’darib, hokimiyatni Buxoroda asosan Yosh buxoroliklardan, Xorazmda esa Yosh xivaiiklardan iborat demokratik kuchlar qo’liga berdi.
Buxoro va Xorazm Xalq Sovet Respublikalarida yuzaga kelgan qurolii muxolifat shu boisdan ham bir yo’la ikki kuchga qarshi: birinchidan, bu davlatlar hududida joylashib olgan qizil armiya qismlariga qarshi, ikkinchidan esa bolsheviklar yordamida hokimiyatni egallab olgan
jadidlarga qarshi muxoliflik urushini olib bordilar. Bu urushning Turkistondagi, xususan, Farg’ona vodiysidagi harakatdan farqi ham ana shunda.
Biroq, Buxoro va Xorazm respublikalaridagi bu kurashga uning mohiyati va yo-nalishi nuqtayi nazaridan yondashadigan bo!lsak, u ham umumiy sovetlarga qarshi harakatning o’ziga xos ko‘rinishi edi. Buxorodagi qarshi qurolii harakatning o’ziga xos xususiyati bir guruh qo‘rboshilaming Buxoro respublikasi hukumati rahbarlariga yo’llagan maktubida aniq ifodasini topgan edi. Maktubda vatanparvarlar Buxoroning mustaqilligi, erkin va hur Vatan qurish uchun kurashayotganl iklari, bunday Vatanda kommunistlar bo’lmasligi lozimligi, “Favqulodda komissiya orqali kambag”al aholining mol-mulki tortib olinganligi, “bolsheviklar jabr va zulmni avj oldirib yuborgan”liklari va “Buxoroning mustaqilligi quruq so’z bo’lib qolgan’4igi, “haqiqatda undan darak yo‘q”ligi ta’kidlanadi.
Shuning uchun ham Buxorodagi bu harakat qisqa muddat ichida ommaviy tus olib hatto, Farg’ona vodiysidagi harakatga nisbatan ham kuchayib bordi. Fayzulla Xo‘jaycvning ta’kidlashicha, “Sharqiy Buxorodagi bosmachilik o’zining strategik mavqei jihatidan qaraganda Farg’ona bosmachilariga nisbatan kuchliroq edi”.
Buxorodagi qo’rboshilar o’rtasida Ibrohimbek (1889-1932) alohida salmoqqa ega. U amirlik tuzumi ag’darib tashlangach, Sharqiy Buxorodagi qo’rboshilar guruhlariga umumiy rahbarlik qilib, bolsheviklar va bosqinchi qizil armiyaga qarshi mustaqillik kurashini boshladi. U o’z oldiga Buxoro tuprog’ini qizil askarlardan tozalab, ag’darib tashlangan amirlik tuzumini qayta tiklash va saltanatni sobiq amir Said Olimxon (1881-1944) qo’liga olib berishni asosiy maqsad qilib qo’ydi. Shuning uchun ham u kurashga kirgan dastlabki kunlardanoq sobiq Buxoro amiri tomonidan moddiy va ma’naviy jihatdan har tomonlama qo’llab- quwallandi va rag’batlantirildi.
www.ziyouz.c
3
m
kutubxonasi
o
1
9

Ibrohimbek 1921 yil sentabrda boMgan Buxoro qo‘rboshilarining qurultoyida ’‘Islom lashkarboshisi” unvoniga sazovor boMdi va Buxorodagi barcha istiqlolchilaming Oliy bosh qo’mondoni qilib saylandi. U qisqa muddat ichida o‘n ming nafardan ortiq askar to‘plab, Qorategin va Darvoz viloyatlarini qizil askarlar qoMidan ozod qilishga muvaffaq boMdi.
Ibrohimbck qoM ostidagi Sharqiy Buxoro hududida o’zining boshqaruv usulini amalga oshirdi. Joylardagi yangi tuzum tugatilib, uning o‘rniga amirlik davridagi boshqaruv usuli joriy qilindi. Ibrohimbekni bu yerdagi mahalliy aholi, xususan, laqaylar qoMlab-quwatlashardi. Bundan Turkistonda ish olib borayotgan markaziy hukumat vakillari qattiq tashvishga tushdilar. “Ibrohimbck-butun Sharqiy Buxorodagi markaziy siymo”, deb tan olinadi ulartayyorlagan hujjatlaming birida.
1921-yil oktabrda Turkiyaning sobiq harbiy vaziri Anvar Poshsho (1881-1922) Buxoro shahriga kelib, biroz muddatdan so4ng mamlakatning sharqiy qismiga jo‘naydi va sovetlarga qarshi kuchlarga qo‘shiladi. U tez orada Buxoro respublikasidagi istiqlolchilik harakatining tan olingan yoMboshchisiga aylandi. Anvar Poshshoning sa’yi-harakatlari bilan Sharqiy Buxoroda birlashgan lashkar bunyod etildi va u turk zobitlari bilan mustahkamlandi, g‘arbcha qo‘mondonlik uslubi joriy qilindi. 1922 yil mart oyida Farg‘ona va Samarqand viloyatlaridan tortib to Xorazm va Sharqiy Buxorogacha boMgan ulkan hududda Anvar Poshsho boshchiligida istiqlolchi kuchlaming umumiy fronti tuzildi. Butun Turkiston hududida bolsheviklarga qarshi kurashayotgan kuchlaming harakatlari yagona markazga muvofiqlashtirildi. Boymirza Hayitning ta’kidlashicha, Anvar Poshsho ko‘rsatmasi bilan Buxoro, Farg’ona, Xorazm qo‘rboshilarining uchrashuvlari muntazam o’tkazib turildi va ularga kerakli yoM-yo‘riqlar berildi. Anvar Poshsho bilan Shermuhammadbek va Junayidxon o‘rtasida doimiy ravishda o‘zaro aloqalar boMib turgan. 1922 yil 15 aprelda Boysun atrofidagi Kofirun qishlogMda boMgan Turkiston qo5rboshilarining qurultoyida Anvar Poshsho istiqlolchilaming Oliy bosh qo’mondoni va siyosiy rahbari qilib
saylandi. “Ular o‘sha paytda millatparvarlik harakatining eng qudratli, ehtimol eng ommaviy qismini tashkil qila oldilar”,-deb yozgan edi xorijlik tadqiqotchi Glenda Frezer.
1922-yil 4 avgustda Anvar Poshsho Baljuvon yaqinida boMgan janglaming birida qahramonlarcha halok boMdi. Anvar Poshshoning oMimi haqidagi xabar butun Turkistonga yashin tezligida tarqaldi. Unga atab motam marsiyalari to’qildi. Ana shunday motam marsiyalaridan eng
www.ziyouz.com
kutubxonasi
320

mashhuri Turkistonning buyuk milliy istiqlol shoiri Cho’lpon qalamiga mansub “Baljuvon” marsiyasidir. Bu tnarsiya 1922 yil avgust .oyida bitilgan. 0‘zbek she’riyati tarixida mazmun mohiyati, maslak murosasizligi jihatidan “Baljuvon”ga o‘xshash yoki yaqin keladigan ikkinchi bir she’r yozilmagandir. Bu she’r “Anvar Poshshoning jasur siymosini gavdalantiruvchi so’zdan yaralgan she’riy bir haykal” (Ibrohim Haqqul) desak aslo mubolag‘a boMmaydi.
Buxoroning markaziy va g’arbiy viloyatlarida ham kurash shiddatli tus oldi. Qisqa muddat davomida Mulla Abdulqahhor (1884-1924) boshchiligida poytaxt Buxoro tumanlarida lashkar to’plandi va jangovar harakatlar olib borildi. Shuningdek, Mulla Abdulqahhor rahbarligida Buxoro, Karmana va Nurotada o‘nlab qo‘rboshi guruhlari faoliyat ko’rsatdi. Bir hujjatda yozilishicha, G’arbiy Buxoroda uning qo’I ostida 20 ta qo’rboshi birlashgan. O’rmon Polvon, Hayit Amin, Oston Qorovulbegi, Hamro Polvon, Azimxo’ja, Metan Polvon uning eng nufuzli qo’rboshilari sanalgan. Ular asosan GMjduvon, Shofirkon, Vobkent, Romiton tumanlari va Nurotada o’z faoliyatlarini kuchaytirdilar.
Ulaming katta armiyasi 1922 yil mart oyining boshida poytaxt Buxoro shahriga yurish qildi. Ular qizil askarlar bilan shahar atrofida bo’lgan ikki kunlik shiddatli janglardan so’ng Buxoro shahrining katta bir qismini egalladilar va bir necha soat mobaynida o‘z qo’Uarida tutib turdilar. So’ngra shahar atrofidagi Bahouddin Naqshband ziyoratgohini bosqinchilardan tozaladilar.
Buxorodagi vatanparvarlaiga qarshi kurash qizil armiya va lining qo’mondonligidan katta kuch-g’ayrat talab qildi. Moskva, Toshkent, Buxoroda 1923 yil may-iyun oylarida o’tkazilgan oliy darajadagi bir qator rasmiy anjumanlarda bu masala eng dolzarb muammo sifatida kun tartlbida turdi.
Mulla Abdulqahhor yigitlari bilan qizil askarlar o’rtasida 1924 yil yozi va kuzida G’ijduvon tumanining G’ishti va Katta G’amxo’r qishloqlarida, Nurota tog’larida, Shofirkon tumaniga tutash Qmlqumning Jilvon qumliklarida, Bog’iafzal va Vardonze qishloqlarida qattiq to’qnashuvlar bo’ldi. Kuchlar teng bo’lmagan ushbu janglarda G’arbiy Buxoro vatanparvarlarining yetakchisi mag’Iubiyatga uchradi. G’arbiy Buxorodagi qo’rboshilar guruhlariga sezilarli zarba berildi Mulla Abdulqahhor qo’rboshi Qizilqum cho’llarida qizil askarlar bilan bo’lgan to’qnashuvlaming birida 1924 yilning oxirida halok bo’ldi.
Buxoro mamlakatidagi bu harakat qizil armiya va bolsheviklarning tajovuzkorligi, zo’ravonligi va talonchilikka qarshi qaratilganligi bilan
321
www.ziyouz.com kutubxonasi

alohida ahamiyatga ega. Mujohidlaming asosiy maqsadi qizil qo’shinni haydab yuborish, milliy qadriyatlar, asriy e’tiqod va urf-odatlaming poymol qilinishi, xo’rlanishiga barham berish edi. Yuqorida ham aytib o’tilganidek, vatanparvarlar Buxoroda ikki jabhada turib kurash olib borishtariga to‘g‘ri keldi. Bir tomondan, amirlik tuzumi tarafdorlari bo’lgan istiqlolchilar (ular 0‘zlarini mujohidlar deb atashgan) jadidlardan iborat yosh Buxoro hukumatiga va shuningdek, qizil armiya qo’shinlariga qarshi kurash olib bordilar (Ibrohmbek, Mulla Abdulqahhor va b.).
Ikkinchi tomondan, milliy istiqlol g’oyalariga sodiq bo’lgan istiqlolchilar Fayzulla Xo‘jayev boshliq Buxoro Xalq Respublikasi hukumati bilan yashirin aloqalar o’matib, Buxoroning rauqaddas tuprog’idan bosqinchi qizil askarlaming olib ketilishi, Buxoro respublikasining mustaqilligi amalda qaror topishi uchun kurashdilar (Anvar Poshsho, Davlatmandbek, Jabborbek va b.). Aynan ular safiga keyinchalik Buxoro respublikasining juda ko‘pchilik rahbarlari (Buxoro MlKning birinchi raisi Usmonxo’ja
PoMatxo‘jayev, harbiy ishlar noziri Abdulhamid Oripov, respublika militsiyasi va Cheka boshlig‘i Ali Rizo Afandi va b.) qo’shildilarki, bu arboblarning aksariyati kechagi jadidlar va Yosh buxoroliklar edi. Afsuski, Buxoro hukumati tarkibidagi milliy vatanparvar kuchlar bilan muxolifatdagi qurolii istiqlol guruhlarining yoMboshchilari o’rtasidagi ochiq bitishuv amalga oshmadi.
Xorazm respublikasida ham 1920-yil bahoridan boshlab qizil askarlaming misli ko‘rilmagan talonchilik va zo‘ravonliklariga qarshi harakat boshlandi. Qurolii kurashni turkmanlaming yovmut urug’i boshlig‘i Qurbon, Mamed, Sardor-Junayidxon (1857-1938) boshchiligidagi guruhlar ko‘p yillar davomida olib bordi. lining qo’shini saflarida o’zbek, qoraqalpoq va qozoqlar ham ko‘pchitik edi. Qisqa muddatda Junayidxon o‘z qo’shinini 20000 kishiga yetkazdi.
O’zbek dehqonlari va hunarmandlaridan iborat guruhlarga Madraimboy, Sa’dulla bola, Shokir bola, Mavlortbek va boshqalar rahbarlik qildilar. Xususan Ko’hna Urganch, llyali, Toshhovuz, Mang’it, Qo‘shko‘pir, Chimboy, Qo‘ng‘irot va To’rtkoMda harakat qilgan o’nlab sardorlaming guruhlari qizil askarlarga jiddiy zarbalar berdi. Junayidxon boshchiligidagi armiya hujumga o’tib, 1920 yil yozida Ko’hna Urganch, Xo’jayli, llyali va Taxtani qayta egalladi, ko’plab qizil askarlarni asir oidi. Junayidxon sovet qo’mondonligiga maxsus maktub yuborib, agar qizil armiya Xorazmdan chiqib ketmasa, asiriami otib tashlashini bildirdi. Biroq sovet qo’mondontigi Junayidxonning haqli talablarini rad qilgach, u
bosqinchilarni otib tashlashga buyurdi.
322
www.ziyouz.com kutubxonasi

1921 yil yozida Qo’ng’irotda qo‘zg‘oIoa ko’tarildi. Bunda ommaviy ko’tarilishlar tez-tez takrorlanib turdi. Qishloq va shaharlarning aholisi istiqloichilarga xayrixohlik bildirgan. 1922-1923 yillarda Xorazmda olib borilgan jangovar harakatlar qizil anniya qo‘mondonligini
tang ahvolga solibgina qolrnay, balki respublikadagi siyosiy muhitga ham jiddiy ta’sir qildi.
Sovet tuzumi 1923 yil oxirida Junayidxon bilan sulh muzokaralarini boshlashga urinib ko‘rdi. Biroq Junayidxon o’zining oldingi talabini, ya’ni: 1) Rossiya qo‘shinlarini Xorazmdan darhol olib chiqib ketish; 2) shariatga to‘la erkinlik berish; 3) barcha sobiq hokimlar va oqsoqollarni yana o’z lavozimlariga tiklash; 4) soliqlar va patentlarni bekor qilishni qat’iy talib qildi. Biroq bu talablami sovet hukumati rad qilgach, muzokaralar o‘z-o‘zidan to‘xtab qoldi.
Junayidxon qoMida bo’ paytda katta miqdorda harbiy kuch to‘plangan edi. Shu bilan birga 1923 yilning dekabrida Pitnak, Hazorasp, Bog‘ot, Xonqa tumanlarida yangi sovet hukumatiga qarshi dehqonlaming ommaviy qo‘zg‘olonlari boshlanib ketdi. Qo’zg’olonchilar joylardagi sovet tashkilotlarini tugatib, mamlakat poytaxti Xiva shahri ustiga yurish qildilar. Qoraqumda turgan Junayidxon qo’shini ham g‘arb tomondan, bir vaqtning o’zida, shaharga qarab harakat boshladi.
1924 yil 10 yanvardan boshlab Junayidxonning 15000 kishilik piyoda va otliqlardan iborat qo‘shini Xiva shahrini qamal qilishga kirishdi. 16 yanvarda Xorazm respublikasida harbiy holat joriy qilindi.
Xorazm respublikasida sodir bo’layotgan voqealaming bunday jiddiy tus olishidan tashvishga tushgan RKP (b) MK 0 ‘rta Osiyo byurosi
1924 yil 6 yanvarda bu masalani maxsus muhokama qildi. Junayidxon boshchiligidagi istiqloichilarga qarshi kurashish uchun E.Berzin (rais), Gorodetskiy, Adinayev va Xidiraliyevdan iborat favqulodda komissiya tashkil qilindi va u Xorazm respublikasiga jo‘natildi. Xorazmga zudlik bilan Rossiyadan qo‘shimcha harbiy qismlar keltirildi. Natijada Junayidxon qo‘shini qariyb bir oy davom etgan qamalni to‘xtatib, orqaga chekinishga majbur bo‘ldj. Katta harbiy kuchni to‘plagan qizil armiya qismlari Junayidxon va boshqa vatanparvar kuchlarga qarshi hujumga o‘tdi. Mart-aprel oylarida boMgan janglarda Junayidxonning piri bo’lgan Og’ajon Eshon va boshqa qator sardorlar asir olindi.
Xorazm vohasida istiqlolchilik harakati ayrim guruhlar tomonidan 1935-yilgacha davom etdi. Harakat Sharqiy Buxoro va Farg’ona vodiysida ham ba’zi uzilishlar bilan yuqoridagi davrgacha mavjud bo’ldi. Turkiston mintaqasidagi qurolli harakat tarixiga yakun yasab, bu harakatni
323
www.ziyouz.com kutubxonasi

keng xalq ommasi, birinchi navbatda dehqonlar va hunarmandlar qahr- g’azabi hamda noroziligining yuksak darajaga ko‘tarilganligi ifodasi deb e’tirof etishiga to‘g‘ri keladi.
6 ‘zbekiston XKS rayisi Fayzulla Xo‘jayev 1927-yilda “Katta sovet ensiklopediyasi”da unga baho berib, quyidagilarni yozgan edi: “Bosmachilik harakati shiddatli siyosiy, aksilsovet xususiyat kasb etdi va butun 0 ‘rta Osiyoning mavjud uch respublikasi-Buxoro, Turkiston va Xorazmdagi dehqonlar aholisining qariyb ommaviy harakatiga aylandi. Harakatning dohiylari* faqatgina… Ko‘rshermat (Shermuhammadbek),
lbrohimbek kabilar… boMib qolmasdan, balki unga mahalliy milliy ziyolilar, mulla va boylar ham rahbarlik qila boshladilar…”
Bu harakatga aloqador boMgan umumty xususiyat bosqinchi qizil armiyani, bolsheviklami Vatanimiz hududidan olib chiqib ketish talabi edi. Bu talab butun harakat davomida ilgari surildi.
Shunday qilib, qizil armiyaning bosqini va mustabid sovet rejimiga qarshi ko‘tarilgan quroiii harakat 1935-yilga kelib butun Turkiston mintaqasida tamomila magMubiyatga uchradi.
Biroq vatanparvar bobolarimiz to’kkan qutlug* qon behuda ketmadi. Turkiston mintaqasidagi bu harakat O ‘zbekiston Respublikasining Davlat mustaqilligiga erishishi uchun boMgan kurashlari bosqichida muhim rol o‘ynab, XX asrdagi Vatanimiz tarixining eng shonli sahitalarini tashkil qiladi. Zero, ona-Vatan mustaqilligi uchun boMgan janglarda shahid ketgan ota-bobolarimizning xotirasi hech qachon unutilmaydi.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *