Category: Meditsina

Криминалистические аспекты пыток посредством использования системы искусственного интеллекта – научный обзор Чонбаев Е.Г., Бегалиев Е.Н. 2024 – статья

Криминалистические аспекты пыток посредствомиспользования системы искусственного интеллекта:научный обзорЕ.Г. Чонбаев1, Е.Н. Бегалиев1, Г.А. Куаналиева2, Б.М. Имашев3, С.А. Августхан11 Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Косшы,...

Биочипирование в судебной медицине как технология определения согласия на причинение вреда – научный обзор Тукенова Ж.С., Аликперов Х.Д. 2024 – статья

Биочипирование в судебной медицинекак технология определения согласияна причинение вреда: научный обзорЖ.С. Тукенова1, Х.Д. Аликперов2, Е.Н. Бегалиев1, А.М. Сералиева3, Ж.Б. Шаяхметова41 Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре...

5.BOB. Narkoz uchun vositalar.

Narkoz – markaziy asab tizmining qayta tiklanadigan susayishi, ongning yoʻqolishi,sezgirlikning yoʻqolishi, reflektok qoʻzgʻaluvchanlik va mushaklar tonusining pasayishibilan yuzaga keladi. Bu esa oʻz navbatida jarrohlik operatsiyalari uchun...

Markaziy nerv sistemasiga ta’sir qiluvchi moddalar

Ushbu guruhga MNS vazifasini oʻzgartiradigan va uning turli boʻlimlariga:bosh, uzunchoqva orqa miyaga ta‘sir koʻrsatuvchi dori moddalar kiradi. MNS sinapslarida nerv impulslarioʻtkazilishi xuddi periferik nerv sistemadagi kabi...

4-BOB. Adrenergik sinapslarga ta’sir etuvchi vositalar.

Adrenergik, xolinergik…(-ergik). Bunday deyilishiga sabab (-ergik qoʻshimchasi; grek.ergon –“ta’sir”, “javob” degan ma‘nodani bildiradi) qaysi sistema neyromediatori ta’siretishini anglatishi. Masalan:•Xolinergik retseptorlar – Atsetilxolin ta’sir etuvchi retseptorlar degan...

3 boʻlim. Xolinergik sinapsga ta’sir qiluvch moddalar.

Xolinergik sinapslarda qoʻzgʻalishlar atsetilxolin yordamida amalga oshiriladi Atsetilxolinatsetilkoenzim A va xolindan, xolinergik nerv uchlari sitoplazmasida sintezlanadi; faoltransport orqali u pufakchalarga kiradi va pufakchalarga toʻplanadi. Nerv impulslarikelganda...

Efferent nerv sistemasiga ta’sir etuvchi moddalar

Efferent (markazdan qochuvchi) innervatsiyaga kiradi:1)Harakatlantiruvchi (somatik) nerv tolalari (skelet mushaklarini innervatsiya qiladi)2)Vegetativ nervlar (ichki organlarni, bezlarni, qon tomirlarni innervatsiya qiladi).Harakatlantiruvchi nerv tolalari bosh va orqa miyada...

II Xususiy farmakologiya

Neyrotrop vositalar.Periferik nerv tizimiga ta’sir etuvchi vositalarPeriferik nerv tizimida afferent va efferent qismlar farqlanadi.Organ va toʻqimaqoʻzgʻaluvchanlikni MNS oʻtkazuvchi nerv tolalari – afferent, MNS dagiqoʻzgʻaluvchanlikni organ va...

I BOB. Umumiy Farmakologiya B. FARMAKODINAMIKA

Farmakodinamika-dori moddalarining turlari farmakologik effekti, ta‘sir mexanizmi,mahalliy ta‘sirini oʻrganadi.Dori moddalarining farmakologik effektlari – muayyan dorining organlar va tizimlarfaoliyatida oʻzgarish chaqirishi (masalan, yurak qisqarishini kuchayishi, arterial bosimningpasayishi,...

I BOB. Umumiy Farmakologiya A. Farmakokinetika

Farmakokinetika––dorivor moddalarning soʻrilishi, taqsimlanishi, depolanishi, oʻzgarishiva ajratilishidir. Bu jarayonlaning barchasi dorivor moddalarning hujayra(sitoplazmatik)membranasi orqali oʻtishiga bogʻliq. Moddalarning hujayra devori orqali oʻtishining asosiyusullari: passiv diffuziya, filtrasiya, aktiv...

YUMSHOQ DORI SHAKLLARI

YUMSHOQ DORI SHAKLLARIYumshoq dori shakllariga quyidagilar kiradi: surtmalar, pastalar, kremlar, gellar, liniment-lar, shamchalar, plastirlar.SURTMALAR (Unguenta)Surtma bosh kelishik birlik sonda – Unguentum,Qaratqich kelishik birlik sonda – Unguenti.Surtma...

SHIFOBAXSH XOʻQNALAR

Shifobaxsh xoqnalar dorilarning umumiy va mahalliy ta‘sirini yuzaga chiqarish uchun ishlatiladi. Shifobaxsh xoqnalar ogʻiz orqali dorini kiritish mumkin boʻlmagan hollarda,yutish jarayoni buzilgan va bolalarda toʻgʻri ichakning...

IN’EKSIYA UCHUN QOʻLLANILADIGAN ERITMALAR

In‘eksiya uchun dori shakllariga suvli, spirtli va moyli eritmalar, suspenziyalar, emulsiyalar,novogalen preparatlar, suyuq organopreparatlar va suyuq ekstraktlar, shuningdek qoʻllashdanoldin steril erituvchida eritiladigan kukun va tabletkalar kiradi.In‘eksiya...

NOVOGALEN PREPARATLARI

Novogalen peparatlari spirt, spirt-efir yordamida oʻsimlik xomashyosidan olinib, ballastmoddalaridan imkoni boricha batamom tozalangan ajratmalardir. Dozalanmagan suyuq dorishakli boʻlib (ampulada chqarilgan bol‘sa dozalangan hisoblanadi), ichish uchun hamdaparenteral...

DORIVOR YIGʻMALAR (Species)

Dorivor yigʻmalar bosh kelishik koʻplik sonda – Species,qaratqich kelishik koʻplik sonda – Specierum.Dorivor yigʻmalar maydalangan yoki butun oʻsimlik ashyolarining aralashmasi boʻlib, ba‘zihollarda ularga tuzlar, efir va...

EKSTRAKT (Extracta)

Ekstrakt bosh kelishik birlik sonda – Extractum,qaratqich kelishik birlik sonda- Extracti.Ekstraktlar ofisinal dori shakli boʻlib, oʻsimliklardan spirt, efir yoki suv yordamidatayyorlangan, konsentrlangan ajratmalardir. Tarkibidagi suyuqlik miqdoriga...