UYG’ONISH DAVRI TIBBIYOTI

Uyg’onish davriga kelib, tabiiy faniar tez rivojiana boshiadi. Bu esa o’z navbatida tibbiyotni yanada boyitdi. Hakimlar kasallikiarning mohiyatini yanada chuqulToq bilish uchun oQam organizmining tuzilishi va unda sodir bo’Iuvchi tizioIo~ik va patoIogik jarayoniarni aniqIash maqsadida anatomikham fiiiologik tekshirish ishlari olib bora boshladilar. Bu ishda ularga texnika sohasida ‘qiIingan ‘rn:uhim kashfiyot …:…. mikroskopning kashf etilishi juda qo’l keldi. ‘ .
Mikroskopning kashf etilishini gollandiyallik olim Antoni Levenguk nomi bilan bog1laydilar. Aslida esa birinchi mikroskop ota-o’g’il Yah
1-10

.
\
Yansenlar tomonidan kashf etilgan edi. Vmuman optik asbob haqida so’z boradigan bo’lsa, birinchi bo’lib, optik qurol – ko’zoynakni arab olimi Ibn al-Haytam ishlatgan edi.
A.’1toni Levengukning xizmati shundaki, u birinchi bo’lib mikroskop orqali tabiatdagi mavjudotlarni tekshira boshladi. Xususan, u suyak to’qimasi, muskullar, teri va hayvonlarning boshqa organlarini mikroskop orqali kuzatdi. Qonda eritrositlarni topdi.
Levenguk fanda yangi dunyoni – mikroskop orqali ko’rinadigan maydajonzotlar dunyosini ochdi. V o’z tekshirishlarini yakunlab, 1695- yilda “Tabiat sirlarining ochilishi” nomli kitob yozdi.
Mikroskopninig kashf etilishijuda katta voqea bo’ldi. Bu kashfiyotdan boshlab, tabiiy fanlar va tibbiyot olamida yangi davrga qadam qo’yildi. Yangi fanlar – gistologiya (mikroskopik anatomiya), bakteriologiya, mikrobiologiya, embriologiya kabi fanlar kelib chiqdi. Mikroskop tufayli odam organizmining nozik tuzilishini tekshirish imkoniyati paydo bo’ldi. Yuqumli kasalliklaming sababchilarini (mikroblarni) aniqlash mumkin bo’ldi.
Uyg’onish davrining buyuk muvaffaqiyatlaridan biri odam anatomiyasi va fiziologiyasi sohalaridagi yutuqlar bo’ldi. Vlar mustaqil fan sifatida shakllandilar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *